Yıl 2018, Cilt 37, Sayı 1, Sayfalar 1 - 20 2018-06-25

Predicting Seventh Grade Students’ of Mathematics Achievements: The Role of Metacognitive Awareness with Motivation, Self-Regulated Learning Strategies
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği

Predicting Seventh Grade Students’ of Mathematics Achievements: The Role of Metacognitive Awareness with Motivation, Self-Regulated Learning Strategies

İsa DEVECİ [1]

217 273

Bu araştırmada 1-5 yıllık deneyime sahip fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri öğretim programında yer alan “girişimcilik” kavramına yönelik farkındalıkları, “girişimcilik” kavramının fen eğitimi ile bütünleştirilmesi konusundaki düşünceleri, deneyimleri ve mevcut çabalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri fen bilimleri öğretmenlerinden oluşan 24 katılımcıdan elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, bazı fen bilimleri öğretmenlerinin “girişimcilik” kavramının öğretim programında yer aldığının farkında olduğu, bazı öğretmenlerin ise hala farkında olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin öğrenciler açısından meraklı olma, yaratıcı olma, üretken olma, gözlem yapma, öz güvenli olma gibi girişimci özellikleri daha fazla önemsedikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun “girişimcilik” kavramının fen bilimleri öğretim programı ile bütünleştirilmesine olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Ancak bazı fen bilimleri öğretmenlerinin girişimcilik eğitimine özgü öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanmadıkları, yararlandığını düşünen fen bilimleri öğretmenlerinin ise ifade ettikleri öğretim yöntem ve tekniklerin doğrudan girişimcilik eğitimine özgü olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan öğrencilerin girişimci özelliklerindeki gelişimi izlemeye yönelik çok az sayıda öğretmenin çaba gösterdiği, bu yönde ölçme değerlendirme tekniklerine başvuran öğretmen sayısının da oldukça az olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak hizmet içi eğitimlerde öğretmenlerin girişimcilik konusunda eğitsel farkındalıklarını arttıracak yöntem ve tekniklerden bahsedilmesinin faydalı olacağı söylenebilir.

