Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 63 - 74 2017-08-29

Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Birol TOPÇU [1] , Gulbahar GÜLCİVAN [2]

205 234

Amaç: Çalışma, meme kanseri olan hastalarda yaşam kalitesi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirmesi amacı ile
yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırmanın örneklemini, bir üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Günübirlik Kemoterapi
Ünitesine başvuran, 18 yaş üzerinde, çalışmaya katılmayı kabul eden, iletişim sorunu olmayan, 6. doz kemoterapisini alan, Evre I-II
de olan meme kanseri 150 hasta oluşturmaktadır. Meme kanseri hastalarının kişisel ve hastalığa ilişkin özelliklerinin
değerlendirilmesinde Hasta Tanılama Formu, yaşam kalitesinin sorgulanmasında SF-36 Formu, sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının sorgulanmasında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeği kullanılmıştır. Hastalara ölçekler, yüz-yüze,
tek görüşmede uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler tanımlayıcı ve karşılaştırma istatistikleri kullanılarak
değerlendirildi. Verilerin özelliği temel alınarak tanımlayıcı istatistiklerde yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma tercih
edilirken gruplar arası farkların değerlendirilmesinde parametrik ve parametrik olmayan testler kullanıldı. İstatistiksel
değerlendirmelerde p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Meme kanseri hastalarının yaşam kalitesi
değerlendirildiğinde; en düşük puan alan alt boyutun Emosyonel Rol Kısıtılığı, en yüksek puan alan alt boyutun Mental Sağlık
olduğu bulunmuştur. Meme kanseri olan hastaların sosyodemografik özelliklerin yaşam kalitesine etkisi incelendiğinde,
yaşının, mesleki durumunun, eğitim durumunun, aylık gelirinin ve aile tipinin önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı
yaşama biçimi davranışları değerlendirildiğinde; en düşük puan alan alt boyutun fiziksel aktivite, en yüksek puan alan alt boyutun
manevi gelişim, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ortalama puanın 154,20±24,22 ile orta derecede iyi olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Meme kanseri olan hastaların sosyo-demografik özelliklerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi incelendiğinde, medeni durumun, eğitim düzeyinin, mesleki durumun ve tedaviye destek olan kişilerin önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir.
Meme Kanseri, Yaşam Kalitesi, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
  • 1. Saral KE. Meme Kanseri Hastalarının Kansere Uyumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı. Yüksek Lisans Tezi. 2008;Ankara.
  • 2. Gençtürk N. Meme Kanserinden Korunma, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(4):72-87.
  • 3. Özmete S. Cerrahi Tedavi Uygulanan Meme Kanserli Hastaların Erken Dönem Sonuçları. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı. Uzmanlık Tezi. 2007;Adana.
  • 4. Lemieux J, Goodwin PJ, Bordeleau LJ, Lauzier S, Theberge V. Quality-of-life Measuremnt in Randomized Clinical Trials İn Breast Cancer: An Updated Systematic Review(2001-2009). J. Natl Cancer İnst. 2011;103:178-231.
  • 5. Küçükberber D. Kalp Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Tezi. 2011;İstanbul.
  • 6. Arslan S. Kanserli Hatalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Atatrürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 2000;Erzurum.
  • 7. Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği. Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Yaşam. Behice E.(Ed). Göktuğ Yayıncılık. Fırat Matbaacılık. 2009;Ankara. 192-201.
  • 8. Karalar ÜG. Kanser Tanısı Alan Erişkin Hastalarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Değişkenlerinin Tanımlanması. T.C. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Iç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Yüksek Lisans. 2010;İstanbul.
  • 9. Göl N. Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2014;Erzincan.
  • 10. Arat Z. Hemodiyaliz Hasta ve Yakınlarında Tükenmişlik Sendromu, Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi ve Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. 2006;Ankara.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Birol TOPÇU
E-posta: topcubirol@gmail.com
Ülke: Turkey


Yazar: Gulbahar GÜLCİVAN
E-posta: ggulcivan@hotmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { nkmj336501, journal = {Namık Kemal Tıp Dergisi}, issn = {}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {63 - 74}, doi = {}, title = {Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÜLCİVAN, Gulbahar and TOPÇU, Birol} }
APA TOPÇU, B , GÜLCİVAN, G . (2017). Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Namık Kemal Tıp Dergisi, 5 (2), 63-74. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nkmj/issue/31040/336501
MLA TOPÇU, B , GÜLCİVAN, G . "Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi". Namık Kemal Tıp Dergisi 5 (2017): 63-74 <http://dergipark.gov.tr/nkmj/issue/31040/336501>
Chicago TOPÇU, B , GÜLCİVAN, G . "Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi". Namık Kemal Tıp Dergisi 5 (2017): 63-74
RIS TY - JOUR T1 - Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi AU - Birol TOPÇU , Gulbahar GÜLCİVAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Namık Kemal Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 74 VL - 5 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Namık Kemal Tıp Dergisi Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi %A Birol TOPÇU , Gulbahar GÜLCİVAN %T Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi %D 2017 %J Namık Kemal Tıp Dergisi %P - %V 5 %N 2 %R %U