OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Kapak Resmi

48.053

188.031

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Cilt :8 Sayı :15 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 15 - Ağu 2018
 1. Uyum ve Davranış Problemi Gösteren Çocukların Ebeveynlerinin Değer Algılarına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 719 - 774
  Figen Ezgin, Bülent Dilmaç
 2. Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Somut Öğretim Materyali Kullanımına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 775 - 805
  Derya Özlem Yazlık
 3. Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi
  Sayfalar 806 - 824
  Mustafa Çelikten, Hasan Hüseyin Özkan
 4. Okul Öncesi Çocukların Oyunlara Yansıttıkları Sorunların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 825 - 847
  Cumhur Türk, Ayça Kartal, Ayten Arslan
 5. Konaklama İşletmelerinde Çevre Bilinci ve Yeşil Yönetim Uygulamalarının İşletme Başarısına Katkısı: Muğla İli üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 848 - 876
  Murat Türk, Ergün Kara
 6. Evden Kaçan Çocuklar: Sosyal Destek Düzeyleri ve Psikososyal Özellikleri
  Sayfalar 877 - 901
  Fadime Yüksel, Nilüfer Koçtürk
 7. Kurum Deneyiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yeterlik Algılarına Etkisi
  Sayfalar 902 - 929
  Aynur Fırıncı Kodaz, Meryem Vural Batık
 8. Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları
  Sayfalar 930 - 957
  Selda Adiloğlu
 9. Okullarda Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Güven, Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 958 - 987
  Tevfik Uzun
 10. An Evaluation of the Psychological Life Quality of Women with Disabled Children with Box Behnken Experimental Design
  Sayfalar 988 - 1004
  Melike Tekindal, Özlem Kaymaz
 11. Psikolojik Danışmanlarda Tükenmişlik: Nitel Araştırma Örneği
  Sayfalar 1005 - 1021
  Nihan Arslan
 12. Problemli İnternet Kullanımı Olan Ergenlerin İnternet Kullanımına İlişkin Duygu ve Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1022 - 1055
  Muhammet Übeydullah Öztabak
 13. Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığının Okul Başarısı Üzerinde Etkileri
  Sayfalar 1056 - 1080
  Oğuzhan Yavuz
 14. Otantik Liderliğin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1081 - 1110
  Bengü Hırlak, Mustafa Taşlıyan
 15. Teknoloji Kullanım Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Ölçülmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 1111 - 1131
  Cenk Aksoy
 16. Yalnız Yaşayan Suriyeli Kadınlar: Adana Örneği
  Sayfalar 1132 - 1162
  Büşra Özüdoğru
 17. Öğretmen Adaylarının Kendi Lise Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Güç Temellerine İlişkin Değerlendirmeleri
  Sayfalar 1163 - 1197
  Gökhan Özaslan
 18. Akademik Kendini Engelleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 1198 - 1217
  Gazanfer Anlı, İbrahim Taş, Zehra Güneş, Zeynep Yazgı, Hümeyra Sevinç
 19. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İş Dışı Zaman Kullanımı: Kamuda Çalışanlar Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1218 - 1240
  Hülya Eker
 20. The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People
  Sayfalar 1241 - 1266
  Orhan Koçak, Abdülhakim Beki, Serkan Eti
 21. Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları ve Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1267 - 1292
  Fatih Yazıcı, Fadime Seçgin
 22. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Tabanlı ATBÖ Yaklaşımı Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 1293 - 1322
  Salih Gülen, Süleyman Yaman
 23. Ergenlerin Anne Baba ve Öğretmenlerinden Algıladıkları Duygusal İstismarın Öz-Yeterlikleri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1323 - 1360
  Hayriye Koçmarlar, Müge Akbağ
 24. Kamu Hastanelerinde Çalışan Sendika Üyeleri Örnekleminde Sendikal Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi
  Sayfalar 1361 - 1398
  Özlem Karadağ Ak, Ahmet Diken, Mehmet Ak
 25. Ortaokul İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı Pilot Uygulamasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1399 - 1425
  Yalçın Dilekli
 26. Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
  Sayfalar 1426 - 1449
  Gürkan Moralı
 27. Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 1450 - 1473
  Ali Baltacı, Mehmet Kamil Coşkun
 28. Okul Psikolojik Danışman Adaylarının Genel Öz-Yeterlik ve Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığa İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1474 - 1493
  Tuğba Yılmaz Bingöl
 29. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Hedeflerinin İkili Karşılaştırma Yoluyla Ölçeklenmesi
  Sayfalar 1494 - 1515
  Nur Demirbaş Çelik
 30. Üniversite Gençliğinin Turizme Bakış Açısı: İstanbul Arel Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1516 - 1538
  Gül Yılmaz
 31. The Mediating Effect of Trust in Leader on the Relationship between Empowering Leadership and Employee Creativity
  Sayfalar 1539 - 1561
  Çağlar Doğru
 32. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları ile Aritmetik Performanslarını Etkileyen Duyuşsal Değişkenlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1562 - 1594
  Mehmet Hayri Sarı, Gülay Ekici
 33. Yeni Kurulan Üniversitelerin İtibar Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Giresun Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1595 - 1637
  Fatmanur Özen
 34. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Seçici ve Yoğunlaştırılmış Dikkat Becerilerini Grup Çalışması Yoluyla Geliştirme
  Sayfalar 1638 - 1668
  Levent Yaycı
 35. Judgment, Surveillance and Cultural Desensitization Triangle in TV Series: The Case of Black Mirror
  Sayfalar 1669 - 1695
  Ekmel Geçer, Hüseyin Serbes
 36. Venezuelalı Mültecilerin Brezilya’daki İçselleştirme Stratejisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1696 - 1715
  Lilian Maria Tonella Tüzün
 37. The role corporate social responsibility of SMEs : Turkish and Poland Case
  Sayfalar 1716 - 1733
  Ewa Stawicka, Hasan Bilgehan Yavuz
 38. 1956-66 Pre-Cultural Revolution period and Mao’s lack of self-criticism
  Sayfalar 1734 - 1748
  Hasan Gönder
 39. Michael Oakeshott’ın Bilim Eleştirisi: Bir Deneyim Olarak Felsefe, Bir Deneyim Modu Olarak Bilim
  Sayfalar 1749 - 1778
  Mehmet Akkurt
 40. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye’ye Yansımaları
  Sayfalar 1779 - 1811
  Orhan Koçak, Nazlıhan Koray
 41. Genç Nesilde Ötekileştirmenin Dijital Yüzü: Nezaket Dışı Siyasal Değer Yüklü Paylaşımlar ve Kutuplaşma
  Sayfalar 1812 - 1866
  Serdar Ünal
 42. Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Elit Retoriği: 2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Yönelik Bir Söylem Analizi
  Sayfalar 1867 - 1896
  Tuğba Yolcu, Ayşe Aslı Sezgin
 43. Yeni (2017) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Meslek Bilincinin İncelenmesi
  Sayfalar 1897 - 1916
  Kamil Uygun, Bilal Burak Arıbaş, Mehmet Akif Karalı
 44. Politika, Kültür ve Algı: 7 Haziran Seçimlerinde Alevi Söylemleri
  Sayfalar 1917 - 1959
  Ekmel Geçer, Şerif Arslan
 45. Bir Analiz Denemesi: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
  Sayfalar 1960 - 1982
  Hüseyin Arslan
 46. Çağlayan Dergisi’nin Antalya'nın Kültürel Hayatına Katkıları
  Sayfalar 1983 - 1999
  Nursel Gülcü
 47. Gelişmiş Ülkelerde Ekonominin Geliştirilmesine Yönelik Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
  Sayfalar 2000 - 2029
  Onur Kemal Yılmaz
 48. Kültürel Miras Bilinci, Farkındalık ve Katılım: Taşkale Köyü Örneği
  Sayfalar 2030 - 2065
  Nevin Turgut Gültekin, Mehmet Uysal
 49. Dördüncü Sanayi Devriminin Emek Piyasaları Üzerindeki Olası Etkilerinin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 2066 - 2092
  Fatih Mehmet Öcal, Kıvanç Altıntaş
 50. Boko Haram Terör Örgütünün Bölgedeki Etkisi ve Örgütle Müzakere Olanakları
  Sayfalar 2093 - 2145
  Yusuf Furkan Şen, Hasan Çiçek
 51. Kişisel Yetenek Gelişiminde Koçluk Eğitiminin Rolü: İşsizlikle Mücadele İçin Bir Model Önerisi
  Sayfalar 2146 - 2174
  Davut Karaman
 52. 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler
  Sayfalar 2175 - 2192
  Ekrem Yaşar Akçay
 53. Çarlık Dönemi Rus Azerbaycanı’nda Eğitim
  Sayfalar 2193 - 2215
  Ümit Akın
 54. Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Yıllara Göre Gelişimi
  Sayfalar 2216 - 2236
  Mehmet Demirdöğmez, Nihat Gültekin, Hacı Yunus Taş
 55. 1980’den sonra Türkiye’de Uygulanan İstikrar Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi
  Sayfalar 2237 - 2265
  Ömer Tuğsal Doruk, Hasan Bilgehan Yavuz