Year 2018, Volume , Issue 31, Pages 345 - 359 2018-04-13

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ

İbrahim Bozkurt [1] , Nazlı Geylani [2]

172 344

Türkiye’de yaşanan modernleşme projesinin boyutları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. Ama bunun radikal bir modernleşme projesi olarak uygulanması ve önceden temelleri atılan veya düşünülen birçok yenilik hareketinin adının konulup geliştirilmesi Cumhuriyet Türkiye’sine geçişle birlikte olmuştur. Cumhuriyet’in getirdiği yenilikler sadece siyasal alanla ve ekonomiyle sınırlı kalmamıştır. Bu dönemde toplumsal yaşam, gündelik hayat ve gündelik hayatın odağında olan boş zaman dilimi üzerinde de Tanzimat’tan beri süregelen kısmî modernleşme sürecinin tam bir kararlılıkla uygulandığı görülmüştür.

19. yüzyıldan itibaren Türkiye’de yaşanan bu değişim ve dönüşümlerin belki de en somut göstergeleri kentlerde ve kentlerdeki yaşamda izlenmiştir. 1800’lü yılların ortalarından itibaren başlayan kentleşme süreci, Mersin’i 19. yüzyılda önemli değişimler geçiren pek çok Osmanlı kentinden farklılaştırmıştır. Çünkü Mersin, birçok Osmanlı kentinin geleneksel yapısına modern unsurların eklendiği bir dönemde gelişmiş ve modernleşme süreci burada yepyeni bir kentin oluşumunu gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada sözü edilen yeni oluşumun yani modernleşmenin, Mersin özelinde boş zaman algısına yansıması ele alınacaktır. Ayrıca bu zamanın hangi mekânlarda tüketildiğine yer verilecek; böylelikle boş zaman algısının Mersin’deki görünümü incelenmiş olacaktır. Dolayısıyla 1923-1950 yılları arasında kentte gündelik hayat içerisinde yer alan ve insanların boş zamanlarını geçirdikleri mekânlara ve eğlence anlayışlarına da değinilecektir.

