Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 324 - 346 2017-12-26

Reflective Thinking Level Perceptions and Instructional Decision Processes of Pedagogical Formation Students
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri

Kevser Baykara Özaydınlık [1] , Mukaddes Erdem [2]

133 303

This study was conducted in order to investigate the reflective thinking level perceptions and reasons for instructional decision of pedagogical formation students. The study was conducted on a total number of 354 students, 193 of which were female whereas 161of which were male, who have been studying in the Pedagogical Formation Education Program of Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Education. Mixed method was applied in the study. The data of the study were collected by a semi-structured Instructional Reasoning Test consisting of 15 questions developed by the researchers and "Reflective Thinking Level Determination Scale", which was developed by Kember and his colleagues (2000) and adapted into Turkish by Başol and Evin Gencel (2013). In the study, the subscales of reflection and critical reflection belonging to the Reflective Thinking Level Determination Scale were utilized. According to the results of the study, the mean score of the reflection subscale of the students was found to be 17.37 while the mean score of the critical reflection subscale was determined to be 14.88. It can be asserted that the reflection levels of the students were quite high whereas their critical reflection levels were high. Moreover, it was also identified that while students' perceptions of critical reflection level differed according to gender, their reflection level perceptions differed in terms of their departments; none of the aforementioned two subscales differed according to the students’ educational status. As a result of the qualitative analysis, it was determined that according to the scores they got from the Instructional Reasoning Test, the reflection and critical reflection scores of the students were at a "low or very low" level.  In addition, students’ scores of reflection and critical reflection did not differ in terms of their genders whereas they differed according to the students’ educational status. 

Bu çalışma, pedagojik formasyon öğrencilerinin yansıtıcı düşünme düzeylerine ilişkin algılarını ve öğretimsel karar süreçlerini, incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Programında öğrenim gören 193 kadın ve 161 erkek olmak üzere toplam 354 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Karma yöntem kullanılan araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen 15 soruluk yarı yapılandırılmış öğretimsel karar gerekçe testi ve Kember ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen, Başol ve Evin Gencel (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmada, Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin yansıtma ve kritik yansıtma alt ölçeklerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Buna göre; öğrencilerin yansıtma alt ölçeği puan ortalaması 17.37, kritik yansıtma alt ölçeği puan ortalaması ise 14.88 bulunmuştur. Öğrencilerin yansıtma düzeylerinin “oldukça yüksek”, kritik yansıtma düzeylerinin ise “yüksek” olduğu söylenebilir. Öğrencilerin kritik yansıtma düzeyi algıları cinsiyetlerine göre, yansıtma düzeyi algıları ise bölümlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretimsel Karar Gerekçe Testi verileri ise nitel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve öğrencilerin yansıtma ve kritik yansıtma düzeylerinin “düşük ve oldukça düşük” olduğu görülmüştür. Öğretimsel Karar Gerekçe Testinden elde edilen değerlere göre, öğrenciler arasında öğrenim durumlarına bağlı anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.  

