About

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMÜ EFD), eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanının bütün alt başlıklarıyla ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı özgün araştırma makalelerinin yayınlandığı hakemli bir dergidir. 

OMÜ EFD 6 ayda bir olmak üzere (Online) yılda 2 defa (Haziran, Aralık aylarında) yayınlanmaktadır. OMÜ EFD'de makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde gönderilebilir.


Dergide yayınlanan yazıların içeriğinden, yazarlar sorumludur.

İndeksleme bilgisi:

TR Dizin

Ulakbim (SBVT)

Arastırmax

Asos İndeks

Pegem Eğitim Bilimleri İndeksi

DOAJ (https://doaj.org/toc/1300-302X)

Google Scholar

SOBIAD (http://atif.sobiad.com/)

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin bütün yayın hakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne aittir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makalelerin derginin yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir.  Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmaların bilimsel değerlendirilmesi yapılmak üzere alanla ilgili hakemlere gönderilir. Uygun bulunmayan makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.

Hakem sürecine girmesi planlanan çalışmalar için aşağıdaki süreç işletilir:

a) Alan editörü (editör), makale içeriğindeki alanla ilgili en az iki hakeme davet gönderir. Hakemlere, özeti sunulan çalışmayı değerlendirip değerlendirmeyecekleri sorulur. Belirli bir süre içinde cevap vermeyen veya davete olumsuz cevap veren hakemlerin yerine yeni hakemler atanır.

b) Daveti kabul eden hakemler makale tam metnini ve değerlendirme formunu inceleyerek bir karara varır. Kararını sisteme ilgili belgelerle birlikte yükler.

c) Makale iki hakemden de kabul almışsa durum yazara bildirilir. Hakemlerden gelen düzeltme istekleri varsa, yazar/yazarlar belirli bir zaman içerisinde bu değişiklikleri içeren makaleyi ve yapılan değişiklikleri belirten dokumanı sisteme yükler.

d) Makale iki hakemden de red almışsa karar hakem gerekçeleriyle birlikte yazara/lara bildirilir.

e) Makale bir hakemden kabul bir hakemden red almışsa makale ilgili alandan üçüncü bir hakeme gönderilir ve süreç bu hakemin görüşüne göre c veya d seçeneklerindeki gibi tamamlanır.

e) En az iki hakem tarafından yayınlanmasına uygun bulunan yazılar, önerilen değişikliklerin tamamlanması ardından, yayın kurulunca incelenir. Hakem önerileri doğrultusunda doğru değişiklikleri yapan çalışmalar yayınlanmak üzere kabul edilir. Yazar hakemlerin önerdiği düzeltmeleri kabul etmediği takdirde, makalesini geri çekme hakkına sahiptir. Makalelerin yayına kabulü ile ilgili son karar editör ve/veya alan editörüne aittir.

Dergide yayınlanan makalelerin içeriğinden tamamen yazar(lar) sorumludur. Oluşabilecek hukuki sorunlarda; dergimiz, sahibi, yazı işleri müdürü, editör ve yardımcıları, yayın ve danışma kurulları ile hakemler sorumlu tutulamaz.

Derginin her sayısında ortalama 10 makale basılması planlanmaktadır. Zorunlu durumlarda bu sayı artabilir veya azalabilir.

 UYARI!

 • Makale dosyaları yüklenirken metin içerisinde yazar/yazarların isimlerinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Yazım kurallarına uygun hazırlanmayan gönderiler hakem sürecine alınmayacaktır.


Metin
Özet
200-250 kelime arasında kısa Türkçe özet. Özette referans bulunmayacak ve kısaltmalar kullanılmayacaktır.

Anahtar Kelimeler
4-6 arasında anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar kelimeler indeksleme için kullanılabilecektir.


Metin Biçimleme

 • Metin MS-Word kelime işlemcisi dosya biçimi (doc veya docx)  ile gönderilmelidir. Diğer dosya biçimleri kabul edilmeyecektir.
 • Metin hazırlanırken mutlaka gönderi dosyalarındaki (http://dergipark.gov.tr/journal/1097/submission/start) şablon kullanılmalıdır. 
 • Metinde paragraf ve karakter yazı tipi kullanılmamalıdır.
 • Kelime işlemcinin otomatik başlık özelliği kullanılmamalıdır.
 • Metin metni 10 punto Book Antiqua yazı tipi ile yazılmalıdır.
 • Vurgu için italik (eğik) yazı tipi kullanılabilir.
 • Tabloları oluşturmak için kelime işlemcinin tablo özelliği kullanılmalıdır – , | veya _ gibi karakterler kollanarak tablo oluşturmaya çalışılmamalıdır. Kesinlikle hesap tablosu nesnesi (örneğin MS-Excel nesneleri) kullanılmamalıdır.  MS-Excel gibi bir hesap tablosundan kopyalama yapılacaksa, kopyalandıktan sonra Yapıştır/Özel Yapıştır/Biçimlendirilmiş Metin (RTF) ile yapıştırılmalıdır.
 • Paragraf başında boşluk kullanılmamalıdır.


