Yıl 2018, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 315 - 328 2018-04-13

IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Durmuş ACAR [1] , Serpil SENAL [2] , Thkra Sabar HUSSEIN [3]

88 105

Son yıllardaki gelişmeler, kamu sektörünün verdiği hizmetin kalitesinin arttırılması için bu kurumların muhasebe bilgi sistemlerinin yeniden yapılandırılması gereğini ortaya koymaktadır. Çünkü sadece bütçe gelir ve giderlerini kayda alan bir sistem artık kurumun performansı ile ilgili veriler sunamamaktadır. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de devlet muhasebe süreci ile ilgili son yıllarda birçok düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile birlikte kamu kurumlarının nakit gelir ve giderlerini kayda almaktan ziyade kurumun kaynakları ne kadar etkin kullandığı ile ilgili bilgiler de üretmektedir.  Bu kapsamda çalışmada, Türkiye ve Irak devlet muhasebe sistemi tanıtılmış ve her iki sistemin kamu kurumları muhasebe sistemi arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların kullanılan hesap planları yardımıyla ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Muhasebe Bilgi Sistemi, Devlet Muhasebesi, Hesap Planı
  • Abdurrahim, S., M. (1988). “Gelişmekte Olan Ülkelerin Devlet Sektöründe Muhasebe Bilgilerinin Etkili Bir Sistemin Kurma Ana Boyutları”, Ekonomik A'fak Dergisi. Ahmed, H., Ali, H. (2014). Düşünce Çerçevesiyle Uygulama Sistemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemleri, Yayın Evi: Eddaru-1 Camiiyye, İskenderiye. Ataç, E., Coşkun, G., Moğol, T. (2004). Bütçe, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1587, Eskişehir. Besyon, H. A. M. (1988). Yönetim Muhasebesi, Musul Üniversitesi Yayınları, Musul. Bira, N. K. (2009). “Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığında Muhasebe Sisteminin Yeterlilik –Etkinlilik- Değerlendirilmesi ve Temsilcilik Kurumuyla Kültürel İlişkilerinin Hedeflerini Gerçekleştirmek”, Yüksek Lisans Tezi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bağdat Üniversitesi, Irak. Brımkand, A. (1995). Etkin Devlet Muhasebesi, (Çev: H. Abdulrahman Bahs), İdari Araştırmalar Merkezi, Kamu Yönetimi Enstitüsü, Riyad. Güler, M., Gülçiçek, M. (2010). “Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Tarihi Süreci”, Kamu Hesaplarına Uzman Bakış Dergisi, Sayı:1. Güvemli, O., Toraman, C., Güvemli, B. (2017). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muhasebesi, Miki Maatbacılık, Ankara. Dağ, Ö.,(2016). Devlet Muhasebesi, Seçkin Yayıncılık, 5.baskı. Ergen, Z. (2016). “Kamu Mali Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Muhasebe-i Umumiye Kanunundan 5018 Sayılı Kanuna Bütçe ve Harcama Usullerinde Dönüşüm, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:8, No:1. IFACpsc Study 1. (1991). Financial Reporting by National Governments, Issued by the International Federation of Accountants, New York, March. INTOSAI, (1999). Accounting Standards Framework, Issued by CAS, U.S.GAD, Washington, D.C, U.S.A. İspir, U. (2011) “Türkiye’de Devlet Muhasebesi Standartları İle Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Karaarslan, E. (2004). “Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Serüveni”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 54, Temmuz-Eylül. Karaarslan, E. (2005). Devlet Muhasebesi Olgusu Ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi Standartları, Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü, TÜRMOB Yayınları, 276, Ankara. Karaarslan E. (2007). Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Soru Ve Cevaplarıyla Devlet Muhasebesi, Mitaged Yayınları, Ankara. Kırlı, M. (2013). “Belediyelerde Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe Uygulamaları”, Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, Ağustos. Öz, A. E. (2008). “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Kapsamında Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak Analizi”, Maliye Uzmanlığı Yeterlilik Tezi, Ankara. Pehlivan N. (2010). “Devlet Muhasebe Sistemi Ve Katma Bütçeli Kuruluşlarda Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Çorum. Shım, J. K., Siegel, J. G. (1999). Theory and Problems of Financial Accounting 2.b.), New York: McGraw-Hill Companies Inc. Sekka, Z., H., Allah el-Sindi A. M. (2010). “Hükümet Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Etkinliği”, İktisadi ve İdari Bilimler Tikrit Dergisi, Cilt 6, Sayı, (17). Serçemeli, M. (2010) “Devlet Muhasebesi Kavramı, Türkiye’deki İsleyişi Erzurum Defterdarliği Narman Malmüdürlüğü’nde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. Sipahi, B., Yanık, S. (2007). Devlet Muhasebesi, Nobel Yayın Evi, 1 Basım, Ocak. Tümer, Ö., Demirbaş,T.(2017). “Devlet Muhasebesinde Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına İlişkin Bir Değerlendirme”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:30. Yar, C., E. (2009). “Türk Devlet Muhasebe Sisteminin Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Uyumlaştırılması”, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Ziyat Haşim Es Sakka ve Ali Mal Allah El-Sindi, Devlet Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği, Tikrit Dergisi, Cilt 6, Sayı. (17), 2010, s.135 Karaarslan E., “Kamu Muhasebesinde Taşlar Yerinden Oynadı”, www.erkankaraarslan.org/wp-content/uploads/2012/10/33.2.pdf (15.04.2016) home.anadolu.edu.tr/~nsaglam/devlet.pdf (21.02.2016)
  • rmotair/files/2010/02/Government_accounting. Doc (17.09.2015)
  • doc faculty.ksu.edu.sa/.../Documents/... %2özet (28.05.2015)
  • https://tezcansite.files.wordpress.com/.../devlet-muhasebesi-hakkinda-prof_-dr_-nalan (28.11.2017).
  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, madde.51.
  • TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı, madde. 51-55
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Durmuş ACAR

Yazar: Serpil SENAL (Sorumlu Yazar)

Yazar: Thkra Sabar HUSSEIN

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed414969, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {315 - 328}, doi = {10.30794/pausbed.414969}, title = {IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {HUSSEIN, Thkra Sabar and SENAL, Serpil and ACAR, Durmuş} }
APA ACAR, D , SENAL, S , HUSSEIN, T . (2018). IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 315-328. DOI: 10.30794/pausbed.414969
MLA ACAR, D , SENAL, S , HUSSEIN, T . "IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 315-328 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414969>
Chicago ACAR, D , SENAL, S , HUSSEIN, T . "IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 315-328
RIS TY - JOUR T1 - IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Durmuş ACAR , Serpil SENAL , Thkra Sabar HUSSEIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414969 DO - 10.30794/pausbed.414969 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 328 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414969 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414969 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Durmuş ACAR , Serpil SENAL , Thkra Sabar HUSSEIN %T IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414969 %U 10.30794/pausbed.414969
ISNAD ACAR, Durmuş , SENAL, Serpil , HUSSEIN, Thkra Sabar . "IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (Nisan 2018): 315-328. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.414969