Year 2018, Volume 14, Issue 1, Pages 19 - 34 2018-04-20

Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma

Handan ÜREK [1] , Gamze DOLU [2]

175 517

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin bazı gaz yasaları ile ilgili geleneksel ve bağlam temelli problemleri çözebilme durumlarının incelenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, zayıf deneysel desende bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, Türkiye’nin batısında bulunan bir devlet üniversitesinde, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda öğrenim görmekte olan 30 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, bazı gaz yasaları (Charles Yasası, Gay-Lussac Yasası ve Boyle Yasası) ile ilgili 3 adet geleneksel ve 3 adet bağlam temelli problem içeren bir veri toplama aracı yardımı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, ilk olarak içerik analizine tabi tutulmuş ve bu analiz sonucunda öğrencilerin yaptığı çözümler, daha önce bu kapsamda geliştirilen bir rubriğe göre puanlanmıştır. Ardından, veriler nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu analizlerde problem çözümleri, ön test ve son test uygulamaları için her iki problem türü açısından parametrik olmayan istatistiksel testler yardımıyla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin Charles ve Gay-Lussac Yasası ile ilgili bağlam temelli problemlerin çözümünde, son testte, ön teste göre daha iyi bir performans gösterdiği bulunmuştur. Boyle Yasası ile ilgili bağlam temelli problem ile bu gaz yasaları ile ilgili tüm geleneksel problemlerin çözümünde ise son test ile ön test arasında performans açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin Boyle Yasası ile ilgili problem çözümleri hem ön testte hem de son testte problem türü açısından karşılaştırıldığında, herhangi bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, öğrencilerin doğru problem çözümü yapabilmeleri için birim çevirmenin önemini ortaya koymaktadır.
Bağlam temelli-geleneksel problemler, gaz yasaları, birimler
 • Anthony, S., Mernitz, H., Spencer, B., Gutwill, J., Kegley, S., & Molinaro, M. (1998). The chemlinks and modularchem consortia: using active and context-based learning to teach students how chemistry is actually done. Journal of Chemical Education, 75 (3), 322-324.
 • Akınoğlu, O., & Akbaş, H.Ş. (2010). Fen Eğitiminde Problem Çözme Stratejisi Olarak Drama Uygulamalarının Kavramsal Anlamaya Etkisi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, 11-13 November, 360-366.
 • Aksoy, B. (2003). Problem çözme yönteminin çevre eğitiminde uygulanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 83-98.
 • Bağ, H. (Ed.). (2009). Genel kimya I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Belt, S.T., Leisvik, M.J., Hyde, A.J., & Overtonc, T.L. (2005). Using a context-based approach to undergraduate chemistry teaching – a case study for introductory physical chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 6 (3), 166-179.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için very analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cardellini, L. (2006). Fostering creative problem solving in chemistry through group work. Chemistry Education Research and Practice, 7 (2), 131-140.
 • Çepni, S., & Özmen, H. Yaşam (bağlam) temelli ve beyin temelli öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları (2011). S. Çepni (Ed.). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (ss.99-149). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, Y., & Yaman, S. (2006). Fen ve matematik eğitiminde problem çözme: kuramsal bir çalışma. Çukurova Üniveritesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 116-128.
 • Dolu, G., Pekdağ, B., & Ürek, H. (2016). Gaz Yasaları-Mol Kavramı Ilişkisi Içeren Geleneksel Problemlerin Çözülebilmesi Üzerine Bir Araştırma. World Congress on Lifelong Education. Antalya, 16-17 December, 182-191.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2016). Bağlam temelli kimya eğitiminin 9. sınıf öğrencilerinin temizlik maddeleri konusunu öğrenmelerine ve çevreye karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41 (185), 33-50.
 • Erdem, E. (2008). Genel kimya dersinde öğrencilerin kavram haritalama ve problem çözme inancının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 111-122.
 • Ergül, S. (2015). Eğitim fakülteleri için genel kimya (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Festus, C., & Ekpete, O. A. (2012). Improving students’ performance and attitude towards chemistry through problem-based-solving techniques (pbst). International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 1 (1), 167-174.
 • Gutwill-Wise, J.P. (2001). The impact of active and context-based learning in introductory chemistry courses: an early evaluation of the modular approach. Journal of Chemical Education, 78 (5), 684-690.
