Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 379 - 398 2017-12-26

Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme
Change in the Perception of Teaching Profession Ethics by Primary School Teachers and Student Primary School Teachers Over Time

Fatmanur Özen [1]

101 272

Öğretmenlik mesleğinde etik, öğretmenlik mesleğini yerine getirirken öğrenciler, toplum ve aynı meslek grubundaki bireylerle olan ilişkilerinde uyulması gereken kurallar ve ilkeler bütünü, yerine getirilmesi gereken sorumluluklardır. Bu çalışmada, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile halen Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenimlerini sürdüren öğrenci sınıf öğretmenlerinin zamanla öğretmenlik meslek etiği algılarında ki değişme incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama türündedir. Verilerin toplanmasında aslı Manolova-Yalçın’a ait “Öğretmenlik Mesleği Etik İlkeler Ölçeği” izni dâhilinde kullanılmıştır. Ölçek, topluma, okula, mesleğe, meslektaşlara, öğrencilere ve velilere yönelik öğretmenlik mesleği etik ilkelerine ilişkin görüşleri içeren maddelerden oluşmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik meslek etiğine ilişkin görüşlerinde, pedagoji eğitimleri ilerledikçe ve alandaki uygulama deneyimleri artıkça oluşan değişme incelenmiştir. Araştırma sonuçları, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin: Alanda çalışma, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta olma durumlarının öğretmenlik meslek etiğine ilişkin görüşlerinde anlamlı düzeyde fark yarattığını, alanda ilk on yılını çalışan öğretmenlerin görüşlerinin araştırmada kullanılan ölçeğin topluma yönelik etik ilkeler dışındaki tüm boyutları için eğitim fakültesinde öğrenimlerini sürdüren öğrenci sınıf öğretmenlerin görüşlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini, alanda çalışan öğretmenlerin öğrenimleri süren öğrenci öğretmenlerden daha olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. 

The ethics in the teaching profession is, while doing the teaching profession, the rules, principles and responsibilities that must be fulfilled with in relation to the students, society and individuals in the same profession group. In this study, the changes in the perceptions of professional ethics were investigated according to opinions of elementary school teachers who are still working in elementary schools affiliated to Giresun Provincial Directorate of National Education and student elementary teachers who continue their education at Giresun University Education Faculty, Elementary Education Department, Elementary School Teachers Program. Research is the screening method of quantitative research methods. "The Teacher Professional Ethical Principles Scale" originally belonging to Manolova-Yalçın was used within the scope of her permission. The scale consists of items that include ethics principles toward the society, the school, the profession, the colleagues, the students and the parents. In the survey, the changes in the views of elementary school teachers regarding teaching profession ethics, as their pedagogy training progresses and the application experiences in the area are reshaped. The results of the research showed: Being a novice teachers; first, second, third and fourth grade students in education faculty makes significant difference in the views of participants about teacher professional ethic codes. Except the ethical codes toward the society, for the all dimensions of scale there are significant difference in the views of the elementary school teachers who have been working in their first ten years and student teachers who pursue their education at the education faculty in different class. The elementary teachers who are working on the field have more positive views than the students who are still educated in the faculty.

 • Alpar, C. R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. (Üçüncü Baskı). Ankara: Detay.
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışları ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 113-128.
 • Aydın, İ. (2003). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: PegemA.
 • Aydın, İ. (2014). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. (6. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. (4. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Banks, S. (2003). From oaths to rulebooks: A critical examination of codes of ethics for the social professions. European Journal of Social Work, 6(2), 133-144.
 • Barrett, D. E. , Casey, J. E., Visser, R. D., Headley, K. N. (2012). How do teachers make judgements about ethical and unethical behaviors? Towards the development of code of conduct for teachers. Teaching and Teacher Education, 28, 890-898.
 • Barrett, S. E. (2015). The impact of religious belifs on professional ethics: a case study of new teacher. Canadian Journal of Education, 38(3), 1-21.
 • Burbules, N., Densmore, K. (1991), The limits of making teaching a profession. Educational Policy, 5(1), 44-63.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Evans, L. (2008). Professionalism, professionality and the development of education professionals. British Journal of Educational Studies, 56(1), 20-38.
 • Fisher, Y. (2013). Exploration of values: Israeli teachers’ professional ethics. Social Psychology of Education: An International Journal, 16(2), 297-315.
 • Forster, J. D. (2012). Codes of ethics in Australian education: towards a national perspective. Australian Journal of Teacher Education, 37(9), 1–17.
 • Green, S. B., Salkind, N. J. (2008). Using SPSS for windows and macintosh (analyzing and understanding data). (Fifth Edition). New Jersey: Pearson.
 • Hoyle, E. (1975). Professionality, profesionalism and control in teaching. V. Houghton (Ed.). Management in education: The management of organisation and individuals. London: Ward Lock Educational in Association with Open University.
 • Husu, J., Tirri, K. (2003). A case study approach to study one teacher’s moral reflection. Teacher and Teacher Education, 19, 345-357.
 • Jöreskog, K. G., Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: structural equation modeling with the simplis command language. Hillsdale: Erlbaum Associates.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11.baskı). Ankara: Nobel.
 • Kırel, Ç. (2000). Örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve bir uygulama çalışması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NewYork: The Guilford.
 • Manolova-Yalçın, O. (2011). Mesleki etik ilkelere ilişkin Türkiye ve Moldova’daki ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Naaz, I. (2015). A study of perception of professinal ethics of students teachers. The Signage, 3(1), 1-9.
 • Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (9. Baskı, 1. Cilt). Eskişehir: Nisan.
 • Özen, F. ve Durkan, E. (2016). Algılanan örgütsel etik iklim ile öğretmenlik meslek etiği arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(4), 593-627. doi: 10.14527/kuey.2016.023
 • Pratte, R., Rury, J.L. (1991). Teachers, professionalism, and craft. Teachers College Record, 93, 59-72.
 • Sakin, A. (2007). Okulöncesi öğretmenlerin mesleki etik davranışlar hakkındaki görüşleri ile ahlaki yargı düzeyleri ve öğretmenlik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Seghedin, E. (2014). From the teachers professional ethics to personal professional responsibility. Acta Didactica Napocensia, 7(4), 13-22.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 6(3), 49-73.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. İstanbul: Ekinoks.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.
 • Tom, A. (1984). Teaching as a moral craft. New York: Longman.
 • Toprakçı, E., Bozpolat, E. ve Buldur, S. (2010). Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği ilkelerine uygunluğu. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 35-50. Torda, A. (2004). Acceptable behaviour. Training Agenda, 12(3), 15-16.
 • Van Nuland, S. (2009). Teacher codes: Learning from experience. Paris: UNESCO.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(2), 71–88.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-3232-7484
Yazar: Fatmanur Özen
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus331158, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {379 - 398}, doi = {10.26466/opus.331158}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme}, key = {cite}, author = {Özen, Fatmanur} }
APA Özen, F . (2017). Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 379-398. DOI: 10.26466/opus.331158
MLA Özen, F . "Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 379-398 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/331158>
Chicago Özen, F . "Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 379-398
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme AU - Fatmanur Özen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.331158 DO - 10.26466/opus.331158 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 379 EP - 398 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.331158 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.331158 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme %A Fatmanur Özen %T Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.331158 %U 10.26466/opus.331158
ISNAD Özen, Fatmanur . "Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 379-398. http://dx.doi.org/10.26466/opus.331158