MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1694-7215 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mjss

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :     3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                             Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-mail:                               hasan.gul@manas.edu.kg, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, cengizbuyar@gmail.com,

 

Dergi konuları :

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon


Yeraldığı indeksler : 

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı.

  

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.


Dergimiz Temmuz 2018 tarihinden itibaren Dergipark'ta makale kabulüne başlayacaktır. DergiParktaki sistemin tam olarak işlemesi için mevcut arşivimizin, hakem kurulumuzun ve hakemlik formatımızın sisteme entegre edilmesi beklenmektedir.


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1694-7215 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mjss
Kapak Resmi

9.748

28.400

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :     3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                             Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-mail:                               hasan.gul@manas.edu.kg, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, cengizbuyar@gmail.com,

 

Dergi konuları :

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon


Yeraldığı indeksler : 

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı.

  

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.


Dergimiz Temmuz 2018 tarihinden itibaren Dergipark'ta makale kabulüne başlayacaktır. DergiParktaki sistemin tam olarak işlemesi için mevcut arşivimizin, hakem kurulumuzun ve hakemlik formatımızın sisteme entegre edilmesi beklenmektedir.


Ek Sayı 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. Ruh Adam’da Animayla Aydınlanan Yeniden Doğuş Arketipi: Selim Pusat’ın Sonsuz Istırabı
  Sayfalar 723 - 737
  Arzu Korucu
 2. John M. Coetzee’nin Gözüyle Filozoflar ve Hayvanlar
  Sayfalar 739 - 757
  Barış Mutlu
 3. “Манас” Эпосундагы Кырк Чоро Жана Энесай Жазма Эстеликтериндеги Кырк Эр
  Sayfalar 759 - 765
  Nurdin Useev
 4. Dede Korkut Hikâyeleri’nde Söz Edim Yapıları
  Sayfalar 767 - 784
  Seçil Hirik
 5. Atebetü’l-Hakâyık’ta Eksiltili Yapılar
  Sayfalar 785 - 809
  Ümit Hunutlu
 6. Teknoloji Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğretmen Adaylarının Deneyimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 811 - 827
  Erhan Ünal, Fatih Özdinç
 7. Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 829 - 839
  Murat Genç
 8. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Sayfalar 841 - 865
  Rabia Sarıca
 9. Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu
  Sayfalar 867 - 881
  Rıdvan Demir
 10. Tunç Çağı Seramiklerinin Desenleri Işığında Nahcivan’dan Orhun’a Prototürk Damga ve İşaretleri
  Sayfalar 883 - 893
  Toğrul Halilov
 11. İbn Kesir’de Mucize Anlayışı
  Sayfalar 895 - 920
  Ahmet Özdemir
 12. Tefsir’de Çağdaş Akılcı Ekol
  Sayfalar 921 - 940
  Enver Arpa
 13. Mekke Müşriklerinin Nübüvvet Karşısındaki Tutum ve Davranışları ( Mekkî Sureler Bağlamında)
  Sayfalar 941 - 961
  Enver Bayram
 14. Allah’ın Cüz’îleri (Tikeller) Bilmesi Meselesi: İbn Sinâ, Gazzâlî ve Hocazâde’nin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 963 - 973
  Muhammet Caner Ilgaroğlu, Luay Hatem Yaqoob
 15. Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi
  Sayfalar 975 - 991
  Mehmet Korkmaz, Cemil Osmanoğlu
 16. Tevrat’ta Adalet, İktisadi Adalet, Prosedürel Adalet, İsrailoğulları ve Yahudilerin İktisadi Etkileri
  Sayfalar 993 - 1001
  Yaşar Alkan
 17. İşgücü Piyasasında Enformel Kadın İşgücü: Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 1003 - 1027
  Umur Aşkın, Elif Özlem Aşkın
 18. Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli
  Sayfalar 1029 - 1043
  Şükrü Apaydın
 19. Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Literatürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1045 - 1060
  Ahmet Sait Özkul
 20. Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1061 - 1082
  Emel Gelmez, Vural Çağlıyan
 21. The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area
  Sayfalar 1083 - 1097
  Hülya Çağıran Kendirli, Selçuk Kendirli, Harun Kısacık
 22. Dematel ve Vikor Bütünleşik Yaklaşımı ile Gıda İşletmelerinde İnovasyon Çeşitlerinin Önceliklendirilmesi ve En İdeal Firma Seçimi
  Sayfalar 1099 - 1113
  Salih Memiş, Selçuk Korucuk
 23. Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması
  Sayfalar 1115 - 1127
  Seçkin Gönen, Fatih Yıldırım
 24. Sosyal Medyada Farklılıkların Yönetimi: Bir Vaka İncelemesi
  Sayfalar 1129 - 1144
  Esra Tani, Harun Yıldız
 25. Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1145 - 1166
  fadime dilber
 26. Understanding WhatsApp Parent Group’s Dynamics: Group Communication and Information Sharing
  Sayfalar 1167 - 1183
  Selva Ersöz
 27. İtaatkârlar Daha Mı Mutlu? “Pozitif Psikoloji Perspektifinden Boyun Eğicilik”
  Sayfalar 1185 - 1201
  Cıldız Mamırova, Hasan Yılmaz
 28. Ruhsal Bozukluklara Karşı Stigma-Derleme
  Sayfalar 1203 - 1221
  Elmas Merve Malas
 29. İlişki Niteliği ve Bağışlamanın Mutluluk Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1223 - 1238
  Hasan Yılmaz
 30. Ergenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1239 - 1254
  Melike Sert, Zeliha Traş
 31. Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma
  Sayfalar 1255 - 1276
  Çiğdem Akman
 32. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Bürokrasi ve Memurlar
  Sayfalar 1277 - 1318
  Yahya Aydın, İsa Yeğen
 33. Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts
  Sayfalar 1319 - 1337
  Erol Bulut
 34. Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1339 - 1347
  Abdullah Bora Özkara
 35. Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 1349 - 1360
  Ahmet İslam, Osman İmamoğlu
 36. Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1361 - 1371
  Fatih Yaşartürk, Handan Yılmaz
 37. Investigation of Basketball Ability Levels and some Performance Characteristics of Male and Female Students
  Sayfalar 1373 - 1381
  Gökmen Kılınçarslan, Harun Genç, Akan Bayrakdar, İdris Kayantaş
 38. Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri Ve Performans İlişkisi
  Sayfalar 1383 - 1390
  Uğur Dündar, Sibel Tetik, Kerim Dündar, Süleyman Gönülateş, Tansu Yaan
 39. Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 1391 - 1404
  Selim Özcan
 40. Mıgırdıç Tokatlıyan, Tokatlıyan Otelleri, Gazinosu ve Lokantası -Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre-
  Sayfalar 1405 - 1428
  Ümit Baki Erdem, Murat Hanilçe
 41. Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği
  Sayfalar 1429 - 1449
  Aydın Ünal
 42. Turist Rehberlerinin Gastronomi Bilgisi Ve Algısının Tavsiye Niyetine Etkisi
  Sayfalar 1451 - 1463
  Bayram Akay, Berkant Özöğütçü
 43. “Bellek” ve “Zaman” Kavramları Işığında Modiano'nun En Uzağından Unutuşun Adlı Yapıtına Genel Bakış
  Sayfalar 1465 - 1473
  Mehmet Sayın
 44. Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi: Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Bakımından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1475 - 1499
  Gülsen Serap Çekerol, Ece Yürekli