Qualıty Control İn Hıgh Strength Concrete
Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi

Fatih Kürşat FIRAT [1] , Ramazan AĞCA [2]

182 275

During the design of a concrete mixture, it is required  to generate an optimum value between quality and cost. In this study, quality of C40 concrete produced for Marmaray Project, which is one of the most important projects of Turkey, is statistically investigated by using the compressive strengths of 7 day and 28 day cylindrical specimens.  Besides, the high strength concrete is compared with normal strength concrete; and the relevant codes and regulations used in Turkey are considered. Based on the evaluation of the 7 and 28 day concrete compressive strength test results of 1804 specimens, the mean value and the variability of C40 concrete which can be expressed as high strength concrete in the practice of Turkey, are found to be very high. The results of high mean value and variability are discussed in terms of production cost.  

Beton tasarımında kalite ve maliyet ikilisi arasında bir optimum değerin oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada, ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Marmaray Projesi için üretilen C40 betonunun kalitesi, 7 ve 28 günlük silindir beton numunelerinin basınç dayanımları kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca normal ve yüksek dayanımlı betonlar karşılaştırılmış, Türkiyede’ki ilgili standartlar değerlendirilmiştir. Toplam 1804 adet numunenin deney sonuçlarının incelenmesi sonucunda Türkiye standartlarında yüksek dayanımlı beton olarak nitelendirilebilecek C40 betonunun bu proje için ortalama değerinin ve değişkenliklerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Yüksek ortalama değerin ve değişkenliğin üretim maliyeti açısından sonuçları tartışılmıştır
 • [1] S. Akyüz, M. Uyan, “Ġstanbul ve Çevresindeki Betonun Niteliği Üzerine Bir Ġnceleme”, 1. Ulusal Beton Kongresi, Ġstanbul. 1989, Bildiri Kitabı, ss. 160-171. [2] F. K. Fırat, “ Statistical Evaluation of the Quality of Concrete Used in Turkey”, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, Yıldız Technical University, Ġstanbul, Türkiye, 2006, ACE06-061, ss. 1-10.
 • [3] F. K. Fırat, M.S. Yücemen “Uncertainty Analysis for Reinforced Concrete Members Constructed in Turkey, International Conference on Construction and Building Technology”, ICCBT, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008, pp. 81-88.
 • [4] H.C. Mertol, “Normal ve Yüksek Dayanımlı Beton Kullanılan Tasarımların KarĢılaĢtırılması”, 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Bildirileri, Ġstanbul, Türkiye, Kasım 2010, ss. 99-108.
 • [5] F. KocataĢkın, “Yüksek Dayanımlı Betonun BileĢimi”, 2.Ulusal Beton Kongresi, Ġstanbul, Mayıs 1991, Bildiriler Kitabı, ss. 211-226.
 • [6] ACI 363-10 (2010), State-of-the-Art Report on High-Strength Concrete (ACI 363R-10), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA, 2010.
 • [7] Ġ. Berktay, “Genelde Yüksek Dayanımlı Beton”, 2.Ulusal Beton Kongresi, Mayıs 1991, Ġstanbul, Bildiriler Kitabı, ss. 1-14.
 • [8] U. Ersoy, T. Tankut. “Yüksek Dayanımlı Betonun Yapısal DavranıĢı ile Ġlgili Bir Ġrdeleme”, 2.Ulusal Beton Kongresi, Mayıs 1991, Ġstanbul, Bildiriler Kitabı, ss. 122-139.
 • [9] ġ. M. Üzümeri, ġ. Özden, “Yüksek Dayanımlı Betonun ĠnĢaatta Kullanımı Konusunda Standartlar ve Yönetmeliklerdeki GeliĢmeler”, 2.Ulusal Beton Kongresi, Mayıs 1991, Ġstanbul, Bildiriler Kitabı, ss. 159-182. [10] P.S. Song, J.C. Wu, S. Hwang, B.C. “Assessment of statistical variations in impact resistance of high-strength concrete and high-strength steel fiber-reinforced concrete”, Cement and Concrete Research, Vol. 35, No:2, pp. 393–399, 2005.
 • [11] TS-500, “Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları”, Türk Standartları Enstitüsü, ġubat 2000.
