Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 889 - 911 2017-12-29

Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı
Approaching On The Issues Of Political Agenda And Identification Of Media Usage Habits Of The Youths: The Case Of The July 15 Coup Attempt

Yavuz Bayram [1]

84 320

Günümüz insanının siyasal gündeme ilişkin en önemli enformasyon kaynaklarını kitle iletişim araçları oluşturmaktadır. Özellikle siyasal ve sosyal kriz durumlarında kitle iletişim araçları kanaat oluşturmada hayati bir rol oynamaktadır. Teknoloji ile daha yakın ilişki içerisindeki genç nüfusun günümüzde haber medyasını takip etme ve siyasal gündemlerini oluşturma noktasında değişim ve dönüşüm gözlemlenmektedir. Yapılan bu çalışmada eğitimli gençlerin siyasal gündemlerini hangi kaynaklardan takip ederek oluşturdukları, siyasal tutumlarını belirlemede hangi faktörlerin etkili olduğu, farklı medyaları ne sıklıkla takip ettikleri ve 15 Temmuz darbe sürecinde medyanın oynadığı rolü nasıl yorumladıkları sorularına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerden seçilen örneklem grubuna anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma sonucunda gençlerin gelenekselden çok internet tabanlı enformasyon kaynaklarından siyasal gündemi takip ettikleri, siyasal tutum geliştirme noktasında ise geleneksel enformasyon kaynakları ve birincil ilişkilerin geçerli olduğu ortamlara daha bağlı kaldıkları bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca gençlerin siyasal gündem konularına yüksek düzeyde ilgi gösterdikleri ve bu konuda kendilerini bilgili saydıkları da saptanmıştır. Üniversiteli gençlerin 15 Temmuz darbe sürecinde de medyanın rolünü önemsediği, fakat bu süreçte medyanın kendilerini yeterince bilgilendirmediğini düşündükleri sonuçlarına da ulaşılmıştır.

Mass media are the most important sources of information regarding the political agenda of today's people. Especially in cases of political and social crisis, mass media plays a crucial role in constructing opinion. Today, young people in a closer relationship with technology are undergoing change and transformation at the point of following the news media and forming their political agendas. In this study, it was attempted to find answers to the questions about how educated young people follow their political agendas, what factors are influential in determining their political attitudes, how often they follow different media, and how they interpret the role played by the media during the July 15 coup. Questionnaires were applied to the sample group selected from the students who had undergraduate education at Karadeniz Technical University. As a result of the study, young people are more informed that they are following the political agenda from the internet based information sources rather than the traditional ones and that they are more dependent on traditional information sources and the environments where the primary relations are valid in terms of developing political attitudes. It has also been determined that young people have a high level of interest in the political agenda and that young people think they are knowledgeable in this regard. It was also found that college youngsters paid attention to the role of the media during the July 15 coup, but that they thought the media did not adequately inform themselves. 

 • Alkan, H. (2016). 15 temmuz’u anlamak: Parametreler ve sonuçlar. Bilig, 79, s. 253-272.
 • Arklan, Ü., ve Karakoç, E., (2015). Medyanın genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi edinme aracı olarak kullanımı: Görgül bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1(33), 325-363.
 • Atabek, N., (1998). Gündem belirleme yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7, 155-174.
 • Balcı, Ş. ve Damlapınar, Z., Pınarbaşı, T., E., Astam, F., K., (2016). Siyasal bilgilenmede medyanın rolü ve etkinliği: Üniversite öğrencileri araştırması. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 111-126.
 • Cohen, B. (1963). The press and foreign policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Dearıng, J., W. ve Rogers, E., M. (1996). Agenda Setting. NY: Sage Publications.
 • Devran, Y. ve Özcan, Ö. F., (2016). 15 temmuz darbe girişimi: Gelenekselden yeniye medya araçlarının kullanımı. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 7(25),71-92. DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.4.004.x
 • Huck, I. and Quırıng O., Brosıus, H., B., (2009). Perceptual phenomena in the agenda setting process. International Journal of Public Opinion Research, 21(2), 139-164.
 • Kosıckı, G. M. (1993). Problems and opportunities in agenda-setting research. Journal of Communication 43 (2).
 • Küçükkurt, M. ve Hazar, Ç. M., Çetin, M., Topbaş, H., (2009). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden üniversite öğ-rencilerinin medyaya bakışı. Selçuk İletişim, 6(1), 37-50.
 • Manheım, J., B. (1978). Model of agenda dynamics (İn) Communication Yearbook 10, Margaret Mclaughlin (Edt.), P.499-516, Newbury Park, Cal.:Sage.
 • McCombs, M., (1981). Political agenda, (In) Media Agenda Setting İn A Presidential Election: Issues, Images And Interest (Edt. Weaver D H, Graber D, Mccombs M, Eyal C.), Praeger, New York.
 • McCombs, M., (1997). Building consensus: The news media's agenda-setting roles, (In) Political Communication, 14:4, Pp. 433-443, Doı: 10.1080/105846097199236.
 • McCombs, M., (2005). A look at agenda-setting: Past, present and future. Journalism Studies, 6(4), 543-557, Doı: 10.1080/14616700500250438
 • McQuail, D., ve Windahl, S.,, (1997). Kitle iletişim modelleri, (Çev.: Konca Yumlu), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Melek, G., Toker, H., (2017). Şiddet, demokrasi ve terör bağlamında ana akım medyanın analizi: 15 temmuz darbe girişimi. Erciyes İletişim Dergisi “Akademia”, 5(1), 222-234.
 • Rogers, E., M., and Dearıng, J., W., (2011). Agenda setting research: Where has it been? where is it going, (In) Communication Year-book 11, J. A Anderson (Edt.), P. 555-594, Newbury Park: Sage.
 • Severin, W., J. Tankaard, J., W., (1994). İletişim kuramları: Kökenleri, yöntemleri ve kitle iletişim araçlarında kullanımları, (Çev.: Ali Atıf Bir, Serdar Seven), 1. Baskı, Eskişehir: Kibele Sanat Merkezi.
 • Shaw, D., L., and Mc Combs, M., E., (1997). The emergence of American political issues: The agenda setting functions of the press. St.Paul: West Publication Company.
 • Toruk, İ., (2008). Üniversite gençliğinin medya kullanım alışkanlıkları üzerine bir analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 475-488.
 • Türk Dil Kurumu, (1998). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Walgrave, S., and Soroka, S., Nuytemans, M., (2008). The mass media’s political agenda-setting power a longitudinal analysis of media, parliament, and government in Belgium (1993 to 2000). Comparative Political Studies, 41(6), 814-836.
 • Yüksel, E. (2001). Medyanın gündem belirleme gücü.Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-1494-7823
Yazar: Yavuz Bayram (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus359703, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {889 - 911}, doi = {10.26466/opus.359703}, title = {Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı}, key = {cite}, author = {Bayram, Yavuz} }
APA Bayram, Y . (2017). Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 889-911. DOI: 10.26466/opus.359703
MLA Bayram, Y . "Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 889-911 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/359703>
Chicago Bayram, Y . "Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 889-911
RIS TY - JOUR T1 - Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı AU - Yavuz Bayram Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.359703 DO - 10.26466/opus.359703 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 889 EP - 911 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.359703 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.359703 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı %A Yavuz Bayram %T Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.359703 %U 10.26466/opus.359703
ISNAD Bayram, Yavuz . "Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 889-911. http://dx.doi.org/10.26466/opus.359703