Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 854 - 870 2017-12-29

Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme
Organizational Communication: An Assessment in Terms of Place and Priority in Educational Institutions

Mustafa Güçlü [1]

129 435

Günümüzde iletişim hayatın her alanında olduğu gibi eğitim örgütlerinde de önemli bir yere sahip. Bu araştırmanın amacı örgütsel iletişim konusunu eğitim kurul yeri ve önemi hakkında bilgi vermek, konuya ilişkin araştırma sonuçlarından hareketle günümüz eğitim uygulamalarına ışık tutmaktır. Bu amaç çerçevesinde kütüphane ve internet ortamında “iletişim”, “örgütsel iletişim” anahtar kavramlarıyla taramalar yapılmıştır. Bu tarama sonucu amaca uygun bulunan makale, tez ve kitaplar incelenmiştir. Betimsel analizin kullanıldığı araştırma sonunda; örgütsel iletişimin örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesinde, kurum içinde karar aşamasında gerekli olan bilgilerin toplanması ve alınan kararların etkili bir şekilde uygulanmasında önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Nowadays communication has an important place in education organizations as well as in every field of life.The objective of this research is to give information about the place and importance of the educational institution in organizational communication and to shed light on today 's education practices from the results of the research related to the subject. Within the scope of this aim, "communication" and "organizational communication" were scanned in the library and internet environment. The articles, theses, and books that were found to be suitable for this screening purpose were examined. At the end of the research using descriptive analysis; it has been seen that in the realization of organizational communication, organizational communication has an important effect in gathering the information required in the decision phase within the organization and in the effective implementation of the decisions taken.

 • Açıkalın, Aytaç (1998). Okul yöneticiliği. Ankara. Pegem Yayıncılık.
 • Akıncı, Z. B. (1998). Kurum kültürü ve örgütsel iletişim, Ankara: İletişim Yayınları.
 • Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi, 4. Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: Akademik örgütler için bir alan araştırması. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, ss. 4-12.
 • Bayraktutan, Ş. (2008). İlköğretim okullarında sınıf içi iletişimin öğrenci okul başarısına etkisi (İstanbul ili Kartal ilçesi örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bozgeyikli, H., Toprak, E. ve Derin, S. (2016). Öğretmen adaylarının mesleki değer algılarının sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(11), ss. 204-225.
 • Budak, G. ve Budak, G. (2004). İşletme yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2005). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çetinkaya, Yıldız, E. ve Toprak, E. (2016). Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim, utangaçlık, olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Sayı VI(2), ss. 513-530.
 • Dökmen, Ü.(1994). İletişim çatışmaları ve empati, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Durğun, S. (2006).Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3(2), ss. 112- 132.
 • Durmaz, M. (2004). Kişiler arası iletişim ve motivasyon, İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi.
 • Ekinci, Kadir (2006). Örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Gökçe, O. (2006). İletişim bilimine giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güney, S. (2012). Örgütsel davranış. 2. Basım. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Gürsel, M. (2006a). Eğitimde yönetim ve sisteme ilişkin çeşitlemeler, Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Gürsel, M. (2006b). Okul yönetimi (6. Baskı). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Gürses, Y. (2006). Eğitim örgütlerinde yöneticilerin etkili iletişim kurma becerilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma (Kütahya merkez ilçe örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Gürüz, D. ve Gürel, E. (2006). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Nobel Yayın.
 • Ilgar, L. (1996). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Karagöz, S. (2016). Cumhuriyet öncesi dönem Türkiye’ye psikolojik testlerin girişi üzerine bir inceleme. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(10), 271-285.
 • Karagöz, S. ve Duman, T. (2014). 1908-1928 yılları arası süreli yayınlarda yer alan eğitim görüşleri ve öneriler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 576-594.
 • Karagöz, S. (2014). Çağdaş Pedagojik Anlayışa Uygun Üç Düşünür ve Üç Yazı (1910-1919):( Sâtı Bey, İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Halil Fikret (Kanat)), OPUS - Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 4(7), 83-99.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Deniz, K. (2001). İletişim. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Mc Donald, J. ve Taner, S. (1999). Başarılı iletişim. (Çeviren: Emel Köymen).İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Oskay, Ü. (2011). İletişimin A B C’si, İstanbul: Der Yayınları.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Gümüş, M. (2008). Örgütlerde iletişim. İstanbul: Arıkan Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2003). Okul yönetimi, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Toprak E., Bozgeyikli, H. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi (Erciyes üniversitesi örneği), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2), 125-147.
 • Toprak E., Yakar L. (2017). SBS 2011 Türkçe alt testindeki maddelerin değişen madde fonksiyonu açısından farklı yöntemlerle incelenmesi, International Journal Of Eurasia Social Sciences,.8(26), 220-231.
 • Tunç, R. (2015). Okul yöneticilerinin iletişim yeterliliklerinin öğretmenlerin stres düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Trabzon Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Tutar, H. (2003). Genel iletişim kavramlar ve modeller. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tutar, H. (2003). Örgütsel iletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tutar, H. (2006). Sanal ofislerde koordinasyon ve iletişim: Teorik bir çerçeve, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 20-28.
 • Ural, E. G. (2001). Kurum içi iletişim sürecinde etkin iletişim aracı olarak intranet, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, 105-113.
 • Uztuğ, F. (2009). Halkla ilişkiler ve iletişim. Eskişehir: Web-Ofset Tesisleri.
 • Vural, İ. K. (2012). Medya ve iletişim. Ed: Halil İbrahim Gürcan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-7565-3554
Yazar: Mustafa Güçlü
Kurum: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { opus350484, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {854 - 870}, doi = {10.26466/opus.350484}, title = {Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Güçlü, Mustafa} }
APA Güçlü, M . (2017). Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 854-870. DOI: 10.26466/opus.350484
MLA Güçlü, M . "Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 854-870 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/350484>
Chicago Güçlü, M . "Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 854-870
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme AU - Mustafa Güçlü Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.350484 DO - 10.26466/opus.350484 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 854 EP - 870 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.350484 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.350484 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme %A Mustafa Güçlü %T Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.350484 %U 10.26466/opus.350484
ISNAD Güçlü, Mustafa . "Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 854-870. http://dx.doi.org/10.26466/opus.350484