Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 426 - 439 2017-12-29

Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı
Prevelance of Insomnia in Young People

Adile Tümer [1] , Baran İlhan [2] , Asiye Kartal [3]

118 279

En sık görülen uyku bozukluklarından birisi olan insomni, uykuya dalma, uykuyu devam ettirmede zorluk veya istenilenden önce uyanma durumudur. Kısa, yetersiz, yüzeysel, kolay bölünebilir veya dinlendirici olmayan uyku ile karakterizedir. Bu çalışma, gençlerde insomni sıklığı ve etkileyebilecek olası faktörlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı tipte tasarlanan bu çalışma 20 Şubat-30 Mayıs 2015 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde, 374 hemşirelik öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma öncesinde kurumdan, etik kuruldan ve öğrencilerden izin alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, Tanımlayıcı Özellikler Formu, Aydın ve ark.(2014) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Pittsburgh İnsomni Değerlendirme Ölçeği (PİDÖ) kullanılmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 60 olup, 30 puan ve üzeri insomni şüphesi olarak kabul edilmektedir. Araştırma kapsamına alınan gençlerin yaş ortalamasının 20.99±2.06 ve PİDÖ puan ortalamasının 16.20±11.79 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %32.6’sının erkek olduğu, %23’ünün ortalama 6 saatten az uyuduğu, %12.6’sının hekim tanılı hastalığının olduğu, %23.7’sinin sigara içtiği ve %13.9’unun çay/kahve tüketiminin yüksek olduğu belirlenmiştir. Altı saatten az uyuyan, sigara içen, çay/kahve tüketimi fazla ve hekim tanılı hastalığı olan öğrencilerin PİDÖ puan ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, araştırmaya katılan gençler arasında insomni şüphesinin yüksek oranlarda (%38.23) olduğu dikkat çekmiştir. Özellikle risk altındaki gençlerin uyku sorunlarının önlenmesinde ve tedavisinde uyku hijyeni eğitimi, bilişsel ve davranışsal tedavi yöntemlerinin etkili olacağı düşünülmektedir.

One of the most common sleep disorders is insomnia difficulty in falling asleep, maintaining sleep or state of waking up earlier than required. It is characterized by short, poor, shallow, easily divisible or non-restful sleep. This study was conducted to investigate the frequency of insomnia on young people and the potential factors which may effect. The study which was conducted in descriptive design was carried out with 374 nursing students in Muğla Sıtkı Koçman University during the February 20 to May 30, 2015 period. Before the procedure, ethical permisions were provided and students responded voluntarily. The data were obtained through Descriptive Characteristics Form and Pittsburgh Insomnia Rating Scale (PIRS) adopted by Aydın et al. (2014) the Turkish. 0 points can be taken from the lowest scale, and the highest score being 60; 30 points and above is considered to be suspicion of insomnia. It was found out that the mean value of the participant students’ ages was 20.99±2.06 and PIRS mean value was16.20±11.79. It was also found out that 32.6% of the participants were male, 23% slept less then 6 hours a day, 12.6% had a disease diagnosed by physicians, 23.7% were smokers and tea/coffee consumption of 13.9% was determined to be at a high level. Average PIRS score of the students who sleep less than six hours, who smoke, whose tea/coffee consumption is high, who has a disease diagnosed by physicians was determined to be statistically significantly higher (p<0.05). As a result, high rates (38.23%) of insomnia suspicion were noted among young people who participated in the survey.In particular, sleep hygiene education and the treatment of cognitive behavioral therapy is considered to be effective in the prevention and treatment of the sleep problems of  young people who are at risk. 

