Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

22.555

88.502
12 cilt 1. sayı Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Endosonografi yapılan pankreatik kitle lezyonlarının cerrahi ve ince iğne aspirasyon biyopsi verilerinin patolojik sonuçlar ile analizi: 6 yıllık deneyim
  Sayfalar 1 - 6
  Memduh Şahin, Mehmet Cindoruk
 2. Elastografinin benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırımındaki rolü
  Sayfalar 7 - 12
  Ergin Sağtaş, Semin Melahat Fenkçi, Şenay Topsakal, Furkan Ufuk, Pınar Çakmak, Osman Alparslan
 3. Ovaryan hipersimulasyon sendromlu hastalarda anjiotensin dönüştürücü enzim geni insersiyon / delesyon polimorfizmi
  Sayfalar 13 - 22
  Cihan Kabukçu, Gülşen Vardar
 4. Hemiplejik hastalarda iş uğraşı tedavisi etkinliği
  Sayfalar 23 - 32
  Ata Bora Ayna, Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş
 5. Aktif erkek bireylerde tek seans uygulanan izokinetik egzersizin DNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 33 - 40
  EMİNE Kılıç Toprak, Fatma Ünver, Özgen Kılıç Erkek, Halil Korkmaz, Burak Oymak, Yasin Özdemir, Alten Oskay, Vural Küçükatay, Melek Bor Küçükatay
 6. Normal gözlerde yaş ve cinsiyetin retina kalınlığına etkisi’
  Sayfalar 41 - 48
  Gülin Tuğba Ongun
 7. KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI ESNASINDA METRONOM KULLANIMININ ETKİNLİĞİNİN MANKEN ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 49 - 54
  alper gündüz, Saylav Bora, Bahadır Çağlar, ismet parlak
 8. İnguinal herni hastalarında açık mı kapalı teknik mi daha fazla stres yaratır ?
  Sayfalar 55 - 59
  Feridun Suat Gökçe, İrfan Coşkun
 9. İntrameduller çivi uygulamasında erken yük vermenin kırık kaynamasına etkisi
  Sayfalar 61 - 66
  Nusret Ök, Bekir Alper Kılıç, Fahir Demirkan, Çağdaş Yörükoğlu, Mehmet Yücens, Nadir Aydemir, Harun Reşit Güngör, Nihal Büker
 10. Prostat kanserinin tanısında gri skala ve renkli Doppler ultrasonografinin yeri
  Sayfalar 67 - 76
  Ergin Sağtaş, Mahmut Refik Killi
 11. Bilgisayarlı tomografide insidental olarak saptanan meme lezyonları.
  Sayfalar 77 - 82
  ismet miraç çakır, Hatice Ayça Ata Korkmaz, Eser Bulut, Nahide Gökçe Çakır
 12. Göz sağlığı okuryazarlığı ölçeği
  Sayfalar 83 - 91
  Uğur Yılmaz, Mehmet Enes Gökler, Celal Emre Güneş, Osman Parça
 13. PAÜ hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran hipertansiyon hastalarında polifarmasi ve etkileyen faktörler
  Sayfalar 93 - 100
  Özgür sevinç, Mehmet Koray Adalı, Ayşen Til, Yeşim Kınacı Çimen
 14. İş sağlığı ve güvenliği öğrencilerinin kardiyopulmoner resüsitasyon becerisi
  Sayfalar 101 - 106
  Atakan YILMAZ, Murat Seyit, Ramazan Sabırlı, Mert Özen
 15. The relationship between the clinical features of children with cerebral palsy and the moods of their parents
  Sayfalar 107 - 114
  Ayşe Sarsan
 16. Hand enchondromas treated with injectable calcium phosphate cement
  Sayfalar 115 - 121
  Ali Çağdaş Yörükoğlu, Alp Akman, Ali Kitiş, Hande Usta, Ahmet Fahir Demirkan
 17. Osteoartritli hastalarda retina kalınlığının değerlendirilmesi
  Sayfalar 123 - 126
  Nusret Ök, Gökhan Pekel
 18. Akut kolesistitli hastalarda perkütan safra kesesi drenajı sonuçlarımız
  Sayfalar 127 - 132
  Muhammet Arslan, Sinan Sözütok, Serkan Akbulut, Bozkurt Gülek
 19. Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.
  Sayfalar 133 - 140
  İlknur Girişgen, Selçuk Yüksel, Eftal Egemen Akbulut, Kadriye Karcılı Yalçın, Hande Şenol
 20. Fonksiyonel alt üriner sistem fonksiyon bozukluğu olan çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü: Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 141 - 147
  Nuran ÇETİN, Aslı KAVAZ TUFAN
 21. Serebral Palsi tanısı ile izlediğimiz çocuklarda kullandığımız ortezler ve fonksiyonel durum ile ilişkisi
  Sayfalar 149 - 155
  Ayla Cagliyan Turk
 22. Unusual cause of acute abdominal pain: Uterine torsion
  Sayfalar 157 - 159
  Hüseyin Gökhan Yavaş, Furkan Ufuk
 23. Uzun Süre Litotomi Pozisyonunda Kalmaya Bağlı Gelişen Peroneal Palsi
  Sayfalar 161 - 163
  NEVSUN PIHTILI TAŞ
 24. Nöral migrasyon defektini saptamada ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin kullanımı.
  Sayfalar 165 - 166
  AYHAN ATIGAN, MEHMET BABÜR KALELİ
 25. 107 yaş, hepatobilier cerrahi ve torakal epidural anestezi: başarılı bir deneyim.
  Sayfalar 167 - 168
  Gülçin AYDIN, Oktay Aydın, Faruk Pehlivanlı
 26. Ampulla vaterinin primer taşlı yüzük hücreli karsinomu: Olgu sunumu ve literatür özeti
  Sayfalar 169 - 175
  Hatice Kuzular, Neşe Çallı Demirkan, Murat Özban
 27. Cinsel performans artırıcı bitkisel ürün ilişkili akut genç iskemik inme
  Sayfalar 177 - 180
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Gözde Öngün, Recep Aygül
 28. Atrofi ve proksimal kas güçsüzlüğü olan olgu: seronegatif Lambert Eaton Myastenik Sendrom
  Sayfalar 181 - 183
  Bahar Say, Ufuk Ergün, Gülten Karaca
 29. Proximal Left Anterior Descending Coronary Artery Thrombosis and Acute Anterior Myocardial Infarction Due to Energy Drink
  Sayfalar 185 - 188
  MEHMET KORAY ADALI, SAMET YILMAZ, OĞUZ KILIÇ, DURSUN DURSUNOĞLU
 30. Elektrokonvülsif terapi uygulamalarında anestezi.
  Sayfalar 189 - 197
  GÖKHAN KILINÇ, Bülent Atik, Aslı Mete