Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 632 - 652 2017-12-29

MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Determining the Views of Students on Teaching Materials and Course Content in the Education and Information Network (EBA)

Mustafa Durmuşçelebi [1] , Sine Temircan [2]

201 227

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi – FATİH” projesi kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı projesi (EBA) birimi kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin EBA’daki eğitim materyalleri ve ders içeriklerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’daki matematik dersi öğretim materyallerine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik yapılan bu çalışma mevcut bir durumu ortaya koyduğu için tarama modelinde yapılan betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın çalışma evreni, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında eğitim gören Matematik dersi alan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise 552 öğrenci oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde; öğrenci görüşleri frekans, yüzde ve ortalama gibi tekniklerle, öğrenci görüşlerinin cinsiyet, okul türü, ekonomik durum, internet olanağı ve bilgisayar kullanma gibi bağımsız değişkenlere göre farklılıkları Ki-kare teknikleri kullanılarak betimlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin EBA’daki Matematik dersine ilişkin görüşlerini belirlemek için uygulanan anketten elde edilen bulgular öğrencilerin EBA hakkındaki görüşlerinin cinsiyete, okul türüne, ekonomik durumlarına, internet imkanı olup olmamasına ve bilgisayar kullanım sıklığına göre farklılık gösterdiği görülmektedir.

The Educational Information Network project(EBA) unit was established by the General Directorate of Innovation and Education Technologies within the scope of the project  “Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology – FATİH“ by the Ministry of Education in Turkey. The aim of this study is to determine the students‘ opinions  regarding the teaching materials and course contents in EBA. This study aimed to determine the students‘ opinions about the teaching materials of the mathematics course in the EBA. is a descriptive study done in the screening model since it presents the current situation. Target population of this study is composed of the students who take mathematics course and receive education in 2016-2017 academic year. The sample group of the study consists of 552 students. In the analysis of research data; student opinions were tried to be described techniques such as frequency, percentage and average, and the differences of student opinions according to independent variables such as gender, school type, economic situation, internet opportunities and computer usage were tried to be described by using chi-square techniques. Findings obtained from the questionnaire which was conducted in order to determine students‘ opinions related to mathematics course in EBA show that students‘ opinions about EBA differ according to gender, school type, ecenomic conditions, internet availability and computer use frequency.

 • Başarmak, U. ve Mahiroğlu, A. (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan karikatür animasyonuna ilişkin öğrenci görüşleri, International Journal of Eurasia Social Sciences, Vol: 6, Issue: 19, p. (234-253).
 • Bozgeyikli, H., Toprak, E. ve Derin, S. (2016). Öğretmen adaylarının mesleki değer algılarının sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(11), 204-225.
 • Bozgeyikli, H., Derin, S. ve Toprak, E. (2016). Üniversite öğrencilerinin mesleki değer algıları. International Journal of Contemporary Educational Studies, 2(1), 139-156.
 • Cüre, F., ve Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BĠT) uygulama başarıları ve BİT’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34).
 • Çetinkaya, Yıldız, E. ve Toprak, E. (2016). Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim, utangaçlık, olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(2), 513-530.
 • Dinçer, S., Şenkal, O. ve Sezgin, M. E. (2012). Fatih projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veli koordinasyonu ve bilgisayar okuryazarlık düzeyleri. Akademik Bilişim 2013 Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • Dursun, A., Kırbaş, İ., & Yüksel, M. E. (1-3 Aralık 2015). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ve Proje Üzerine Bir Değerlendirme. İnet-Tr’15, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı (s. 147-152). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Eğitim Bilişim Ağı (EBA). (2017, 07 29). EBA: http://www.eba.gov.tr/hakkimizda adresinden alındı
 • Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH). (2017, 07 29). Fatih Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden alındı.
 • İçerik. (2017, 07 29). Fatih - Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik/ adresinden alındı.
 • Öğretmen Eğitimi. (2017, 07 29). Fatih - Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ogretmen-egitimi/ adresinden alındı.
 • Golubev, O., & Testov, V. (2015). Network informationtechnologies as a basis of new Educational paradigm. Procedia-SocialandBehavioral Sciences, 214, 128-134. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815059595, Erişim Tarihi: 07.08.2016.
 • Şahin, Y.T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Toprak, E. ve Bozgeyikli, H. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(31), 125-147.
 • Toprak, E. ve Selçuklu, A. E. (2012). Öğretmen adaylarının sosyoeko-nomik düzeyleri ile LYS puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. OPUS Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies, 2(3), 44-61.
 • Uluyol, Ç., ve Eryılmaz, S. (2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2).
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0325-7528
Yazar: Mustafa Durmuşçelebi (Sorumlu Yazar)
Kurum: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7347-3827
Yazar: Sine Temircan
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus357033, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {632 - 652}, doi = {10.26466/opus.357033}, title = {MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Temircan, Sine and Durmuşçelebi, Mustafa} }
APA Durmuşçelebi, M , Temircan, S . (2017). MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 632-652. DOI: 10.26466/opus.357033
MLA Durmuşçelebi, M , Temircan, S . "MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 632-652 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/357033>
Chicago Durmuşçelebi, M , Temircan, S . "MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 632-652
RIS TY - JOUR T1 - MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi AU - Mustafa Durmuşçelebi , Sine Temircan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.357033 DO - 10.26466/opus.357033 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 632 EP - 652 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.357033 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.357033 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %A Mustafa Durmuşçelebi , Sine Temircan %T MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.357033 %U 10.26466/opus.357033
ISNAD Durmuşçelebi, Mustafa , Temircan, Sine . "MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 632-652. http://dx.doi.org/10.26466/opus.357033