Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 112 - 125 2018-08-03

Psychological Capital, Intrinsic Motivation And Job Satisfaction Relationship
Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi

Selen DOĞAN [1] , Mecbure ASLAN [2]

144 385

The purpose of the study was to investigate the mediating role of intrinsic motivation on the relationship between psychological capital and job satisfaction. Data were collected from 423 employees from Kahramanmaraş Chamber of Commerce and Industry in the registered banks using a survey instrument. The structured survey instrument included measurements of psychological capital, intrinsic motivation, job satisfaction, and several demographic items. To identify the relationship among the study variables, correlation and regression analysis were conducted. The findings of the study indicated that psychological capital has an effect on intrinsic motivation and job satisfaction. In addition, the results indicated that intrinsic motivation mediated the relationship between psychological capital and job satisfaction. These findings showed the importance of the effect of psycological capital and intrinsic motivation on job satisfaction.

            Bu araştırmanın amacı, psikolojik sermayenin iş tatmini üzerindeki etkisinde içsel motivasyonun aracılık etkisini tespit etmektir. Araştırma, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bankalardaki 423 iş görenle anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anket formunda psikolojik sermaye ölçeği, içsel motivasyon ölçeği, iş tatmin ölçeği ve demografik sorular yer almaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiler, korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular, psikolojik sermayenin, içsel motivasyon ve iş tatmini üzerinde etkisinin olduğunu göstermiştir. Psikolojik sermayenin iş tatmini üzerindeki etkisinde içsel motivasyonun aracılık ettiği bulunmuştur. Bu bulgular, iş tatmin düzeyi üzerinde hem psikolojik sermayenin ve hem de içsel motivasyonun önemli olduğunu ortaya koymuştur.

