Yazım Kuralları

MUGLA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DERGİSİ YAZIM ESASLARI

Mugla Journal of Science and Technology dergisi, mühendislik, bilim ve teknoloji alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Telif Hakkı Devir Formunu (derginin WEB sayfasından temin edilebilir) PDF formatında göndermeleri gerekir. Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların makaleleri yayınlanmaz.

Yazar(lar) sunulan çalışmanın YAYIN ETİĞİNE uyduğunu ve makale hakkında etik sorumluluğu kabul ederler. Her bir yazar makale içeriğinden eşit derecede sorumludur. Yayına gönderilen makaleler önce iThenticate® (Profesyonel İntihal Önleme) programından geçirildikten sonra hakemlere gönderilir. Makaleler iThenticate® programı ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse makale değerlendirmeye alınmaz.

HAKEMLER: Yazar(lar) en az iki ayrı üniversiteden olmak üzere üç adet hakem adı ve e-posta adreslerini vermelidir. Ayrıca yazar(lar) makalelerini incelemesini istemediği hakem isimlerini bildirebilir. Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergi editörlüğü makaleleri dilediği hakeme gönderebilir.

BASIM: Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iade edilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.


Yazışma Adresi: “Dergi”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 48000 Kötekli /Muğla

Tel: 0-252-2115526

E-posta: ens-fen@mu.edu.tr


İLK SUNUŞ FORMATI:

1. Metin sayfanın tek yüzüne, çift aralıklı, kenarlarda yeterli boşluk (25 mm) bırakılarak, Times NewRoman Türkçe karakteri ve 12 punto kullanılarak A4 (210x297mm) formunda yazılmalıdır. Eserler kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Her başvuru bir kapak yazısı (iletişimde bulunulacak yazar bilgileri belirtilerek) ile yapılmalıdır. Kapak yazısında makalenin hangi meseleye odaklandığı ve getirdiği yenilik belirtilmelidir. Bütün diğer yazışmalar mevcut işlem aşamasını açıklayıcı ve eser kayıt numarası (ilk başvurudan sonra e-posta ile bildirilir) belirtilen bir e-posta ile yapılmalıdır.

2. Eserin bölümleri mümkün ise, şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası, Metin, Semboller, Katkı Belirtme (gerekirse), Kaynaklar ve Ek Açıklamalar. Önerilen ana bölüm adları şunlardır: GİRİŞ (INTRODUCTION), MATERYAL ve YÖNTEM (MATERIAL and METHOD), BULGULAR (RESULTS), SONUÇLARIN İRDELENMESİ (DISCUSSIONS), SONUÇLAR (CONCLUSIONS), KATKI BELİRTME (ACKOWLEDGEMENT), KAYNAKLAR (REFERENCES) ve EK AÇIKLAMALAR (APPENDIX).


3. KAPAK SAYFASI: Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı - soyadı ile posta ve e-mail adresleri yazılmalıdır.

4. ÖZET: Özet 150 ila 200 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.


5. METİN: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımları kapsar. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, çizelge ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde 8 punto olarak İngilizce karşılıkları yazılmalıdır.

6. SEMBOLLER: Metin içinde kullanılan sembollerin tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde "Yunan Harfleri", "Alt İndis" gibi alt başlıklar kullanılabilir.

7. KAYNAKLAR: Kaynaklara metin içerisinde yazar soyadı ve tarih sırasıyla atıfta bulunulmalıdır. Kaynak üç ya da daha fazla yazarın çalışmasıysa birinci yazarın soyadı ve diğ. şeklinde; aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıfta bulunulmuşsa, yıldan sonra a,b,c vs. yazılmalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre aşağıdaki formatta verilmelidir.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, "Makalenin Tam Başlığı", Derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no.

Örnek:

Bilir, Ş., 1995, "Laminar Flow Heat Transfer in Pipes Including Two Dimensional Wall and Fluid Axial Conduction", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No. 9, pp. 1619-1625.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, Kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer.

