Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 119 - 125 2018-05-14

Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri.
Knowledge levels of personnels who work at statıons of 112 emergency health servıces of povınce of çanakkale on dısaster medıcıne.

Özgür Sevinç [1] , Yusuf Güner [2] , Ayşen Til [3]

77 334

GİRİŞ ve AMAÇ: Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeylerini ve başta eğitim olmak üzere bazı ilişkili etmenleri ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki araştırmanın evreni Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin tümüdür. 328 kişiden 260’ına (%79,2) ulaşılmıştır. Bağımlı değişken afet tıbbı bilgi düzeyidir. Eğitim ile ilgili değişkenler temel bağımsız değişken olup, sosyodemografik özellikler, meslek ve afete yanıt deneyimi diğer bağımsız değişkenlerdir. Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. SPSS 11.0 kullanılarak yapılan analizde Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık sınırı p<0.05’dir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan 260 personelin yaş ortalaması 27,6±8,5 yıldır, %56,9’u kadındır. Genel afet tıbbı bilgi düzeyi ortanca değeri 72 puandır. Personelin afet tıbbı bilgi düzeyi eğitimler (p=0,001) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Personelin mesleği (p=0,007) ve afet tatbikatlarına katılmış olmasının da (p=0,022) bilgi düzeyiyle ilişkisi gösterilmiş olmasına karşın; yaş, cinsiyet ve afet deneyiminin anlamlı bir ilişki göstermediği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Personelin genel afet tıbbı bilgi düzeyleri yeterli gibi görünmekle birlikte başta eğitim olmak üzere bazı faktörlerle yakın ilişki göstermektedir. Bunun yanı sıra personelin mesleğinin ve afet tatbikatına katılma deneyiminin de bilgi düzeyi üzerine etkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda 112 acil sağlık hizmetleri personeli afet tıbbı ile ilgili eğitimleri almalıdır. Aldığı eğitimlere ilave olarak, düzenli aralıklarla yapılacak afet tatbikatları ile personelin bilgi düzeyi desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Afet, afet tıbbı, 112 acil sağlık hizmetleri, afet tıbbı eğitimi

Türkçe Kısa Başlık: Afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri
INTRODUCTION: To reveal the knowledge levels of the personnels who work at the stations of Çanakkale 112 emergency health services on disaster medicine and some factors in connection with primarily education.
METHODS: This sudy is a analytic research in the cross sectional nature. The scope of the research covers the all personnels who work at the stations of Çanakkale 112 emergency health services. We reached a total of 260 people out of 328 ( 79,2 %). The variables related to education are basic variables. The sociodemographic features, the vocational experience and the experience of response to disaster are the other independant variables. The data has been combined by the method of questionaire and fill-in by yourself. In the analysis conducted by using SPSS 11.0 the tests of Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and linear regression analysis were used. The limit of meaningfulness is p<0.05.
RESULTS: The average age of the 260 personnels who attended the research is 27,6 ±8,5 years old and 56,9 % of them are female. The median for the knowledge level of general disater medicine is 72 points. There is a meaningful relationship in the positive direction between the knowledge level of the personnels on the disaster medicine.Even if the relationship between the personnel occupations (p=0,007) and their attendance in disaster exercises (p=0,022) and the level of knowledge was shown, it was established that age, gender and the experience of disaster did not indicate a meaningful relationship.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The knowledge level of the personnels on the general disaster medicine is observed as sufficient, this state reveals a close relationship with education. In this connection, the personnels of 112 emerg ency health services should receive education on disater medicine. The personnels’ level of knowledge should be supported by means of the disaster exercises which will be conducted at regular intervals.

