Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 386 - 403 2018-04-20

Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması

Öner USLU [1] , Tuncay ÖĞRETMEN [2]

102 213

Bu çalışmanın amacı Okula Yönelik Güdü Envanterinin (OYGE) Türkçe’ye uyarlanmasıdar. Uluslararası alanda birçok kültüre uyarlanmış olan OYGÖ 43 madde, dört boyut her boyutun altında iki alt faktör olmak üzere toplam sekiz fatörden oluşmaktadır. Bu faktörler görev yönelimi, çaba, yarışma, sosyal güç, işbirliği, sosyal alaka, övgü ve ödüldür. Orijinal ölçek üç ayrı dil uzmanı tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, başka üç uzman tarafından ise Türkçe çeviriler tekrar İngilizceye çevrilmiş, sonrasında araştırmacı ve başka bir dil uzmanı tarafından maddeler seçilmiştir. Daha sonra altı akademisyen, iki Türkçe öğretmeni ve altı lisans öğrencisinden uzman görüşü alınmıştır. Ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe form için de geçerli olup olmadığının test edilmesi amacıyla 554 lisans öğrencisinden veri toplanmış, doğrulayıcı faktör analizi sonucu sekiz faktörlü yapının Türkçe form için de doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin faktörlerine ilişkin güvenirlik analizi sonuçları da yeterli bulunmuştur. Daha sonra ölçüt geçerliğinin incelenmesi amacıyla Okula Yönelik Tutum, Genel Özyeterlik ve OYGÖ 784 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Bulgulara göre, okula yönelik güdü, okula yönelik tutum ve genel öz yeterlik arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Sonuç olarak OYGÖ’nün Türkçe formunun lisans öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. 
okula yönelik güdü, okula yönelik tutum, genel öz yeterlilik, ölçek uyarlama
 • Bolat, Ö. (2016). Beni Ödülle Cezalandirma: Mutlu ve Basarili Cocuk Yetistirmek Icin Rehber. Dogan Kitap. Retrieved from https://books.google.com.tr/books?id=M-shvgAACAAJ
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). The Advantages of an Inclusive Definition of Attitude. Social Cognition, 25(5), 582–602. https://doi.org/10.1521/soco.2007.25.5.582
 • Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613–628. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.613
 • Ersanlı, C. Y. (2015). The Relationship between Students’ Academic Self-efficacy and Language Learning Motivation: A Study of 8th Graders. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 472–478. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.534
 • Erten, P. (2015). Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortamında E-Portfolyo Uygulamasının Akademik Başarıya, Tutumlara, Motivasyona ve Kalıcılığa Etkisi. Fırat Üniversitesi.
 • Fan, Y.-C., Wang, T.-H., & Wang, K.-H. (2011). A Web-based model for developing assessment literacy of secondary in-service teachers. Computers & Education, 57(2), 1727–1740. https://doi.org/DOI: 10.1016/j.compedu.2011.03.006
 • Ganotice, F. A., Bernardo, A. B. I., & King, R. B. (2012). Testing the Factorial Invariance of the English and Filipino Versions of the Inventory of School Motivation With Bilingual Students in the Philippines. Journal of Psychoeducational Assessment, 30(3), 298–303. https://doi.org/10.1177/0734282911435459
 • Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students’ cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 462–482. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.01.006
 • Gürün, O. A. (1991). Psikoloji sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Retrieved from https://books.google.com.tr/books?id=BQV1AAAACAAJ
 • Ho, I. T., & Hau, K.-T. (2008). Academic achievement in the Chinese context: The role of goals, strategies, and effort. International Journal of Psychology, 43(5), 892–897. https://doi.org/10.1080/00207590701836323
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Jain, Y., & Sidhu, G. K. (2013). Relationship between Anxiety, Attitude and Motivation of Tertiary Students in Learning English as a Second Language. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90(InCULT 2012), 114–123. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.072
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım. Retrieved from http://books.google.com.tr/books?id=TzWGPgAACAAJ
 • King, R. B., Ganotice, F. A., & Watkins, D. A. (2012). Cross-Cultural Validation of the Inventory of School Motivation (ISM) in the Asian Setting: Hong Kong and the Philippines. Child Indicators Research, 5(1), 135–153. https://doi.org/10.1007/s12187-011-9117-3
 • Lee, K., Ning, F., & Goh, H. C. (2014). Interaction between cognitive and non-cognitive factors: The influences of academic goal orientation and working memory on mathematical performance. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 34(1), 73–91. https://doi.org/10.1080/01443410.2013.836158
 • Maehr, M. L. (1984). Meaning and motivation: Toward a theory of personal investment. In R. Ames & C. Ames (Eds.), Research on motivation in education (Vol. 1, pp. 115–144). New York: AcademicPress.
 • McInerney, D. M. (2008). Personal investment, culture and learning: Insights into school achievement across Anglo, Aboriginal, Asian and Lebanese students in Australia. International Journal of Psychology, 43(5), 870–879. https://doi.org/10.1080/00207590701836364
 • McInerney, D. M., & Sinclair, K. E. (1991). Cross Cultural Model Testing: Inventory of School Motivation. Educational and Psychological Measurement, 51(1), 123–133. https://doi.org/10.1177/0013164491511011
 • Miller, R. B., Greene, B. A., Montalvo, G. P., Ravindran, B., & Nichols, J. D. (1996). Engagement in Academic Work: The Role of Learning Goals, Future Consequences, Pleasing Others, and Perceived Ability. Contemporary Educational Psychology, 21(4), 388–422. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1996.0028