 • Ağca, V. & Ertan, H.(2008). Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya'da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.X, S II, 135-156.
 • Akçay H.V.(2011).Pozitif Psikolojik Sermayenin Kişisel Değerler Bakımından İş Tatminine Etkisi Ve Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İktisat) Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Akgündüz Y.(2013).Çalışanların Yaratıcılığına Motivasyon Araçlarının Etkisi: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma.Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (20),131-148
 • Aybas M. (2014).İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanların İşe Adanmışlığı Üzerindeki Etkisi Ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü, Konuya İlişkin Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul
 • Brayfield, A.H. & Rothe, H.F. (1951). An index of job satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 35(5), 307–311.
 • Castillo, J.X. & Cano, J., (2004).Factors Explaining Job Satisfaction Among Faculty”, Journal Of Agricultural Education, 45 (3), 65-74.
 • Çetin, F. & Basım, H.N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.
 • Çetin F. & Çelik D.A. (2016).Mesleki Öz-Yeterliliğin İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracılık Rolü: Boylamsal Bir Araştırma. 24.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi. Sabancı Üniversitesi. İstanbul, 29-31 Mayıs
 • Çetin, F., Aşkun D., & Basım H.N. (2016). Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri Ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal Bir Analiz. Eurasian Business & Economics Journal, s(2), 1-7.
 • Deci, E.L. (1971).The Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motiva¬tion, Journal of Personality and Social Psychology, 18,105-115.
 • Deci, E. L. Vallerand, R. J., Pelletier, L. G. & Ryan, R. M. (1991). Motivation And Education: The Self-Determination Perspective. Educational Psychologist, 26(3 -4),325¬-346.
 • Dündar, S., Özutku H &Taşpınar F. (2007). İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,2,105-119.
 • Edrak B.B., Yin-Fah B.C.,Gharleghi B. &Seng T.K.(2013). The Effectiveness of Intrinsic and Extrinsic Motivations: A Study of Malaysian Amway Company’s Direct Sales Forces.International Journals Business and Social Science,Center for Promoting İdeas, USA, 4(9),96-103.
 • Erkuş A. & Fındıklı A. M. (2013).Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Journal of the School of Business. Istanbul University, 42(3), 302-318.
 • Güney S. (2013). Davranış Bilimleri, Nobel Akademik Yayıncılık, 7.Basım, Ankara.
 • Herzberg, F. (1968). One More Time: How Do You Motivate Employees?, Harvard Business Review, January–February, 46 (1), 53–62
 • Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. B. (1959).The Motivation to Work (2nd ed.), New York: John Wiley.
 • Hobfoll, S.E. (2002). Social and Psychological Resources and Adaptation. Review of General Psychology, 6(4), 307-324
 • Karakuş Ş. &Yardım M. (2014). Algılanan Örgütsel Değişim, Belirsizlik, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler. İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 21-31
 • Koçel T. (2010).İşletme Yöneticiliği. Beta Basım, İstanbul.
 • Larson, M. & Luthans M. (2006).The Potential Added Value of Psychological Capital in Predicting Work Attitudes. Journal of Leadership and Organization Studies 13, 44-61.
 • Luthans, F. (1995).Organizational Behaviour. New York: Mcgraw-Hill.
 • Luthans, F. &Youssef C.M. (2004). Human, Social and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage .Organizational Dynamics, 33 (2), 143-160.
 • Luthans, F., Youssef, C. M., Avolio, B.J.. (2007).Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. New York: Oxford University Press.
 • Luthans, F., S.M., Norman, B.J., Avolio & Avey J.B.(2008). The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate Employee Performance Relationship, Journal of Organizational Behavior, 29, 219-238.
 • Luthans F.(2011), Organizational Behavior An Evidence-Based Approach.12th Edition. McGraw-Hill Irwin, New York
 • Mottaz J. Clifford (1985), “The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Work Satisfaction”, The Sociological Quarterly, 26 (3), pp.365-385.
 • Niemivirta M. &Tapola A.(2007).Self-Efficacy, Interest, and Task Performance Within-Task Changes, Mutual Relationships,and Predictive Effects. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21(3/4), 241-250.
 • Polatcı, S. (2011).Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Rolü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, Kayseri.
 • Pushpakumari, M.D. (2008).The Impact of Job Satisfaction on Job Performance: An Empirical Analysis,89-105.
 • Sheldon, K. & King, L. (2001).Why Positive Psychology is Necessary, American Psychologist, 56 (3), 216-217
 • Siu O.L. ,Bakker A.B. & Jiang X.(2014).Psychological Capital Among University Students: Relationships with Study Engagement and Intrinsic Motivation, J Happiness Stud, 15,979-994.
 • Spector, P.E. (1997). Job Satisfication: Application, Assessment, Causes, And Consequences, Thousand Oaks, Ca: Sage.
 • Stewart, W. P. (1998). Leisure as Multiphase Experiences: Challenging Traditions.Journal of Leisure Research, 30(4), 391-400. Toe T.T., Murhadi W.R. &Lin W.(2013).Research Study On The Correlation Between Employee Job Satisfaction And Employee Motivation. Amity Global Business Review, 1(3).
 • Vallerand, R. J. & Ratelle, C. F. (2004). Instrinsic and extrinsic motivation: A hierarchical model Deci, ve Ryan (Ed.) Handbook of Self-Determination Theory içinde (p. 37-65) Rochester: University of Rochester Press.
 • Youssef, C.M. & Luthans F. (2007). Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resiliency, Journal of Management, 33,774-800.
 • Yürür, S. & Keser A.(2010). İşe Bağlı Gerginlik ve İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Rolü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4).165-193
 • Zeynel E.(2014). Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon, İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı,Isparta,
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selen DOĞAN
Ülke: Turkey


Yazar: Mecbure ASLAN

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf423129, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {112 - 125}, doi = {10.25287/ohuiibf.423129}, title = {Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Selen and ASLAN, Mecbure} }
APA DOĞAN, S , ASLAN, M . (2018). Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 112-125. DOI: 10.25287/ohuiibf.423129
MLA DOĞAN, S , ASLAN, M . "Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 112-125 <http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/38714/423129>
Chicago DOĞAN, S , ASLAN, M . "Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 112-125
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi AU - Selen DOĞAN , Mecbure ASLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.423129 DO - 10.25287/ohuiibf.423129 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 125 VL - 11 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.423129 UR - http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.423129 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi %A Selen DOĞAN , Mecbure ASLAN %T Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi %D 2018 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 11 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.423129 %U 10.25287/ohuiibf.423129
ISNAD DOĞAN, Selen , ASLAN, Mecbure . "Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 3 (Ağustos 2018): 112-125. http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.423129