Year 2016, Volume 13, Issue 34, Pages 0 - 0 2016-06-29

Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports

Alpaslan ATEŞ [1]

943 594

Limanların verimli olmasında coğrafik konumları, ard bölge bağlantılarının durumu, alt ve üst yapı imkânları ve hinterlant zenginlikleri gibi faktörlerin yanı sıra limanların yönetim şekli de önem arz etmektedir. Liman yönetimleri, işletme hedeflerine varmak için çağın gereklerine ve gerçek temellere dayalı stratejiler geliştirerek veya stratejilerini güncelleyerek kaynaklarını verimli kullanmalı ve bu sayede dünyada yaşanan yoğun rekabet ortamında başarı elde edebilmelidirler. Başarının elde edilebilmesi ve yaşanan yoğun rekabette üstünlük sağlanabilmesi için son yıllarda yaygınlaşan ve bir süreci kapsayan stratejik yönetim yaklaşımı önem kazanmaya başlamıştır. Stratejik yönetimin temelini oluşturan işletmenin var oluş sebebi ve varmak istediği noktayı ifade eden misyon ve vizyon beyanları son yıllarda üzerinde önemle durulan kavramlar olmuştur.

Bu çalışmada, dünya deniz taşımacılığının doğu-batı ve kuzey-güney ana rotalarına yakın konumda bulunan Türkiye’deki limanların misyon ve vizyon beyanlarının içerik analizinin yanı sıra bu içeriklerdeki verimlilik yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında değerlendirilen Türkiye’deki 185 liman içerisinde internet sitesi bulunan 62 liman tesisinden 35 tanesinin misyon ve /veya vizyon beyanında bulunduğu belirlenmiştir. İnternet sitesinde misyon beyanında bulunulan 32 liman içerisinde 10 liman işletmesi verimlilik kavramına yer vermiştir. Ancak vizyon beyanında bulunan 35 liman içerisinde sadece 4 liman işletmesi vizyon beyanında verimlilik kavramına yer verirken hem misyon hem de vizyon beyanında verimlilik kavramına yer veren liman sayısı ise sadece 2 olmuştur.

