Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 253 - 269 2018-04-20

Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Nur ÜTKÜR [1] , Mehmet AÇIKALIN [2]

142 369

Bu araştırmanın temel amacı, hayat bilgisidersinde yaratıcı drama yöntemi kullanılmasının öğrencilerin başarılarına, öğrendiklerinin kalıcı olmasına ve bu şekilde işlenen derslere yöneliköğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Nitel ve nicel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma metodolojisine dayalı bu araştırmanın örneklemini, rastgele olarak deney ve kontrol grubu seçilen 3. sınıf öğrenci şubeleri oluşturmaktadır. Bu şubelerin ön-test sonuçları ve hayat bilgisiders notları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  Gruplara toplam 16 saat olan eğitim verilmiş olup, bu eğitim deney grubundaki öğrencilere yaratıcı drama yöntemiyle, kontrol grubundaki öğrencilere ise İlkokul hayat bilgisi 3. sınıf ders kitabında yer alan yöntem ve teknikler doğrultusunda (soru-cevap, tartışma)  uygulanmıştır. On altı saatlik uygulama sonrasında nicel veri toplamak amacıyla, gruplara son-test ve altı ay sonra kalıcılık testi uygulanmış, grupların başarıları arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin yaratıcı drama ile işlenen derslere yönelik görüşlerini öğrenebilmek amacıyla, açık uçlu anket uygulanmış ve bu gruptaki öğrenciler arasından seçilen altı kişiyle görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgulardaki son-test ve kalıcılık testleri sonuçlarında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu, deney grubundaki öğrencilerin uygulama sonrasındaki başarılarının kontrol grubundaki öğrencilerin başarılarından yüksek olduğu ve deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundakilere göre öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin derslere yönelik görüşlerinin olumlu olduğu, yaratıcı dramayı sevdikleri ve bu şekilde işlenen dersleri daha iyi anladıkları ortaya konulmuştur. 
Yaratıcı drama, hayat bilgisi dersi, yapılandırmacı yaklaşım
 • Adıgüzel, Ö. (2010a). Eğitimde yaratıcı drama, Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Adıgüzel, Ö. (2010b). Yaratıcı drama: 1999-2002 yazılar, Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. (2000). Eğitimde drama, İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cresswell, J. W. (1994). Research resign qualitative, quantitave approaches, London: Sage Publications Inc.
 • Çam, F., Özkan, E. ve Avinç, İ. (2009). Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Köy ve merkez okulları örneği, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459-483.
 • Çelen, İ. ve Vural-Akar, R. (2009). Drama in education and teaching English: A research on the fourth grade elementary students, Elementary Education Online, 8(2), 425-438.
 • Çokadar, H. ve Yılmaz-Cihan, G. (2010). Teaching ecosystems and matter cycles with creative drama activities, Journal of Science Education and Technology, 19, 80-89.
 • Duatepe, A. ve Akkuş, O. (2006). Yaratıcı dramanın matematik eğitiminde kullanılması: Kümeler alt öğrenme alanında bir uygulama, Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 89-97. Göncüoğlu, Ö. G. (2010). 6. sınıf sosyal bilgiler dersi demokrasinin serüveni ünitesinin öğretiminde drama ve işbirlikli öğretim yöntemlerinin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü.
 • Hendry, G. D. (1996). Constructivism and educational practice, Australian Journal of Education, 40(1), 19-45.
 • Freeman, G. D., Fulton, C. R., & Sullivan, K. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills and problem behavior, Journal of Educational Research, 96(3), 131-138.
 • Fulford, J., Hutchings, M., Ross, A., & Schmitz, H. (2001). İlköğretimde drama, (Çev. Leyla Küçükahmet, Hande Borçbakan, S. Sadi Karamaoğlu). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Jindal-Snape, D., Vettraino, E., Lowson, A., & Mcduff, W. (2011). Using creative drama to facilitate primary-secondary transition, Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 39(4), 383-394.
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y. ve Aydede, M. N. (2010). Fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758.
 • Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2005). İlköğretimde drama, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karadağ, E., Korkmaz, T. ve Çalışkan, N. (2007). Hayat bilgisi öğretiminde drama yönteminin etkililiğinin bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 179-195.
