Yıl 2018, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 153 - 166 2018-04-13

KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ

Dilek Eroğlu [1] , Gizem Parsova [2]

193 244

Zonguldak ilinde kırsal kökenli kadın girişimciliğini toplumsal cinsiyet ve ekonomik şiddet düzleminde incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu nitel araştırmanın verileri, Zonguldak ili merkezi ve merkez ilçelerinde (Kilimli, Karaman ve Kozlu) faaliyet göstermekte olan kırsal kökenli ve evli 11 kadın girişimci ile yapılan derinlemesine görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler, kodlama sürecinden sonra analiz edildiğinde; araştırmaya katılan kadın girişimcilerin, kadına toplumsal olarak verilen cinsiyet özelliklerinden olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır. Araştırmanın, ekonomik şiddete dair bulguları analiz edildiğinde; kadın girişimcilerin büyük bir bölümünün, ekonomik şiddet konusunda bilgi sahibi olduğu ve kadına yönelik ekonomik şiddeti ekonomik kontrol davranışları olarak tanımladığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, araştırmaya katılan birbirlerinden farklı demografik, sosyokültürel ve sosyoekonomik özelliklere sahip tüm kadın girişimcilerin, eşlerinden, ekonomik şiddet davranışlarına maruz kaldığı ve 3 kadın girişimcinin ekonomik şiddetin yanı sıra, sözel/psikolojik şiddete maruz kaldığı anlaşılmıştır.

Kadın girişimciliği, toplumsal cinsiyet, ekonomik şiddet
  • Adaçay, Funda Rana ve Güney, Gül (2012). “Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet”, Uluslar Arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara: Kırıkkale Üniversitesi. Adams, Adrienne E. vd. (2008). “Development of the Scale of Economic Abuse”, Violence Against Women 5(14): 563-588. Adams, Adrienne ve Beeble, Marisa L. ve Gregory, Katie A. (2015). “Evidence of the Construct Validity of the Scale of Economic Abuse”, Violence and Victims (30):363-376. Aşkın, Elif Özlem ve Barış, Serap (2015). “Kadın İstihdamının Artırılmasında Mikro Kredi Uygulamasının Etkisi: Tokat İli Örneği”, Çalışma ve Toplum 3: 63-93. Bilican Gökkaya, Veda (2014). “Cam Tavan, Kadın ve Ekonomik Şiddet”, International Journal of Social Science 26: 371-383. Boyacıoğlu, Ebru Z. (2014). “Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliği: Edirne Örneği”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (2): 82-90. Cici, Emine Nihan (2013). “Kadınların Girişimcilik Yolunda Karşılaştıkları Sorunların Öz Girişimcilik Yetenekleri Üzerindeki Etkisi: Konya İlinde Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çabuk, Serap ve Südaş, Hatice Doğan ve Araç, Selin Köksal (2015). “Kadın Girişimcilerin İş Yaşam Süreçlerinin İncelenmesi: Adana İlindeki Girişimciler Üzerinde Bir Uygulama”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 31(12): 423-441. Çakıcı, Ayşehan (2004). “Kadın Girişimcilerin İşletme Fonksiyonlarındaki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi 1(2): 129-141 Çelik, Cemile ve Özdevecioğlu, Mahmut (2001). “Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma”, 1. Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir: 487-498. Çelik, Gizem ve İçağasıoğlu Çoban, Arzu (2012). “Çalışan Kadın ve Erkeklerin Ebeveynlik İzin Haklarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri Niteliksel Bir Çalışma” , Uluslar Arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara: Kırıkkale Üniversitesi. Demirdirek, Hülya ve Şener, Ülker (2014). 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Karnesi, Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Ecevit, Yıldız (2007). Türkiye’de Kadın Girişimciliğine Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara: Uluslar Arası Çalışma Ofisi Yayınları. Eşkinat, Rana (2012). “Türkiye’de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet (Boşanmış Kadınlara Yönelik Araştırma)”, Uluslar Arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara: Kırıkkale Üniversitesi. Fidan, Fatma ve Yılmaz, Tuncay (2006). “Kadın Girişimciliğine Alternatif Bakış Serüven mi? Macera mı?” Doğu Akdeniz Üniversitesi 2. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı, Kuzey Kıbrıs. Gazioğlu Terzi, Elif ve Kurt, Ünzüle (2015). “Ardahan’daki Kadın Girişimciler: Sorunlar, Engeller”, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2: 125-135 Hampel-Milagrosa, Aimee. (2010). “Gender related Obstacles To Vietnamese Women Entrepreneurs Technical Report”, Yayımlanmamış Rapor, United Nations Industrial Development Organization Vienna, Viyana: UNIDO. Kutanis, Rana Özen ve Bayraktaroğlu, Serkan (2003). “Female Entrepreneurs: Social Feminist Insights for Overcoming the Barriers”, 3rd International Conference on Critical Management, Lancaster, England Kutanis, Rana Özen (2006). Girişimci Kadınlar, Sakarya: Değişim. Kutanis, Rana Özen ve Alpaslan, Sümeyra (2006). “Girişimci ve Yönetici Kadınların Profilleri Farklı mıdır?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi 2(8): 139-153. Kümbetoğlu, Belkıs (2015). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, İstanbul: Bağlam. Laukhuf, Robin L. ve Malone, Timothy A. (2015). “Women Entrepreneurs Need Mentors”, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 1(13): 70-86. Özar, Şemsa (2005). GAP Bölgesi’nde Kadın Girişimciliği. Ankara: GAP-GİDEM Yayınları. Özçatal, Elif Özlem (2011). “Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1(1): 21-39. Özdemir, Aytül Ayşe (2010). “Potansiyel Girişimci Olan Kadınların Motivasyon Faktörleri ve Eskişehir’de Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış 10 (1): 117-139. Soysal, Abdullah (2010). “Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65(1): 83-114. Şanlı, İsmail (2012). “Kadına Ekonomik Şiddetin Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Hani Gerçeği”, Uluslar Arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu. Ankara: Kırıkkale Üniversitesi. Ufuk, Hatun (1997). “Kadın Girişimcilerin Sosyokültürel ve Ekonomik Profili: Ankara Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uluocak, Şeref vd. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Edirne: Paradigma Akademi. Uzun, Ali Çağlar ve Günlük, Mehmet (2006). “Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Hareket Noktaları ve Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Muğla İli Araştırması”, Uluslar Arası Girişimcilik Kongresi, Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yetim, Nalân (2002). “Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin İli Örneği”, Ege Akademik Bakış 2(2): 79-92. Yılmaz, Emine ve Özdemir, Gülen ve Oraman, Yasemin ve Konyalı, Sema (2010). “Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları”, Uluslar arası İkinci Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor (2015).(http://www.maliye.gov.tr, 28 Şubat 2016’da erişildi). Çalışma Yaşamında Kadınlar Forumu Raporu (2015). http://www.keig.org/wp-content/uploads/2016/03/forum_rapor-Ekim-2015.pdf, 19 Şubat 2016’da erişildi). Türkiye İstatistik Kurumu Girişimcilik İstatistikleri Raporu (2014). (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21529, 10 Ağustos 2016’da erişildi). Ecevit, Yıldız ve Yüksel Kaptanoğlu, Derya (2015). “Kadın Girişimciler Araştırması” (https://assets.garanti.com.tr/assets/pdf/tr/diger/us201_garanti_kadin_girisimciler_rapor_20150625.pdf, 14 Şubat 2016’da erişildi).
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Dilek Eroğlu (Sorumlu Yazar)

Yazar: Gizem Parsova

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed415000, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {153 - 166}, doi = {10.30794/pausbed.415000}, title = {KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Eroğlu, Dilek and Parsova, Gizem} }
APA Eroğlu, D , Parsova, G . (2018). KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 153-166. DOI: 10.30794/pausbed.415000
MLA Eroğlu, D , Parsova, G . "KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 153-166 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/36524/415000>
Chicago Eroğlu, D , Parsova, G . "KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 153-166
RIS TY - JOUR T1 - KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ AU - Dilek Eroğlu , Gizem Parsova Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.415000 DO - 10.30794/pausbed.415000 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 166 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.415000 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.415000 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ %A Dilek Eroğlu , Gizem Parsova %T KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.415000 %U 10.30794/pausbed.415000
ISNAD Eroğlu, Dilek , Parsova, Gizem . "KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (Nisan 2018): 153-166. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.415000