 • Nasser, R., & McInerney, D. (2016). Achievement-oriented beliefs and their relation to academic expectations and school achievement among Qatari students. Educational Psychology, 36(7), 1219–1241. https://doi.org/10.1080/01443410.2014.993928
 • Aktaş, O. (2009). Ortalama Yükseltme Sınavına Giren 9. Sınf Öğrencilerinin Okul Motivasyonunu Etkileyen Faktörler (Beykoz Örneği). Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 265–280.
 • Pintrich, P. R. (2003). A Motivational Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning and Teaching Contexts. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667–686. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.667
 • Raposo, M., Rico, N., & Castro, E. (2017). Motivation, Self-Confidence and Anxiety as Descriptors of the Attitude Towards Mathematics of the Future Teachers of Basic Education in Chile. PNA-REVISTA DE INVESTIGACION EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA, 11(3), 181–203.
 • Salomon, G. (1984). Television is “easy” and print is “tough”: The differential investment of mental effort in learning as a function of perceptions and attributions. Journal of Educational Psychology, 76(4), 647–658. https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.647
 • Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, L. J. (2008). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. New Jersey: Merrill.Suliman, R., & McInerney, D. M. (2006). Motivational goals and school achievement: Lebanese-background students in south-western Sydney. Australian Journal of Education, 50(3), 242–264.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: ekinoks.
 • Türel, Y. K. (2008). Öğrenme Nesneleri İle Zenginleştirilmiş Öğretim Ortamlarının Öğrenci Başarıları Tutumları ve Motivasyonları Üzerindeki Etkisi. Fırat Üniversitesi.
 • Wang, W., Li, X., & Hsieh, J. J. P.-A. (2013). The contingent effect of personal IT innovativeness and IT self-efficacy on innovative use of complex IT. Behaviour & Information Technology, 32(11), 1105–1124. https://doi.org/10.1080/0144929x.2011.566940
 • Watkins, D., McInerney, D., & Akande, A. (2003). An Investigation of Ethnic Differences in the Motivation and Strategies for Learning of Students in Desegregated South African Schools, 34(2), 189–194. https://doi.org/10.1177/0022022102250563
 • Watkins, D., McInerney, D. M., & Lee, C. (2002). Assessing the school motivation of Hong Kong students. Psychologia, 45(3), 144–154. https://doi.org/10.2117/psysoc.2002.144
 • Akyol, B. (2016). Teacher self-efficacy perceptions, learning oriented motivation, lifelong learning tendencies of candidate teachers: A modeling study . Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 2016(65), 19–34. https://doi.org/10.14689/ejer.2016.65.02
 • Wong, R. (2000). Motivation. Cambridge, UNKNOWN: Cambridge University Press. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com/lib/ege/detail.action?docID=157030
 • Xu, L., & Barnes, L. L. B. (2011). Measurement Invariance of Scores from the Inventory of School Motivation Across Chinese and U.S. College Students. International Journal of Testing, 11(2), 178–210. https://doi.org/10.1080/15305058.2010.542357
 • Yavuz, F. (2006). Okul Motivasyonu Değerlendirme Ölçeğinin Yapılandırılması ve Güvenirliği. Eğitim Bilimleri ABD. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Alici, D. (2013). Okula Yönelik Tutum Ölçeği ’ nin Geliştirilmesi : Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Development of an Attitude Scale Towards School : A Study on Reliability and Validity. Education and Science, 38(168).
 • Altun, F. (2010). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mükemmeliyetçilik Özellikleri, Okul Motivasyonları, Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarıları. Eğitim Bilimleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ayna, C. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Birleştirme II (Jigsaw II) Yönteminin Kullanılmasının ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Öğrencilerin Akademik Başarı, Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
 • Bear, G. G., Slaughter, J. C., Mantz, L. S., & Farley-Ripple, E. (2017). Rewards, praise, and punitive consequences: Relations with intrinsic and extrinsic motivation. Teaching and Teacher Education, 65, 10–20. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.03.001
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8891-3119
Yazar: Öner USLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7783-1409
Yazar: Tuncay ÖĞRETMEN
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd391358, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {386 - 403}, doi = {10.17860/mersinefd.391358}, title = {Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {USLU, Öner and ÖĞRETMEN, Tuncay} }
APA USLU, Ö , ÖĞRETMEN, T . (2018). Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 386-403. DOI: 10.17860/mersinefd.391358
MLA USLU, Ö , ÖĞRETMEN, T . "Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 386-403 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/391358>
Chicago USLU, Ö , ÖĞRETMEN, T . "Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 386-403
RIS TY - JOUR T1 - Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması AU - Öner USLU , Tuncay ÖĞRETMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.391358 DO - 10.17860/mersinefd.391358 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 386 EP - 403 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.391358 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.391358 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması %A Öner USLU , Tuncay ÖĞRETMEN %T Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.391358 %U 10.17860/mersinefd.391358
ISNAD USLU, Öner , ÖĞRETMEN, Tuncay . "Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 386-403. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.391358