Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 317 - 331 2018-04-20

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü

Ayşe Sibel DEMİRTAŞ [1] , Kemal BAYTEMİR [2] , Ali GÜLLÜ [3]

154 326

Bu çalışmada, pedagojik formasyon öğrencilerinde umut ve mental iyi oluş arasındaki ilişkide yapılandırmacı düşünmenin aracı rolü test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimine devam eden, 212’si kadın (% 74.4),  73’ü  (% 25.6) erkek toplam 285 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların yaş ortalamaları 20.49, Ss= 2.09’dur. Verilerin toplanmasında Sürekli Umut Ölçeği, Warwick Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği ve Yapılandırmacı Düşünme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada, betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı ve aracılık analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, umut, yapılandırmacı düşünme ve mental iyi oluş arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Aracılık etkisi için yapılan analizde ise umut ile mental iyi oluş arasındaki ilişkide yapılandırmacı düşünmenin kısmi aracı rolü istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları alanyazın ışığında tartışılarak, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve araştırmacılaraönerilerde bulunulmuştur. 
: umut, mental iyi oluş, yapılandırmacı düşünme, aracılık
 • Arnau, R. C., Rosen, D. H., Finch, J. F., Rhudy, J. L., & Fortunato, V. J. (2007). Longitudinal effects of hope on depression and anxiety: A latent variable analysis. Journal of Personality, 75(1), 1–21.
 • Aspinwall, L. G., & Leaf, S. L. (2002). In search of the unique aspects of hope: Pinning our hopes on positive emotions, future-oriented thinking, hard times, and other people. Psychological Inquiry, 13, 276–288.
 • Bailey, T.C., Eng,W., Frisch, M.B., & Snyder, C.R. (2007) Hope and optimism as related to life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 2(3), 168–175. doi: 10.1080/ 17439760701409546.
 • Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25, 729-735.
 • Baytemir, K. (2016). Ergenlikte ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide kişilerarası yeterliğin aracılığı. Eğitim ve Bilim, 41(186), 69-91.
 • Bharti, J., & Bhatnagar, P. (2017). Personality and creativity as predictors of psychological well-being in caregivers of person with chronic mental illness. Indian Journal of Positive Psychology, 8(2), 148-153.
 • Chang E. C. (2003). A critical appraisal and extension of hope theory in middle-aged men and women: Is it important to distinguish agency and pathways components? Journal of Social and Clinical Psychology, 22, 121-43.
 • Chen, R.K., Crewe, N.M., (2009). Life satisfaction among people with progressive disabilities. Journal of Rehabilitation, 75, 50–58.
 • Ciarrochi, J., Heaven, P. C., & Davies, F. (2007). The impact of hope, self-esteem, and attributional style on adolescents’ school grades and emotional well-being: A longitudinal study. Journal of Research in Personality, 41, 1161–1178. doi:10.1016/j.jrp.2007.02.001
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge/ Falmer.
 • Cotton Bronk, K., Holmes, W., & Talib, T. L. (2010). Purpose in life among high ability adolescents. High Ability Studies, 21(2), 133–145.
 • Davis, B. (2005). Mediators of the relationship between hope and well-being in older adults. Clinical Nursing Research, 14, 253–272. doi: 10.1177/1054773805275520.
 • Demirtaş, A. S. (2016). Bilişsel-Yaşantısal Teori temelli psiko-eğitim programının yapılandırmacı düşünme üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Diener, E (1984). Subjective well-being. Psychol Bull, 95(3), 542–75.
 • Diener, E. D., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3(1 ), 1-43.
 • Doğan, T. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 56-64.
 • Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. New York: Stuart.
 • Epstein, S. & Meier, P. (1989). Constructive thinking: A broad coping variable with specific components. Journal of Personality and Social Psychology, 57(2), 332-350.
 • Epstein, S. (1992). Constructive thinking and mental and physical well-being. L. Montada, S. H. Filipp, & M. J. Lerner (Eds.), Life crises & experiences of loss in adulthood (pp. 112-125). New York: Cambridge University.
 • Epstein, S. (1998). Constructive thinking: the key to emotional intelligence. Westport, CT: Greenwood.
 • Epstein, S. (2001). Manual for The Constructive Thinking Inventory. Odessa, Florida Psychological Assessment.
 • Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2011). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 139-151.
 • Evers, W., Tomic, W., & Brouwers, A. (2005). Constructive thinking and burnout among secondary school teachers. Social Psychology of Education, 8(4), 425-439.
 • Fabio, S., & Francesco, S. (2017). Online networks and subjective well-being. Econometica Working Papers. https://ideas.repec.org/p/ent/wpaper/wp54.html adresinden ulaşılmıştır.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Freeman, N. (1998). Constructive thinking and early maladaptive schemas as predictors of marital satisfaction and interpersonal adjustment. Doctor of philosophy dissertation (Yayımlanmamış doktora tezi), Biola University, The Faculty of Rosemead School of Psychology.