Başlıklar

 • Başlıklar numaralandırılmamalıdır.
 • Başlıktan sonra kesinlikle boş satır bırakılmamalıdır.
 • Başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 • Üç düzeyden daha fazla başlık kullanılmamalıdır. Birinci düzey başlık sadece kalın, ikinci düzey başlık kalın ve italik (eğik), üçüncü düzey başlık ise sadece italik (eğik) olmalıdır.
 • Başlıklar sonraki metin ile birlikte olmalıdır. Bunun için başlık metni üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın, sonra Paragraf/Satır ve Sayfa Sonu/Sonraki ile birlikte Tut işaretleyin.

Kısaltmalar
Kısaltmalar metin içerisinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Özet'de kısaltma kullanılmamalıdır.

Dipnotlar
Metin içerisinde dipnotlara yer verilebilir. Dipnotlarda kaynakça bulunmamalıdır. İlk sayfada mümkünse dipnot verilmelidir. Dipnotlar kelime işlemci tarafından otomatik numaralandırılmalıdır. Dipnotlar 1,2,3..  (Arap biçimi) şeklinde numaralandırılmalıdır. Sonnot yerine dipnot tercih edilmelidir.

Teşekkür
Araştırmanın yapılmasına, makalenin yazılmasına katkı sağlayan kurum, kuruluş ya da kişer için yazılacak teşekkür bölümü, kaynakçadan hemen önce yazılmalıdır. Kişi, kurum ya da kuruluş isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır.

Bilimsel Biçim

 • Metin içerisinde kullanılacak birimler SI türünden verilmelidir
 • Mümkünse marka isimleri yerine genel isimler tercih edilmelidir. Örneğin “MS-Word” yerine “kelime işlemci” tercih edilmelidir.
 • Ondalık ayıracı tüm metinde nokta (.) veya virgül (,) kullanılmalıdır. Örneğin pi sayısını ifade ederken 3.14 veya 3,14 şeklinde yapılmalıdır. Ya da anlamlılık düzeyi için: p < 0.5 yazılmalıdır. Noktadan önceki sıfır kullanılmalıdır.


Kaynakça
Tüm kaynakça APA 6 (http://www.apastyle.org/) biçiminde verilmelidir. Bir başka kaynakça gösterimi kullanılmalıdır. Kaynakçada dergi, kitap isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır. DOI numarası olan kaynakçanın sonuna bu numara eklenmelidir.

Tablolar

 • Tüm tablolar, metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır.
 • Tüm tablolar 1,2,3... (Arap biçimi) ile numaralandırılmalıdır.
 • Her tablo için tablonun üstünde tablo başlığı verilmelidir. Tablo başlığı sonraki metin ile birlikte olmalıdır. Bunun için başlık metni üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın, sonra Paragraf/Satır ve Sayfa Sonu/Sonraki ile birlikte Tut işaretleyin.
 • Başlıklar sola yaslı olmalıdır.
 • Tablo metni Book Antiqua 10 punto olmalıdır. Eğer tablolar sayfaya (sütun veya satır olarak) sığmazsa Book Antiqua 9 punto şeklinde düzenlenebilir.
 • Tablo metin içerisinde sola yaslı olmalıdır. Tablo ve sütun genişliği otomatik ayarlanmalıdır. Bunun için tablo içerisinde farenin sağ tuşuna tıklayın, gelen menüde “Otomatik Sığdır/İçeriğe Otomatik Sığdır” seçeniğini kullanın.
 • Tablo içerisindeki dipnotlar üst simge yapılmış yıldız ile verilmeli (ikincisi için iki yıldız, üçüncüsü için üç yıldız ...) ve tablonun hemen altında bulunmalıdır.


Şekiller

 • Tüm şekiller, metin içerisinde bulunması gereken yerde ve sola yaslı olmalıdır.
 • Tüm şekiller 1,2,3... (Arap biçimi) ile numaralandırılmalıdır.
 • Her şekil için şeklin altında şekil başlığı verilmeli ve sola yaslı olmalıdır.


Genişletilmiş İngilizce Özet

Dergimizde yayınlanan makaleler Uluslararası indekslerce tarandığından genişletilmiş İngilizce özet gerekmektedir. Hazırlarken:

 1. Genişletilmiş İngilizce (Extended Abstract) Özet'ten önce Sayfa Kesmesi konulmalıdır.
 2. Başlık, isimler ve anahtar kelimeler dahil en az 850 kelimeden oluşmalıdır.
 3. Özette alt başlıklar bulunmamalıdır.
 4. Özet okunduğunda, makale ile ilgili genel bir fikir oluşmalıdır. Bunun için alt başlık kullanılmadan; kısaca literatür taraması, problem ve yöntem, veri toplama araçları, veri analiz süreci, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerine yer verilmelidir.
 5. Genişletilmiş Özetten sonra Kaynakça kullanılmamalıdır.
 6. Genişletilmiş Özet, makalenin en son bölümü olmalıdır.
Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Dergide yayınlanan makalelerin içeriğinden tamamen yazar(lar) sorumludur. Oluşabilecek hukuki sorunlarda; dergimiz, sahibi, yazı işleri müdürü, editör ve yardımcıları, yayın ve danışma kurulları ile hakemler sorumlu tutulamaz.


Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. 
 • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 • Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir.