Yıl 2017, Cilt 32, Sayı 2, Sayfalar 169 - 180 2017-06-20

Analysis of factors affecting red meat demand of households living in Bingol city center
Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi

Ersin Karakaya [1] , Semiha Kızıloğlu [2]

438 378

In this study consumption habits of meat and meat products and the factors influencing them are investigated for households in the central province of Bingol. Level of the household income spending on food, quantities of red meat consumption, decision-making and purchasing processes regarding red meat are put forward. In the determination of sample size, proportional sampling method was used and the sample size was calculated as 175. Data were collected through  face to face interviews with randomly selected individuals using a structured questionnarie. Chi-square test (χ2) and  F-test were used in assessing the statistical significance of the relationship between variables. According to the survey; it was found that 88% of the participants consumed meat. Significant correlations were found between red meat consumption state and income level (P<0.05). Season, with 35.6%, is defined to be the most important reason that raises the red meat consumption frequency of households. “Being delicious” factor is found to be largely effective (48.9%) in red meat preference of households.

Bu çalışmada, Bingöl ili merkez ilçedeki hanehalklarının kırmızı et ve et ürünleri tüketim alışkanlıkları ile bunları etkileyen faktörlerle birlikte, Bingöl ili merkez ilçedeki hanehalklarının gelir seviyeleri, gıda harcamaları, kırmızı et tüketim miktarları, kırmızı et satın alımına ilişkin karar alma ve satın alma süreçleri ele alınmıştır. Örnek hacminin belirlenmesinde oransal örnekleme yöntemi kullanılmış ve örnek hacmi 175 olarak hesaplanmıştır. Veriler, tesadüfi olarak seçilmiş olan bireylerden yüz yüze yapılan anketlerle toplanmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlılığının değerlendirilmesinde ki-kare testi (χ2) ve F-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; hanehalklarında kırmızı etin tüketilme oranı %88 olarak saptanmış, kırmızı et tüketim durumuyla gelir seviyesi arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (P<0.05). Hanehalklarının kırmızı et tüketim sıklığını değiştiren en önemli neden %35.6 ile mevsim olarak belirlenmiştir. Hanehalklarının kırmızı eti tercih etme nedenleri arasında “lezzet” faktörü (%48.9) öne çıkmaktadır.