 • Altıntaş, H., Sevencan, F., Aslan, T., Cinel, M., Çelik, E., ve Onurdağ, F. (2006). HÜTF dönem dört öğrencilerin uyku bozukluklarının ve uykululuk hallerinin epworth uykululuk ölçeği ile değerlendirilmesi. Sted, 15 (7), 114.
 • Aktürk, B. (2013). Birincil insomni olgularında BDT’nin etkinliği ve bu olguların genel klinik özellikleri (Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Aydın, R., Ünal, E., Uzuner, G. T., Erdinç, O. ve Metintaş, S.(2014). Pittsburgh İnsomni Derecelendirme Ölçeği Türkçe Uyarlanması: Bir Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması. 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Türk Uyku Tıbbi Dergisi, Özel Sayı:1, s.103.
 • Aslan, S., Gulcat, Z., Selda, A. F., I., Yetkin, S., Sutcigil, L., Aydin H. (2006). Prevalence of insomnia symptoms: results from an urban district in Ankara, Turkey. International Journal of Psychiatry Cli-nical Practice. 10(1), 52-8. doi: 10.1080/13651500500410364.
 • Aysan, E., Karaköse, S., Zaybak, A. ve İsmailoğlu, E. G. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(3),193-198.
 • Demir, A. U., Ardıc, S., Firat H., Karadeniz, D., Aksu, M., Ucar, Z. Z.,Akozer M. (2015). Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study. Sleep and Biological Rhythms, 13:298-308. doi:10.1111/sbr.12118.
 • Eisendrath, S., Lichtmachr, J., Sleep Disorders, Eds:Queen G, Papadakis M, McPhee S, İn: Current Medical Diagnosis and Treatment, 51st edition, Lange&Mc Graw Hill, United States of America, 2013; p:1075-1078.
 • Lund, H. G., Reider, B. D., Whiting, A. B. ve Prichard, J. R. (2010). Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large po-pulation of college students. Journal of Adolescent Health. 46(2), 124-32. doi: 10.1016/j.jadohealth.2009.06.016. Epub 2009 Aug 3.
 • Oral, F. Z. (2012). Uzun yol otobüs sürücülerinde uyku bozukluğu sıklığının belirlenmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Kayseri). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Pıçak. R., İsmailoğulları, S., Mazıcıoğlu, M. M., Üstünbaş, H. B. ve Aksu, M. (2010). Birinci Basamakta Uyku Bozukluklarına Yaklaşım ve Öneriler. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care, 4(3), 12-22.
 • Ram, S., Seirawan, H., Kumar, S. K. ve Clark, G. T. (2010). Prevalence and impact of sleep disorders and sleep habits in the United States. Sleep Breath, 14(1), 63-70. doi: 10.1007/s11325-009-0281-3. Epub 2009 Jul 24.
 • Sarı, Ö. Y., Üner, S., Büyükakkuş, B., Bostancı, E. Ö., Çeliksöz, A. H. ve Budak, M. (2015). Bir üniversitenin yurtta kalan öğrencilerinde uyku kalitesi ve etkileyen bazı faktörler. Koruyucu Hekimlik Bülteni, 14(2), 93-100.
 • Saygılı, S., Akıncı, A., Arıkan, H. ve Dereli, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk, Electronic Journal of Vocational Colleges, December, 88–94.
 • Shcao, M. F., Chou, Y. C., Yeh, M. Y. ve Tzeng, W. C (2010). Sleep qua-lity and quality of life in female shift working nurses. Journal Advanced Nursing, 66 (7), 1565-72.
 • Şenol, V., Soyer, F., Akça, R. ve Argün, M. (2012) Adolesanlarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler. Kocatepe Tıp Dergisi, 14, 93–102.
 • Tsui, Y.Y. ve Wing, Y.K. (2009). A study on the sleep patterns and problems of university business students in Hong Kong, Journal of American College Health, 58:167–176, DOI: 10.1080/07448480903221418.
 • Young, T. B. (2004). Epidemiology of daytime sleepiness: definitions, symptomatology, and prevalence. Journal of Clinical Psychiatry, 65(16), 12-6.
 • Wetter, D. W., ve Young, T. B. (1994). The relation between cigarette smoking and sleep disturbance. Preventive Medicine, 23 (3), 328-334.
Konular Psikoloji
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-3078-6468
Yazar: Adile Tümer
Ülke: Turkey


Yazar: Baran İlhan

Orcid: orcid.org/0000-0001-7475-0013
Yazar: Asiye Kartal

Bibtex @araştırma makalesi { opus337353, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {426 - 439}, doi = {10.26466/opus.337353}, title = {Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı}, key = {cite}, author = {İlhan, Baran and Kartal, Asiye and Tümer, Adile} }
APA Tümer, A , İlhan, B , Kartal, A . (2017). Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 426-439. DOI: 10.26466/opus.337353
MLA Tümer, A , İlhan, B , Kartal, A . "Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 426-439 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/337353>
Chicago Tümer, A , İlhan, B , Kartal, A . "Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 426-439
RIS TY - JOUR T1 - Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı AU - Adile Tümer , Baran İlhan , Asiye Kartal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.337353 DO - 10.26466/opus.337353 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 426 EP - 439 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.337353 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.337353 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı %A Adile Tümer , Baran İlhan , Asiye Kartal %T Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.337353 %U 10.26466/opus.337353
ISNAD Tümer, Adile , İlhan, Baran , Kartal, Asiye . "Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 426-439. http://dx.doi.org/10.26466/opus.337353