 • [12] TS EN 12390-2, “Beton - SertleĢmiĢ Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kürlenmesi” Türk Standartları Enstitüsü, Nisan 2010. Yüksek Dayanımlı Betonda Kalite Denetimi [13] TS 3068, “Laboratuvarda Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı” Türk Standartları Enstitüsü, Mart 1978.
 • [14] TS 3068 ISO 2736-2 (Beton Deneyleri- Deney Numuneleri Bölüm 2: Dayanım Deneyleri Ġçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Kürü), Türk Standartları Enstitüsü, Nisan 1999.
 • [15] Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, T.C. Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı, Türkiye, 2007.
 • [16] TS EN 206-1, “Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, Ġmalat ve Uygunluk” Türk Standartları Enstitüsü, Nisan 2002.
 • [17] T. Y. Erdoğan, “Beton”, Ġkinci baskı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi GeliĢtirme Vakfı Yayıcılık ve ĠletiĢim A.ġ. Yayını, Ankara, 2007. [18] H. Y. AruntaĢ, “Uçucu Küllerin ĠnĢaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt. 21, Sayı. 1, ss.193-203, 2006.
 • [19] ġ. Erdoğdu ve ġ. Kurbetçi, “Betonun Performansına Sağladıkları Etkinlik Açısından Kimyasal ve Mineral Katkı Maddeleri”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt. 426, Sayı. 4, ss. 115-120, 2003.
 • [20] H. Yalçın, M. Gürü, “Çimento ve Beton”, Birinci Basım, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • [21] M.A.M. Johari, J.J. Brooks, S. Kabir, P. Rivard, “Influence of supplementary cementitious materials on engineering properties of high strength concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 5, pp. 2639-2648, 2011.
 • [22] H.C. Mertol, “Normal ve Yüksek Dayanımlı Beton Kullanılan Tasarımların KarĢılaĢtırılması”, 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Bildirileri, Ġstanbul, Türkiye, ss. 99-108, Kasım 2010.
 • [23] Y. Akkaya, F. Bayramov, M. A. TaĢdemir, “Betonun Kırılma Mekaniği: Tasarımda Kullanılan Mekanik Özelikler Ġle Kırılma Parametreleri Arasındaki Bağıntılar”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt 426, Sayı. 4, ss. 70-75, 2003.
 • [24] M. A. TaĢdemir F. Bayramov, M. Yerlikaya, “Geleneksel ve Yüksek Performanslı Çelik Donatılı Betonlar”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt 426 Sayı. 4, ss. 76-84, 2003.
 • [25] ġennazlı, N., ġimĢek, O., Biberoğlu, S., Olgungöz, Ö.,Marmaray Projesi, “Demiryolu Boğaz GeçiĢi, Tüneller ve Ġstasyonlar ĠnĢaatı – SözleĢme BC1” http://www.sialgeo.com.tr/new/pubs/6.pdf, 2011.
Konular İnşaat Mühendisliği
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Fatih Kürşat FIRAT

Yazar: Ramazan AĞCA

Bibtex @araştırma makalesi { ogummf323861, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {25}, pages = {75 - 89}, doi = {}, title = {Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi}, key = {cite}, author = {AĞCA, Ramazan and FIRAT, Fatih Kürşat} }
APA FIRAT, F , AĞCA, R . (). Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25 (1), 75-89. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/29999/323861
MLA FIRAT, F , AĞCA, R . "Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (): 75-89 <http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/29999/323861>
Chicago FIRAT, F , AĞCA, R . "Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (): 75-89
RIS TY - JOUR T1 - Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi AU - Fatih Kürşat FIRAT , Ramazan AĞCA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 89 VL - 25 IS - 1 SN - -2630-5712 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi %A Fatih Kürşat FIRAT , Ramazan AĞCA %T Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD FIRAT, Fatih Kürşat , AĞCA, Ramazan . "Yüksek Dayanımlı Beton Kalite Denetimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 1 75-89.