MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1694-7215 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :     3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                             Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-mail:                               hasan.gul@manas.edu.kg, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, cengizbuyar@gmail.com,

 

Dergi konuları :

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon


Yeraldığı indeksler : 

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı.

  

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.


Dergimiz Temmuz 2018 tarihinden itibaren Dergipark'ta makale kabulüne başlayacaktır. DergiParktaki sistemin tam olarak işlemesi için mevcut arşivimizin, hakem kurulumuzun ve hakemlik formatımızın sisteme entegre edilmesi beklenmektedir.


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1694-7215 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php
Kapak Resmi

4.907

11.086

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :     3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                             Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-mail:                               hasan.gul@manas.edu.kg, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, cengizbuyar@gmail.com,

 

Dergi konuları :

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon


Yeraldığı indeksler : 

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı.

  

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.


Dergimiz Temmuz 2018 tarihinden itibaren Dergipark'ta makale kabulüne başlayacaktır. DergiParktaki sistemin tam olarak işlemesi için mevcut arşivimizin, hakem kurulumuzun ve hakemlik formatımızın sisteme entegre edilmesi beklenmektedir.


Cilt 7 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Bir Realist Halk Hikâyesi: Hikâye-i Mansûr
  Sayfalar 1 - 18
  Yılmaz Irmak, Mehmet Emin Bars
 2. Dini Kahramanlık Destanları Üzerine
  Sayfalar 19 - 30
  Halide Gamze Yakar İnce, Aybeniz Rahimova
 3. Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 31 - 43
  Vedat Aktepe, Abdulkadir Uzunöz, Mevlüt Gündüz
 4. PROSPECTIVE TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT CONCEPT OF MIDDLE EAST THROUGH WORD ASSOCIATION TEST1
  Sayfalar 45 - 57
  Yavuz Topkaya, Halil Tokcan
 5. Türkiye Yükseköğretim Tarihinden Bir Kesit: Türk Yurdu Dergisinde Üniversite Tartışması (1956-1961)
  Sayfalar 59 - 73
  Ahmet Vurgun, Sinan Ateş
 6. Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı İlm ü Dîn Adlı Eserinde Din ve Bilim Çatışması Sorunu
  Sayfalar 75 - 89
  Vefa Taşdelen
 7. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONLARI IŞIĞINDA KÜLTÜR VARLIKLARININ YASADIŞI TİCARETİNİN VE NAKİLLERİNİN ÖNLENMESİ
  Sayfalar 91 - 110
  Ali Rıza Tongur
 8. Namaz İbadetinin Tarihi Süreci
  Sayfalar 111 - 125
  Ali Yüksek
 9. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Kırgızistan Ekonomisinde Geçerliliği; ARDL Sınırlar Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 127 - 142
  Galip Afşin Ravanoğlu, Aziz Bostan, Alper Yılmaz
 10. Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 143 - 154
  Ayşegül Baykul
 11. MALİYE POLİTİKALARI, MALİ YERELLEŞME VE EKONOMİK PERFORMANS ARASINDAKİ BAĞ: KÜRESELLEŞME VE KURUMSAL KALİTE ETKİLEŞİMİ
  Sayfalar 155 - 172
  Mehmet Kenan Terzioğlu
 12. Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü
  Sayfalar 173 - 196
  Sezen Bozyiğit, Canan Madran
 13. Algılanan Örgütsel Adalet ve İşte Var Olamama (Presenteeism) İlişkisinde Stresin Aracı Rolü
  Sayfalar 197 - 211
  Ali Bayram, Asuman Akdoğan, Yasemin Kaya Harmancı
 14. Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 213 - 234
  Hasan Gül, Aysuluu Beyşenova
 15. Muhasebe Eğitimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Muhasebe Uygulamalarına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 235 - 248
  Bilal Solak, Emin Yürekli
 16. Taşeron Olarak İstihdam Edilen Tıbbi Sekreterlerin Kişisel Özelliklerinin Kurumsal İtibar Algıları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 249 - 258
  Şefik Özdemir, Serap Taşkaya
 17. Algılanan Sosyal Kaytarmanın Örgütlerde Çatışma Eğilimine Etkisi
  Sayfalar 259 - 275
  Sibel Aydemir
 18. Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 277 - 295
  Yavuz Demirel, Enes Uğur Tohum
 19. İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Tükenmişliğin Aracılık Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Çalışma
  Sayfalar 297 - 321
  Daimi Koçak, İlhami Yücel
 20. OCCUPATIONAL BURNOUT AT THE AMERICAN UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA IN KYRGYZSTAN
  Sayfalar 323 - 332
  Anara Momunalieva, Celaleddin Serinkan
 21. Örgütsel Adalet Algısı’nın Çalışanların İş Doyumu ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi
  Sayfalar 333 - 352
  Mehmet Ulutaş
 22. Duygusal zekanın profesyonelleşme üzerine etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma
  Sayfalar 353 - 371
  Ali Acaray, Mustafa Savcı
 23. USE OF ELECTION MUSIC FOR PROPAGANDA AND THE SONG “DOMBIRA” SAMPLE IN THE LOCAL ELECTIONS 2014
  Sayfalar 375 - 387
  Cavit Yavuz, Selçuk Küpçük
 24. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismarı Yordamada Algılanan Anne Baba Tutumları ve Boyun Eğici Davranışlar
  Sayfalar 389 - 399
  Hatice Kumcağız, Oya Sevcan Orak, Cengiz Şahin
 25. Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne Başvuran Şiddet Mağduru Kadınların Başvuru Durumları ve Gereksinimleri
  Sayfalar 401 - 414
  Hatice Kumcağız, İlknur Avcı AYDIN, Tuğba Talay, Senem Gürkan, Damla Nur Kinsiz
 26. Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 415 - 431
  Hasan Yılmaz, Müjgan Ülker, Ahmet Selçuk Yılmaz
 27. Öğretmenlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 433 - 443
  Kayhan Bozgun, Serpil Pekdoğan
 28. EVLİ BİREYLERİN PROBLEM ÇÖZMEDE KULLANDIKLARI YAKLAŞIMLAR VE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 445 - 462
  Hasan Yılmaz, Rahime Ilketenci, Ahmet Selçuk Yılmaz, C. Mamırova
 29. Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler
  Sayfalar 463 - 480
  Tülay Oruç, Erdal Bayrakçı
 30. Güven Araştırmaları Güvenilir mi? Sosyal Güven Araştırmalarının Yöntemine İlişkin Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 481 - 497
  İslam Can
 31. 1898 Fergana Olayları ve II. Abdulhamid Han
  Sayfalar 499 - 516
  Ebubekir Güngör
 32. Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği
  Sayfalar 517 - 536
  Gülseren Yurcu, Murad Alpaslan Kasalak, Zeki Akınc
 33. Kırsal Turizmde Yenilik ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: KOCAELİ/KARTEPE Örneği
  Sayfalar 537 - 562
  Ezgi Aslan, Sibel Eröz SÜ
 34. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması
  Sayfalar 563 - 583
  Seda Şahin, Özcan Özdemir
 35. Yavaş Şehirlerin (CITTA-SLOW) Pazarlanması: GÖYNÜK Örneği
  Sayfalar 585 - 599
  Burhanettin Zengin, Koray Genç
 36. Demografik Özellikler ve Psikolojik Koşulların İşe Tutkunluğa Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği
  Sayfalar 601 - 619
  Kansu Gencer, Tuğrul Ayyıldız
 37. Tüketicilerin Ramazan Ayında Televizyonlardaki Yiyecek-İçecek Reklamlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 621 - 635
  Göksel Kemal Girgin
 38. Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği
  Sayfalar 637 - 655
  Ceyhun Akyol, Burhanettin Zengin, Süleyman Akkaşoğlu, Şevki Ulama
 39. Paket Tur Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Kalitesinin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Yurt Dışı Paket Tur Satın Alan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 657 - 674
  Ömer Güven
 40. Mersin-Erdemli Çeşmeleri
  Sayfalar 675 - 701
  Lokman Tay
 41. Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 703 - 727
  Hatice Kübra Özalp