Amaç

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMÜ-EFD); yaklaşık 33 yıldır ülkemizde eğitim-öğretim sürecine katkı yapmaktadır. Dergimizde hem ulusal hem de uluslar arası literatüre kaynak sağlayacak nitelikteki araştırmalara yer verilmektedir. Dergimizde alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki her türlü araştırma temelli yayına yer verilmektedir. OMÜ-EFD uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda 2 sayı şeklinde çıkmaktadır. Dergimizin sayıları Haziran ve Aralık aylarında dergipark sistemi üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz İnternet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. 

OMÜ-EFD’ne gönderilen her yayın kendi alanında uzman en az iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi doldurulması gerekmektedir. Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının alanında uzman kişiler olması gerekmektedir. Dergi bilim kurulu, derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Bilim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Dergi editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir.

OMÜ-EFD’de ulusal veya uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş çalışmalar için özel sayılar çıkarılabilmektedir. Bu tip özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış olması ve hakem değerlendirme sürecinden geçmiş olması gerekir. Bu nedenle bu süreçteki makaleler, dergimizin hakem onayına yeniden gönderilerek değerlendirme sürecine sokulur.

OMÜ-EFD için işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Hakem sürecinin başlaması editör kontrolünde gerçekleştirilir. Editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahiptir. Editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez.Hakem onayından geçse bile editörler ya da dergi bilim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulayamazlar. Her türlü yetki tek taraflı olarak editör, dergi bilim kurulu ve editörler kuruluna aittir.

Kapsam

OMÜ EFD, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarından Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir.