Year 2018, Volume , Issue 31, Pages 99 - 120 2018-04-13

İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Durmuş GÖKKAYA [1] , Dilruba İZGÜDEN [2] , Ramazan ERDEM [3]

128 250

İnsanın sosyal bir varlık olması sonucu çalıştığı kurum içerisinde formal yapılanmalar dışında, kendiliğinden oluşan birtakım informal ilişkiler söz konusu olabilmektedir. Çalışanlar arasında meydana gelen bu tür iş dışı ilişkiler kurum içinde ve kurum dışında kendini gösterebilmekte ve formal yapıları da etkileyebilmektedir. Bu nedenledir ki çalışanlar arasındaki informal ilişkilerin tespit edilmesi ve örgütsel değişkenler üzerindeki etkilerinin ortaya konulması önemli bir husustur. Bu kapsamda çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademisyenlerin informal ilişkilerinin tespiti ve bunların akademisyenlerin üniversiteye olan bağlılıkları üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, akademisyenlerin duygusal ve normatif bağlılıklarının yüksek, devam bağlılıklarının ise düşük olduğu tespit edilmiştir. Yanı sıra informal ilişkilerden kurum içi ilişkilerin kurum dışı ilişkilere kıyasla daha sık görüldüğü ortaya konulmuştur. Yapılan regresyon analizleri sonucunda ise; informal ilişkilerin örgütsel bağlılık üzerinde duygusal ve normatif bağlılık boyutlarında olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca sağlık bilimlerindeki akademisyenlerin sosyal ve fen bilimlerdeki akademisyenlere göre üniversiteye bağlılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır
İnformalite, İnformal İlişkiler, Örgütsel Bağlılık
  • Adams, R.G., and Blieszner, R. (1994). An Integrative Conceptual Framework for Friendship Research, Journal of Social and Personal Relationships, v.11 no.2: 163-184. Allen, N. J., and Meyer, J. P. (1996). “Affective, Continuance, And Normative Commitment To The Organization: An Examination Of Construct Validity”, Journal of Vocational Behavior, 49(3), 252-276. Barnard, C. I., (1968). The Functions of The Executive, Vol. 11,United Kingdom: Harvard University Press. Bateman, T. S. and Strasser, S. (1984). “A Longitudinal Antecedents of Organizational Commitment”, Academy of Management Journal, Vol:27, No:1, pp. 95-112. Boylu, Y., Pelit, E., ve Güçer, E. (2007), “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(511), 55-74. Buchanan, B. (1974). Building Organizational Commitment: The socialization of Managers in Work Organizations, Administrative Science Quarterly, 533-546. Can, A., (2014). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, 3. Baskı, Pegem Akademi, Ankara. Durukan, H., (2003). “Yönetimde İnsan İlişkileri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2): 277-284. Farris, G. F., (1979), “The Informal Organization in Strategy Decision-Making”, International Studies of Management and Organization, 9(4): 37-62. Guatam, Thaneswor, Rolf Van Dick, Ulrich Wagner, Narottam Upadhyay ve Ann J. Davis (2005). “Organizational Citizenship Bheavior and Organizational Commitment in Nepal”, Asian Journal of Social Psychology, 8, 305-314. Huselıd, M.A. and Day, Nancy.E. (1991). “Organizational Commitment, Job Involvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 76, No. 3, pp. 380-391. Koçel, (2015). İşletme Yöneticiliği, 16. Basım, Beta Yayncılık, İstanbul. Krackhardt, D. and Hanson, J. R., (1993). “Informal Networks: The Company Behind the Chart”, Harward Business Review, 71(4): 104-113. Lopes Morrison, R. (2005). Informal relationships in the workplace: Associations with job satisfaction, organisational commitment and turnover intentions. New Zealand Journal of Psychology, 33(3). Meyer, J. P., and Allen, N. J. (1991). “A Three-Component Conceptualization Of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, 1(1), 61-89. Meyer, J. P., Allen, N. J., and Gellatly, I. R. (1990). “Affective and Continuance Commitment to the Organization: Evaluation Of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations”, Journal Of Applied Psychology, 75(6), 710-720. Mottaz, C. J. (1989). “An Analysis of the Relationship Between Attitudinal Commitment and Behavioral Commitment”, The Sociological Quarterly, 30(1), 143-158. Mowday, R. T., Steers, R. M., and Porter, L. W. (1979). “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal Of Vocational Behavior, 14(2), 224-247. Mowday, R. T., Porter, L. M., and Steers, R. M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commit- Ment, Absenteeism, and Turnover, New York: Academic Press. Newstrom, J. W., Monczka, R. E. and Reif, W. E., (1974). “Perceptions of The Grapevine: Its Value and Influence”, The Journal of Business Communication, 11(3): 12-20. Paul, S., (2013). “On Some Aspects of Link Analysis and Informal Network in Social Network Platform”, 2(7):371-377. Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., and Boulıan, P. V., (1974). “Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Turnover Among Psychiatric Technicians”, Journal Of Applied Psychology, Vol. 59, pp. 603-609. Reichers, A. E. (1985). “A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment”. Academy Of Management Review, 10(3), 465-476. Robbins, S. P., and Judge, T. A. (1993), Organization Behaviour, Prentice Hall, London. Song, X., Shi, W., Ma, Y., and Yang, C. (2015). “Impact of informal networks on opinion dynamics in hierarchically formal organization”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 436, 916-924. Subramanian, S. (2006). “An “Open Eye and Ear” Approach to Managerial Communication”, Vision: The Journal of Business Perspective, 10(2), 1-10. Üstüner, M. (2009). “Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-17. Waldstrom, C., (2001). Informal Networks in Organizations: A Literature Review, The Aarhus School of Business. Yalçın, A. ve İplik F.N. (2005). “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, ss. 395-412. Yıldırım, F. (2002). “Çalışma yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yılmaz, A. S. (2007). “İnformel İlişki Şekillerinin Kurumsal Yapılara Yansımaları: Elazığ’daki Kamu Görevlileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. (http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz) Erişim Tarihi: 20.07.2017.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Durmuş GÖKKAYA (Primary Author)

Author: Dilruba İZGÜDEN

Author: Ramazan ERDEM

Bibtex @research article { pausbed414634, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {99 - 120}, doi = {10.30794/pausbed.414634}, title = {İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {GÖKKAYA, Durmuş and İZGÜDEN, Dilruba and ERDEM, Ramazan} }
APA GÖKKAYA, D , İZGÜDEN, D , ERDEM, R . (2018). İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 99-120. DOI: 10.30794/pausbed.414634
MLA GÖKKAYA, D , İZGÜDEN, D , ERDEM, R . "İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 99-120 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414634>
Chicago GÖKKAYA, D , İZGÜDEN, D , ERDEM, R . "İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 99-120
RIS TY - JOUR T1 - İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Durmuş GÖKKAYA , Dilruba İZGÜDEN , Ramazan ERDEM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414634 DO - 10.30794/pausbed.414634 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 120 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414634 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414634 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Durmuş GÖKKAYA , Dilruba İZGÜDEN , Ramazan ERDEM %T İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414634 %U 10.30794/pausbed.414634
ISNAD GÖKKAYA, Durmuş , İZGÜDEN, Dilruba , ERDEM, Ramazan . "İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (April 2018): 99-120. https://doi.org/10.30794/pausbed.414634