Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 44 - 59 2015-03-04

A REVIEW ON NARCISSISM AND RESEARCHES RELATED NARCISSISM
NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME

Meryem KARAAZİZ [1] , İrem ERDEM ATAK [2]

742 883

In this era that we live in there are such personality structures that we call ‘narcissism’ which is based on the Greek Mythology as the person who sees there is own reflection on the water and from this reflection he falls in love, in other words falls in love with oneself and throughout his life strives to find this love that can never reached. Narcissism is sepearted into two as being normal and pathological. The biggest help in understanding narcissism comes from the psychoanalytical theroies of objcet consistency and theory of self but the importance and severity of the disorder was stated in the DSM-III (Ozan ve ark., 1980). There are many research taken place on Narcissism and many measurements enabled in this research. There are dynamically orientated with projective tests and descriptive orientated objective tests among these studies. This article’s aim is to discuss Narcissism’s development process from the first time when it was found until today with interesting findings. Keywords: Narcissistic, Normal Narcissism, Pathological Narcissism, Narcissistic personality disorder, Measurements of Narcissism, Studies on Narcissism
ÖZET Çağımızın kişilik yapılanması olarak bilinen “narsisizm” Yunan mitolojisinden sudaki yansımasını gören ve bu yansımasına yani kendisine aşık olan ve bir ömür boyu ulaşamayacağı bu aşkın peşinde aşkını (kendisini) izleyerek ömrünü tüketen Narkissos’dan gelmektedir. Narkissos bu imkansız aşkına ulaşma isteğiyle sudaki görüntüsüne sarılır ve suya düşüp boğularak hayatını kaybeder (İlkay, 2002). Narsistik kavramı mitolojik olarak bu hikayeye dayanmaktadır. Narsisizm normal ve patolojik düzey olarak ayrılmaktadır. Normal narsisizm; bireyin kendine verdiği değer ve özgüveninin hiçbir kuşku duyulmaksızın olabildiğine yüksekte bulunması ve başkaları tarafından gelen eleştiri yada olumlu/olumsuz etkilerin kişinin özgüvenini olumsuz yönde etkileme gücünün en aza indirildiği durumdur (Rozenblatt, 2002). Patalojik narsisizm; bireyin kendinden tamamen emin ve başkalarının düşüncelerini önemsemez bir tavrının altında içsel süreçte tamamen başkalarının düşünceleriyle beslenmeye açık oluşudur (Kernberg, 1975). Narsistik kişilik bozukluğu; bireyin kendisini aşırı önemli ve değerli bulmasıyla birlikte aşırı beğenilme arzusu ve empati (eşduyum) yapmaktaki yoksunluğuyla ortaya çıkan kişilik yapısıdır (Kohut, 1977). Narsisizmin anlaşılması konusunda en büyük katkı psikanalitik teorilerden Nesne İlişkileri ve Kendilik Kuramı tarafından sağlanırken, bozukluğun günümüzdeki önemini 1980 yılında yayımlanan DSM-III sağlamıştır (Ozan ve ark., 1980). Narsisizmle ilgili buğüne kadar yapılan birçok araştırma ve bu araştırmalara zemin hazırlayan ölçümlenmeler mevcuttur. Bu araştırmalar, dinamik yönelimli Projektif Testlerle yapılan araştırmalar ve betimleyici yönelimli Objektif Testlerle yapılan araştırmalar mevcuttur. Bu yazı narsisizimin ilk ortaya çıktığı süreç içinden günümüze kadarki gelişim sürecini en dikkat çekici bulgular temelinde ele almayı amaçlamaktadır. Anahtar Sözcükler: Narsistik, Normal narsisizm, Patalojik narsisizm, Narsistik kişilik bozukluğu, Narsisizmin Ölçümlenmesi, Narsisizmle İlgili Yapılan Araştırmalar.
 • Ames, D. R., Rose, P. ve Anderson, P. C. (2006). The NPI-16 as A Short Measure of Narcissism, Journal of Research in Personality.
 • Akhtar, S. (1989). Narcissistic personality disorder. Descriptive features and differential diagnıosis. Psychiatr Clin North Am 12.
 • Anlı, İ. ve Bahadır, G. (2007). Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik Ve Sınır Kişilik Bozukluğu. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalişmaları Dergisi, Cilt 27.
 • Atay, S. (2009). Narsistik Kişilik Envanterinin Türkçeye Standardizasyonu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11/1.
 • Cansever, G. (1963). Psikolojik testler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Ceylan, M. E. (2010). Kişilik bozukluklarında semptomatolojik ve sendromal devamlılık: Bir psikoperiyodik cetvel oluşturabilir miyiz? Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20(2):189-192.
 • Cihangiroğlu, N. (2012). Narsistik kişilik ile kurumsal bağlılık arasında bir ilişki var mıdır? Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 11(2):119-126.
 • Dorland, W. A. Newman (1986), The American İllustrated Medical Dictionary, Press. Sounders Company, 22. Edition, Philadelphia.
