Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 186 - 209 2018-04-20

Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Melis YEŞİLPINAR UYAR [1] , Ahmet DOĞANAY [2]

180 661

Araştırmanın amacı, öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemektir. Meta-analiz yönteminin kullanıldığı araştırmada, dâhil edilme ölçütlerini karşılayan 105 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin analizinde CMA yazılımı kullanılarak, Hedges’g ye göre etki büyüklüğü katsayıları hesaplanmıştır. Analiz sonucunda; öğrenci merkezli strateji yöntem ve tekniklerin öğretmen merkezli yaklaşımlara göre farklı derslerdeki akademik başarıyı artırmada çok geniş düzeyde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte çalışılan konunun yapısının, ölçme aracının özelliklerinin ve kontrol altına alınması gereken öğrenci kaynaklı değişkenlerin, etki büyüklüğü düzeylerini farklılaştırdığı ortaya konmuştur. Ulaşılan bu sonuçlar, farklı derslerin öğretiminde kullanılan öğrenci merkezli yaklaşımların, akademik başarıyı artırmada önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Ancak amaçlara uygun bir öğretim sürecinin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi için, strateji yöntem ve tekniğin seçiminden önce; içeriğin, ölçme aracının ve öğrenci özelliklerinin gözden geçirilmesi önerilmektedir.
Akademik başarı, meta-analiz, öğrenci merkezli strateji, yöntem ve teknikler
  • Adams, G. & Carnine, D. (2003). Direct instruction. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 403-416). New York: Guilford. American Psychological Association. (1997). Learner-Centered Psychological Principles: A Framework for School Redesign and Reform. Retrieved October 10, 2016 from https://www.apa.org/ed/governance/bea/learner-centered.pdf. Armstrong, T (2000). Multiple intellegences in the classroom. VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Development. Asha, I. K. & Al Hawi, A. M. (2016). The Impact of cooperative learning on developing the sixth grade students decision-making skill and academic achievement. Journal of Education and Practice, 7(10), 60-70. Ayaz, M. F. & Söylemez, M. (2015). The effect of the project-based learning approach on the academic achievements of the students in science classes in Turkey: A meta-analysis study. Education & Science, 40(178), 255-283. Ayaz, M. F. (2015). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 139-160. doi: 10.7827/TurkishStudies.7664. Ayaz, M. F. ve Şekerci, H. (2015). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya ve tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 27-44. Baş, G. & Beyhan, Ö. (2010). Effects of multiple intelligences supported project-based learning on students' achievement levels and attitudes towards English lesson. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(3), 365-386. Biçer, N. (2017). The influence of student-centered methods in Turkish language instruction on academic success: A meta-analysis study. Universal Journal of Educational Research, 5(4), 687-697. doi: 10.13189/ujer.2017.050419. Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J. P. & Rothstein, H.R. (2009). Introduction to meta-analysis. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. Botts, D. C., Losardo, A. S., Tillery, C. Y. & Werts, M. G. (2014). A comparison of activity-based intervention and embedded direct instruction when teaching emergent literacy skills. The Journal of Special Education, 48(2), 120-134. doi: 10.1177/0022466912449652. Brown, K. L. (2003). From teacher-centered to learner-centered curriculum: Improving learning in diverse classrooms. Education, 124(1), 49-54. Capar, G. & Tarim, K. (2015). Efficacy of the cooperative learning method on mathematics achievement and attitude: A meta-analysis research. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(2), 553-559. doi: 10.12738/estp.2015.2.2098. Cheang, K. I. (2009). Effect of learner-centered teaching on motivation and learning strategies in a third-year pharmacotherapy course. American journal of pharmaceutical education, 73(3), 1-8. Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of educational research, 77(1), 113-143. doi: 10.3102/ 003465430298563. Çarkungöz, E. ve Ediz, B. (2009). Meta analiz. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28, 33-37. Çelik, S. (2013). İlköğretim matematik derslerinde kullanılan alternatif öğretim yöntemlerinin akademik başarıya etkisi: bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P. & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. Learning and instruction, 13(5), 533-568. doi: doi:10.1016/S0959-4752(02)00025-7. Fink, L. D. (2016). Five high-impact teaching practices: A list of possibilities. Collected Essays on Learning and Teaching, 9, 3-18. Gözüyeşil, E. (2012). Beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Günter & Kılınç-Alpat, S. (2017). The effects of problem-based learning (PBL) on the academic achievement of students studying ‘Electrochemistry’. Chemistry Education Research and Practice, 18(1), 78-98. doi: 10.1039/c6rp00176a. Hattie, J. A.C. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York, NY: Routledge. Hedges, L. V. (1987). How hard is hard science, how soft is soft science? The empirical cumulativeness of research. American Psychologist, 42(5), 443-455. Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Stanne, M. B. (2000). Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. Retrieved April 8, 2016 from https://pdfs.semanticscholar.org/93e9/97fd0e883cf7cceb3b1b612096c27aa40f90.pdf. Kılınçaslan, H. & Özdemir-Şimşek, P. (2015). Effects of curriculum layered and creative drama methods on 6th grade “force and motion” unit on achievement, attitude and retention. Education & Science, 40(180), 217-245. Klahr, D. & Nigam, M. (2004). The equivalence of learning paths in early science instruction: Effects of direct instruction and discovery learning. Psychological science, 15(10), 661-667. Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E., & Dochy, F. (2013). A meta-analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings?. Educational Research Review, 10, 133-149. doi: 10.1016/j.edurev.2013.02.002. Marzano, R.J., Pickering, D.J. & Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. McCombs, B. (2012). Developing Responsible And Autonomous Learners: A Key to Motivating Students. Retrieved December 20, 2015 from http://www. apa. org/education/k12/learners. aspx. McCombs, B. L. & Whisler, J. S. (1997). The learner-centered classroom and school: Strategies for ıncreasing student motivation and achievement. San Francisco: Jossey-Bass Inc., Publishers. McTighe, J. & Wiggins, G. (1999). The understanding by design handbook. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development Morrison, G. R., Ross, S. M. & Kemp, J. E. (2004). Designing effective instruction (4th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons. Overby, K. (2011). Student-centered learning. ESSAI, 9(1), 32. Özdemirli, G. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumu üzerindeki etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pedersen, S. & Liu, M. (2003). Teachers’ beliefs about issues in the implementation of a student-centered learning environment. Educational Technology Research and Development, 51(2), 57-76. Rittle‐Johnson, B. (2006). Promoting transfer: Effects of self‐explanation and direct instruction. Child development, 77(1), 1-15. Rivkin, S. G., Hanushek, E. A. & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73(2), 417-458. Rizi, C. E., Najafipour, M., Haghani, F. & Dehghan, S. (2013). The effect of the using the brainstorming method on the academic achievement of students in grade five in Tehran elementary schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 230-233. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.045. Savelsbergh, E. R., Prins, G. T., Rietbergen, C., Fechner, S., Vaessen, B. E., Draijer, J. M. & Bakker, A. (2016). Effects of innovative science and mathematics teaching on student attitudes and achievement: A meta-analytic study. Educational Research Review, 19, 158-172. doi: 10.1016/j.edurev.2016.07.003. Schroeder, C. M., Scott, T. P., Tolson, H., Huang, T. Y. & Lee, Y. H. (2007). A meta‐analysis of national research: Effects of teaching strategies on student achievement in science in the United States. Journal of research in science teaching, 44(10), 1436-1460. doi: 10.1002/tea.20212. Schunk, D. H. (2012). Learning theories: An educational perspective (6th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. Schwartz, D. L. & Bransford, J. D. (1998). A time for telling. Cognition and instruction, 16(4), 475-5223. doi: 10.1207/s1532690xci1604_4. Semerci, Ç. & Batdi, V. (2015). A meta-analysis of constructivist learning approach on learners’ academic achievements, retention and attitudes. Journal of Education and Training Studies, 3(2), 171-180. doi:10.11114/jets.v3i2.644. Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık. Silberman, M. (2016). Aktif öğretim: Sınıflarda öğrenmeyi harekete geçirecek sekiz adım ve 32 strateji, (Çev. Ed. N. Kalaycı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. (Orijinal çalışma 1996 yılında yayımlanmıştır) Springer, L., Stanne, M. E. & Donovan, S. S. (1999). Effects of small-group learning on undergraduates in science, mathematics, engineering, and technology: A meta-analysis. Review of educational research, 69(1), 21-51. Şen, Ş. ve Yılmaz, A. (2013). İşbirlikçi öğrenmenin kavramsal değişim üzerindeki etkisi: Bir meta analiz çalışması. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 21-32. Tarım, K. (2003). Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Thalheimer, W. & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1-9. Retrieved December 20, 2015 from http://www.bwgriffin.com/gsu/courses/edur9131/content/Effect_Sizes_pdf5.pdf. Thoron, A. C. & Myers, B. E. (2012). Effects of Inquiry-based Agriscience Instruction on Student Scientific Reasoning. Journal of Agricultural Education, 53(4), 156-170. doi: 10.5032/jae.2012.04156. Topan, B. (2013). Matematik öğretiminde öğrenci merkezli yöntemlerin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkililiği: bir meta-analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tran, V. D. & Lewis, R. (2012). Effects of cooperative learning on students at an Giang University in Vietnam. International Education Studies, 5(1), 86-99. doi:10.5539/ies.v5n1p86. Tuncer, M. & Dikmen, M. (2017). İşbirlikli öğrenmenin başarıya etkisi: Çalışma grubu ile etki büyüklüğü arasındaki ilişkiye dair bir meta analiz çalışması. Journal of Human Sciences, 14(1), 473-485. doi:10.14687/jhs.v14i1.4314. Ural, G. & Bümen, N. (2016). A meta-analysis on instructional applications of constructivism in science and technology teaching: A sample of Turkey. Education and Science, 41(185), 51-82. Üstün, U. ve Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 39(174), 1-32. Vernon, D. T. & Blake, R. L. (1993). Does problem-based learning work? A meta-analysis of evaluative research. Academic medicine, 68(7), 550-63. Yang, Y. T. C. & Chang, C. H. (2013). Empowering students through digital game authorship: Enhancing concentration, critical thinking, and academic achievement. Computers & Education, 68, 334-344. doi: 10.1016/j.compedu.2013. Yaşar, Ş., Çengelci-Köse, T., Göz, N. L., & Gürdoğan-Bayır, Ö. (2015). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin etkililiği: bir meta analiz çalışması. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 5(1), 38-56. Zhou, J., Zhou, S., Huang, C., Xu, R., Zhang, Z., Zeng, S.,Ü. & Qian, G. (2016). Effectiveness of problem-based learning in Chinese pharmacy education: A meta-analysis. BMC Medical Education, 16(1), 23. doi: 10.1186/s12909-016-0546-z.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Melis YEŞİLPINAR UYAR
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet DOĞANAY
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd334542, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {186 - 209}, doi = {10.17860/mersinefd.334542}, title = {Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {YEŞİLPINAR UYAR, Melis and DOĞANAY, Ahmet} }
APA YEŞİLPINAR UYAR, M , DOĞANAY, A . (2018). Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 186-209. DOI: 10.17860/mersinefd.334542
MLA YEŞİLPINAR UYAR, M , DOĞANAY, A . "Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 186-209 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/334542>
Chicago YEŞİLPINAR UYAR, M , DOĞANAY, A . "Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 186-209
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması AU - Melis YEŞİLPINAR UYAR , Ahmet DOĞANAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.334542 DO - 10.17860/mersinefd.334542 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 209 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.334542 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.334542 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %A Melis YEŞİLPINAR UYAR , Ahmet DOĞANAY %T Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.334542 %U 10.17860/mersinefd.334542
ISNAD YEŞİLPINAR UYAR, Melis , DOĞANAY, Ahmet . "Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 186-209. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.334542