Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 10 - 22 2018-07-24

Kültürün ayrılmaz parçaları olan dil ve müzik, birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Müziğin yapı taşlarından biri olan ses, dil gelişim sisteminde ilk sırada yer alır. Bu araştırmanın amacı, dil gelişiminde müziğin yerini incelemektir. “Dil gelişimi” ve “müzik” alanları ayrı ayrı incelendiğinde, ülkemizde yeterli düzeyde çalışmalar bulunmasına rağmen, dil gelişimi ve müzik arasındaki bağlantıyı araştıran çalışmalar yok denecek kadar azdır. Müziğin, dil gelişim dönemlerinden ve dil gelişimini etkileyen faktörlerden hangilerinde, nasıl ve ne şekilde yer aldığı düşüncesiyle, araştırmanın problemi  “dil gelişiminde müziğin yeri nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma literatür taramaya dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada dil gelişiminde; dili oluşturan sistemler, dil gelişiminin kazanılması ile ilgili kuramlar taranmış, dil gelişim dönemlerinde ve dil gelişimini etkileyen faktörlerde müziğin yeri bir çerçeveye oturtulmak istenmiştir. Dil gelişimi çalışmalarının literatürde ağırlıklı olarak erken çocukluk döneminde yoğunlaştığı, ninni, tekerleme ve sayışmaların çocukların dil gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Müzik, Dil, Dil Gelişimi, Dil Gelişiminde Müzik, Dil Gelişim Dönemleri
 • • Akkoyunlu, B. ve Tuğrul, B., (2002). Okul Öncesi Çocuklarının Ev Yaşantısındaki Teknolojik Etkileşimlerinin Bilgisayar Okuryazarlığı Becerileri Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 12-21.
 • • Asmus, E., (1986). Student Beliefs About the Causes of Success and Failure in Music: A Study of Achievement Motivation. Journal of Research in Music Education. 34, 262-278.
 • • Aşıcı, M., (2004). Ailede Dil Etkinlikleri “Çocuğum Okuryazar Oluyor”. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • • Altenmüller, E., (2007). Music Education as a Powerful Stimulus for Brain Plasticity. International Society for Music Education. 11, 61-67.
 • • Başer, F.A., (2004). Müziğin Okul Öncesi Dönemde Çocuk Gelişimine Katkısı. Sakarya Eğitim Fakültesi Dergisi. 8, 271-284.
 • • Bingöl, F., (2006). Müzik ve Dil Arasındaki Benzerlikler Ekseninde Müzik Eğitimi. Ulusal Müzik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 215-219.
 • • Bloom L., Hood L., and Lightbown P., (1974). Imitation in Language Development: If, When, and Why. Cognitive Psychology. 6(3), 380-420. • Brand, M., (1986). Relationship Between Home Musical Environment and Selected Musical Attributes of Second-Grade Children. Journal of Research in Music Education. 34, 112-120.
 • • Brody, Z.S., (2016). "Suzuki Yetenek Eğitimi" Felsefesine Kısa Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 6(1), 79-88.
 • • Carpenter, M., Tomasello, M., and Striano, T., (2005). Role Reversal Imitation and Language in Typically Developing Infants and Children With Autism. Infancy, 8(3), 253–278.
 • • Çaydere, Ö.Ö., (2006). Dil Gelişimi ve Okuma Eğitiminde Müziğin Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(3), 131-136.
 • • Çiçek, A., (2002). 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Dil Gelişimi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(1), 115-124.
 • • Demany, L., (1982). Auditory Stream Segregation in Infancy. Infant Behaviour and Development. 5, 261-276.
 • • Demir, N. ve Demir, F., (2010). Türk Ninnileri. Ankara: Sarkaç Yayınları.
 • • Ergin, B., (2012). 5-6 Yaş Çocuklarının Dil Gelişim Düzeyleri ile Sosyal Kabul Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Gordon, E., (1989). Audiation, Music Learning Theory, Music Aptitude, and Creativity. Suncoast Music Education Forum on Creativity, 3, 75-92.