 • Karslı, F., & Yiğit, M. (2015). Lise 12. sınıf öğrencilerinin alkanlar konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli öğrenme yaklaşımının etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 43-62.
 • Kelly, O., & Lovatt, J. (2012). Insights into science students’ problem-solving strategies in the chemistry laboratory. New Perspectives in Science Education Conference, Italy: Florence, 8-9 March 2012. Retrieved from January 10, 2017 from http://conference.pixel-online.net/science/common/download/Paper_pdf/162-STM20-FP-Kelly-NPSE2012.pdf
 • Kıray, S.A., & İlik, A. (2011). Polya’nın problem çözme yönteminin fen bilgisi öğretiminde kullanılmasına yönelik bir çalışma: kanıt temelli uygulamaya doğru. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31,183-202.
 • Kutu, H., & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli arcs öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 29-62.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis an expanded sourcebook (2nd Ed.). California: Sage Publications.
 • Morgil, İ., Yılmaz, A., & Özyalçın, Ö. (2002). Temel Kimya Dersinde Öğrencilerin Kavramları Anlama ve Sayısal Problemleri Çözme Başarıları Arasındaki İlişki. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Özsoy-Güneş, Z., Derelioğlu, Y., & Kırbaşlar, F.G. (2011). İşlemsel fizik ve kimya problemlerinde matematik kullanım ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,16 (2), 23-38.
 • Solaz‑Portolés, J.J., & Sanjosé López, V. (2008). Types of knowledge and their relations to problem solving in science: directions for practice. Sísifo, Educational Sciences Journal, 6, 105‑112.
 • Şenocak, E. (2006). Probleme dayalı öğrenme. M. Bahar (Ed.). Fen ve teknoloji öğretimi (ss. 77-108). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sarıkaya, Y. (2011). Fizikokimya (10. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Taasoobshirazi, G., & Glynn, S. M. (2009). College students solving chemistry problems: a theoretical model of expertise. Journal of Research in Science Teaching, 46 (10), 1070–1089.
 • Temel, S., & Morgil, İ. (2013). Kimya laboratuvarında problem çözme uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 39-52.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.
 • Türkmen, L. (2006). Bilimsel bilginin özellikleri ve fen-teknoloji okuryazarlığı. M. Bahar (Ed.), Fen ve teknoloji öğretimi (ss. 33-58). Ankara: Pegem Akademi.
 • Üstündağ, S., & Beşoluk, Ş. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde: Niğde Üniversitesi.
 • Seçken N., Yücel S., & Morgil F.İ. (2002). Yüksek öğretimde bazı kimya bilgilerinin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19 (2), 1-14.
 • Ültay, N., & Usta, N.D. (2016). Investigating prospective teachers’ ability to write context-based problems. Journal of Theory and Practice in Education, 12 (2), 447-463.
 • Ürek, H., Dolu, G., & Pekdağ, B. (2016). Gaz Yasaları-Mol Kavramı İlişkisi İçeren Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilmesi Üzerine Bir Araştırma. World Congress on Lifelong Education. Antalya, 16-17 December, 172-181.
 • Yıldırım, A., & İlhan, N. (2007). Lise öğrencilerinin kimya dersinde öğretilen birimler hakkındaki görüşleri ve deneyimleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 211-219.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücel S., Seçken N., & Morgil F.İ. (2001). Öğrencilerin lise kimya derslerinde öğretilen semboller, sabitler ve birimlerini öğrenme derecelerinin ölçülmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2), 113-123.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Handan ÜREK
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
Country: Turkey


Author: Gamze DOLU
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { mersinefd290270, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {19 - 34}, doi = {10.17860/mersinefd.290270}, title = {Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÜREK, Handan and DOLU, Gamze} }
APA ÜREK, H , DOLU, G . (2018). Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 19-34. DOI: 10.17860/mersinefd.290270
MLA ÜREK, H , DOLU, G . "Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 19-34 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/290270>
Chicago ÜREK, H , DOLU, G . "Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 19-34
RIS TY - JOUR T1 - Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma AU - Handan ÜREK , Gamze DOLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.290270 DO - 10.17860/mersinefd.290270 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 34 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.290270 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.290270 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma %A Handan ÜREK , Gamze DOLU %T Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.290270 %U 10.17860/mersinefd.290270
ISNAD ÜREK, Handan , DOLU, Gamze . "Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (April 2018): 19-34. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290270