Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 616 - 631 2017-12-29

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
A Scale Development Study on Evaluation of the Training Process of Novice Teachers

Hasan Hüseyin Aksu [1] , Tuğçe Durmuş [2]

160 216

Bu çalışmanın amacı 2015-2016 bahar yarıyılında ilk kez uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin farklı değişkenler açısından incelenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu bağlamda araştırma 2015-2016 bahar yarıyılında atanan öğretmenlerle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ilinden farklı/aynı yere atanan, farklı branşlarda 110 aday öğretmen oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 16 madde ve tek faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıştır.  Faktör analizi sonucu uyum iyiliği indekslerinin, kabul edilebilir ve iyi uyum sınırları içerisinde oldukları görülmüştür. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda “Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirme Ölçeği” nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu bulunmuştur. 

The aim of this study is to develop a valid and reliable scale for investigating, based on different variables, the process of training Novice teachers that was first applied in Spring Term in the Education Year of 2015 and 2016. In this context, the sample of the study is made up of a group of teachers appointed in spring term in the education year of 2015 and 2016. Hundred and ten prospective teachers of different branches, who were appointed in the same/different places in theProvince of Giresun, make up of the study-group. Explanatory factor analysis was made for the verification of the validity and reliability of the scale developed. The results obtained from the explanatory factor analysis indicated that the scale developed was based on a structure of sixteen items and only a single factor. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the prepared scale was calculated as 0,81. Based on the results of factor analysis, the index of conformity was found to be acceptable and in good conformity. The results obtained from the reliability and conformity analysis conducted indicated that ‘The Scale For The Evaluation of The Process of Training Novice Teachers’ was found to be reliable and valid.

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için" bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği" geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 1-8.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Aydın, R.; Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, (2), 119-142.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.
 • Başkan, G. A., Aydın, A., ve Tuğba, Ö. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi, 17. Baskı.
 • Çapa, Y., ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 69-73.
 • Çelikten, M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 151-159.
 • Dal, S., ve Aktay, S. (2015). İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlik Ölçeği Geliştirme Çalişmasi. Journal of Academic Studies, 17(67), 185-200.
 • Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başinda yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Educa-tion Faculty, 15, 63-77.
 • Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T., ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 27-33.
 • Işık, A., Çiltaş, A., ve Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.
 • Kan, A. (2007). Öğretmen adaylarının eğitme-öğretme özyetkinliğine yönelik ölçek geliştirme ve eğitme-öğretme özyetkinlikleri açısından değerlendirilmesi (Mersin üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-20.
 • Korkmaz, İ., ve Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38(38), 266-277.
 • Kiraz, E. (2003). Uygulama öğretmeni yeterlilik ölçeği: Ölçü aracı geliştirme örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 387-398.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler, Ankara: Pegem A Yayınları, s.9.
 • Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Şişman, M. (2011). Eğitim bilimine giriş. PegemA Yayıncılık.
 • Topal, T. (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması ve Öğrenci Başarısı ile İlişkisi. Yayımlanmamış doktota tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45(45), 109-127.
 • Üstüner, M. (2004, Haziran). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. Bildiri Özeti olarak Sunuldu. Ankara.
 • Yalçınkaya, M. (2002). Yeni öğretmen ve teftiş. Milli Eğitim Dergisi, 150(153-154), 153-154.
 • Yıldırım, B. (2015). Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi, 3(1), 33-43.
Konular Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-4898-6476
Yazar: Hasan Hüseyin Aksu (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-6776-3243
Yazar: Tuğçe Durmuş
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus361334, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {616 - 631}, doi = {10.26466/opus.361334}, title = {Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Durmuş, Tuğçe and Aksu, Hasan Hüseyin} }
APA Aksu, H , Durmuş, T . (2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 616-631. DOI: 10.26466/opus.361334
MLA Aksu, H , Durmuş, T . "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 616-631 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/361334>
Chicago Aksu, H , Durmuş, T . "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 616-631
RIS TY - JOUR T1 - Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Hasan Hüseyin Aksu , Tuğçe Durmuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.361334 DO - 10.26466/opus.361334 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 616 EP - 631 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.361334 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.361334 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması %A Hasan Hüseyin Aksu , Tuğçe Durmuş %T Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.361334 %U 10.26466/opus.361334
ISNAD Aksu, Hasan Hüseyin , Durmuş, Tuğçe . "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 616-631. http://dx.doi.org/10.26466/opus.361334