İngilizce Kısa Başlık: Knowledge levels on dısaster medıcıne

 • 1. UNDHA, İnternationally agreed glossary of basic term related to disaster management, Glossary. Geneva: 1992;21.
 • 2. Yavuz Ö, Afetler sonrası yapılan sosyal yardımlar ve hizmetler. İstanbul: İdeal Kültür & Yayıncılık, 2014;19-38.
 • 3. EM-DAT-Disaster Trends. The ınternational disaster database, centre for research on the epidemiology of disasters,trends and relationships period 1900 to 2015. Avaible at: http://www.emdat.be/disaster_trends/index.html. Erişim tarihi 6 Aralık 2015. (Accesed December 6, 2015).
 • 4. Noji EK, Toole MJ. The historical development of public health responses to disasters. 1997;366-376.
 • 5. Noji EK. Disasters: Introduction and state of the art. 2005;3-8.
 • 6. Kuloğlu M. Bir ilin merkez 112 acil yardım istasyonlarında çalışan acil sağlık hizmetleri personeline düzenlenen olay yeri triajı (start yöntemi) hizmet içi eğitiminin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.
 • 7. Işık Ö, Aydınlıoğlu HM, Koç S, Gündoğdu O, Korkmaz G, ve Ay A. Afet yönetimi ve afet odaklı sağlık hizmetleri. Okmeydanı Tıp Dergisi 2012;28:82-123.
 • 8. Aker AT. 1999 marmara depremleri: epidemiyolojik bulgular ve toplum ruh sağlığı uygulamaları üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 2006;17:204-212.
 • 9. 7269 sayılı kanun-Tc. bayındırlık ve iskan bakanlığı, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun. Avaible at: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7269.pdf. Erişim tarihi 27 Aralık 2015. (Accesed December 27, 2015).
 • 10. 2515 sayılı kanun-T.c. sağlık bakanlığı, afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair yönetmelik. Avaible at: http://www.bursaafetacil.gov.tr/belgeler/ApprovalOfMinister/2515.pdf. Erişim tarihi 27 Aralık 2015. (Accesed December 27, 2015).
 • 11. TAMP-T.C. başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, Türkiye afet müdahale planı. Avaible at: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140103-12.htm. Erişim tarihi 27 Aralık 2015. (Accesed December 27, 2015).
 • 12. Reilly MJ, Markenson D, DiMaggio C. Comfort level of emergency medical service providers in responding to weapons of mass destruction events: impact of training and equipment. Prehosp Disaster Med 2007;22:297-303.
 • 13. Altıntaş HK. Afet tıbbında öğretim ve eğitim. Hacettepe Tıp Dergisi 2005;139-146.
 • 14. Furbee MP, Coben HJ, Smyth KS, Manley GW. Realities of rural emergency medical services disaster preparedness. Prehosp Disaster Med 2006;21:63-70.
 • 15. Barış E. Afet tıbbı eğitiminin İzmir metropol alanda acil sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin bilgi düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2011.
 • 16. UMKE Temel eğitimi kitabı. Avaible at: http://www.umke.org/tum-umke-illeri/umke-temel-egitim-kitabi-h2020.html. Erişim tarihi 12 Aralık 2015. (Accesed December 12, 2015) . 17. Huang B, Li J, Li Y, Zhang W, Pan F and Miao S. Need for continual education about disaster medicine for health professionals in China-a pilot study, BMC Public Health 2011;11-89.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi Mayıs
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özgür Sevinç (Sorumlu Yazar)
Kurum: 1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Denizli
Ülke: Turkey


Yazar: Yusuf Güner
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşen Til
Kurum: PAU.Tıp Fak.Halk Sağlığı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { patd399557, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {119 - 125}, doi = {10.5505/ptd.2017.30643}, title = {Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri.}, key = {cite}, author = {Sevinç, Özgür and Güner, Yusuf and Til, Ayşen} }
APA Sevinç, Ö , Güner, Y , Til, A . (2018). Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri.. Pamukkale Tıp Dergisi, 11 (2), 119-125. DOI: 10.5505/ptd.2017.30643
MLA Sevinç, Ö , Güner, Y , Til, A . "Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri.". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 119-125 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/36986/399557>
Chicago Sevinç, Ö , Güner, Y , Til, A . "Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri.". Pamukkale Tıp Dergisi 11 (2018): 119-125
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri. AU - Özgür Sevinç , Yusuf Güner , Ayşen Til Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.5505/ptd.2017.30643 DO - 10.5505/ptd.2017.30643 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 125 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.5505/ptd.2017.30643 UR - http://dx.doi.org/10.5505/ptd.2017.30643 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri. %A Özgür Sevinç , Yusuf Güner , Ayşen Til %T Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri. %D 2018 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 11 %N 2 %R doi: 10.5505/ptd.2017.30643 %U 10.5505/ptd.2017.30643
ISNAD Sevinç, Özgür , Güner, Yusuf , Til, Ayşen . "Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri.". Pamukkale Tıp Dergisi 11 / 2 (Mayıs 2018): 119-125. http://dx.doi.org/10.5505/ptd.2017.30643