Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 404 - 425 2018-04-20

Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi

Pınar FETTAHLIOĞLU [1]

150 298

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmeni adaylarının çizdikleri resimler yardımı ile algıladıkları çevresel sorunları çevre okuryazarlık düzeyine göre analiz etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’deki bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 1.,2.,3. ve 4. sınıf toplam 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak öğrencilerin çizdikleri resimler ve resimler hakkında açık uçlu soruların yer aldığı görüş anketi ile nicel veri toplama araçlarından Kaplowitz ve Levine (2005) tarafından geliştirilen; Teksöz, Şahin ve Ertepınar (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan çevre okuryazarlık ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına çizdirilen resimler ile öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Resimlerde ve görüşlerde yer alan simgeler ve sözlü ifadeler kodlanarak kategorize edilmiştir. Çevre okuryazarlık ölçeğinden elde edilen bulgular ise betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının en fazla su, hava ve görsel kirlilik üzerinde ilgili olduklarını gösterdi. Öğretmen adaylarının çevresel sorunlara yönelik algılarının çevre okuryazarlık düzeylerine göre değiştiği tespit edildi. 
Çevre Okuryazarı, Öğretmen Yetiştirme
 • Alnıaçık, Ü. ve Koç, F. (2009). Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği İle Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO Bölgesel Kalkınma Kongresinde sunulmuş bildiri. Balıkesir Üniversitesi Balıkesir.
 • Altın, M., Bacanlı, H. ve Yıldız, K. (2002), Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri. ODTÜ, Ankara. Aydoğdu, M. (2009). Biyolojide Özel Konular. Ankara: Beyaz Kalem Yayıncılık
 • Bağcı Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması: Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim Online, 2(1), 42-51
 • Bell, J. (2005). Doing Your Research Project: A Guide For First-Time Researchers in Education,Health and Social Science (Forth Edition). Maidenhead: Open University Press.
 • Borthwick, A. (2011). Children’s Perceptions and Attitudes Towards Their Mathematics Lessons. In C. Smith, (Ed.), British Society for Research into Learning Mathematics, 31, 37-42
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research (4. bs.). Boston: Pearson
 • Culen, G. R. (1998). The Status Of Environmental Education With Respect To The Goal Of Responsible Citizenship Behavior. In H. R. Hungerford, W. J. Bluhm, T. L. Volk and J. Columbus : The Ohio State University.
 • Denizoğlu, P., ve Ekici, G.(2008, Eylül). Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Dinsinger, J. F., & Roth, C. E. (1998). Environmental Literacy. ERIC/CSMEE Digest (Colombus, OH, ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education, ED 351201).
 • Ernst, J. (2009). Influences on U.S. middle school teachers’ use of environment-based education. Environmental Education Research, 15(1), 71–92.
 • Erten, S. (2003). 5. Sınıf Öğrencilerinde "Çöplerin Azaltılması" Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Modeli, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,94-103.
 • Erten, S. (2004). Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı. 65/66.
 • Erten, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28.
 • Farsakoğlu O.F. , Şahin Ç. , Karslı F. , Akpınar M., ve Ültay, N. (2008). A Study On Awareness Levels Of Prospective Science Teachers on Science Process Skills in Science Education, World Applied Sciences Journal, 4 (2), 174-182.
 • Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC). (2014). Climate Change 2014–Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to The Fifth Assessment Report of The IPCC Cambridge. Cambridge University.
 • Kaplowitz M. D., & Levine R. (2005). How Environmental Knowledge Measures Up At A Big Ten University. Environmental Education Research, 11(2), 143–160.
 • Karaman, S. (2006). Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 9, 133-139.
 • Knapp, D.H., & Barrie, E. (2001). Connect Evaluation of an Environmental Science Field Trip. Journal of science Education and Technology, 10(4), 351-357.
 • Köse, S.(2008). Diagnosing Student Misconceptions: Using Drawings as a Research Method. World Applied Sciences Journal, 3(2), 283-293
 • Kurt, H., Gökmen , A.ve Ekici, G. (2014). Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34(3): 357-401.
 • Liu, S.Y., Yeh, S.C., Liang, S.W., Fang, H.T., Tsai, H.M., 2015. A national investigation of teachers' environmental literacy as a reference for promoting environmental education in Taiwan. J. Environ. Educ. 46 (2), 114e132.
 • Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2006). Methods in Educational Research From Theory to Practice. San Francisco, USA: Wiley Imprint.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • MSU-WATER (2001-2006). Social Assessment: Stakeholder Attitudes, Beliefs, and Uses of Water Resources, co-PIM.Kaplowitz and S. Witter Vice President of Finance and Operations,Michigan State University.
