Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 84 - 95 2018-04-20

Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması

Mesut TABUK [1]

135 275

Öğrencilerin matematiğe ilişkin tutumları matematiği öğrenme ve öğretme sürecinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bu çalışma, Lim ve Chapman (2013) tarafından geliştirilen Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğiinin (Kısa – MİTÖ) Türkçeye uyarlanmış formunun geçerlik ve güvenirliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için kullanılan veriler toplam 306 öğretmen adayından toplanmıştır. Sonrasında ölçeğin Türkçe formuna ait doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlık katsayısı, test – tekrar test güvenirliği ve madde toplam korelasyonlarına ait sonuçlar test edilmiştir. Sonuçlar uyarlanan ölçeğin 5-li likert tipinde ve 15 maddeden oluştuğunu göstermiştir. Ölçme aracı; motivasyon, öz-güven ve matematiğin değeri olmak üzere 3 faktörden oluşmaktadır. Kısa–MİTÖ Türkçe formu ile güvenilir, geçerli, matematiğe ilişkin tutumları etkin bir şekilde ortaya koyabilecek ve uygulama için oldukça kısa bir zaman dilimi gerektiren bir ölçme aracı olarak ortaya konmuştur.
Matematik, tutum, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi, ölçek uyarlama
 • Afari, E. (2013). Examining the factorial validity of the attitudes towards mathematics inventory (ATMI) in the United Arab Emirates: Confirmatory factor analysis. International Review of Contemporary Learning Research, 2(1), 15–29.
 • Aiken, L. R. & Dreger, R. M. (1961). “The effect of attitudes on performance in learning mathematics.” Journal of Educational Psychology, 52, 19-24.
 • Aiken, L.R. (1974). “Two scale of attitude toward mathematics.” Journal for Research in Mathematics Education, 5, 67-71.
 • Antonnen, R. G. (1969). A longitudinal study in mathematics attitude. The Journal of Educational Research, 62, 467–471.
 • Ashcraft, M. H., & Kirk, E. P. (2001). The relationships among working memory, math anxiety, and performance. Journal of Experimental Psychology, 120(2), 224-237.
 • Aşkar, P. ve Dönmez, O., (2004). Eğitim yazılımı geliştirme özyeterlik algısı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6(3), 259-274.
 • Aşkar, P. (1986). “Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi.” Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.
 • Atkinson, J. W., & Raynor, J. (1974). Motivation and achievement. Washington, DC: Winston.
 • Aydınlı, B. (1997). Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ball, S. (Ed.). (1977). Motivation in education. New York: Academic.
 • Baykul, Y. (1990). Matematikle İlgili Düşünceler Anketi. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Bouchey, H. A., & Harter, S. (2005). Reflected appraisals, academic perceptions, and math/science performance during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 97(4), 673–686.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (11. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Kahveci, Ö. & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö.,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ( 8. Baskı). PegemA yayıncılık, Ankara.
 • Chamberlin, S. A. (2010). A review of instruments created to assess affect in mathematics. Journal of Mathematics Education, 3(1), 167–182.
 • Clarke, D. (2013). The validity-comparability compromise in crosscultural studies in mathematics education. Hyväksytty julkaisuun Proceedings of the 8th CERME conference. Antalya, Turkey: ERME.
 • Croker, L. & Algania, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York: Harper Collins Publishers Inc.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz, K. Z. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 40(1), 1-16.
 • Duatepe, A. ve Çilesiz S. (1999). “Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16- 17, 45-52.
 • Dutton, W. H., & Blum, M. P. (1968). “The measurement of attitudes toward arithmetic with a likert-type test.” Elementary School Journal, 68, 259-264.
 • Dutton, W. H. (1954). “Measuring attitudes toward arithmetic.” Elementary School Journal, 54, 24-31.
 • Erktin, E. (1993). The relationship between math anxiety attitude toward mathematics and classroom environment, 14. International Conference of Stres and Anxiety Research Society (STAR), Cairo, Egypt, April 5-7,1993.
 • Eroğlu, A. (2009). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.).Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss.321–331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Erol, E. (1989). Prevalence and correlates of math anxiety in Turkish high school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Foire, G. (1999). Math-abused students: Are we prepared to teach them? Mathematics Teacher, 92, 403–407.
 • Fennema, E. & Sherman, J. (1976). “Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales.” JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 6(1), 31.
 • Frary, R. B. (2000). Testing memo 8: Reliability of test scores. Elde edilme tarihi: 13 Eylül 2014. http://www. testscoring.vt.edu/memo08.html
 • Geisinger, K. F. (1994). Cross-Cultural normative assessment: Translation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instruments. Psychol Assess, 6(4), 304-312.
 • Gladstone, R., Deal, R., & Drevdahl, J. E (1960). Attitudes toward mathematics. In M. E. Shaw ve J. M. Wright (1967). Scales for the measurement of attitudes. NY: McGraw Hill. 237-242.
 • Hambleton R.K, Meranda P.F. ve Spielberger C.D. (2005). Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assesment. London: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Hambleton, R.K. & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Testing Technology, 1(1), 1-30.
 • Ho, R., (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. Florida: Chapman & Hall/CRC.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamaları Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Kalaycı, Ş. (Ed.),. Faktör analizi içinde (s. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kalder, R. S. ve Lesik, S. A. (2011). “A classification of attitudes and beliefs towards mathematics for secondary mathematics pre-service teachers and elementary pre-service teachers: An exploratory study using latent class analysis.” IUMPST: The Journal, Vol 5.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Kline, P. (2000). Handbook of psychological testing (second edition). London and Newyork: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Kline, R. B. (2005). Principle and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Küçükahmet, L. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lawsha, M. ve Hussain, W. (2011). Secondary students’ attitude towards mathematics in a selected school of Maldives. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (15). pp. 277-281. ISSN 2221-0989 (O), 2220-8488 (P).Lim, S. Y. & Chapman, E. (2013). Development of a short form of the attitudes toward mathematics inventory. Educational Studies in Mathematics, 82(1), 145–164.
 • Lin, S. H. & Huang, Y. C. (2014). Development and Application of a Chinese Version of the Short Attitudes toward Mathematics Inventory. International Journal of Science and Mathematics Educations. Vol. 13, 1543-1556.
 • Ma, X. & Kishor, N.(1997). Assessing the relationship between attitute toward mathematics and achivement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 27-47.
 • Majeed, A.A., Darmawan, G.N., & Lynch, P. (2013). A confirmatory factor analysis of the Attitudes Toward Mathematics Inventory (ATMI). The Mathematics Educator, 15, 121-135.
 • McGatha, M. C., Bush, W. S., ve Rakes, C. R. (2009). “The effects of professional development in formative assessment on mathematics teaching performance and student achievement.” Journal of Multidisciplinary Evaluation, 6, 32-43.
 • McLeod, D.B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. In Douglas A. Grouws (ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp.575-598). New York: Macmillan.
 • Minato, S. (1983). Some mathematical attitudinal data on eighth-grade students in Japan measured by a semantic differential. Educational Studies in Mathematics, 14, 19–38.
 • Minato, S., & Yanase, S. (1984). On the relationship between students attitude towards school mathematics and their levels of intelligence. Educational Studies in Mathematics, 15, 313–320.
 • Mulhern F & Rae G (1998). “Development of a shortened form of the Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales.” Educational and Psychological Measurement, vol 58, no 2, pp 295–306.
 • Murphy, K. R. & Davidshofer, C. O. (1998). Psychological testing. (4. Baskı). New Jersey: Prentice – Hall Inc. Simon and Schuster / A Viacom Company Upper Saddle River.
 • Nazlıçiçek, N. ve Erktin, E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Peker, M. & Mirasyedioğlu, S., (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 157-166.
 • Roid, G.H. & Haladyna, T.M. (1982). A Techonology for Test-Item Writing. New York: Academic Press.
 • Samuelsson, J., & Granstrom, K. (2007). Important prerequisite for students’ mathematical achievement. Journal of Theory and Practice in Education, 3(2), 150–170.
 • Schenkel, B. (2009). The impact of an attitude toward mathematics on mathematics performance. Marietta College.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6).
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). Pearson Education, Inc. / Allyn and Bacon.
 • Tabuk M. ve Haciömeroğlu G. (2015). Matematiğe Ilişkin Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11, 245-260.
 • Tapia, M. & Marsh, G.E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics and ethnicity on attitudes toward mathematics. Annual Meeting of the Mid- South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.
 • Tapia, M. & Marsh, G.E. (2004). An instrument to measure mathematics attitudes. Academic Exchange Quarterly, 8(2), 16-21.
 • Tapia, M. & Marsh, G. E. (2005). Attitudes Toward Mathematics Inventory Redux. Academic Exchange Quarterly. 9(3), 272-275.
 • Tapia, M. & Marsh, G.E. (2002). Confirmatory factor analysis of the attitudes toward mathematics inventory. Paper presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Chattanooga, Tennessee.
 • Tapia, M. (1996). The attitudes toward mathematics instrument, Paper presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Tuscaloosa, AL.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.
 • van der Sandt, S. (2007). Research framework on mathematics teacher behavior: Koehler and Grouws' framework revisited. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 343-350.
 • Yee, L.S. (2010). Mathematics attitudes and achievement of junior college students in Singapore”, Shaping the future of mathematics education. Paper presented at the Proceedings of the 33rd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Fremantle: MERGA.
 • Zan, R., Brown, L., Evans, J., & Hannula, M. S. (2007). Affect in mathematics education: An introduction. Educational Studies in Mathematics, 63(2), 113-121.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mesut TABUK
Kurum: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd293343, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {84 - 95}, doi = {10.17860/mersinefd.293343}, title = {Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması}, key = {cite}, author = {TABUK, Mesut} }
APA TABUK, M . (2018). Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 84-95. DOI: 10.17860/mersinefd.293343
MLA TABUK, M . "Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 84-95 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/293343>
Chicago TABUK, M . "Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 84-95
RIS TY - JOUR T1 - Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması AU - Mesut TABUK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.293343 DO - 10.17860/mersinefd.293343 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 95 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.293343 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.293343 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması %A Mesut TABUK %T Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.293343 %U 10.17860/mersinefd.293343
ISNAD TABUK, Mesut . "Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 84-95. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.293343