 • Akgemci, T, Çelik, A., ve Ertuğrul, Ü.G. (2004). Vizyon sahibi örgütlerin özellikleri: Konya sanayi işletmelerinde yapılan bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11, 1-28.
 • Aktan, C. C. (1997). Organizasyonlarda misyon, vizyon ve değerler ve ahlak bildirilerinin oluşturulması, için değişim ilkeleri. http://www.Canaktan.Org/Yonetim/Yeni-Yonetim/VizyonYonetimi.htm (Erişim Tarihi: 26.02.2016).
 • Aktan, C. C. (2008). Stratejik yönetim ve stratejik planlama. http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale132.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2016)
 • Ateş, A., Karadeniz, Ş. ve Esmer, S. (2010). Dünya konteyner taşımacılığı pazarında Türkiye’nin yeri. Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal, 2(2), 83-98.
 • Ay, Ü., ve Koca, A. İ. (2012). ISO 500 listesindeki işletmelerin misyon, vizyon ve değerlerinin içerik analizi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(2),http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_ybd/arsiv/2012_2/unal_ay.pdf, 201-2010. (Erişim Tarihi: 14.02.2016)
 • Bayar, S. (2005). Veri zarflama analizi kullanılarak liman verimliliğinin ölçülmesi: Türk limanlarından bir örnek. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayülken, N. (1999). Üniversitelerde kalitenin stratejik yönetimi ve konu ile ilgili bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çolak, F. Ö., ve Altan, Ş. (2002). Toplam etkinlik ölçümü: Türkiye’deki özel ve kamu bankaları için bir uygulama. İktisat İşletme ve Finans, 17(196), 45-55
 • Collıns, J.C., & Porras, J.I. (1996). Building your company’s vision. Harvard Business Review, Sep-Oct; 74, 65–72.
 • David, F.R. (2005). Strategic management: concepts and cases. 10. Edition, New York: Prentice Hall.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Dinler, M.A. (2009). Stratejik yönetim sürecinde vizyon ve misyon. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(2),1-8. http://home.anadolu.edu.tr/~naksu/vizyonstrateji.pdf, (Erişim Tarihi:10.02.2016)
 • Doğan, S., ve Hatipoğlu, C. (2009). Küçük ve orta boy işletmelerde vizyon açıklamasının işletmenin performansına ilişkin bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 81-99.
 • DPT. (2003). Kamu kuruluşları için stratejik planlama kılavuzu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl için yönetim tartışmaları. (Çev: İ. Bahçıvangil) İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Eren, E. (2005). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erol, Y., ve Kambur, E. (2014). Misyon ve vizyon ifadelerine göre Türkiye’nin ilk 100 büyük şirketinin girişimcilik özellikleri. Business and Economics Research Journal, 5(3),149-165.
 • Gharleghi, E.N.F., ve Bahar, G. (2011). A Survey of relationship between the characteristic of mission statement and organizational performans. Research Journal of Business Management, 5(3), 117-124.
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik yönetim. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 61-85.
 • Gülcü, A. (2004). Veri zarflama analizi yöntemiyle SSK hastanelerinde göreceli verimlilik analizi: yönetim ve organizasyon ilkeleri açısından değerlendirme. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2004(1), 51-82.
 • Gürak, H. (2003a). Küreselleşme nereye götürüyor? Doğrudan yabancı yatırımlar, verimlilik ve gelir dağılımı. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2003(2), 1-21. http://econwpa.repec.org/eps/get/papers/0312/0312001.pdf (Erişim Tarihi:12.02.2016)
 • Gürak, H. (2003b). Verimlilik artışları ve eğitimli-yaratıcı insan kaynakları ilişkisi. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2003(3). http://www.biymed.com/pages/makaleler/makale81.htm. (Erişim Tarihi:13.02.2016)
 • Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme ve işletmelerde değişen kurum imajı. 1. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Hatiboğlu, Z. (1986). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • Kılıç, M. (2010). Stratejik yönetim sürecinde değerler, misyon ve vizyon kavramları arasındaki ilişki. Sosyo Ekonomi, Temmuz-Aralık, 10(2), 81-98.
 • King, D.L., Case, C.J., & Premo, K.M. (2010). Current mission statement emphasis: be ethical and go global. Academy of Strategic Management Journal, 971-87(2), 93-119.
 • Koçel, T. (2005). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
 • Moin, M.F., Ahsan, A., & Khan, A.N. (2012). An analysis of mission statement of Pakistani commercial (scheduled) banks using a nine points scale approach of fred r. david. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 102-120.
 • MPM. (2003). Verimlilik raporu. Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara: Yücel Ofset.
 • Oruç, M.C., ve Zengin, B. (2015). Misyon vizyon bildirilerinin müşteri odaklılık yönünden değerlendirilmesi: 5 yıldızlı konaklama işletmeleri örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Eylül-2015, Sayı: 9, 31-49.
 • Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 24(1), 213-220.
 • Ramazanoğlu, F., ve Bahçeci, B. (2006). Örgütlerde vizyon ve misyon kavramı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2006, 52-56.
 • Sabuncuoğlu, A., ve Gök, O. (2008). Büyük işletmelerin web sitelerinde yer alan misyon ve vizyon ifadelerinin pazar odaklılık açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, X(I), 123-141.
 • TDK (Türk Dil Kurumu). (2016). Güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts. (Erişim Tarihi:17.02.2016)
 • Usta, P. (1991). Verimlilik, verimlilik arttırıcı tekniklerin daha yaygın ve etken kullanılması için alınması gerekli tedbirler. I. Verimlilik Kongresi (27- 29 Kasım 1991), Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 678-686.
 • Ülgen, H., ve Mirze, S.K. (2004). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Yıldıztekin, A., ve Çelik, H.M. (2010). İskenderun lojistik köyü ile Antakya ve osmaniye lojistik destek merkezleri mastır planı 2010-2023. http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_519_VH8W34FD_iskenderun-Lojistik-Koyu-ile-Antakya-ve-Osmaniye-Lojistik-Destek-Merkezleri-Mastir-Plani.pdf. (Erişim Tarihi:17.02.2016)
 • Yücel, C. (1997). Limanda verimliliği arttırmaya yönelik uygulamalarla limanların yönetimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Subjects
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Alpaslan ATEŞ

Bibtex @ { mkusbed259977, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports}, key = {cite}, author = {ATEŞ, Alpaslan} }
APA ATEŞ, A . (2016). Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (34), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/24545/259977
MLA ATEŞ, A . "Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/24545/259977>
Chicago ATEŞ, A . "Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports AU - Alpaslan ATEŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 34 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports %A Alpaslan ATEŞ %T Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 34 %R %U
ISNAD ATEŞ, Alpaslan . "Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 34 (June 2016): 0-0.