 • Newell, R., & Dale, A. (2015). Meeting The Climate Change Challenge (MC3): The Role of The Internet in Climate Change Research Dissemination and Knowledge Mobilization. Environmental Communication, 9(2), 208–227
 • Orr, D. (1994). Earth in mind: on education, environment, and the human prospect Washington, D.C.: Island Press.
 • Özdemir, Z. (2006), Fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı biyoloji konularındaki alan bilgisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi., Ankara.
 • Özer, U. (1991). Environmental Philosophy Within The Relationships of Humanity, Environment, Culture and Economy. Man and the Environment Conference Proceedings, 1, 318-321
 • Phillips, D. K., & Carr, K. (2010). Becoming A Teacher Through Action Research: Process, Context, And Self-Study (2nd edition). New York: RoutledgeFalmer
 • Plevyak, L., Bendixen-Noe, M., Henderson, J., Roth, R. E., & Wilke, R. (2001). Level of Teacher Preparation and Implementation of EE: Mandated and Non-Mandated EE Teacher Preparation States. Journal of Environmental Education, 28, 36-49
 • Reiss, M. J. & S. D. Tunnicliffe. (2001). Students’ understandings of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31(3), 383–399.,
 • Robottom, I., & Kyburz-Graber, R. (2000). Recent international developments in professional development in environmental education: Reflections and issues. Canadian Journal of Environmental Education, 5(1), 249–267. Retrieved from http://cjee.lakeheadu.ca/index.php/cjee/article/viewFile/312/242
 • Roth, C.E. (1992). Environmental Literacy: Its Roots, Evolution and Directions in The 1990s. Columbus, OH: ERIC/SMEAC Information Reference Center.Saidi, K., & Hammami, S. (2015). The Impact Of CO2 Emissions and Economic Growth on Energy Consumption in 58 Countries. Energy Reports, 1, 62–70.
 • Sauvé, L. (1996). Environmental Education and Sustainable Development: A Further Appraisal. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 1(1), pp. 7-34.
 • Sözer, E.(1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışları Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Taştan Kırık, Ö. Ve Kaya, H. (2014). 6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramsal Yapıları Hakkında Nitel Bir Çalışma. International Online Journal of Educational Sciences, 2014, 6 (3), 737-760
 • Teksöz, G., Şahin, E., ve Ertepınar, H. (2010). Çevre Okuryazarlığı, Öğretmen Adayları ve Sürdürülebilir Bir Gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 39, 307-320.
 • The National Environmental Education & Training Foundation (NEETF), & Roper ASW. (2002). (2001 NEETF/Roper Report Card) Americans’ low “Energy IQ:” A risk to our energy future; The tenth annual national report card: Energy knowledge, attitudes, and behavior. Washington, DC: Author.
 • Tien-Ming Cheng & Homer C. Wu (2015) How do environmental knowledge, environmental sensitivity, and place attachment affect environmentally responsible behavior? An integrated approach for sustainable island tourism, Journal of Sustainable Tourism, 23:4, 557-576.
 • Whitehead, J., & McNiff, J. (2004). Action Research Living Theory. London: Sage.
 • Yıldız,K., Sipahioğlu, Ş., ve Yılmaz,M. (2005). Çevre Bilimi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Yin, Y., Mizokami, S., & Aikawa, K. (2015). Compact Development and Energy Consumption: Scenario Analysis of Urban Structures based on Behavior Simulation. Applied Energy, 159, 449–457.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-8639-7613
Yazar: Pınar FETTAHLIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd400607, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {404 - 425}, doi = {10.17860/mersinefd.400607}, title = {Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi}, key = {cite}, author = {FETTAHLIOĞLU, Pınar} }
APA FETTAHLIOĞLU, P . (2018). Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 404-425. DOI: 10.17860/mersinefd.400607
MLA FETTAHLIOĞLU, P . "Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 404-425 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/400607>
Chicago FETTAHLIOĞLU, P . "Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 404-425
RIS TY - JOUR T1 - Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi AU - Pınar FETTAHLIOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.400607 DO - 10.17860/mersinefd.400607 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 404 EP - 425 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.400607 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.400607 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi %A Pınar FETTAHLIOĞLU %T Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.400607 %U 10.17860/mersinefd.400607
ISNAD FETTAHLIOĞLU, Pınar . "Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 404-425. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.400607