Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 113 - 124 2017-08-20

Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi

Aysun Yeşiltaş [1] , Ramazan Erdem [2]

291 682

Amaç: Bu çalışma ile hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini uygulama durumları ve uygulanan faaliyetlerin hangi alanlarda toplandığını belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi'nde hizmet veren hastanelerin web sitelerinde belirli bir dönem süresince yayınlanan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin içerik analizini kapsamaktadır. Araştırmada, ‘sgk.gov.tr’ adresinden İç Anadolu Bölgesi’ne ait şehirler taranarak bulunan 72 özel hastane ve İç Anadolu Bölgesi'nde hizmet sunan Kamu Hastaneler Birlikleri'nin internet sayfaları taranarak elde edilen 115 devlet hastanesi incelenmiştir. Araştırma grubunu Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini internet sitelerinde yayınlayan 95 hastane oluşturmuştur. Bulgular: Araştırma sonucunda, hastanelerin 100'ü (%60.2) il merkezinde, 66'sı (%39.8) ilçe merkezinde yer aldığı görülmüştür. Tüm hastanelerin %57.2'sinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti uyguladığı ortaya çıkmıştır. Uygulanan faaliyetler sağlık eğitimi, kültürel faaliyet, sağlık hizmeti, toplumsal faaliyet ve çevresel faaliyet olarak gruplandırılmıştır. Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri içeren temalardan sağlık eğitimine yönelik faaliyetlerin ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak hastane web sitelerinden elde edilen bilgilere göre hastanelerin neredeyse yarısına yakınının (%42.8) kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla birincil amacı sağlık hizmeti sunmak olan hastanelerin, çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk bilincine daha fazla vakıf olmaları adına bu konuda bilgilendirmeler yapılmalı, hastaneler ve çalışanları teşvik edilmeli, bu alanlarda etkinlik yapan hastaneler ödüllendirilmelidir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, hastane
 • 1. Vural ZB. ve Coşkun G. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Etik. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2011;1:61-87.
 • 2. Yönet E. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Son Dönemeç: Stratejik Sorumluluk. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005;8(13):239-265.
 • 3. Saran M. Coşkun G. İnal Zorel F. ve Aksoy Z. Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 2011; 22(6):3732-3747.
 • 4. Carroll AB. Corporate Social Responsibility. Business & Society, 1999;38(3):268-295.
 • 5. Glavas A. Corporate Social Responsibility and Organizational Psychology: An Integrative Review. Frontiers in Psychology, 2016;7:1-13.
 • 6. Dahlsrud A. How Corporate Social Responsiblity is Defined: An Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 2006;15(1):1- 13.
 • 7. European Comission. Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development. 2002. http://trade.ec.europa.eu/,Erişim Tarihi:14.11.2016.
 • 8. Solmaz B. İşletmelerin Değişen Konumuyla Gelişen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Turkcell’in Desteklediği ‘Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları’ Projesinin Genel Bir Değerlendirmesi. Selçuk İletişim Dergisi, 2005; 4(1):116-125.
 • 9. Sert NY. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Aktivizm İlişkisinin Araştırılması: Türkiye’de Özel Sektör, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Aktivizm İlintisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 2012.
 • 10. Aktan CC. ve Börü D. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. Ed:Aktan, CC., İGİAD Yayınları, İstanbul. 2007.
 • 11. Süzen E. ve Akın I. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumlara Olan Katkıları Üzerine Bir Uygulama. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2016; 485-495.
 • 12. Erkman T. ve Şahinoğlu F. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine İlişkin Çalışan Algıları İle Örgütsel Bağlılığın Hizmet Sektöründe İncelenmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012;33(2):267-294.
 • 13. Papafloratos, T.Do Corporate Social Responsibility Initiatives Influence the Consumers?
 • pdfs.semanticscholar.org/e18e/c04805c83e610c2fd5f48afc2267fc80f425.pdf, erişim tarihi:12.10.2016.
 • 14. Torlak Ö. Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çabalarını Algılamaları. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler Ve Sosyal Sorumluluk, Ed:Aktan, CC., İGİAD Yayınları, İstanbul. 2007.
 • 15. Ateşoğlu İ. ve Türker A. Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010;15(3):207-226.
 • 16. Özdemir Ö. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009; 8(15):57-72.
 • 17. Argüden Y. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, Ed:Aktan, CC., İGİAD Yayınları, İstanbul.2007.
 • 18. Carroll AB. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons. 1991. http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/dunnweb/rprnts.pyramidofcsr.pdf. erişim tarihi:12.11.2016.
 • 19. Büyükyılmaz Y. ve Fidan O. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kavramsal Bir Bakış. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2015; (3):364-381.
 • 20. Ulu AS. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bir Alan Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2007.
 • 21. Jamali D. ve Mirshak R. Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context. Journal of Business Ethics,2007;72:243-262.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aysun Yeşiltaş
Ülke: Turkey


Yazar: Ramazan Erdem

Bibtex @araştırma makalesi { mersinsbd298631, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {113 - 124}, doi = {10.26559/mersinsbd.298631}, title = {Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi}, key = {cite}, author = {Erdem, Ramazan and Yeşiltaş, Aysun} }
APA Yeşiltaş, A , Erdem, R . (2017). Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (2), 113-124. DOI: 10.26559/mersinsbd.298631
MLA Yeşiltaş, A , Erdem, R . "Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 113-124 <http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/30911/298631>
Chicago Yeşiltaş, A , Erdem, R . "Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 113-124
RIS TY - JOUR T1 - Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi AU - Aysun Yeşiltaş , Ramazan Erdem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.298631 DO - 10.26559/mersinsbd.298631 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 124 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.298631 UR - http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.298631 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi %A Aysun Yeşiltaş , Ramazan Erdem %T Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26559/mersinsbd.298631 %U 10.26559/mersinsbd.298631