Türkiye’de Yayınlanan Dergilerdeki Sanal Zorbalıkla İlgili Makalelerin Yöntemsel Eğilimlerinin İncelenmesi
Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey

Mehmet Barış HORZUM [1] , Tuncay AYAS [2]

305 287

Bu çalışmada, Türkiye’deki bilimsel dergilerde son sekiz yılda sanal zorbalıkla ilgili yayınlanan makaleler yayınlandığı yıllar, yayınlandığı dergi, temel alındığı araştırma yöntemi, araştırmanın deseni, evren-örneklem ve çalışma grubu, örneklemede kullanılan yöntem, veri toplama araçları ve verilerin analiz yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de 2007-2015 yılları arasında sanal zorbalıkla ilgili yayınlanan toplam 50 makale doküman analizine tabi tutulmuştur. Sanal zorbalıkla ilgili makalelerin incelenmesinde elde edilen bulgular sonucunda, Sanal zorbalıkla ilgili en çok yayın yapan derginin Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC) dergisinin olduğu, nicel paradigmaya dayalı araştırma yöntemlerinin çok fazla tercih edildiği, 2012 yılı en çok yayın yapılan yıl olduğu, makalelerde tarama modelinin tercih edildiği, Katılımcı türü incelemesinde makalelerin öğrencilerle gerçekleştirildiği, veri toplamada ölçeklerin kullanıldığı, Parametrik istatistiklerin kullanıldığı makalelerde en çok t-testinin kullanıldığı, Non-parametrik testlerde ise Mann Whitney U istatistiğinin kullanıldığı bulunmuştur.

The aim of current study was to examine the studies conducted on cyber bullying which has been published in scientific journals in Turkey for last eight years based on their published years, the published journals, basic research method and design, population-sample and participants, the sample selection methods, data collection tools and their data analysis methods.  For this aim document analysis as a qualitative research method was used. The study included fifty related articles, which conducted between 2007 to 2015. The results of the examination of these cyber bullying articles showed that most of studies published in Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC), the quantitative research methodology more preferred than qualitative, and most studies published in 2012. In addition, these studies mostly used survey method, they collected their data mostly from students by using different scales, and t-test was used frequently as an example of parametric tests while  Mann Whitney U test was frequently used as an example of non-parametric tests.

 • Arıcak, O. T. (2009). Psychiatri c symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 167-184.
 • Arıcak, O. T. (2011).Siber zorbalık: Gençlerimizi bekleyen yeni tehlike. Kariyer Penceresi, 2(6),10-12.
 • Arıcak O. T., Siyanhan S., Uzunhasanoğlu A., Sarıbeyoğlu S., Çıplak S., Yılmaz, N., and Memmedov, C. (2008) Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Cyberpsychol Behav, 11, 253-261.
 • Ayas, T. (2011) Lise öğrencilerinin sanal zorba ve sanal mağdur olma yaygınlığı. İzmir: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.
 • Ayas,T. (2014). Prediction Cyber Bullying With Respect To Depression, Anxiety And Gender Variables. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 1(1), 1-4.
 • Aydoğan, D., Dilmaç, B. ve Deniz, M. E. (2009). İlköğretim Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Siber Zorbalığın İncelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim, İzmir.
 • Batmaz, M. ve Ayas, T. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin psikolojik belirtilere göre sanal zorbalık düzeylerinin yordanması, Sakarya University Journal of Education, 3(1), 43-53.
 • Belsey, B. (2006). Bullying.org: A Learning Journey. Bulletin–Newfoundland and Labrador Teachers Association, 49(4), 20.
 • Dilmaç, B. (2009). Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1291-1325. Dilmaç B, Aydoğan D (2010) Parental attitudes as a predictor of cyberbullying primary school children. Int J Human Soc Sci, 5, 649-653.
 • Eroglu, Y., Aktepe, E., Akbaba, S., Isik, A., & Özkorumak, E. (2015). The Investigation of Prevalence and Risk Factors Associated with Cyber Bullying and Victimization. Egitim ve Bilim, 40(177).
 • Erdur-Baker, Ö. ve Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber zorbalık. Eğitim Araştırmaları, 27, 31-42.
 • Korucu, A. T., Usta, E. ve Toraman, L., (2016). Türkiye’de Siber Zorbalık Alanında Yapılan 2010-2016 Dönemi Araştırmalardaki Yöntemsel Eğilimler. Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi 13, 2, 111-123.
 • Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4,148–169.
 • Peker, A. (2013). Ortaokul öğrencilerinin siber zorba ve siber mağdur olma durumu. 5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri. Antalya, Türkiye.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., & Tippett, N. (2006, July). An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. A report to the Anti-Bullying Alliance, Brief No: RBX03-06.
 • Şahin, M., Sarı, S. V., Özer, Ö. ve Er, S. H. (2010). Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarında İlişkin Görüşleri. SDÜ Dergisi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 257-270.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. ve Yıldırım, Y. (2008). Türkiye'deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
 • Topçu, Ç. (2008). The Relationship of Cyber Bullying to Empathy, Gender, Traditional Bullying, Internet Use And Adult Monitoring. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Barış HORZUM (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Tuncay AYAS

Bibtex @araştırma makalesi { ojtac373633, journal = {Online Journal Of Technology Addiction \& Cyberbullying}, issn = {}, eissn = {2148-7308}, address = {Furkan AYDIN}, year = {}, volume = {4}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey}, key = {cite}, author = {AYAS, Tuncay and HORZUM, Mehmet Barış} }
APA HORZUM, M , AYAS, T . (). Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 4 (2), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ojtac/issue/33736/373633
MLA HORZUM, M , AYAS, T . "Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey". Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying 4 (): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/ojtac/issue/33736/373633>
Chicago HORZUM, M , AYAS, T . "Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey". Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying 4 (): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey AU - Mehmet Barış HORZUM , Tuncay AYAS Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-7308 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey %A Mehmet Barış HORZUM , Tuncay AYAS %T Examining the Methodological Tendencies of Published cyber bullying Related Articles in Journals in Turkey %D 2019 %J Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying %P -2148-7308 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD HORZUM, Mehmet Barış , AYAS, Tuncay . "Türkiye’de Yayınlanan Dergilerdeki Sanal Zorbalıkla İlgili Makalelerin Yöntemsel Eğilimlerinin İncelenmesi". Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying 4 / 2 1-12.