Modernleşme, Cumhuriyet, Mersin, Boş Zaman, Sosyal Mekânlar
  • Resmi Yayınlar C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, 1932. Halkevlerinin Doğuşu, Halkevi Genel Merkezi Yayını, Ankara 1971. Sözlü Tarih Görüşmeleri DENİZHAN, Fethi, Mersin, 19.04.2011. DEVELİ, Şinasi, Mersin, 20.04.2011, 27.04.2011, 04.05.2011. GÜRLER, Zeki, Mersin, 30.05.2012. NASİF, Lina, Mersin, 07.06.2011. OKTAR, Turgay, Mersin, 11.04.2012, 23.05.2012. ÖZGÜR, Hüsniye, Mersin, 05.05.2011. TOROĞLU, Atilla, Mersin, 22.05.2012. TOROĞLU, Şarman, Mersin, 22.05.2012. YILDIRAN, Hüseyin, Mersin, 19.04.2011.
  • Koleksiyonlar Ali Murat Merzeci Arşiv ve Koleksiyonu.
  • Kitap, Makale ve Tezler Aktaş, G. (2017). “Kadın Açısından Kente İlişkin Mekân Pratikleri”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 27, s. 136-149. https://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED-43154-RESEARCH_ARTICLE-AKTAS.pdf. Erişim Tarihi: (20.11.2017) Atalay, A. (2004). Spor Medya ve Serbest Zaman, Beta Yayınları, İstanbul. Bammel, G. ve Bammel, L. L. (1996). Leisure and Human Behavior, W. C.Brown, Dubuque, Iowa. Baykara, A. (2006). İki Savaş Arası (1856-1877) İstanbul’da Gündelik Hayat. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi. Blackshaw, T. (2010). Leisure, Routledge, London. Bozkurt, İ. (2012). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mersin Tarihi (1847-1928), Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Mersin. Bozkurt, B.ve Bozkurt, İ. (2016). “Mersin Halkevinin Kuruluşu ve Tarihsel İşlevi”, Tarih Okulu Dergisi, Cilt 9, Sayı 27, s.369-421. Develi, Ş. (1993). “Eski Mersin’den Esintiler”, Mozaik Dergisi, Sayı 12,s. 4-35. Develi, Ş. (2007). Eski Mersin’de Yaşam, Avcı Ofset, Mersin. Develi, Ş. (2008). Dünden Bugüne Mersin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mersin. Develi, Ş. (2008). “Mersin’de Bir Kıraathane (Ziya Paşa Kıraathanesi)”. İçel Sanat Kulübü Dergisi, Sayı 157, s.7. Ersoy, U. (1997). Bir Zamanlar Mersin’de, Evrim Yayınları, İstanbul. Faroqhi, S. (2011). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, (Çev: E. Kılıç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Geylani, N. (2012). 1923-1950 Yılları Arasında Mersin’de Gündelik Hayatın ve Sosyal Mekânların Dönüşümüne Yönelik Bir Sözlü Tarih Çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi. İçel-Mersin Atatürk Evi Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erişim Tarihi: (05.11.2017) http://www.kultur.gov.tr/TR,96369/icel---mersin-ataturk-evi-muzesi.html. Khan, A.D. (1997). “Leisureandrecreationamongwoman of selectedhill-farming families in Bangladesh.” Journal of Leisure Research, Sayı 29, s. 5-20. Lewis, B. (1996). Modern Türkiye’nin Doğuşu. (Çev: M. Kıratlı), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Lewis, R. (1973). Osmanlı Türkiye’sinde Gündelik Hayat. (Çev: M. Paroy), Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul. Öztürk, S. (2009). “ ‘Kültür Emperyalizmi’ ve ‘Modernleşme’ Kuramları Açısından Türkiye’de Sinema Üzerine Notlar (1896-1939)”, Kebikeç, Sayı 27, s.157- 158. Sevil, T. (2012). “Boş zaman ve Rekreasyon: Kavram ve Özellikler”, Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi,( Ed. S. Kocaekşi), Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir. Tercüman, Ç. (2015). “Erken Cumhuriyet Dönemi Romanında Sinemanın İzleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiyat Mecmuası, Sayı 25, s. 235-252. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/173163 . Erişim Tarihi: (18.11.2017) Thompson, E. P. (2004).İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, İletişim Yayınları, İstanbul. Torkildsen, G. (2005). Leisure and recreation management, Taylor and Francis Group, Routledge. Tunca, E. (2010). “Sinemamızın Umutlu Tarihi”, Türk Sinemasında Yerli Arayışlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 13-32. Türkkahraman, M. (2006). Toplum ve Temel Toplumsal Kurumlar, Kurumlar Sosyolojisine Giriş, Alp Yayınevi, Ankara. Ünlü, T.S. (2007). 19. Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi.( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi. Ünlü, T.S., ve Ünlü, T. (2009). İstasyondan Fener’e Mersin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Mersin. Yavi, E. ve Yavi N. (1998). Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında İçel, İçel Valiliği Türk Basın ve Basım Yayınları, Ankara. Yeşilkaya, N.G. (1999). Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık, İletişim Yayınları, İstanbul. Yiğit, R. (2001). Mersin Halkevi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi. Vaux, A. (1998). Social Support, Theory, Research and Intervention, Praeger, New York. Yorulmaz, Ş. (2002). “19.yy.da Doğu Akdeniz’de bir Osmanlı Liman Kenti Olarak Gelişen Mersin’de Yabancı Tüccarların Rolü ve Mersin’de Levanten Kültürü”, 19.Yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası Kolokyumu, Mersin Üniversitesi Yayınları, 2-14.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim Bozkurt (Primary Author)

Author: Nazlı Geylani

Bibtex @research article { pausbed414977, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {345 - 359}, doi = {10.30794/pausbed.414977}, title = {ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Bozkurt, İbrahim and Geylani, Nazlı} }
APA Bozkurt, İ , Geylani, N . (2018). ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 345-359. DOI: 10.30794/pausbed.414977
MLA Bozkurt, İ , Geylani, N . "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 345-359 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/414977>
Chicago Bozkurt, İ , Geylani, N . "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 345-359
RIS TY - JOUR T1 - ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ AU - İbrahim Bozkurt , Nazlı Geylani Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414977 DO - 10.30794/pausbed.414977 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 359 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414977 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414977 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ %A İbrahim Bozkurt , Nazlı Geylani %T ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414977 %U 10.30794/pausbed.414977
ISNAD Bozkurt, İbrahim , Geylani, Nazlı . "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANI GEÇİRME ALIŞKANLIKLARI VE SOSYAL MEKÂNLAR: MERSİN ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (April 2018): 345-359. https://doi.org/10.30794/pausbed.414977