Makale Yazım Kuralları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilim dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma niteliklerinde makaleler yayımlanır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

Her makale için aşağıda içeriği belirtilen 5 ayrı dosya oluşturulur.

  1. Kapak Sayfası : Eserin başlığı (her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük) sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Başlığın altında her bir yazarın ayrıntılı bilgileri (adı, soyadı, kurum bilgileri, tel, e-posta adresi) verilir. 
  2. Ana Metin  : Özet,  Giriş, Metod, Sonuçlar ile Kaynaklar yer alır. Metin içinde yazar veya yazarların ad–soyad ve iletişim bilgileri kesinlikle yer almamalıdır. Tablo ve şekiller ile varsa ekler, bu dosyada yer alır.
  3. Hakem Öneri Formu : Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içerir.
  4. Makale Kontrol Formu : Eserin metin bölümünün dergi yazım kurallarına uygunluğunun kabul edildiğini gösteren formdur.
  5. Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı formun yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmaz, red edilir,


Makale Kontrol Formu  ile Telif Hakkı Devir Formu, dergi web sayfasında (http://www.mmfdergi.ogu.edu.tr/) “Formlar” linkinde temin edilip doldurulacak, makale yükleme esnasında, ilk adımda sisteme yüklenecektir.    

Sayfa Düzeni: Dergide yayımlanması istenen makaleler, standart A4 boyutunda (210*297 mm)  üst 30 mm, alttan ve yan kenarlarda 25 mm boşluk olacak şekilde tek sütun halinde hazırlanmalıdır.


Yazı Karakterleri: Makaleler Windows uyumlu Word kelime işlemcide, tümüne Times New Roman stili uygulanmalı,  kullanılan font boyutu 12 punto olmalıdır. Paragraflar satır başından (tab yok) başlatılmalı ve her paragraf öncesi 6 punto boşluk olmalıdır.


Makale, özet ve kaynaklar dahil, 8.000 kelimeyi aşmamalıdır.


Makale Başlığı: Makalenin Türkçe başlığı, 14 punto kalın yazı stilinde, 80 karakteri aşmamak kaydıyla, ortalanmış olarak, kelimelerin ilk harfi büyük harflerle yazılmalıdır.


Öz : Makale dili İngilizce de olsa özet yer almalıdır. Makale başlığından hemen sonra makalenin ana temasını ve sonuçlarını içeren 200 kelimeyi geçmeyecek (ve referans içermeyecek) şekilde 12 punto Times New Roman stilinde Türkçe özet  yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özetten sonra en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.


Makalenin İngilizce Başlığı: Özetten sonra 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra makalenin İngilizce başlığı, 14 punto kalın yazı stilinde, ortalanmış olarak, büyük harflerle yazılmalıdır.

Abstract: 12 punto Times New Roman stilinde bir İngilizce dilinde Abstract yer almalıdır.

Keywords : Abstract’tan sonra en fazla 5 anahtar kelime İngilizce dilinde verilmelidir. 


Giriş ve Diğer Kısımlar: Makale, Abstract’tan sonra Giriş kısmı ile başlayıp çeşitli kısımlara ayrılmalı,  sonuçlar (ve/veya tartışma)  yer verilip kaynaklar ile bitmelidir.

Ana ve alt başlıklar numaralandırılmalı, soldan hizalanmalı, ana başlıklar tümüyle büyük harflerle, ilk alt başlıklar her kelimenin ilk harfi büyük harfle ve kalın stilde, diğer alt başlıklar ayrıca italik  stilde yazılmalı, başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır 


ÖZET
ABSTRACT

1. GİRİŞ


2. METOD


2.1. Katılımcılar


2.2. Deney Yönetimi


2.2.1.  Kullanılacak cihazlar


2.2.2. Deney Süreci


3. BULGULAR


4. SONUÇLAR


KAYNAKLAR


EKLER


Satır aralığı seçeneğinden metnin satır aralıkları 1 olarak ayarlanmalı, her paragraf satır başından başlamalıdır.


Metin içinde dipnot kullanımından olabildiği ölçüde kaçınılmalıdır.  


Kaynak Gösterimi : Makale içinde, parantez içinde, yazar(lar) soyadı ve yıl ile verilir.


Tek yazarlı bir eser için;

(Conyon, 2001)

Conyon (2001) işaret etti ki ……………..

İki yazarlı bir eser için;

……rahatsızlık raporlarına dayalı değişim için bir ihtiyaçtır (Seçkiner ve Kurt, 2001).

Seçkiner ve Kurt (2004) uzun süre bilgisayar başında çalışanların ……….


Çok yazarlı bir eser için;

İngilizce yazılan makalede : (Conyon et al., 2001)

Türkçe yazılan makalede : (Conyon ve diğ., 2001)

Bazı yazarlar (Arnault ve diğ., 2001; Collins ve Muchinsky, 1993; Morgeson, 2001) …..