 • Doğan, S., Uğurlu, M. ve Canat, S. (2007). Narsisistik kişilik bozukluğu. Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Dergisi, 3(12):53-60.
 • Doğaner, İnci (1996), “Narsisistik Kişilik Bozukluğu”, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Cilt no:1, Sayı:3
 • Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özeliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeyinin yol analizi ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , 12(3):1683-1706.
 • Evren, C. (1997), İzm’ler Dizisi: Narsisiszm, BDS Yayınları, İstanbul.
 • Freud, S. (1914). Narsisizm Üzerine ve Scherber Vakası, (Çeviri: Mustafa Atakay), 2. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Güler, A. (2012). Depresif Bulguları Olan Narsisistik Olgunun Rorschach Testiyle Değerlendirilmesi, Yansıtma Dergisi, sayı :17.
 • Güleç, C. ve Köroğlu, E. (1998), Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Cilt:2, Ankara.
 • Hyman, S. (1989), Acil Psikiyatri, Çev: İ. Doğaner, A. Ayan, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, No:133, İzmir
 • İlkay, E. (2002). Cerrahpaşa Psikiyatri. İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 4326, İstanbul. Hyman, Steven (1989), Acil Psikiyatri, Çev: İ. Doğaner, A. Ayan, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, No:133, İzmir.
 • Kernberg, O. (1975). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm. Çeviren. M Atakay, Birinci Basım, 1999, Metis Yayınları.
 • Kernberg, O. (1985). Borderline conditions and pathological narcissism.Northvale London: Jason Aronson Inc.http://www.sevdasari.com/narsisistik.htm. 1.11.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Kohut, H. (1971). The analysis of the Self. New York: International University Press.
 • Kohut, H. (1977). Restoration of the Self. New York: International University Press.
 • Köroğlu, E. (1994). DSM-IV: Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabı, Çev: E. Köroğlu, Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington D.C.
 • Mahler, M. S. (1968). On Human Sybiosis and The Vicissitudes of Individuation. New York: International University Press.
 • Temel, D. (2008). The Role Of Perceıved Social Problem Solving, Narcıssım, Self esteem And Gender In Predicting Aggresive Behaviors Of High School Students. A Thesis Submıtted To The Graduate School Of Social Scıence Of Mİddle East Technical University.
 • Terbaş, Ö. (2004). Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Kendilik Bozukluklar : Bir Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi. Sayı: 15.
 • Timuroğlu, K. ve İşcan, F. (2008). İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı: 2 Özmen, Erol (2012), Kendini Tanıma Rehberi, Dizisi.http://www.psikoloji.web.tr/narsisizm.htm.1.11.2012 Sistem edinilmiştir. Yayıncılık, Kısadan Hisseler tarihinde
 • Özakkaş, T. (2006). Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozuklukları, İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Özçetin, A., Maraş, A., Ataoğlu, A. ve İçmeli, C. (2008). Deprem Sonucu Gelişen Travma Sonrası Stres Bozukluğu İle Kişilik Bozuklukları Arasında İlişki. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi.
 • Özsaydın, S. (1984). Psikiyatri Sanal Matbaacılık, cilt:7, İstanbul.
 • Öztürk, O. (2002). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Feryal Matbaası, 9.Baskı, Ankara.
 • Özmen, E. (2006). Kendini Tanıma Rehberi. İstanbul: Sistem Yayıncılık, Kıssadan Hisseler Dizisi.
 • Penney, L. (2002). Workplace Incivility and Counterproductive Workplace Behavior (Cwb): What Is The Relationship And Does Personality Play A Role, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Psychology College of Arts and Sciences University of South Florida.
 • Popper, M. (2002), “Narcissism and attachment patterns of personalized and socialized charismatic. Leaders”, Journal of Social and Personal Relationships, 19 (6), ss.798–809
 • Rapier, M. L. (2005). “An interview Study of Narcissistic Executives: Piercing The Corporate Veil of Narcissism In The Workplace” Saybrook Graduate School and Research Center, Yayınlanmış Doktora Tezi.
 • Rose, P. (2002). The Happy and Unhappy Faces of Narcississm. Personality and Individual Differences.
 • Rozenblatt, S. (2002). In Defence of Self: The relationship of Self- Esteem and Narcissim to Aggressive Behavior Long Island University, Psychology, Yayınlanmış Doktora Tezi, USA.
 • Ozan, E., Kırkpınar, İ., Aydın, N., Fidan, T. ve Oral, M. (2008). Narsistik Kişilik Bozukluğu Gelişim Süreçleri ve Yaşamı. RCHP 2: 1-2.
 • Sayar, K. (2003). Benlik; o yakın soru, o uzak ülke. Bilge Adam;1: 11,17.
 • Schafer, R. (1967). Projective Testing and Psychoanalysis. N.Y.: International Universities Press, Inc.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meryem KARAAZİZ

