Yıl 2018, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 285 - 301 2018-04-13

ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ

Nilüfer Serinikli [1]

164 188

Bu çalışmada çalışanların kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Edirne ilinde faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri üst birliğinde çalışan 102 kişiden anket yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerde Pearson Korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algıları artıkça örgütlerine olan bağlılıkları da artmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık, Kooperatif
  • Ali, İ., Rehman, K. U., Ali, S., Yousaf, J. ve Zia, M. (2010). “Corporate Social Responsibility İnfluences, Employee Commitment And Organizational Performance”. African Journal of Business Management, 4(12), 2796-2801. Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). “The Measurement And Antecedents Of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization”. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18. Ateşoğlu, İ. ve Türker, A. (2010). “Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (3), 207-226. Balı, S. ve Cinel, M. O. (2011). “Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk”. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 45-60. Başol, G., ve Yalçın, B. (2009). “Eğitim Örgütlerinde Meyer Ve Allen Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. 5th International Balkan Educational and Science Congress, 2, 497-507, Edirne. Bay, E. (2006). İsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bileşeninin Türkiye Kapsamında İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bayram, L. (2009). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, 59, 125-139. Bayraktaroğlu, S., Yılmaz, E. S. ve Can, Y. M. (2014). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Siyaset, Ekonomi ve Y+önetim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 99-122. Benligiray, S. ve Sönmez, H. (2011). “Hekimlerin Ve Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıklarını Artırmayı Sağlayan Faktörler”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 49-64. Bozkurt, Ö. ve Yurt, İ. (2013). “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 121-139. Carroll, B. A. (1991). “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, 39-48. Çalışkan, O. ve Ünüsan, Ç. (2011). “Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetine Etkisi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (2), 154-166. Coşkuner, S. Ve Yertutan, C. (2009). “Kurum Ev İdaresi Alanında Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, 27(2),1-18. Demir, R. ve Türkmen, E. (2014). “Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 47-59. Demir, C. ve Öztürk, U. C. (2011). “Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 17-41. Demirel, Y. (2009). “Örgütsel Bağlılık Ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 115-132. Demirkol, A. Y. (2014). “Eğitim Kurumlarında Örgütsel Bağlılık: Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir Araştırma”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-15. Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61. Erden, P. (2011). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erkman, T. ve Şahinoğlu, F. (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine İlişkin Çalışan Algıları İle Örgütsel Bağlılığın Hizmet Sektöründe İncelenmesi. Marmara Üniversitesi İİBF. Dergisi, 33(2), 267-294. Ersöz, H. Y. (2007). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No: 2007-36, İstanbul. Halıcı, A. (2001). “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale ilinde Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 7 (1), 11-26. Halim, L., Sumiati, A. and Rahayu, M. (2016). “The Effect of Employee’s Perceptions on Corporate Social Responsibility Activities on Organizational Commitment, Mediated by Organizational Trust”. International Journal of Business and Management Invention, 5(4), 43-49. Hamid, M and Zubair, A. (2016). “Corporate Socıal Responsıbılıty And Organızatıonal Commıtment Among Employees In The Corporate Sector”. Pakıstan Busıness Revıew, 933-949. Hasanov, V. (2010). Çalışanların İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarına İlişkin Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kaya, H. (2008). “Demografik Özelliklerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılaması Üzerindeki Rolü: Bandırma Yerelinde Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20),96-110. Korkmaz, S. (2009). İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları, 1. Baskı, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli. Ming, S.Y. (2014). Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment of Semiconductor Companies in Kulim High Tech Park, Kedah: Employees Perspectives. Master Of Scıence Internatıonal Busıness, Unıversıtıy Utara Malaysıa. Mutlu, H. M., Çeviker, A. ve Esen, M. (2010). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri”. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 109-150. Özaslan, E. (2006). Sosyal Sorumluluk Projelerinin Desteklenmesinde Etik Değerlerin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü. Özdemir, H. (2009). “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 57-72. Özdemir, H. Ö. (2007). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdesleşme, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: Opet Çalışanlarına Yönelik Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özüpek, M. N. (2005). Kurumsal İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Tablet Kitapevi, Konya. Öztürk, Ö. N. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi ve Türkiye’de Uygulanması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pelit, E. (2009). “Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16 (2), 19-31. Şahinoğlu, F. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarıyla Olan İlişkisine Yönelik Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Torlak, Ö. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1973, Eskişehir. Türkmen, E. ve Demir, R. (2014). “Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(2) . 47-59 Uçkun, G. S., Demir, B. ve Gültekin, A. (2013). “Örgüt Kültürünün Yapısı Ve İnsani İlişkiler İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi İdari Personel Örneği”. Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(3), 69-91. Vural, A. Z. B., ve Coşkun, G. (2011). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1, 61-87. Yalçın, A. ve İplik, N. F. (2005). “Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 395-412. Yılmaz, M. (2015). Kurumsal İtibar Yönetimi Algısının Örgütsel Bağlılık Algısı Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nilüfer Serinikli

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed414966, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {285 - 301}, doi = {10.30794/pausbed.414966}, title = {ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Serinikli, Nilüfer} }
APA Serinikli, N . (2018). ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 285-301. DOI: 10.30794/pausbed.414966
MLA Serinikli, N . "ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 285-301 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414966>
Chicago Serinikli, N . "ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 285-301
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ AU - Nilüfer Serinikli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414966 DO - 10.30794/pausbed.414966 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 301 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414966 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414966 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ %A Nilüfer Serinikli %T ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414966 %U 10.30794/pausbed.414966
ISNAD Serinikli, Nilüfer . "ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İLİŞKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (Nisan 2018): 285-301. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414966