Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 36 - 56 2018-07-24

KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ

Nevin TURGUT GÜLTEKİN [1] , Mehmet UYSAL [2]

124 189

Bu çalışmanın amacı 2000’li yıllarla koruma politikalarındaki yeni(lenen) açılımlardan, “değer odaklı alan tanımı” yaklaşımın taşınmaz kültür mirasını yaşatma sürecindeki etkinliğini ortaya koymaktır. Böylece alan tanımının, bütünleşik ve sürdürülebilir koruma yaklaşımıyla öngörülen miras yönetim modeline göre koruma sürecindeki ya da başarısındaki önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün)  son onlu yıllarla, elitist yaklaşımlarla göz ardı edilen ya da kaybedilmek üzere olan doğal ve kültürel miras değerlerini önemsemek için oluşturduğu tematik çalışmalardan kaya sanatı ve kaya oyma mekânları incelenmektedir.  Dünya Mirası Kapadokya bölgesine sınırdaş konumda ve bu bölgede yer alan kaya oyma mekânlara eşdeğer nitelikteki taşınmaz kültür mirasına sahip olan Taşkale Köyü ve köydeki kaya oyma tahıl ambarları çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu köy taşınmaz değerleriyle birlikte somut olmayan kültür mirasıyla sadece bulunduğu yerin değil, bölgenin ve ülkenin sosyal tarihine de ışık tutmaktadır. Anadolu’nun geçmişteki çok kültürlülüğüne,  Anadolu'nun ve Rumeli’nin Türkleştirilmesine tanıklık etmesi ve Atatürk'ün ata yurdu olması, köyün sosyal ve kültürel boyutlardaki değerini de açıklamaktadır.
Kültür Miras, Sürdürülebilirlik, Koruma Alanı, Kaya Oyma Mekânlar, Taşkale
 • • Angillis, V., (2005). Mesa Verde National Park. whc.unesco.org/en/documents/116756 (Erişim Tarihi : 19.05.2018).
 • • Anzerlioğlu, Y., (2003). Karamanlı Ortodoks Türkler. Ankara: Phoenix Yayınları.
 • • Anzerlioğlu, Y., (2009). Tarihi Verilerle Karamanlı Ortodoks Türkler. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 51:170-188.
 • • Aydın, M., (2002). Bizans Kilisesinde İkonoklast (Tasvir Kırıcı) Hareketin Kökenleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:15-14.
 • • Bandarin, F., (2005). Rock-Hewn Churches Lalibela. https://whc.unesco.org/en/list/18/gallery/, Erişim Tarihi: 29.06.2018).
 • • Çetin, M., (2017). Taşkale Tahıl Ambarları Farklı Mimarisi İle İlgi Odağı. https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/taskale-tahil-ambarlari-farkli-mimarisi-ile-ilgi-odagi/892624 (Erişim Tarihi: 15.06.2018).
 • • Chiu, V.K.H., (2010). Rock-Hewn Churches Lalibela. https://whc.unesco.org/en/list/18/gallery/, Erişim Tarihi: 29.06.2018).
 • • Çiçek, A., (2013). Türklerde İskân Siyaseti. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2.2:29-46.
 • • Doğan, M.S. ve Doğan, C., (2004). Tarihsel Gelişim Sürecinde Yörükler. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 30:15-29.
 • • Ekin, C., (2017). Karamanlıların Soy Kütükleri Karamanlıca (Grek Harfli Türkçe) Kitabeli Mezar Taşları. Sanat Tarihi Dergisi, 26.2:221-241.
 • • Eröz, M., (1991). Yörükler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
 • • Feilden, B.M. and Jokilehto, J., (1993). Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. (First edition).Rome: ICCROM.
 • • Gray, M., (2008). Rock-Hewn Churches Lalibela. https://whc.unesco.org/en/list/18/gallery/, Erişim Tarihi: 29.06.2018).
 • • Güler, A., (2017). Atatürk'ün Soyu Kızıl Oğuzlar ve Konyaklar. 2. baskı, İstanbul: Berikan Basımevi.
 • • Gültekin, N., (2010-a). Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi. Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, Prof.Dr. Feral Eke Anısına, Ankara: GÜ. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 258-269.
 • • Gültekin, N., (2010-b). Kültür Mirasını Korumada Alan Yönetimi ve Kent Planlama. Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu Bildiriler Kitabı: Planlamanın Dili, Kayseri: TMMOB-ŞPO,237-250.
 • • ICOMOS, (1999). Burra Charter. https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/BURRA_CHARTER.pdf, (Erişim Tarihi:16.04.2018).
 • • ICOMOS, (2010). Rock Art, Pre nomination Guidelines. http://openarchive.icomos.org/268/1/ICOMOS_Rock_Art_Guidelines_2010_EN.pdf, (Erişim Tarihi:11.02.2018).
 • • ICOMOS, (2017). Thematic Studies for the World Heritage Convention. https://www.icomos.org/en/component/content/article?id=198, (Erişim Tarihi: 16.04.2018).
 • • ICOMOS. Meetings Referring to the Global Strategy, ICOMOS Studies Thematic Studies. https://www.icomos.org/world_heritage/annex4.pdf, (Erişim Tarihi:16.04.2018).
 • • İnalcık, H., (1993). The Yürüks: Their Origins, Expansion and Economic Role, The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire Essays on Economy and Society, Bloomington-USA: Indiana Univ Turkish Studies Department.
 • • Konyalı, İ.H., (1967). Abideleriyle ve Kitabeleriyle Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri, İstanbul: Baha Matbaası.
 • • Kıyar, N., (2008). Orta Asya’dan Anadolu’ya Değişen Coğrafyalarda Petroglifler. Selçuk üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26:177-190.
 • • Lamec, J., (2006). Kapadokya (Kappadokien). İstanbul: Silk Road Touristic Publication.
 • • Muench, D,. (2008). Mesa Verde National Park. whc.unesco.org/en/documents/125303, (Erişim Tarihi:19.05.2018).
 • • Özcan, K., (2009). Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği. METU JFA, 2009/2 (26-2):1-18.
 • • Özkan, N., (2006). Atatürk'ün Ata Yurdu Otantik Kent Taşkale (Kızıllar), Karaman: Taşkale Belediyesi.
 • • Ribarska, A., (2009). Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kaya Alanı. https://whc.unesco.org/?cid=31&l=en&id_site=357&gallery=1&index=25&maxrows=12, Erişim Tarihi:29.06.2018.
 • • Sümer, F., (1999). Oğuzlar (Türkmenler). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
 • • Şekercioğlu, H., (1974). Atatürk'ün Soy ve Sülalesi Hakkında Anadolu'da Yaptığım Araştırmalar. Türk Kültürü Dergisi, 13.145:6-18.
 • • Tapur, T., (2009). Atatürk’ün Ecdat Yurdu Taşkale Yerleşmesinin Coğrafyası, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1.26:265-292.
 • • Thomas, L. and Middleton, J., (2003). Guidelines for Management Planning of Protected Areas. Cambridge, UK, Gland, Switzerland: IUCN.
 • • TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu, Taşkale 1935-2008 Arası Nüfus Kayıtları, Ankara.
 • • UNESCO, (1994). Expert Meeting on the Global Strategy, World Heritage Committee, Eighteenth Session, Phuket-Thailand (WHC-94/CONF.003/INF.6-13 October 1994, Paris). https://whc.unesco.org/archive/global94.htm (Erişim Tarihi: 14.03.2018).
 • • UNESCO, (1997). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (WHC-97/2 February 1997). https://whc.unesco.org/archive/opguide97.pdf (Erişim Tarihi: 04.02.2018).
 • • UNESCO, (1999). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (WHC.99/2 March-1999 last; WHC.97/2- February 1998). https://whc.unesco.org/archive/opguide97-99changes.pdf,(Erişim Tarihi:04.02.2018).
 • • UNESCO, (2004-a). World Heritage Committee Twenty-eighth Session Suzhou-China (WHC-04/28.COM/INF.13A-10 May 2004, Paris). http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001346/134684e.pdf, (Erişim Tarihi: 04.02.2018).
 • • UNESCO, (2004-b). The World Heritage List: Filling the Gaps - An Action Plan for the Future, World Heritage Committee, Twenty-eighth Session Suzhou-China (WHC-04/28.COM/INF.13A, 10 May 2004, Paris), https://whc.unesco.org/archive/2004/whc04-28com-13e.pdf.
 • • (Erişim Tarihi: 14.03.2018).
 • • UNESCO, (2005). Meetings Referring to the Global Strategy. https://www.icomos.org/world_heritage/gaps-annexes.pdf, (Erişim Tarihi: 04.02.2018).
 • • UNESCO, (2017). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, The World Heritage Committee. https://whc.unesco.org/en/guidelines/,(Erişim Tarihi: 14.03.2018).
 • • UNESCO, (2017). World Heritage List. http://whc.unesco.org/en/list, (Erişim Tarihi:04.02.2018).
 • • UNESCO. Mesa Verde National Park. https://whc.unesco.org/en/list/27, (Erişim Tarihi: 19.05.2018)
 • • UNESCO, World Heritage Center. (2013). Management Cultural World Heritage. Paris: UNESCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN.
 • • UNESCO-Rock Art Center. http://whc.unesco.org/en/rocktart/, (Erişim Tarihi:04.02.2018).
 • • Yıldırım, O., (2006). Diplomasi ve Göç: Türk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • • Yüce, N., (2010). Karamanlı Türkler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 42. 42:155-164.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0647-6312
Yazar: Nevin TURGUT GÜLTEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7917-4182
Yazar: Mehmet UYSAL
Kurum: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { nwsahuman439613, journal = {Humanities Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7320}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {36 - 56}, doi = {}, title = {KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {TURGUT GÜLTEKİN, Nevin and UYSAL, Mehmet} }
APA TURGUT GÜLTEKİN, N , UYSAL, M . (2018). KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ. Humanities Sciences, 13 (3), 36-56. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsahuman/issue/38536/439613
MLA TURGUT GÜLTEKİN, N , UYSAL, M . "KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ". Humanities Sciences 13 (2018): 36-56 <http://dergipark.gov.tr/nwsahuman/issue/38536/439613>
Chicago TURGUT GÜLTEKİN, N , UYSAL, M . "KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ". Humanities Sciences 13 (2018): 36-56
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ AU - Nevin TURGUT GÜLTEKİN , Mehmet UYSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 56 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-7320 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Humanities Sciences KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ %A Nevin TURGUT GÜLTEKİN , Mehmet UYSAL %T KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ %D 2018 %J Humanities Sciences %P -1308-7320 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD TURGUT GÜLTEKİN, Nevin , UYSAL, Mehmet . "KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ALAN TANIMI: TAŞKALE KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ". Humanities Sciences 13 / 3 (Temmuz 2018): 36-56.