Örnek:

Kenneth L. Carper., 2001, Forensic Engineering SE, CRC Press, Washington, D.C., A.B.D.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi, yıl, "Bölümün Adı", Bölümün Alındığı Kitabın Adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no.

Örnek:

Sarıtaş, S., Davies, T.J., 1987, "Reduction of Oxide Inclusions During Pre-Forging Heat Treatments", Powder Metallurgy for Full Density Products, New Perspectives in Powder Metallurgy, Cilt 8, Editör: Kulkarni, K.M., Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, A.B.D, 417-430.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, Tezin Adı, cinsi (yüksek lisans, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yer.
Örnek:

Kara, M., 2012, Düşük Hızlı Darbe Sonrası Yama ile Tamir Edilmiş Filaman Sarım CTP Boruların İç Basınç Altındaki Hasar Davranışı, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "Tebliğin Adı", kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

Örnek:

İmrek, H., Bağcı, M., Khalfan, O.M., "Experimental Investigation of Effects of External Loads on Erosive Wear", 12th International Materials Symposium, PAU, Denizli, 446-453, 15-17 October 2008.

Kaynak internet veya uygulama notları ise: Makale içinde zorunlu olmadıkça internet kaynakları kullanılmamalıdır. Eğer kaynak verilecekse formatı “Hazırlayan kurumun veya biliniyorsa hazırlayan kişinin adı, Dökümanın Adı, alındıgı internet kaynağının adresi, ziyaret tarihi” şeklinde olmalıdır.

Örnek:

Zor, M., Güzenge, O., Örneklerle ANSYS-WORKBENCH'e Giriş, http://web.deu.edu.tr/ansys/ansysgiris/workbenche-giris.pdf, ziyaret tarihi: 01 Ekim 2012.

8. EK AÇIKLAMALAR: Ek açıklamalar bölümü özellikle okumada sürekliliğin kaybolmasına neden olabilecek bilgilerin verilmesinde kullanılmalıdır.

9. ÇİZELGE VE ŞEKİLLER: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı ve bahsedildikleri yere en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne ve şekil başlıkları şeklin altına konulmalıdır.

Çizelgelerdeki yazılar hiç bir zaman 8 puntodan küçük olmamalıdır. Çizelgenin tek bir sayfaya sığması tercih edilir, ancak zorunlu hallerde ikinci sayfaya taşabilir. Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalıdır. Bütün grafik ve fotoğraflar basılabilir kalitede ve parlak kâğıda basılı olmalıdır. Renkli fotoğraflar kabul edilebilir ancak baskı siyah-beyaz olacaktır.

Şekil, Çizelge, Levha ve Fotoğraflar tek sütun (7.5x22.5 cm) veya çift sütuna (16x22.5) yerleştirilebilecek büyüklükte hazırlanmalıdır. Şekillerin hazırlanmasında silik ve ince çizgiler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Şekil ve tabloların açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. İngilizce açıklamalar 8 punto olmalı ve  italik yapılmalıdır.

10. DİPNOTLAR: Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayrılarak yazılmalıdır.

11. TERMİNOLOJİ ve BİRİMLER: Terminoloji için lütfen Organik Kimya için IUPAC Terminolojisini (www.iupac.org) kullanın. Kimyasal adlar, kısaltmalar ve kısa adlar (akronim) makalede ilk kez kullanılan yerde parantez içinde verilmelidir. Çok iyi bilinen prosedürler/tepkimeler bir isimle gösterilmeli ve literatürden uygun bir referans verilmelidir.