Yazar: İrem ERDEM ATAK

Bibtex @ { nesne130319, journal = {Nesne Psikoloji Dergisi}, issn = {2147-8104}, eissn = {2147-6489}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {44 - 59}, doi = {10.7816/nesne-01-02-03}, title = {NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME}, key = {cite}, author = {ATAK, İrem ERDEM and KARAAZİZ, Meryem} }
APA KARAAZİZ, M , ATAK, İ . (2015). NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME. Nesne Psikoloji Dergisi, 1 (2), 44-59. DOI: 10.7816/nesne-01-02-03
MLA KARAAZİZ, M , ATAK, İ . "NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME". Nesne Psikoloji Dergisi 1 (2015): 44-59 <http://dergipark.gov.tr/nesne/issue/10802/130319>
Chicago KARAAZİZ, M , ATAK, İ . "NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME". Nesne Psikoloji Dergisi 1 (2015): 44-59
RIS TY - JOUR T1 - NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME AU - Meryem KARAAZİZ , İrem ERDEM ATAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/nesne-01-02-03 DO - 10.7816/nesne-01-02-03 T2 - Nesne Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 59 VL - 1 IS - 2 SN - 2147-8104-2147-6489 M3 - doi: 10.7816/nesne-01-02-03 UR - http://dx.doi.org/10.7816/nesne-01-02-03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nesne Psikoloji Dergisi NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME %A Meryem KARAAZİZ , İrem ERDEM ATAK %T NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME %D 2015 %J Nesne Psikoloji Dergisi %P 2147-8104-2147-6489 %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/nesne-01-02-03 %U 10.7816/nesne-01-02-03
ISNAD KARAAZİZ, Meryem , ATAK, İrem ERDEM . "NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME". Nesne Psikoloji Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 44-59. http://dx.doi.org/10.7816/nesne-01-02-03