 • Akçay, Y., Vatansever, Ö., 2010. Kırmızı et tüketimi üzerine bir araştırma: Kocaeli ili kentsel alan örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 043-060.
 • Aktaş, R.A., 2008. Kentsel alanda et talep analizi: Batı Akdeniz bölgesi örneği. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Tezi. Isparta, 2008.
 • Anonim, 2014. Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı. Ankara, 2014.
 • Anonim, 2015. Türkiye’de Hayvancılığın Durumu ve Et İthalat (http://www.zmo.org.tr)
 • Armağan, G., Akbay, C., 2007. An econometric analysis of urban households’ animal products consumption in Turkey, Applied Economics: 1-8.
 • Atay, O., Gökdal, Ö., Aygün, T., Ülker, H., 2004. Aydın ili Çine ilçesinde kırmızı et tüketim alışkanlıkları. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Isparta.
 • Aygün, T., Karakuş, F., Yılmaz, A., Ülker, H., 2004. Van ili merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlığı. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi. Ziraat. Fakültesi, Isparta.
 • Ceylan, M., 2006. Van ili kentsel ve kırsal alanda et ve et ürünleri tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimleri (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Engindeniz, S., Çukur, F., 2003. İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde şeftali üretiminin teknik ve ekonomik analizi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2): 65-72.
 • Erdoğan, N., Çiçek, H., 2015. Hayvansal gıdaların tüketim yapısı ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Üniversite Personeli Örneği. Kocatepe Veteriner Dergisi (2015) 8(1): 25-31.
 • Gujaratı, N.D. 1995. Basic econometrics. McGraw-Hill. Third Edition. USA.
 • Günden, C., Miran, B., 2007. Bulanık eşli karşılaştırma yöntemiyle çiftçilerin amaç hiyerarşisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 183-191.
 • Gündüz, O. Esengün, K., Göktolga, Z.,G., 2006. Ailelerin et tüketimleri üzerine bir araştırma: Tokat ili örneği. VII. Tarım Ekonomisi Kongresi Cilt II. 13-15 Eylül 2006, Antalya S.1152-1160.
 • Hocquette, J.F., S. Gigli., 2005. Challange of quality. indicators of milk and beef quality. EAAP Publication No: 112.
 • Işın, Ş., Koçak, E., 2003. İzmir ilinde farklı üretim teknikleri uygulayan zeytin sıkma tesislerinin ekonomik analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 127-134.
 • İçöz, Y., 2004. Talep kavramı, kırmızı et ve et ürünlerinde talebi etkileyen faktörler. Tarımsal Ekonomi Araştırmalar Enstitüsü, T.E.A. E. Bakış 7 (1): 1-4.
 • İlhan G.M., 2011. Tekirdağ ilinde kırmızı et tüketim alışkanlıklarının analizi. T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Tekirdağ, 2011.
 • Kalaycı Ş, Albayrak AS, Eroğlu A, Küçüksille E, Ak B, Karaltı M, Keskin HÜ, Çiçek E, Kayış A, Öztürk E, Antalyalı ÖL, Uçar N, Demirgil H, İşler DB, Sungur O 2005. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd. şti Yayınları, 1. Baskı, Ankara.Prentice Hall, USA.
 • Karakaş, G., 2010. tokat ili kentsel alanda et ve et ürünleri tüketiminde tüketici kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.
 • Karakaya, E., İnci, H., 2014. Bingöl ili merkez ilçesi hane halkının kanatlı eti tüketim tercihleri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt 28 (1): 53-64.
 • Karakuş, K., Aygün, T., Alarslan, E., 2008. Gaziantep ili merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 18(2): 113-120.
 • Kızıloğlu, S., Kızıloğlu, R., 2013. Erzurum merkez ilçede et ve ithal et tüketme durumunu inceleyen bir araştırma. Iğdır Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 61-68.
 • Lorcu F., Bolat, B.A., 2011. Edirne merkez ilçede tüketicilerin ithal kırmızı et satın alma tercihlerini etkileyen faktörler. Akademik Gıda 9(6): 38-45.
 • Lorcu, F., Bolat, B.A., 2012. Edirne ilinde kırmızı et tüketim tercihlerinin incelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1): 71-85.
 • Miran, B., 2003. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-9308800 Bornova İzmir.
 • Mirer, T.W., 1995. Economic statistic and econometrics. 3rd Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
 • Nalinci, S., 2013. Amasya ili merkez ilçedeki hanehalkının et tüketim alışkanlıkları ve et tüketimini etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tokat, 2013.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey.
 • Özdamar, K., 2004. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Genişletilmiş 5. Baskı.
 • Pazarlıoğlu, M.V., Miran, B., Ucdoğruk, S., Abay, C., 2007. Using econometric modelling to predict demand for fluid and farm milk: A case study from Turkey. Food Quality and Preference, 18: 416–424.
 • Şeker, İ., Özen, A., Güler, H., Şeker, P., Özden, İ., 2011. Elazığ‟da kırmızı et tüketim alışkanlıkları ve tüketicilerin hayvan refahı konusundaki görüşleri. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 17(4): 543-550.
 • Tosun, Ö.O., 2006. Antalya ilinde tüketicilerin kırmızı et satın alım yerleri tercihlerinin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi. 54s.
 • Tosun, Ö., Hatırlı, A., 2009. Tüketicilerin kırmızı et satın alım yerleri tercihlerinin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 2: 433-445.
 • TÜİK, 2011. Tarımsal Üretim İstatistikleri, www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 15.03.2016)
 • TÜİK, 2014. Tarımsal Üretim İstatistikleri, www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 15.03.2016)
 • Ulaş, B., 2011. Aydın ili kentsel alanda kırmızı et ve kanatlı eti tüketicilerinin kararları ile bunları etkileyen faktörler (Yüksek Lisans Tezi). GOP Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Uluat, Ş., 2002. Van ili merkez ilçede hayvansal gıda tüketim yapısı (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Uzundumlu, A. S., Işık, H. B., Kırlı, M. H., 2011. İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde en uygun et tipinin belirlenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 2(2): 40-48.
 • Uzunöz, M., Büyükbay, E.O., Bal, G., 2008. Kırsal kadınların gıda güvenliği konusunda bilinç düzeyleri (Tokat İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2008, Cilt 22, Sayı 2, 35-46.
 • Verbeke, W., Viaene, J., 1999. Beliefs, attitude and behaviour towards fresh meat consumption in Belgium: empirical evidence from a consumer survey. Food Quality and Preference 10: 437–445.
 • Yaylak, E., Taşkın, T., Koyubenbe, N., Konca, Y., 2010. İzmir ili ödemiş ilçesinde kırmızı et tüketim davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim 51(1):21-30.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Tarım Ekonomisi
Yazarlar

Yazar: Ersin Karakaya
E-posta: karakayaersin@hotmail.com

Yazar: Semiha Kızıloğlu
E-posta: ksemiha@atauni.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas320425, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {169 - 180}, doi = {10.7161/omuanajas.320425}, title = {Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi}, key = {cite}, author = {Kızıloğlu, Semiha and Karakaya, Ersin} }
APA Karakaya, E , Kızıloğlu, S . (2017). Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32 (2), 169-180. DOI: 10.7161/omuanajas.320425
MLA Karakaya, E , Kızıloğlu, S . "Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 169-180 <http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/29796/320425>
Chicago Karakaya, E , Kızıloğlu, S . "Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 169-180
RIS TY - JOUR T1 - Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi AU - Ersin Karakaya , Semiha Kızıloğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.320425 DO - 10.7161/omuanajas.320425 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 180 VL - 32 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.320425 UR - http://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.320425 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi %A Ersin Karakaya , Semiha Kızıloğlu %T Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi %D 2017 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 32 %N 2 %R doi: 10.7161/omuanajas.320425 %U 10.7161/omuanajas.320425