Several autors (Arnault et al., 2001; Collins and Muchinsky, 1993; Morgeson, 2001) …..


Şekiller: Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Şekiller, anlaşılır ve net görüntülenebilir olmalı,  makale içinde, ilk kez atıf verildikten sonra, paragraf bittiğinde, yerleştirilmelidir. Şekil, jpg veya Word resim formatında hazırlanmalıdır.

Şekil başlığı şekil altında yer almalıdır. Şekil numarasından sonra nokta konulmalıdır. Şekil adlarında ilk sözcük büyük harfle diğerleri ise küçük harfle başlatılmalıdır. Şekil başlığı ve şekil satıra ortalanmalıdır.

Metin için tablo ve şekil mutlaka “Tablo 1’de verildiği gibi….” veya “…. görülmektedir (Şekil 1)”  şeklinde atıf verilmelidir.


Tablolar : Tablolar, makale içinde, ilk kez atıf verildikten sonra, paragraf bittiğinde, yerleştirilir. Tablo başlığı tablo üstünde yer almalıdır. Tablo numarasından sonra nokta konulmalıdır. Tablo adlarında ilk sözcük büyük harfle diğerleri ise küçük harfle başlatılmalıdır. Tablo başlığı ve tablo satıra ortalanmalıdır.

 

Denklemler: Denklemler baştan itibaren 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Numaralar, (2) şeklinde parantez içinde yazılarak sağ tarafta hizalanmalıdır. Denklemlerde kullanılan karakterler makalede tanımlanmalıdır. Denklem bir satırı aştığında, ikinci satıra taşan kısım uygun işaretlerden biri  ( +, -, x, ¸ v. s. ) ile başlamalıdır. Alt ve üst indisler belirgin ve açık olmalıdır. Ancak denklemlerin mümkün olduğunca tek satırda ifade edilmesi önerilir. Metin içerisinde denklemlerin oluşturulmasında denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır.

Wi = 5,6234*(1,7783)i

(1)

Ondalıklı sayılarda ondalık ayıracı olarak Türkçe makalelerde virgül (3,5 gibi), İngilizce makalelerde nokta (3.5 gibi) kullanılmalıdır. Makalede denklemlere atıfta bulunurken, “ ….. Denklem  (3) … “ veya “….. Denklem (2)-(5) …. “ şeklinde belirtilmelidir.

 

Kaynaklar:  Makale içinde kullanılan tüm eserler kaynaklar kesiminde verilmelidir. Kaynaklar, ilk yazarın soyadı sırasına göre hazırlanmalıdır.

Kaynaklar listesi aşağıdaki örneklere uygun şekilde yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise ;

Her yazarın; soyadı, adının baş harfi (yazarlar arasında virgül, en son yazardan sonra nokta işareti konur) yazılır. Birden fazla yazar var ise, son iki yazar arasına ve bağlacı konur. Parantez için de yıl belirtilir. Makalenin başlığı. Dergi adı italik (Kısaltma kullanılmamalı), cilt(sayı), sayfa aralığı.

Dağdeviren, M., Akay, D. ve Kurt, M. (2004). İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi.  19(2), 100-105.

 

Kaynak bir kitap  ise ;

Her yazarın; soyadı (boşluk), adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük yazılır (yazarlar arasında virgül, en son yazardan sonra nokta işareti). Kitabın adı (italik). Basım sayısı (varsa). basıldığı il/eyalet, basıldığı ülke, basan kurum/kuruluş, basım yılı.

Kahya, E. İş Etüdü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayın No : 253, Birinci Baskı, Eskişehir,  Türkiye, 2015.

Haupt, R.L. ve Haupt, S.E. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. New York, USA, Wiley, 2004.

 

Kaynak bir bildiri   ise ;

Özgüç, İ. F. ve Dağsöz, A.K. Türkiye-AET Ülkelerinin Isı Yalıtım Kurallarının Karşılaştırılması, Isı Bilim ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi, Eskişehir, 10-12 Eylül 1991.

 

Kaynak bir tez ise ;

Ceylan, H. Şehiriçi Ulaşım Ağlarının Armoni Araştırması Optimizasyon Tekniği ile Tasarımı. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2009.

 

Kaynak bir interten erşimi ise

Yazar veya sorumlu kurum. Atıf yapılan öğrenin başlığı. web sayfasının adı. URL. Erişim tarihi.

World Health Organization. Saving the future generation in Darfur. http://www.who.int/features/2007/child_health/en/index.html. Erişim tarihi : 11 Kasım 2009.

 

Ekler : Makalede tek bir ek varsa EK 1, birden fazla ekler varsa EK 1, EK 2… olarak adlandırılmalıdır.