OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Kapak Resmi

32.243

117.139

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Cilt :8 Sayı :14 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 14 - Nis 2018
 1. Yalnızlığı Azaltma Psiko-Eğitim Programının Yaşlıların Yalnızlık Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 11 - 52
  Hanife Akgül, Binnur Yeşilyaprak
 2. Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları
  Sayfalar 53 - 67
  Alihan Olak, Adile Tümer
 3. Benlik Ayrımlaşmasının Manevi Yönelimi Yordayıp Yordamadığını ve Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 68 - 91
  Abdullah Mert, İlyas Topal
 4. Öğretmenler ile Lise ve Üniversite Öğrencilerindeki Narsisizm Kişilik Özellikleri Benlik Saygısı ve Duygu Gereksinimi Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 92 - 136
  Mehmet Ertuğrul Uçar, Bilge Konal
 5. Okul Öncesi Dönem Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 137 - 166
  Ayşe Meriç, Arzu Özyürek
 6. Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 167 - 187
  İsmail Yelpaze, Ayşe Sibel Türküm
 7. Ortaokul Öğrencilerinin “Alyuvar”, “Akyuvar” ve “Kan Pulcukları” Kavramları Hakkındaki Algılarının Metafor Yoluyla İncelenmesi
  Sayfalar 188 - 216
  Serpil Kalaycı, Cansu Yoğun
 8. Öğretmen Adaylarında Psikolojik Sağlamlık
  Sayfalar 217 - 239
  Rumeysa Hoşoğlu, Aynur Fırıncı Kodaz, Tuğba Yılmaz Bingöl, Meryem Vural Batık
 9. Pozitif Değerler Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 240 - 252
  Nihan Arslan
 10. Öğrenci Motivasyonunu Artıran ve Azaltan Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 253 - 295
  Abdullah Sürücü, Ali Ünal
 11. Tarih Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri
  Sayfalar 296 - 320
  Tercan Yıldırım
 12. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliği Programının Öz-Yeterlik İnancına Etkisi
  Sayfalar 321 - 340
  Tuğba Yılmaz Bingöl, Ahmet Akın
 13. Suriyeli Mülteci Kadınların Kuma Dramı: Kilis İli Örneği
  Sayfalar 341 - 382
  İpek Agcadağ Çelik, Feride Vural
 14. Çocuk Edebiyatına Sığınanlar: Zorunlu Göç Öyküleri
  Sayfalar 383 - 410
  Sevilay Bulut
 15. İlkokul Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi
  Sayfalar 411 - 431
  İsmail Yaman
 16. Üniversite Öğrencilerinin Çokkültürlülük Bağlamında Toplumsal Farklılıklara Bakışı: Fakülte, Cinsiyet ve Ebeveyn Eğitimi Değişkeni Bazında Bir Araştırma
  Sayfalar 432 - 447
  Gizem Senem, Arda Arıkan
 17. Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de Bulunan Suriyeli Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimleri ve Hizmetlerin Sağlanması ile İlgili Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 448 - 464
  Ayman Saleh, Serdar Aydin, Orhan Koçak
 18. İhsan Sungu’ nun Program Değerlendirme Modelinin Avrupa ve Amerika’da Yaygın Kullanılan Program Değerlendirme Modelleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 465 - 496
  Yalçın Dilekli, Savaş Karagöz
 19. Orta Doğu’da Ulus Devlet Formasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Türkiye
  Sayfalar 497 - 536
  Yaşar Yeşilyurt
 20. Tahir Çağatay’ın Eğitim ve Öğretime Dair Görüşleri
  Sayfalar 537 - 554
  A. Selcen Arslangilay
 21. Türkiye’de Siyasi İktidarların Değişimine Bağlı Olarak Orta Öğretim(Lise) Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Padişahı İmajı: II. Abdülhamit Örneği
  Sayfalar 555 - 577
  Eray Alaca
 22. Küreselleşmede Kültürel Geçişler ve Psikolojik Yansımaları
  Sayfalar 578 - 598
  Özlem Karadağ Ak, Mustafa Atilla Arıcıoğlu
 23. Gelişen Teknolojiler, Değişen İşgücü Nitelikleri ve Eğitim
  Sayfalar 599 - 632
  Halil Buyruk
 24. 19. Yüzyıl Sonrası Yeni Sosyal Hareketler
  Sayfalar 633 - 654
  Susran Eroğlu, Iwona Florek
 25. 12 Mart 1971 Askerî Müdahalesi Sonrası Ara Rejim ve Türkiye Siyasetine Etkileri (1971-1974)
  Sayfalar 655 - 676
  Barış Ertem
 26. ‘İşgal Edilmiş Devlet’: Modern Devletin İkili Yapısı Üzerine Kavramsal Bir Bakış
  Sayfalar 677 - 703
  Aysel Özdemir Çolak