 • Akbıyık, C. ve Kalkan Ay (2014). Okul öncesi yönetici ve öğretmenlerin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik algıları: bir durum çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29(1), 1-18.
 • Alkan, V. ve Gözel, E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 1-12.
 • Afshar, H.S. & Rahimi, M. (2015) Reflective thinking, emotional intelligence, and speakingability of efl learners: Is there a relation? Thinking Skills and Creativity 19, 97–111.
 • Aydın, M. ve Çelik, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2) 169-181.
 • Başol, G. ve Evin Gencel, İ. (2013). Yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(2), 929-946.
 • Carter, M., Cividanes, W., Curtis, D. & Lebo, D., (2009). Becoming a reflective teacher. Teaching Young Children 3(4).https://www.naeyc.org/files/tyc/file/TYC_V3N4_Reflectiveteacherexpanded.pdf.
 • Creswell, J. W., ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çiğdem, H. ve Kurt, A.A. (2012). Yansıtıcı düşünme ölçeğinin Türkçe’ye yyarlanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 475-493.
 • Dewey, J. (1933). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: Heath and Company.
 • Duban, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343 - 360.
 • El-Koumy, A.S.A.K.(2010). Student self-assessment in higher education: Alone or plus? CPLA Conference, Lebanese American University, Lebanon, October 29-30.
 • Erdem, M. ve Kocadere, S. A. (2015). Yapılandırmacı öğrenme inanç ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 14(4), 1260-1275.
 • Ersozlu, N.Z. ve Kazu, H. (2011). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24 (1), 141-159.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. TÜBAR- XXXII-II, 127-146.
 • Grant, C. A. ve Zeichner, K.M. (1984) On becoming a reflective teacher. In C. Grant (ed) (1984). Preparing for reflective teaching. Boston: Allyn & Bacon, 1-18. Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, İstanbul: Asil Yayın Dağıtım Ltd.Sti.
 • Keskinkılıç Yumuşak, G. (2015). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve mesleğe yönelik tutumları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 466-481.
 • Kember, D., Leung, D. Y. P., Jones, A., Loke, A. Y., McKay, J. ve Sinc-lair, K. (2000). Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25 (4), 381-395.
 • Moon, J. (1999). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. London, Routledge.
 • Özden, B., Önder, A. ve Kabapınar, Y. (2015). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerileri ve becerileri kullanma sıklıklarına etkisi. İlköğretim Online, 14(2), 459‐471.
 • Pollard, A. ve Collins, J. (2005). Reflective teaching. London: Bloomsbury Publishing.
 • Pollard, A., Anderson, J., Maddock, M., Swaffield, S. ve Warwick,P.(2008). Reflective teaching: evidence-informed professional practice. (3rd ed.) London: Continuum International Publishing Group.
 • Rodgers, C. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104(4), 842-866.
 • Seferoğlu ve Akbıyık (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 193-200.
 • Shermis, S. S. (1992). “Critical thinking: Helping students learn reflectively.” Clearinghouse on Reading and Communication Skills, Bloomington, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED341954.pdf ad-resinden 8 Şubat 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Taşkın, B. ve Erdem, M. (2017). Karmaşık Bir Bilişsel Süreç: Karar Verme. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017. Ed. Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., İşman, A., 18. Bölüm, 321-342.
 • Tepe, T., Işık, N., Ay, K. ve Erdem, M. (2016). Developing a Reflective Thinking Focused Online Environment and Investigation Its’ Effectiveness. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7 (3), 134-164.
 • Falchikov, N. ve D. Boud. (1989). Student self assessment in higher education: A meta-analysis.Review of Educational Research, 59, 395-430.
 • Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 33 (149), 104-117.
 • Urhan, N. (2016). İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital bel-gesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-6747-3644
Yazar: Kevser Baykara Özaydınlık
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-8724-3923
Yazar: Mukaddes Erdem
Kurum: Hacettepe Üniversiresi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus329317, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {324 - 346}, doi = {10.26466/opus.329317}, title = {Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri}, key = {cite}, author = {Erdem, Mukaddes and Baykara Özaydınlık, Kevser} }
APA Baykara Özaydınlık, K , Erdem, M . (2017). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 324-346. DOI: 10.26466/opus.329317
MLA Baykara Özaydınlık, K , Erdem, M . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 324-346 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/329317>
Chicago Baykara Özaydınlık, K , Erdem, M . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 324-346
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri AU - Kevser Baykara Özaydınlık , Mukaddes Erdem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.329317 DO - 10.26466/opus.329317 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 324 EP - 346 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.329317 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.329317 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri %A Kevser Baykara Özaydınlık , Mukaddes Erdem %T Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.329317 %U 10.26466/opus.329317
ISNAD Baykara Özaydınlık, Kevser , Erdem, Mukaddes . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 324-346. http://dx.doi.org/10.26466/opus.329317