 • Fuller-Iglesias, H. R., (2015). Social ties and psychological well-being in late life: the mediating role of relationship satisfaction. Aging Ment Health, 19(12), 1103-12. doi: 10.1080/13607863.2014.1003285
 • Gözde, E. (2017). The role of university students' general self-efficacy, depression and psychological well-being in predicting their exercise behavior. Journal of Education and Training Studies, 5(39), 110-117
 • Harris, P. R., & Lightsey, O. R. (2005). Constructive thinking as a mediator of the relationship between extraversion, neuroticism, and subjective well-being. European Journal of Personality, 19, 409-426.
 • Holdcraft, C., Williamson, C., 1991. Assessment of hope in psychiatric and chemically dependent patients. Applied Nursing Research, 4, 129–134.
 • Horton, T.V. & Wallander, J.L. (2001) Hope and social support factors against psychological distress of mothers who care for children with chronic physical conditions. Rehabilitation Psychology, 46 (4), 399–482. doi: 10.1037/0090-5550.46.4.382.
 • İkiz, F. E., & Asici, E. (2017). The relationship between individual innovativeness and psychological well-being: The example of Turkish counselor trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.
 • Imtiaz, S., & Kamal, A. (2016). Rumination, Optimism, and Psychological Well-Being among the Elderly: Self-Compassion as a Predictor. Journal of Behavioural Sciences, 26(1), 32-50.
 • İlhan, T., & Özbay, Y. (2010). Yaşam amaçlarının ve psikolojik ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 109-118.
 • İşgör, İ. Y. (2017). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(1), 494-508.
 • Karadağ, E., Baloğlu, N., & Yüksel, S. (2009). Yapılandırmacı düşünme ve stresle başa çıkma: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2).
 • Katz, L., & Epstein, S. (1991). Constructive thinking and coping with laboratory-induced stress. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 789-800.
 • Katz, L. S., & Epstein, S. (1989). Constructive thinking and experience of stress. Master’s Thesis, University of Massachusetts Amherst. http://scholarworks.umass.edu/theses sayfasından erişilmiştir.
 • Korkmaz, T. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yapılandırmacı düşünmelerinin öğretmen yetkinliğine etkisi: bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kottke T. E., Stiefel M, Pronk N. P. (2016). “Well-being in all policies”: Promoting cross-sectoral collaboration to improve people’s lives. Prev Chronic Dis, 13, 160155. doi: http://dx.doi.org/10.5888/pcd13.160155
 • Khallad, Y., & Jabr, F. (2016). Effects of perceived social support and family demands on college students' mental well-being: A cross-cultural investigation. International Journal of Psychology, 51(5), 348-355. doi: 10.1002/ijop.12177
 • Khan, Z., & Zadeh, Z. F. (2014). Mindful eating and it's relationship with mental well-being. Social and Behavioral Sciences, 159, 69-73. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.330
 • Kylma, J., 2005. Dynamics of hope in adults living with HIV/AIDS: a substantive theory. Journal of Advanced Nursing, 52, 620–630.
 • Landeen, J., Seeman, V., 2000. Exploring hope in individuals with schizophrenia. The International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 5, 45–52.
 • Lazarus, R. S., and Folkman, S, (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
 • Liang, J., Lan-xiang, P., Si-jie, Z., & Wu, H. (2017). Relationship among Workplace Spirituality, Meaning in Life, and Psychological Well-Being of Teachers. Universal Journal of Educational Research, 5(6), 1008-1013.
 • Lopez, F. G. (1996). Attachment-related predictors of constructive thinking among college students. Journal of Counseling and Development, 75(1), 58-63. doi: 10.1002/j.1556-6676.1996.tb02315.x
 • Menninger, K. (1959). The academic lecture on hope. American Journal of Psychiatry, 116, 481–194.
 • Pacini, R., Muir, F., & Epstein, S. (1998). Depressive realism from the perspective of cognitive-experiential self theory. Journal of Personality and Social Psychology, 74(4), 1056-1068.
 • Park, C. L., Moore, P. J., Turner, R. A., & Adler, N. E. (1997). The roles of constructive thinking and optimism in psychological and behavioral adjustment during pregnancy. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 584-592.
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues. New York, NY: Oxford University Press.
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.
 • Oettingen G. & Gollwitzer P. M. (2002) Turning hope thoughts into goal-directed behavior. Psychological Inquiry, 13, 304–7.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annu Rev Psychol, 52(1), 141–66.
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.
 • Şahin, G. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin kendini açma, öznel iyi oluş ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarı, T., & Tunç, E. (2016). Üniversite öğremcilerinde umudun yordayıcısı olarak psikolojik iyi olma. International Journal of Social Science, 45, 291-302.
 • Scheur, E., & Epstein, S. (1997). Constructive thinking, reactions to a laboratory stressors, and symptoms in everday life. Anxiety, Stress, and Coping, 10, 269-303.
 • Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology’ to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press.
 • Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.5
 • Seligman, M. E., Rashid, T., & Parks, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist, 6(8), 774-788. doi: 10.1037/ 0003-066X.61.8.774
 • Seligman, M. E., Steen, T. A.. Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410-421. doi: 10.1037/0003- 066X.60.5.410
 • Sheldon, K. M, Fredrickson, B., Rathunde, K., Csikszentmihalyi, M„ & Haidt, J. (2000). Positive psychology manifesto. www.positivepsvchology.org/akumalmanifesto.htm adresinden alıntılanmıştır.
