Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 291 - 314 2017-08-07

ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA
COMPARISON METHODS FOR MEASURING COMPANY LEVEL INTELLECTUAL CAPITAL: AN APPLICATION IN BIST

İbrahim SARIAY [1] , Abitter ÖZULUCAN [2]

279 790

Bu çalışmanın amacı, entelektüel sermayeyi işletme düzeyinde finansal açıdan ölçen; Piyasa Değeri – Defter Değeri, Tobin Q Değeri, Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer ve Ekonomik Katma Değer Yöntemleri aracılığıyla karşılaştırmalı bir uygulama gerçekleştirmektir. Bu bağlamda çalışmada ele alınan ve Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren Vakıf Yatırım Ortaklığının 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin entelektüel sermaye değerleri, entelektüel sermayeyi işletme düzeyinde ölçen dört yönteme göre ölçülmüştür. İşletmenin beş yıl için dört farklı yöntem ile ölçülen entelektüel sermaye değerleri, çalışmada ele alınan yöntemlere göre karşılaştırılarak incelenmiştir.

The aim of this study is to implement a comparative application by means of methods Market Value - Book Value, Tobin’s Q Value of Calculated Intangible Value and Economic Value Added for measuring intellectual capital financially at company level. In this context, intellectual capital values of the Vakıf Investment Partnership which has been discussed in the study and operating in Stock Exchange Istanbul gauged according to four methods measuring at company level intellectual capital for the years 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014. As a result, the intellectual capital values measured by four different methods for five years of the company were examined by comparing according to the methods discussed in the study.

 • Akyüz, Y. (2013). Ekonomik katma değer ve pazar katma değer analizi: İMKB’de işlem gören seramik işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), 339-356.
 • Aşıkoğlu, R., Kurt, M. ve Özcan, K. (Ed.). (2008). Entelektüel sermaye: Teori, uygulama ve yeni perspektifler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Bank, S. ve Dağlı, H. (2013). Finansal varlık fiyatlandırma modeli ve sonrasındaki gelişmeler. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 8, 180-205.
 • Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models. Management Decision, 36(2), 63-76.
 • Canbaş, S., Doğukanlı H., Düzakın, H. ve İskenderoğlu, Ö. (2005). Performans ölçümünde Tobin Q kullanılması, hisse senetleri İMKB’de işlem gören sanayi işletmeleri üzerine bir deneme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28(4), 24-36.
 • Chen, M., Cheng C. S. J. ve Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 159–176.
 • Çakıcı, C. (2008). Ekonomik Katma Değer (EVA) Yaklaşımı. İstanbul: Beta Basım.
 • Çelik, A. E. ve Perçin, S. (2000). Entelektüel sermayenin işletme bazında ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 1(2), 111-118.
 • Çıkrıkçı, M. ve Daştan, A. (2002). Entelektüel sermayenin temel finansal durum tabloları aracılığıyla sunulması. Bankacılar Dergisi, 43(2), 18-33.
 • Edvinsson, L. ve Malone, M. (1997). Intellectual capital: Realizing your company’s true value by finding ıts hidden brainpower. New York: Harper Collins Publishers.
 • Ege, İ., Coşkun, D. ve Topaloğlu, E. E. (2010). Finansal varlık fiyatlama modelinin Türk bankacılık sektöründe test edilmesi. Mali Ufuklar Dergisi, 46, 57-63.
 • Ehrbar, A. (1999). Using eva to measure performance and assess efficency in the workplace. Strategy & Leadership, 27(3), 20-24.
 • Ercan, M. K., Öztürk, M. B. ve Demirgüneş, K. (2003). Değere dayalı yönetim ve entelektüel sermaye. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erkal, E. Z. (2006). Entelektüel sermaye: Ölçülmesi ve raporlanması. İstanbul: Derin Yayınevi.
 • Göğüş, S. H. E. (2011). Ekonomik katma değer ve hesaplanışı. İşletme İktisadi Enstitü Dergisi. (69), 9-23.
 • Gürbüz, A. O. ve Ergincan Y. (2004). Ekonomik katma değer (Economic value added) (EVA) ve net kar: İMKB’deki hisse senedi fiyatlarının analizi (1995-2000). Öneri, 6(21), 33-42.
 • İskenderoğlu, Ö. (2012). Beta katsayılarının tahmini: İstanbul menkul kıymetler borsası üzerine bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 12(1), 67-76.
 • Karacan, S. (2007). Entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve finansal durum tablosunda sunulması. (1. Baskı). Ankara: Orient Yayınları.
 • Kutlu, H. A. (2009). Entellektüel sermaye: Türkiye muhasebe sisteminde raporlanabilir mi?. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(1), 235-257.
 • Stewart, T. A. (1997). Intellectual capital. New York: Doubleday Currency.
 • Şamiloğlu, F. (2002). Entelektüel sermaye. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ulusan, H. (2005). Maddi olmayan varlıklar ve işletme içinde yaratılan maddi olmayan varlıklar ile ilgili bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 69-103.
 • Yıldız, S. (2010). Entelektüel sermaye: Teori ve araştırma. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Sayı
Yazarlar

Yazar: İbrahim SARIAY
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Abitter ÖZULUCAN
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { muvu333066, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {291 - 314}, doi = {10.29067/muvu.333066}, title = {ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {SARIAY, İbrahim and ÖZULUCAN, Abitter} }
APA SARIAY, İ , ÖZULUCAN, A . (2017). ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10 (3), 291-314. DOI: 10.29067/muvu.333066
MLA SARIAY, İ , ÖZULUCAN, A . "ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 (2017): 291-314 <http://dergipark.gov.tr/muvu/issue/30793/333066>
Chicago SARIAY, İ , ÖZULUCAN, A . "ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 (2017): 291-314
RIS TY - JOUR T1 - ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA AU - İbrahim SARIAY , Abitter ÖZULUCAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29067/muvu.333066 DO - 10.29067/muvu.333066 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 314 VL - 10 IS - 3 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.333066 UR - http://dx.doi.org/10.29067/muvu.333066 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA %A İbrahim SARIAY , Abitter ÖZULUCAN %T ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA %D 2017 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 10 %N 3 %R doi: 10.29067/muvu.333066 %U 10.29067/muvu.333066
ISNAD SARIAY, İbrahim , ÖZULUCAN, Abitter . "ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 / 3 (Ağustos 2017): 291-314. http://dx.doi.org/10.29067/muvu.333066