 • Levent, T. (1999). Drama kültürü oluşturmak, Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama, Çağdaş Drama Derneği Bülteni, 2, 7-9.
 • Lin, Y. (2010). Drama and possibility thinking-Taiwanase pupils’ perspectives regarding creative pedagogy in drama, Thinking Skills and Creativity, 5, 108-199.
 • McCaslin, N. (1990), Creative drama in the classroom, New York: Longman.
 • McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability, Environmental Education Research, 10(2), 139-155.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2009). İlköğretim 1, 2, 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı kılavuzu, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Morris, R. V. (2001). Drama and authentic assessment in a social studies classroom, The Social Studies, 92(1), 41-44.
 • Onur, G. (2008). İlköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerine sınıf ve okul kurallarının hayat bilgisi dersi programı çerçevesinde drama tekniğiyle öğretiminin kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ormancı, Ü. ve Ören-Şaşmaz, F. (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci eğitim fakültesi örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 165-191.
 • Önder, A. (2010). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama: Kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özdemir, P. ve Üstündağ, T. (2007). Fen ve teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarına ilişkin yaratıcı drama eğitim programı, İlköğretim Online, 6(2), 226-233.
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması, BAÜ Fen Bilgisi Enstitüsü Dergisi, 5(2), 112-119.
 • Öztürk, C. ve Dilek, D. (2002). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Rosler, B. (2008). Process drama in one fifth-grade social studies class, The Social Studies, 99(6), 265-272.
 • San, İ. (1989). Yaratıcı estetik eğitim, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-582.
 • Ulaş, A. H. ve Topal, Y. (2006). Eğitici/yaratıcı drama etkinliklerinin ilköğretimde sözlü ifade becerilerini geliştirmeye etkisi, Ekev Akademi Dergisi, 10(29), 251- 258.
 • Uygur, N. (1996). Kültür kuramı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Üstündağ, T. (1998a). Yabancı dil öğretim uygulamalarında bir yöntem olarak yaratıcı dramanın yeri, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 66, 27-33.
 • Üstündağ, T. (1998b). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri, Eğitim ve Bilim, 22(107), 28-35.
 • Wessel, C. (1987). Drama, Oxford: Oxford University Press.
 • Yang, S. (2007). Creative drama in English learning: A study of college students applying English dramas in elementary school students, The International Journal of The Humanities, 5(2), 1-5.
 • Yavuzer, Y., Dikici, A. ve Gündoğdu, R. (2008). A creative drama study in Turkey about Mevlana philosophy, Research in Drama Education, 13(1), 87-94.
 • Zayimoğlu, F. (2006). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya ve Dünyamız Ünitesinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nur ÜTKÜR
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet AÇIKALIN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd341967, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {253 - 269}, doi = {10.17860/mersinefd.341967}, title = {Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÜTKÜR, Nur and AÇIKALIN, Mehmet} }
APA ÜTKÜR, N , AÇIKALIN, M . (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 253-269. DOI: 10.17860/mersinefd.341967
MLA ÜTKÜR, N , AÇIKALIN, M . "Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 253-269 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/341967>
Chicago ÜTKÜR, N , AÇIKALIN, M . "Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 253-269
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi AU - Nur ÜTKÜR , Mehmet AÇIKALIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.341967 DO - 10.17860/mersinefd.341967 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 269 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.341967 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.341967 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi %A Nur ÜTKÜR , Mehmet AÇIKALIN %T Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.341967 %U 10.17860/mersinefd.341967
ISNAD ÜTKÜR, Nur , AÇIKALIN, Mehmet . "Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 253-269. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.341967