 • Shorey H. S., Little T. D., Snyder C. R., Kluck B. & Robitschek C. (2007). Hope and personal growth initiative: a comparison of positive, future-oriented constructs. Personality and Individual Differences, 43, 1917–26.
 • Snyder, C.R., Lehman, K.A., Kluck, B. & Monsson, Y. (2006) Hope for rehabilitation and vice versa. Rehabilitation Psychology, 51 (2), 89–112. doi: 10.1037/0090-5550.51.2.89.
 • Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving, L.M., Sigmon, S.T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., Harney, P. (1991). The will and ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 570–585.
 • Srivastava, U. R., & Maurya, V. (2014). Sense of humor and psychological health among health care professionals. Indian Journal of Positive Psychology, 5(4), 376-381.
 • Sternberg, R. J., & Wagner, R. K. (Ed.). (1986). Practical intelligence: nature and origins of competence in the everyday world. Cambridge, England: Cambridge University.
 • Stotland, E. (1969). The psychology of hope. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Snyder, C., Lapointe, A. B., Crowson, J. J., & Early, S. (1998). Preferences of high and low hope people for self-referential input. Cognition and Emotion, 12, 807–823.
 • Snyder, C. R., Rand, K., & Sigman, D. R. (2005). Hope theory: A member of the positive psychology family. In C. R. Snyder & S. L. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology, (pp. 257–276). New York, NY: Oxford University Press.
 • Snyder, C. R. (2000). Hypothesis: There is hope. In handbook of hope: Theory, measures and applications, edited by C. R. Snyder, 3-21. San Diego, Calif.: Academic Press.
 • Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 73(4), 249-275. doi: 10.1207/S15327965PLI1304 01
 • Snyder, C.R., Lehman, K.A., Kluck, B. & Monsson, Y. (2006) Hope for rehabilitation and vice versa. Rehabilitation Psychology, 51 (2), 89–112. doi: 10.1037/0090-5550.51.2.89.
 • Snyder, C.R., Lopez, S.J., Shorey, H.S., Rand, K.L., & Feldman, D.B., (2003). Hope theory, measurements, and applications to school psychology. Psychology Quarterly, 18, 122–139.
 • Tarhan, S. (2012). Umudun özyeterlik, algılanan sosyal destek ve kişilik özelliklerinden yordanması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tarhan, S., & Bacanlı, H. (2015). Sürekli umut ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness and Well-being 3 (1), 1-14
 • Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): Development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(1), 50-63. doi:10.1186/1477-7525-5-63
 • Tosun, Ü., & Karadağ, E. (2008). Yapılandırmacı Düşünme Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması, dil geçerliği ve psikometrik incelemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(1), 225-264
 • Wong, S. S., & Lim, T. (2009). Hope versus optimism in Singaporean adolescents: Contributions to depression and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 46(5), 648–652.
 • World Health Organisation (2004). Promoting mental health: Concepts emerging evidence and practice. Summary report, World Health Organisation, Geneva.
 • Yanan, G., Soora, R., Harry, T., & Yuanqing, W. (2017). Understanding the relationship between travel satisfaction and subjective well-being considering the role of personality traits: A structural equation model. Transportation Research Part F. Traffic Psychology and Behaviour, 49, 110-123.
 • Yasmin, N., & Khan, W. (2017). Character strengths and subjective well-being: An exploratory study of Indian youth. Indian Journal of Positive Psychology, 1, 174-177, doi:10.15614/ijpp/2017/v8i2/157140.
 • Zheng, X., Wang, Y., & Xu, L. (2016). Internet altruistic behavior and subjective well-being: self-efficacy as a mediator. Social Behavior and personality, 44(9), 1575–1584.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe Sibel DEMİRTAŞ
Kurum: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kemal BAYTEMİR
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ali GÜLLÜ
Kurum: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd354636, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {317 - 331}, doi = {10.17860/mersinefd.354636}, title = {Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Ayşe Sibel and BAYTEMİR, Kemal and GÜLLÜ, Ali} }
APA DEMİRTAŞ, A , BAYTEMİR, K , GÜLLÜ, A . (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 317-331. DOI: 10.17860/mersinefd.354636
MLA DEMİRTAŞ, A , BAYTEMİR, K , GÜLLÜ, A . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 317-331 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/354636>
Chicago DEMİRTAŞ, A , BAYTEMİR, K , GÜLLÜ, A . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 317-331
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü AU - Ayşe Sibel DEMİRTAŞ , Kemal BAYTEMİR , Ali GÜLLÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.354636 DO - 10.17860/mersinefd.354636 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 331 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.354636 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.354636 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü %A Ayşe Sibel DEMİRTAŞ , Kemal BAYTEMİR , Ali GÜLLÜ %T Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.354636 %U 10.17860/mersinefd.354636
ISNAD DEMİRTAŞ, Ayşe Sibel , BAYTEMİR, Kemal , GÜLLÜ, Ali . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 317-331. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.354636