Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfalar 727 - 738 2016-12-22

The Audit of Local Governments as Parts of the Law 5018: Its Novelties, Practises and Encountered Imperfections
5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler

HÜSEYİN KARA [1] , YUSUF KARAKILÇIK [2]

248 1103

The local governments established in order to meet needs and solve problems of the residents that live in a settlement are crucial in democratic state administrations. Today local governments are such instruments that enables citizens to be closely involved with decisions by  participating local decision processes; to control practise; to provide contribution to a sustainable and livable city; and to take responsibilities in order to promote city life quality standarts. In this respect, today local governments have to be more transparent, more praticipative  and more accountable. One of those ways to said situations is to audit local governments in the frame of effective, rationalistic and contemporary control principles. The providing of financial transparency, settling of accountability and effective and efficient use of public resources was aimed in public administrations contended in central administrations, social security administrations and local governments with the Public Finance Management and Control Law No: 5018.  In this study, the novelties in the audit of local governments were reviewed, some wrongs and imperfections in practice were emphasized and solution proposals were tried to be submitted.


Bir beldede yaşayanların ortak yerel gereksinimlerini karşılamak ve sorunlarını çözmek amacıyla kurulan yerel yönetimler, demokratik devlet yönetimlerinde yaşamsal öneme sahiptir. Günümüzde yerel yönetimler, yurttaşların yerel karar süreçlerine katılıp, kendi yerel sorunlarının çözümünde söz sahibi olabildiği, yönetsel uygulamaları denetleyebildiği, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent için katkı sunabildiği ve kentsel yaşam kalitesi standartlarının yükseltilmesi için sorumluluk üstlenebildiği mekanizmalardır. Bu bağlamda, yerel yönetimler bugün daha şeffaf, daha katılımcı ve daha hesap verebilir birimler olmak zorundadır. Bunun yollarından birisi de yerel yönetimlerin etkin, akılcı ve çağdaş denetim ilkeleri çerçevesinde denetlenebilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve yerel yönetimlerde mali saydamlığın sağlanması, hesap verebilirliğin yerleşmesi, kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir biçimde kullanılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 5018 sayılı kanun kapsamında yerel yönetimlerin denetiminde getirilen yenilikler incelenmiş, uygulamada görülen yanlışlıklar, eksiklikler üzerinde durularak, çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.


  • Acar, İ.A. (2011) “Plan-Bütçe İlişkisi ve Üniversitelerde Stratejik Planlama”, Ege Üniversitesi Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, 25-27 Mart 2011 Bildiri Kitabı, s.85-98, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
  • Altıntaş, A. (2008). “Mahalli İdarelerde Performans Yönetimi ve Riskleri”, Sayıştay Dergisi S.69, Nisan-Haziran 2008, s.3-16.
  • Boyne, G. A. (1999). “Processes, Performance and Best Value in Local Government”,Local
  • Government Studies, Vol. 25, no. 2, p.1-15, Aktaran; KOYUNCU, Erhan (2011), “Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi Uygulaması: İngiltere ve Türkiye Örnekleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 20 S. 1, s. 53-82, Ankara: TODAİE Yayını.
  • DPT, (2000). Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT Yayını.
Konular Siyasi Bilimler
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Yazar: HÜSEYİN KARA

Yazar: YUSUF KARAKILÇIK

Bibtex @yasa İncelemesi { odusobiad280091, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {727 - 738}, doi = {}, title = {5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler}, key = {cite}, author = {KARAKILÇIK, YUSUF and KARA, HÜSEYİN} }
APA KARA, H , KARAKILÇIK, Y . (2016). 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6 (3), 727-738. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280091
MLA KARA, H , KARAKILÇIK, Y . "5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 727-738 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280091>
Chicago KARA, H , KARAKILÇIK, Y . "5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 727-738
RIS TY - JOUR T1 - 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler AU - HÜSEYİN KARA , YUSUF KARAKILÇIK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 727 EP - 738 VL - 6 IS - 3 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler %A HÜSEYİN KARA , YUSUF KARAKILÇIK %T 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler %D 2016 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD KARA, HÜSEYİN , KARAKILÇIK, YUSUF . "5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 / 3 (Aralık 2016): 727-738.