Lütfen Uluslar arası Birim Sistemini (SI) kullanın. Birimlerin kullanımı için Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelikincelenmelidir. Birim kullanımında çokça yapılan yanlışlar için bağlantıdaki makaleyi okuyabilirsiniz. Sıcaklıklar  C şeklinde verilmelidir. İngilizce makalelerdeki 'billion' birimi iki anlama (Amerika'da 109, Avrupa'da 1012) geldiğinden kullanımından kaçınılmalıdır. Makale:http://www.bilimbilmek.com/tr/birim-sistemleri-ve-si.html

Metin içinde geçen her bir sembol ve değişken italik olarak; birimler, matematiksel formül ve kısaltmalar normal olarak yazılmalıdır. Grafik eksenleri ve çizelge başlıklarındaki büyüklükler değişken biçiminde, mesela zaman t (s) olarak, potansiyel E (mV) olarak, akım yoğunluğu i (mA/cm2) olarak verilmelidir.

Ondalık sayılarda ondalık ayracı olarak Türkçe metinlerde "," İngilizce metinlerde ise "." kullanılmalıdır. Yüzdelik rakamlar Türkçe metinlerde %90, İngilizce metinlerde ise 90% şeklinde belirtilmelidir.

ELEKTRONİK SUNUŞ-BASKI FORMATI:

Birinci kısımda verilen format ilk sunuş içindir. Hakem değerlendirilmesinden geçen ve yayınlanmasına karar verilen makaleler, dergimiz WEB sayfasında mevcut Türkçe ve İngilizce örnek makalelere uygun olarak yazarları tarafından baskı formatında yeniden düzenlenerek elektronik olarak editöre iade edilirler. Makalelerin basımı sırasında sayfa numarasının konulması dışında hiç bir dizgi işi yapılmayacaktır. Bütün şekil, çizelge, grafik, resim ve benzeri, elektronik metin içinde ilgili yerlerinde olmalıdır. Derginin her sayısı Fakülte WEB sayfasına da konulacaktır.

Makaleler Microsoft Word (sürüm 6.0 veya üstü) ile yazılmalıdır.

Makalenin tamamı tek bölüm ve bir sütun halinde düzenlenmeli ve kağıt yönlendirmesi 'dikey' olmalıdır.

Sayfa yapısında kenar boşlukları olarak 'Kenar Boşlukları' sekmesinde 'Birden fazla sayfa' seçeneğinde 'Karşılıklı kenar boşlukları' olarak seçildikten sonra üstte 3,42 cm, altta 2,04 cm, içte 3,14 cm ve dışta 1,5 cm boşluk olmalıdır. Yine sayfa yapısında 'Düzen' sekmesinde 'Tek ve çift sayfalarda farklı' ile 'İlk sayfada farklı' kutucukları tıklanmalı ve 'Uygulama yeri' olarak 'Tüm belgeye' seçilmelidir. Ayrıca bu sekmede üst bilgi ve alt bilgi için kenardan olan uzaklığın 1,25 cm olarak seçilmelidir.

Metin, "Palatino Linotype" Türkçe karakteri ve 10 punto kullanılarak tek satır aralığı ile yazılmalı ve 7,7 cm genişliğindeki çift sütun halinde yerleştirilmelidir (sütunlar arası boşluk 1 cm). Parantez içinde verilen İngilizce karşılıklar 8 punto ile yazılmalıdır.

Makale başlığından İngilizce özetin sonuna kadar olan kısım ile Kaynaklar bölümü tek sütun halinde düzenlenmelidir. Adres ile "ÖZET" arasında ve İngilizce başlık üstünde 2 satır aralığı, metin içerisindeki başlıklar ve paragraflar arasında ise 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Uzun denklemler tek sütuna sığacak şekilde ve notasyonuna uygun biçimde terimlere bölünmelidir.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:
1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

2. Telif hakkı devrini bildirmek için kapak mektubunda “Bu makalenin telif hakkı; çalışma, basım için kabul edilmesi koşuluyla MUGLA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY isimli dergi’ye devredilir” şeklinde belirtilmelidir.  Bu dergide makale gönderme veya yayın masrafları bulunmamaktadır.

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 

2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın.Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyası Derginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.