Girişimcilik, Girişimci Özellikler, Öğretmen Eğitimi, fen eğitimi
 • Abdu, B. (2011). Chemistry education and entrepreneurial development in Nigeria: Issues and challenges. Coconut volume, 4(1), 107-114.
 • Achor, E. E., & Wilfred-Bonse, K. U. (2013). The need to integrate entrepreneurship education into science education teachers’ curriculum in Nigeria. Journal of Science and Vocational Education, 7, 111-123.
 • Agommuoh Patience, C., & Akanwa, U. N. (2014). Senior secondary school physics teachers assessment of enterpreneurial skills needed for global competitiveness. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4(1), 25-29.
 • Ayvacı, H.Ş., & Özbek, D. (2014). Fen bilimleri dersi 2013 öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri (Ordu ili örneği). Milli Eğitim, 43(204), 214-231.
 • Bacanak, A. (2013). Teachers' views about science and technology lesson effects on the development of students' entrepreneurship skills. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 622-629.
 • Bolaji, O.A. (2012). Intergrating enterpreneurship education into science education: Science teachers perspectives. Journal of Science, Technology, Mathematics and Education, 8(3), 181-187.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. 4. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • California Department of Education. (2013). Common core state standards, for english language arts & literacy in history/social studies, science, and technical subjects, for california public schools kindergarten through grade twelve, ISBN 978-0-8011-1740-4, Adopted by the California State Board of Education August 2010 and modified March 2013.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Edition). Routledge.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research (3rd Ed.). Los Angeles, CA: Sage.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çelik, E. (2010). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna, akademik risk alma düzeyine ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çelik, H., Gürpınar., C., Başer., N., & Erdoğan. S. (2015). Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerine yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri. The Journal of International Education Science, 2(4), 277-307
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 7. Baskı, Trabzon: Celepler Matbacılık.
 • Çınar, D. (2007). İlköğretim fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının üst düzey düşünme becerilerine ve akademik risk alma düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Eğitiminde Girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188.
 • Deveci, İ. & Seikkula-Leino, J. (2016). Finnish Science Teacher Educators’ Opinions about the Implementation Process Related to Entrepreneurship Education. Electronic Journal of Science Education, 20(4), 1-20.
 • Deveci, İ. (2016a). Science-based entrepreneur project development process for pre-service science teachers: difficulties faced. Research in Teacher Eduaction, 6(1), 30-35.
 • Deveci, İ. (2016b). Perceptions and Competence of Turkish Pre-service Science Teachers with regard to Entrepreneurship. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 153-170.
 • Deveci, İ., & Çepni. S. (2017).Examination of the Science Education Curriculum (5–8 grades) in terms of Entrepreneurial Characteristics. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 51-74
 • Deveci, İ., & Çepni, S (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimci Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149.
 • Ejilibe, O. C. (2012). Entrepreneurship in biology education as a means for employment. Knowledge Review, 26(3), 96-100.
 • Erarslan, L. (2011). Entrepreneurship teaching at primary education curriculum (sample of life science lesson). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 82-94.
 • European Commission. (2004). Helping to create an entrepreneurial culture. A guide on good practices in promoting entrepreneurial attitudes and skills through education. Printed in Belgium. B-1049 Brussels.
 • European Commission. (2009). Entrepreneurship in vocational education and training final report of the expert group. enterprise and industry dırectorate-general. Promotion of SME competitiveness. Directorate-General for Enterprise and Industry: Cover pictures © Fotolia.
 • European Commission. (2014). Entrepreneurship education: A guide for educators. Entrepreneurship 2020 Unit Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission, 1049 Brussels.
 • European Commission. (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice Report. EACEA/Eurydice, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission. (2015). Science education for responsible citizenship. Report to the european commission of the expert group on science education. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Ezeudu, F.O., Ofoegbu, T.O., & Anyaegbunnam, N.J. (2013). Restructuring STM (science, technology, and mathematics) education for entrepreneurship. US-China Education Review A, 3(1), 27-32.
 • Fiet, J.O. (2000a). The theoretical side of teaching entrepreneurship. Journal of Business Venturing. 16(1), 1-24.
 • Fiet, J.O. (2000b). The pedagogical side of entrepreneurship theory. Journal of Business Venturing, 16(1), 101-117.
 • Figueiredo-Nery, M.A.N., & Figueiredo, P.N. (2008). Forming entrepreneurial mindsets? Preliminary evidence of teaching practices from primary schools in a developing area in south America. Journal of Technology Management & Innovation, 3(2), 1-17.
 • Güven, S. (2009). New primary education course programmes and entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 265-270.
 • Güven, S. (2010). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının girişimcilik özellikleri açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy (Nwsa), 5(1), 50-57.
 • Habila Nuhu, C.M.D., & Pahalson, C. A. D. (2014). Entrepreneurship education for science teachers as a means of achieving national transformation. Journal of Engineering Research and Applications, 4(3), 153-156.
 • Hsiao, A. (2010). Nanomaterials in Newfoundland: Designing a lab kit for grades 9-12 to bridge the gap between science and engineering. Proceedings of the Canadian Engineering Education Association. 7-9 June, Canadian.
 • Kbathgate, I., Mostert, A., & Sandland, S. (2013). Learning styles and team roles –Lessons for Gregorc based teams for effective enterprise development. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 4(2), 95–105.
 • Koehler, J. L (2013). Entrepreneurial teaching in creating third spaces for experiential learning: A case study of two science teachers in low-income settings. For The Degree of Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction In The Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois.
 • Langdridge, D. (2007). Phenomenological psychology: Theory, research and method. Pearson Education. Glasgow: Printed and bound by Bell & Bain Ltd.
 • Lodico, M.G., Spaulding, D.T., & Voegtle, K.H. (2006). Methods in educational research: From theory to practice (Vol. 28). John Wiley & Sons. Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco.
 • Mattila, M., Rytkölä, T., & Ruskovaara, E. (2009). Creating a picture of a teacher as an entrepreneurship educator. In EFMD conference. February 26-27, Barcelona.
 • MEB, (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB, (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Moberg, K., Vestergaard, L., Fayolle, A., Redford, D., Cooney, T., Singer, S., ... & Filip, D. (2014). How to assess and evaluate the influence of entrepreneurship education: A report of the ASTEE project with a user guide to the tools. The Danish Foundation for Entrepreneurship–Young Enterprise.
 • Nwakaego, O. N., & Kabiru, A. M. (2015). The need to incorporate entrepreneurship education into chemistry curriculum for colleges of education in Nigeria. Journal Of Educatıonal Policy And Entrepreneurial Research, 2(5), 84-90.
 • Nwoye, A.N. (2012). Assessment of resources and the level of entrepreneurial skills acquired by secondary school physics students in anambra state. A Thesis Presented To The Department of Science Education, Faculty of Education, Nnamdi Azikiwe University, Awka.
 • Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Seikkula-Leino, J. (2008). Advancing entrepreneurship education in the Finnish basic education – the prospect of developing local curricula. in Fayolle, A. and Kyro, P. (Eds), The Dynamics between Entrepreneurship, Environment and Education, pp. 168-90. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Seikkula-Leino, J. (2011). The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools. Journal of Curriculum Studies, 43(1), 69-85.
 • Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168-182.
 • Strauss, A.L. (1987). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge University Press.
 • Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(5), 73-82.
 • Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä,T., Seikkula-Leino, J. Jussila, I., & Troberg, E. (2010). Do we need to evaluate entrepreneurship education? And what do teachers say? FinPin coneference proceedings. Innovation and Entrepreneurship in Universities. FinPin conference, 25 – 27 April, Joensuu, Finland.
 • Tony, O.A. (2016). Entrepreneurship education: Challenges and implicatıons for educators in higher education institutions. International Journal of Information, Business and Management, 8(2), 307-324.
 • Udu, C.S., & Amadi, U.P. (2013). Integrating basic entrepreneurship studies into primary education curriculum: Platform for sustainable national development. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(5), 69-75.
 • Vilcov, N., & Dimitrescu, M. (2015). Management of entrepreneurship education: A challenge for a performant educational system in Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 203, 173-179.
 • Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2016). İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme yöntemlerine bakış açıları, kullanım kriterleri ve karşılaştıkları problemler: Erzurum örneklemi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 75-93.
 • Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının orta öğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran
Dergi Bölümü Tüm Alanlar
Yazarlar

Yazar: İsa DEVECİ
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { omuefd279675, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-302X}, eissn = {2548-0278}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {37}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği}, key = {cite}, author = {DEVECİ, İsa} }
APA DEVECİ, İ . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1), 1-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/35216/279675
MLA DEVECİ, İ . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2018): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/35216/279675>
Chicago DEVECİ, İ . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2018): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği AU - İsa DEVECİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 37 IS - 1 SN - 1300-302X-2548-0278 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği %A İsa DEVECİ %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği %D 2018 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-302X-2548-0278 %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD DEVECİ, İsa . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (Haziran 2018): 1-20.