 • • Gözalan, E. ve Koçak, N., (2014). Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocukların Kelime Bilgi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı II), 115-121.
 • • Gülay, H. ve Akman, B., (2009). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceriler. Ankara: Pegem Akademi.
 • • Güneş, F., (2010). Ninnilerin Çocukların Dil Ve Zihinsel Gelişimine Etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken. 2(3), 27-38.
 • • Hargreaves, D.J., (1986). Developmental Psychology and Music Education. Society for Research in Psychology of Music and Music Education, 14, 83-96.
 • • Hargreaves, D.J. and Zimmermann, M.P., (1992). Developmental Theories of Music Learning. R. Cowell (Ed.), Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York, NY: Schirmer Books, 377–391.
 • • Howe, M.J.A., Davidson, J.W., and Sloboda, J.A., (1998). Natural Born Talents Undiscovered. Behavioral and Brain Sciences. 21(3), 432-437.
 • • Iverson, J.M. and Goldin-Meadow, S., (2005). Gesture Paves the Way for Language Development. Psychological Science. 16(5), 367-371.
 • • İpek, N. ve Bilgin, A., (2007). İlköğretim Çağı Çocuklarında Kelime Dağarcığı Gelişimi. Elementary Education Online. 6(3), 344-365.
 • • Karacan, E., (2000). Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi. Klinik Psikiyatri. 3(4), 263-268.
 • • Karagöz, B. ve İşcan, A., (2016). Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?” Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1037-1054.
 • • Kılıç, I., (2012). Okul Öncesinde Müzik Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • • Kol, S., (2011). Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21, 1-21.
 • • McCarthy, W.G., (1985). Promoting Language Development Through Music. Academic Therapy. 21(2), 237-242.
 • • McCartney, K., (1984). Effect of Quality of Day Care Environment on Children's Language Development. Developmental Psychology, 20(2), 244-260.
 • • McPherson, G.E., (2009). The Role of Parents in Children’s Musical Development. Psychology of Music. 37(1), 91–110.
 • • Özbey, E., (2010). Okul Öncesi 6 Yaş Grubu Çocuklarının Öğrenme Performanslarının Artırılmasında Müzik Eğitiminin Bilişsel Süreçlerde Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Öztürk, A., (2003). Okul Öncesi Eğitimde Müzik. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • • Öztürk, A., (2005). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ana Dili Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • • Parish-Morris, J., Hennon, E., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R., and Tager-Flusberg, H., (2007). Children with Autism İlluminate the Role of Social İntention in Word Learning. Child Development. 78(4), 1265-1287.
 • • Payne, A.C., Whitehurst, G.J., and Angell, A.L., (1994). The Role of Home Literacy Environment in the Development of Language Ability in Preschool Children from Low-İncome Families. Early Childhood Research Quarterly, 9, 427–440.
 • • Rees, N.S., (1975). Imitation and Language Development: Issues and Clinical Implications. Journal of Speech and Hearing Disorders. 40, 339–350.
 • • Ryan, J., (1973). Interpretation and Imitation in Early Language Development. In R. A. Hinde & J. Stevenson-Hinde (Ed.), Constraints on Learning: Limitations and Predispositions. Oxford, England: Academic Press.
 • • Robarts, J., (1996). Music therapy for autistic children. (ed. C. Trevarthen, K. Aitken, D. Papoudi, J. Robarts) Children with Autism: Diagnosis and Interventions to Meet Their Needs, London: Jessica Kingsley Publishers. UK, 132–160.
 • • Rolton, G., (2002). Read to Me: A Practical Guide to Sharing Books With Your Child in the Vital Preschool Years. “Fingerplays, Action Rhymes, and Singing Games” Melbourne: Australian Council for Educational Research Ltd.
 • • Saraç, H., (2006). Müziğin Dil Eğitimindeki Yeri ve Önemi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 6, 107-110.
 • • Schmidt, C. and Sinor, J., (1986). An Investigation of the Relationships Among Music Audiation, Musical Creativity, and Cognitive Style. Research in Music Education. 9, 160-172.
 • • Selçuk, Z., (2004). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • • Senemoğlu, N., (1994). Okulöncesi Eğitim Programı Hangi Yeterlikleri Kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10, 21-30.
 • • Senemoğlu, N., (1989). Okulöncesi Eğitimde Dilin Önemi. Milli Eğitim Vakfı Dergisi. 4(14), 21–22.
 • • Sigman, M. and Kasari, C., (1995). Joint Attention Across Contexts in Normal and Autistic Children. (ed. C. Moore, P. Dunham), Joint Attention: Its Origins And Role İn Development. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, USA. 189–203.
 • • Stepp-Greany, J., (2002). Student Perceptions on Language Learning in a Technological Environment: Implications for the New Millennium. Language Learning and Technology, 6(1): 165-180.
 • • Şendurur, Y., (2002). Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi. 22(1), 165-174.
 • • Temiz, G., (2002). Okul Öncesi Eğitimin Çocuğun Dil Gelişimine Olan Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Temizyürek, F., (2008). Çocukta Dil Gelişim Süreci. Türkiyat Araştırmaları, 7, 169-176.
 • • Trehub, S.E., (1987). Infants' Perception of Musical Patterns. Perception and Psychophysics. 41(6), 635-641.
 • • Trehub, S.E., Trainor, L.J., and Unyk, A.M., (1993). Music and Speech Processing in The First Year of Life. Advances in Child Development and Behaviour. 24, 1-35.
 • • Trevarthen, C., (1999). Musicality and the Intrinsic Motive Pulse: Evidence from Human Psychobiology and Infant Communication. European Society for The Cognitive Sciences of Music Special Issue. 155-215.
 • • Welch, G.F., Sergeant, D.C., and White, P.J., (1998) The Role of Linguistic Dominance in the Acquisition of Song. Published in Research Studies in Music Education 10(1), 67-74.
 • • Wigram, T. and Gold, C., (2005). Music Therapy in the Assessment and Treatment of Autistic Spectrum Disorder: Clinical Application and Research Evidence. Blackwell Publishing Ltd, Child: Care, Health And Development. 32(5), 535-542.
 • • Yavuzer, H., (2008). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • • Yavuzer, H., (2010a). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • • Yavuzer, H., (2010b). Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimiyle Çocuğunuzun İlk Altı Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • • Yıldız, G. ve Nacakcı, Z., (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16), 38-45.
 • • Yıldız, G., (2018). Yayımlanmamış Ders Notları. Müziksel Gelişim ve Öğrenme Dersi.
 • • Young, S., (2008). Lullaby Light Shows: Everyday Musical Experience Among Under-Two-Year-Olds. International Journal of Music Education. 26(1), 33–46.
 • • Zentner, M.R. and Kagan, J., (1996). Perception of Music by Infants. Nature. 383, 29.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ezgi ERTEK BABAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gökay YILDIZ
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { nwsafine416279, journal = {Fine Arts}, issn = {}, eissn = {1308-7290}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {10 - 22}, doi = {}, title = {DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ}, key = {cite}, author = {ERTEK BABAÇ, Ezgi and YILDIZ, Gökay} }
APA ERTEK BABAÇ, E , YILDIZ, G . (2018). DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ. Fine Arts, 13 (3), 10-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsafine/issue/38535/416279
MLA ERTEK BABAÇ, E , YILDIZ, G . "DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ". Fine Arts 13 (2018): 10-22 <http://dergipark.gov.tr/nwsafine/issue/38535/416279>
Chicago ERTEK BABAÇ, E , YILDIZ, G . "DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ". Fine Arts 13 (2018): 10-22
RIS TY - JOUR T1 - DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ AU - Ezgi ERTEK BABAÇ , Gökay YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fine Arts JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 22 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-7290 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fine Arts DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ %A Ezgi ERTEK BABAÇ , Gökay YILDIZ %T DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ %D 2018 %J Fine Arts %P -1308-7290 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD ERTEK BABAÇ, Ezgi , YILDIZ, Gökay . "DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ". Fine Arts 13 / 3 (Temmuz 2018): 10-22.