Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 94 - 104 2018-10-07

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

Ummahan YÜCEL [1] , İlkay ÜNAL [2] , Tuğçe ÖZDEMİR [3] , Merve KOYUNCU [4] , Nihal ÇAKMAK [5]

139 286

      Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin profesyonel değer algılarını ve etkileyen bazı faktörlerini incelenmek amacı ile yapılmıştır. Kesitsel-analitik tipteki araştırmaya 324 ebelik öğrencisi katılmıştır. Veriler 2017 yılında kişisel bilgi formu ve “Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği (EPDÖ)” ile toplanmıştır. EPDÖ’den alınan bireyin ölçek puanı (min.20-max.100) arttıkça profesyonel değer algısı yükselmektedir. Veriler, SPPS 16.0 programında ortalama, t testi ve varyans testi ile analiz edilmiştir. Yaş ortalamaları 20.4±2.0 (min.18-max.50)’dır. Öğrencilerin %49.4’ününb ölümü kendi isteği ile seçtiği ve %63.0’ünün mesleği kendilerine uygun bulduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları 87.2±1.0 (min.60-max.100)’dir. Eğitime başladıktan sonra mesleğe karşı olumlu görüşe sahip olan, ikinci ve dördüncü sınıfta okuyan, herhangi bir sağlık kurumunda, doğumhanede ve aile sağlığı merkezinde uygulamaya çıkan öğrencilerin profesyonel değer algıları yüksek saptanmıştır (p<0.05). Sınıf düzeyi, eğitimden sonraki mesleki düşünce, herhangi bir sağlık kurumunda, doğumhanede ve aile sağlığı merkezinde uygulamaya çıkma durumunun, öğrencilerin profesyonel değer algılarını arttırdığı görülmüştür.
Ebelik, Meslek, Öğrenci, Profesyonel Değerler, Ölçek
 • 1. Ersoy, N., Özcan, M. ve Ergin, A., (2015). Ebelik Uygulamalarında Profesyonel Etik. Nobel Yayın, 2015, Ankara.
 • 2. Saydam, B.K., (2015). Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye'de Ebelik. Sağlık ve Toplum, Cilt:25, Sayı:1, ss:3-9.
 • 3. Pınar, Ş.E., Cesur, B., Duran, Ö., Güler, E., Üstün, Z. ve Abak, G., (2013). Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Profesyonellikleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:23, ss:19-37.
 • 4. Dinç, A., Cangöl, E. ve Söğüt, S., (2017). Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri. Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg., Cilt:2, Sayı:2, ss:15-23.
 • 5. Yurtsal, Z.B., Biçer, S., Duran, Ö., Şahin, A., Arslan, M. ve Yavrucu, Ö., (2014). Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, ss:15-25.
 • 6. Okuyan, Y.Ç. ve ark., (2018). Ebelerin Meslekte Profesyonel Tutumlarının İncelenmesi, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya.
 • 7. Kartal, Y.A. ve Yazıcı, S., (2017). Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi. HSP, Cilt:4, Sayı:3, ss:190-195.
 • 8. Meydan, Ş.D. ve Kaya, N., (2018). Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. Cilt:5, Sayı:2, ss:129-138.
 • 9. Kayacı, S., (2006). Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesleği Hakkındaki görüşlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi.
 • 10. Bozkurt, Ö.D., Daşıkan, Z., Kavlak, O. ve Şirin, A., (2013). Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Bilgi, Görüş Ve Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, ss:99-107.
 • 11. Pınar, Ş.E., Aksoy, Ö.D., Cesur, B. ve Dağlar, G., (2017). Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve İletişim Becerileri: Yıllara Göre İzlem Çalışması. Journal of Human Sciences, Cilt:14, Sayı:2, ss:1117-1128.
 • 12. Tezel, A. ve Arslan, S., (2002). Erzurum Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerini Seçmeye Ve Mesleğe İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, ss:39-45.
 • 13. Erkal, İ.S., Yalçın, A.S. ve Sancar, B., (2012). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ebelik Ve Hemşirelik Bölümlerini Seçme Nedenleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, ss:73-90.
 • 14. Yıldırım, F., Çelik, P., Özmen, C., Erol, S., Üst, Z.D. ve Özkan, H., (2014). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesleğinde Erkeklerin Yer Almasına İlişkin Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, ss:646-655.
 • 15. Güvenç, G., Akyüz, A. ve Seven, M., (2012). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Humanpapilloma Virüs Enfeksiyonu ve Aşıları İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, Cilt:54, ss:104-110.
 • 16. Andsoy, I., Güngör, T. ve Bayburtluoğlu, T., (2012). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşireliği Tercih Etme Nedenleri ve Mesleğin Geleceği İle İlgili Görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss:124-130.
 • 17. Özveren, H., Gülnar, E. ve Özden, D., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Turk J Clin Lab, Cilt:8, Sayı:2, ss:57-64.
 • 18. Şirin, A., Öztürk, R., Bezci, G., Çakar, G. ve Çoban, A., (2008). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri, Dirim Tıp Gazetesi, Cilt:83, ss:69-75.
 • 19. Duran, S., Karadaş, A. ve Kaynak S., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Olumsuz Otomatik Düşünceleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Kocaeli Medical Journal, Cilt:6, Sayı:2, ss:30-37.
 • 20. Orak, S., Orhan, H., Ağırman, Ö. ve Özgürce, B., (2008). Hemşirelik Ebelik Eğitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği: Isparta Sağlık Yüksekokulu İntörn Öğrencilerinin Klinik Sahada Entegre Uygulaması İle İlgili Bilgi ve Tutumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, ss:11-16.
 • 21. Bilgin, Z., Özkan, H.A. ve Baş, M., (2016). Ebelik Öğrencilerinde Güdülenme Düzeyinin Klinik Uygulama Beklentisine Etkisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, ss:38-53.
 • 22. Pınar, Ş.E., Yıldırım, G., Duran, Ö., Cesur, B., Üstün, Z. ve Güler, E., (2014). Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Kilit Rolde Olan Ebe Adaylarının Güdülenmeleri Yeterli Mi? Bir Anket Çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, ss:22-31.
 • 23. Yılmaz, F.T., Şen, H.T. ve Demirkaya, F., (2014). Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, ss:130-139.
 • 24. Yücel, U., Oran, N.T. ve Yüksel, E., (2017). Ebelik Öğrencilerinin Meslek İle İlgili Görüşlerinin ve Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Kurumların Değerlendirilmesi, GÜSBD, Cilt:6, Sayı:4, ss:69-76.
 • 25. Ay, F., Keçe, M., İnci, İ., Alkan, N. ve Acar, A., (2017). Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları. 4. Uluslararası& 8.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, İstanbul.
 • 26. Koçak, Y.Ç., Can, H.Ö., Yücel, U., Demirelöz, M. ve Turfan E.Ç., (2017). Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili. HSP, Cilt:4, Sayı:2, ss:88-97.
 • 27. Güner, S., Yurdakul, M. ve Yetim, N., (2015). Türkiye’de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, ss:80-87.
 • 28. Yücel, U., Ekşioğlu, A., Demirelöz, M., Akmeşe, Z.B., Koçak, Y.Ç. ve Soğukpınar, N., (2013). Türkiye’de Ebelik Lisansüstü Eğitim Profilinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, Cilt:10, Sayı:1, ss:1342-1354.
 • 29. Erol, F. ve ark., (2018). Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Profesyonel Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Sözel Bildiri, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya.
 • 30. Çalışkan, T. ve Akgöz, S., (2005). Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Sayı:1, ss:9-13.
 • 31. Adıgüzel, O., Tanrıverdi, H. ve Sönmez, D.Ö., (2011). Mesleki Profesyonellik ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:9, ss:239-59.
 • 32. Alparslan, Ö., (2017). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar,Okul-Hastane İşbirliği. J ContempMed, Cilt:7, Sayı:4, ss:365-372.
 • 33. Tosun, N., ve ark., (2008). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin İntörn Eğitim Programından Beklentileri İle Program Sonunda Kazanım ve Önerilerinin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, Cilt:50, ss:164-171.
 • 34. Dikmen, Y.D., Yönder, M., Yorgun, S., Usta, Y.Y., Umur, S. ve Aytekin, A., (2014). Hemşirelerin Profesyonel Tutumları İle Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:17, Sayı:3, ss:158-164.
 • 35. Wynd, C.A., (2003). Current Factors Contributing to Professionalism in Nursing. Journal of Professional Nursing Cilt:19, Sayı:5; ss:251-61.
 • 36. Cevahir, R., Çınar, N., Sözeri, C., Şahin, S. ve Kuğuoğlu, S., (2018). Ebelik Öğrencilerinin Devam Ettikleri Sınıflara Göre Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:7, ss:3-15.
 • 37. Şirin, A., Kavlak, O. ve Ertem, G., (2003). Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt:7, Sayı:1, ss:27-32.
 • 38. Bayar, K., Çadır, G. ve Bayar, B., (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce Ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. TAF Prev Med Bull, Cilt:8, Sayı:1, ss:37-42.
 • 39. Küçükgüçlü, Ö. ve Kanbay, Y., (2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Klinik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:14, Sayı:3, ss:21-25.
 • 40. TC. Sağlık Bakanlığı. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği, 1983. dosyaism.saglik.gov.tr, (Erişim Tarihi: 18.09.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3531-8644
Yazar: Ummahan YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8976-0003
Yazar: İlkay ÜNAL
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5053-3476
Yazar: Tuğçe ÖZDEMİR
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2813-4986
Yazar: Merve KOYUNCU
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8132-9750
Yazar: Nihal ÇAKMAK
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { nwsamed461849, journal = {Medical Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7312}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {94 - 104}, doi = {}, title = {EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {YÜCEL, Ummahan and ÜNAL, İlkay and ÖZDEMİR, Tuğçe and KOYUNCU, Merve and ÇAKMAK, Nihal} }
APA YÜCEL, U , ÜNAL, İ , ÖZDEMİR, T , KOYUNCU, M , ÇAKMAK, N . (2018). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ. Medical Sciences, 13 (4), 94-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsamed/issue/39586/461849
MLA YÜCEL, U , ÜNAL, İ , ÖZDEMİR, T , KOYUNCU, M , ÇAKMAK, N . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ". Medical Sciences 13 (2018): 94-104 <http://dergipark.gov.tr/nwsamed/issue/39586/461849>
Chicago YÜCEL, U , ÜNAL, İ , ÖZDEMİR, T , KOYUNCU, M , ÇAKMAK, N . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ". Medical Sciences 13 (2018): 94-104
RIS TY - JOUR T1 - EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ AU - Ummahan YÜCEL , İlkay ÜNAL , Tuğçe ÖZDEMİR , Merve KOYUNCU , Nihal ÇAKMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 104 VL - 13 IS - 4 SN - -1308-7312 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Medical Sciences EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ %A Ummahan YÜCEL , İlkay ÜNAL , Tuğçe ÖZDEMİR , Merve KOYUNCU , Nihal ÇAKMAK %T EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ %D 2018 %J Medical Sciences %P -1308-7312 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD YÜCEL, Ummahan , ÜNAL, İlkay , ÖZDEMİR, Tuğçe , KOYUNCU, Merve , ÇAKMAK, Nihal . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ". Medical Sciences 13 / 4 (Ekim 2018): 94-104.