Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 599 - 615 2017-12-29

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi
Investigation of The Reasons Why Teachers Do Not Make Graduate Education

Emre Toprak [1] , Özden Taşğın [2]

102 269

Bu araştırmada öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmama nedenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme sıralama yargılarına dayalı olarak ölçekleme yoluyla yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre de karşılaştırmalı inceleme yapılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kayseri’de farklı okul türlerinde görev yapan toplam 220 öğretmen katılmıştır. Araştırmada öğretmen özelliklerini belirlemeyi amaçlayan sorularla, ölçekleme yapılacak nedenlerden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmamasında en önemli neden olarak lisansüstü eğitimin yoğun ve yıpratıcı olmasını gördüğü, bunu sırasıyla maddi yük getirmesi, okuldaki dersleri ayarlayamama, lisansüstü eğitim yapanlardan gelen olumsuz dönütler, istenen programın olmaması, giriş koşullarını sağlayamama, nasıl yapılacağını bilememe ve mesleğe katkısına inanmama nedenlerinin izlediği belirlenmiştir. Cinsiyet açısından erkek katılımcılarda en önemli neden lisansüstü eğitimin maddi yük getirmesi iken; kadın katılımcılar için lisansüstü eğitimimin yoğun ve yıpratıcı olması şeklinde ortaya çıkmıştır. Medeni durum açısından ise evli katılımcılarda ilk sırada lisansüstü eğitimin maddi yük getirmesi var iken; bekar katılımcılarda okuldaki dersleri ayarlayamama olmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öneriler geliştirilmiştir. 

In this research, it is aimed to investigate the reasons why teachers do not perform post-graduate education. The review was done by scaling based on ranking judgments. In addition, a comparative study was conducted according to gender and marital status variables. A total of 220 teachers from different school types participated in the research in Kayseri during the academic year of 2016-2017. A questionnaire aiming to determine the characteristics of teachers in the study was used with a data gathering tool consisting of reasons to be scaled. According to the results of the research, it was found that the most important reason why the teachers did not perform the post-graduate education was that they found that the post-graduate education was intense and painful and that they could not afford the financial burdens respectively, not knowing how to do it, and not believing in contribution to the profession. In terms of gender, the most important reason for male participants is to put financial burden on post-graduate education; and that the post-graduate education for female participants is intense and weary. In terms of marital status, while there is a financial burden for graduate education in the first place among married participants, single lessons in the school have been set-patching in attendance. Proposals have been developed according to the results of the research.

 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları (Ankara G. Ü. Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başer, N., Günhan, B. ve Yavuz, G. (2005) Ortaöğretim fen ve matematik alanında öğrenim gören tezsiz yüksk lisans öğrencilerinin aldık-ları eğitimden beklentileri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm öneri-leri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 95-101.
 • Bayındır, N. ve Kılıç, H. Ş. (2011). Öğretmen adaylarının lisansüstü eği-timin gerekliliğine ilişkin görüşleri (DPÜ Sınıf Öğretmenliği AD Örneği), V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi.
 • Çıkrıkçı, Demirtaşlı, N. (2002). Lisansüstü eğitim programlarına girişte lisansüstü eğitimi giriş sınavı (LES) sonucunun ve diğer ölçütle-rin kullanımına ilişkin bir tarama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-limleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 61-70.
 • Gencel, U. (2001). Yükseköğretim hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve akreditasyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi, 3(3), 164-218.
 • Güçlü, M. (2014). İlköğretim dergisinde yayımlanan öğretmenlik mesle-ği ile ilgili makalelerin değerlendirilmesi. NHBV Üniversitesi SBE Dergisi, 3(2), 111-127.
 • Güçlü, M. (2016). Yeni okul dergisinin ele aldığı eğitim sorunları açısın-dan değerlendirilmesi. NHBV Üniversitesi SBE Dergisi, 6(2), 68-85.
 • Karakütük, K. (2000). Öğretmenlerin lisansüstü öğretimi konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 193-209.
 • Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, II, 94-114.
 • Katılmış, A., Çelik, H. ve Kop, Y. (2013). Türkiye’de yüksek lisans öğre-niminde yaşanan sorunlar: Sosyal bilgiler öğretmenliği örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(1), 108-122.
 • ÖSYM, (1997). 1996-1997 öğretim yılı yüksek öğretim yılı istatistikleri. ÖSYM Yayını, Ankara
 • ÖSYM, (2003). 2002-2003 öğretim yılı yüksek öğretim yılı istatistikleri. ÖSYM Yayını, Ankara.
 • ÖSYM, (2007). 2005-2006 öğretim yılı yüksek öğretim yılı istatistikleri. ÖSYM Yayını, Ankara.
 • Sabancı, A. (2011). Lisansüstü eğitim gören öğretmenlerin öğrenimlerine yönelik karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlarla baş etme yöntem-leri ve beklentileri, V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim, Bilim ve Aklın Aydınlığına Eğitim, 58, 40-45.
 • Sözer, A. N., Tütüncü, Ö., Doğan, Ö. İ., Gencel, U., Gül, H., Tenikler, G., Tarlan, D., Aksaraylı, M., Eser, D., Seçer, B., Yağcı,
 • K., Topoyan, M., ve Devebakan, N. (2002). Dokuz eylül üniversitesi sosyal bi-limler enstitüsünde lisansüstü eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik bir alan araştırması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü Dergisi, 4(2),
 • Turgut, Y. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri, ÖSYM Yayınları, s. 141.
 • Tuzcu, G. (2003). Lisansüstü öğretim için yurtdışına öğrenci gönderme-nin planlanması, Milli Eğitim Dergisi, 155-165.
 • Türker, K. (1997). Bilim insanı yetiştirme: Dünyada ve Türkiye’de lisan-süstü eğitim, TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri, 7, 21-34, Ankara.
 • Yalçınkaya, M., Koşar, D. ve Altunay, E. (2014). Araştırma görevlilerinin bilim insanı yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri, Kastamonu Eği-tim Dergisi, 22(3), 1009-1034.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-9576-2865
Yazar: Emre Toprak (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-4131-4888
Yazar: Özden Taşğın
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus370680, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {599 - 615}, doi = {10.26466/opus.370680}, title = {Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Taşğın, Özden and Toprak, Emre} }
APA Toprak, E , Taşğın, Ö . (2017). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 599-615. DOI: 10.26466/opus.370680
MLA Toprak, E , Taşğın, Ö . "Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 599-615 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/370680>
Chicago Toprak, E , Taşğın, Ö . "Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 599-615
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi AU - Emre Toprak , Özden Taşğın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.370680 DO - 10.26466/opus.370680 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 599 EP - 615 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.370680 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.370680 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi %A Emre Toprak , Özden Taşğın %T Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.370680 %U 10.26466/opus.370680
ISNAD Toprak, Emre , Taşğın, Özden . "Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 599-615. http://dx.doi.org/10.26466/opus.370680