Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 524 - 551 2017-12-29

Investigation of Relationship Between Job Satisfaction and Burnout Levels of Guardians in Prisons
Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Muhammet Kayra [1] , Ahmet Alpay Dikmen [2]

94 230

The current study aims to identify the job satisfaction and burnout levels of guardians in prison and to examine the relationship between them. In this study, the effects of both professional and demographic variables like age, work position, professional seniority and safety level of the institution on job satisfaction and burnout levels were examined. In the scope of the study, questionnaires were distributed to the 503 guardians who work or attended to the training in 10 different institutions in Ankara and 308 questionnaires were returned. Demographic questions (developed by the researcher), Minnesota Job Satisfaction Questionnaire and Maslach Burnout Inventory were used to measure the demographic properties of the guardians and job satisfaction and burnout levels of the guardians. Guardians completed the measures of Minessota Job Satisfaction and Maslach Burnout Inventory. All the questionnaires were controlled by the researcher before entering data to the SPSS 20.  Means and standard deviations were calculated for the scales. Results revealed that the guardians have low levels of both intrinsic and extrinsic job satisfaction and low levels of general job satisfaction. In terms of analyses regarding burnout levels, the results showed that guardians have high levels of emotional exhaustion, low levels of depersonalization and high levels of personal accomplishment. Another finding of the current study is general job satisfaction is negatively related with emotional exhaustion and depersonalization subscales of Burnout Inventory and positively related with personal accomplishment subscale of Burnout Inventory. The implications of the study for theory, practice and future research were discussed.

Bu araştırma cezaevlerinde görev yapan infaz ve koruma memurlarının iş doyumu ile tükenmişlik düzeylerinin tespiti ve aralarındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; yaş, çalıma şekli, mesleki kıdem, çalışılan kurumun güvenlik seviyesi gibi mesleki ve demografik değişkenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyine etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında Ankara ilindeki 10 kurumda görev yapan veya eğitime katılan 503 infaz ve koruma memuruna anket uygulamış, 308 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan infaz koruma memurlarının demografik özellikleri ve niteliklerini belirleyebilmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, iş doyum düzeylerini ölçmek için Minnesota İş Doyum Ölçeği (MDÖ) ve tükenmişlik düzeylerinin tespiti için Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanılmıştır. İnfaz ve koruma memurlarına uygulanan form ve ölçekler araştırmacı tarafından tek tek incelenmiş, geçersiz olanlar dışında kalanlar SPSS 20 programı aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri için ayrı ayrı aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde hesabı yapılmıştır. Araştırmaya katılan infaz ve koruma memurlarının genel iş doyum düzeyleri ile beraber içsel ve dışsal doyum düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıtır. Tükenmişlik düzeyleri ile ilgili yapılan analizlerde; infaz ve koruma memurlarının duygusal  tükenmişlik düzeylerinin yüksek, duyarsızlaşma düzeylerinin düşük ve kişisel başarı hislerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu; iş doyumu ile tükenmişlğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında negatif, kişisel başarı hissi alt  boyutu arasında pozitif bir ilişki olmasıdır. Çalışma bulguları, hem kuramsal ve pratik uygulamalar hem de gelecek araştırmalar bakımından tartışılmıştır.

 • Akın, M. M. (2010). Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı Açısından Türkiye’deki Cezaevi Uygulamaları.Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İş gören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (2), 1-25.
 • Aktaş, Ö. (2009) Ceza İnfaz Kurumlarında Güvenlik ve Gözetim Servisinde Çalışan Personelde İş Doyumu: Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Atlandı, D. (2010). Çağrı Merkezi Çalışanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Chen, Y. (2007). Relationships Among Service Orientation, Job Satisfaction and Organizational CommitmentIn The İnternational Tou-rist Hotel İndustry. Journal Of American Academy Of Business, 11 (2), 71-82.
 • Cordes, C. L. ve Dougherty, T. W. (1993). A Rewiev and An Integra-tion Of Research On Job Burnout. Academy Of Management Rewo-ve, 18 (4), 621-656.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynak-ları Dergisi, 8 (2), 153-168.
 • Davis, K. (1998) İşletmelerde İnsan Davranışı. K. Tosun vd. (Çev.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 143-154.
 • Kaçmaz, N. (2005). Tükenmişlik Sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68 (1), 29-32.
 • Keser, A. (2006). Çalışma Yaşamında Motivasyon. Bursa: Alfa Akademi.
 • Kırılmaz, A.Y., Çelen, Ü. ve Sarp, N. (2003). İlköğretimde Çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırılması. İlköğretim-Online Dergisi, 2 (1), 2-9.
 • Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve Dışsal Doyum Düzeyleri İle Genel İş Do-yum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 275-289.
 • Locke, E. A. (1969). What Is Job Satisfaction. Organizational Behavior and Human Performance, 4 (4), 309- 336.
 • Maslach, C. ve Jackson S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal Of Occupational Behavior, 2 (2), 99-113.
 • Nunnally, J. C. (1967). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 • Sat, S. (2011). Örgütsel ve Bireysel Özellikler Açısından İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki: Alanya'da Banka Çalışanları Üze-rinde Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Sürgevil, O. (2006). Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu Tükenmişlikle Mücadele Teknikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taşgın, G. (2004). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Örgüt Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tümkaya, S. (2000). Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 128- 133.
 • Vroom, V. H. (1964). Work And Motivation, New York: Wiley.
 • Weiss, D.J. ve Dawis, R.V. ve England, G.W. ve Lofquist, L.H. (1967). Manual For The Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minnesota: Studies In Vocational Rehabilitation.
 • Yılmaz, İ. (2006). Verilerin Çözümlenmesi-İlişki-Korelasyon. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7322-6682
Yazar: Muhammet Kayra
Kurum: Sincan 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7384-1343
Yazar: Ahmet Alpay Dikmen
Kurum: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Çankaya, Ankara
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus340269, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {524 - 551}, doi = {10.26466/opus.340269}, title = {Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kayra, Muhammet and Dikmen, Ahmet Alpay} }
APA Kayra, M , Dikmen, A . (2017). Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 524-551. DOI: 10.26466/opus.340269
MLA Kayra, M , Dikmen, A . "Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 524-551 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/340269>
Chicago Kayra, M , Dikmen, A . "Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 524-551
RIS TY - JOUR T1 - Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Muhammet Kayra , Ahmet Alpay Dikmen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.340269 DO - 10.26466/opus.340269 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 524 EP - 551 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.340269 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.340269 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Muhammet Kayra , Ahmet Alpay Dikmen %T Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.340269 %U 10.26466/opus.340269
ISNAD Kayra, Muhammet , Dikmen, Ahmet Alpay . "Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 524-551. http://dx.doi.org/10.26466/opus.340269