Yıl 2018, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 319 - 332 2018-07-13

Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Hatice Hicret ÖZKOÇ [1] , Şeyma Gün Eroğlu [2] , Ebru KAZANCI [3]

85 165

Taklit ürünler hakkında yapılan araştırmalar, çoğu zaman taklit ürün pazarının arz yönüne odaklanmaktadır. Oysaki pazarın talep yönünü oluşturan tüketicilerin pek çoğu sahte olduğunu bilmelerine rağmen çeşitli sebeplerle bu ürünleri tercih etmektedirler. Taklit ürün pazarının hem arz hem de talep yönü için geçerli olan etik dışı uygulamalar konusunda çoğu zaman tüketici aktörünün etik yargılarının incelenmesinin göz ardı edildiği görülmektedir. Bu çalışmada, tüketicilerin taklit ürün satın alırken, etik kaygılar taşıyıp taşımadıkları ve genel olarak bu tür ürünleri tercih etme nedenleri, demografik faktörler göz önüne alınarak incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın evreni, üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir ve 250 katılımcıdan anket yöntemiyle elde edilen veriler nicel tekniklerle analiz edilmiştir. Buna göre katılımcıların yarısından fazlasının açık parfüm satın aldığı, açık parfüm satın alma eğiliminin kadınlarda ve devlet üniversitesindeki öğrencilerde daha yüksek olduğu, katılımcıların satın alma kararları üzerinde en etkili faktörün arkadaşları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların açık parfüm satın alma veya satın almama kararlarında etik kaygıların son sıralarda yer aldığı bulunmuştur.
Etik, Taklit Ürün, Açık Parfüm
  • Al-Khatib, J. A., Vitell, S. J., Rawwas, M. Y. A. (1997). “Consumer Ethics: A Cross-cultural Investigation”, European Journal of Marketing, 31, 11/12, 750-767. Ang, S. H., Cheng, P. S., Lim, E. A. C., Tambyah, S. K. (2001). “Spot the Difference: Consumer Responses Toward Counterfeits”, Journal of Consumer Marketing, 18/3, 219-235. Arli, D., Tjiptono, F., Winit, W. (2015). “Consumer ethics among young consumers in developing countries: a cross national study”, Social Responsibility Journal, 11/3, 449-466. Atay, Ş. (2016). “Tüketicilerin Etik Algılamaları Üzerinde Demografik Faktörlerin Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma”, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 3, 201-215. Boyraz, E.,Polatcı, S. (2008). “Tüketici Etiğine Çift Yönlü Bakış: Tokat İl Merkezinde Bir Araştırma”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Nevşehir, 204-214. Cordell, V. V., Wongtada, N., Kieschnick, R. L. (1996). “Counterfeit purchase intentions: role of lawfulness attitudes and product traits as determinants”, Journal of Business Research, 35(1), 41-53. Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, M. N. (2015). Hemşirelikte Araştırma, Kasım, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. Erffmeyer, R. C.,Keillor, B. D., LeeClair, D. T. (1999). “An Empirical Investigation of Japonese Consumer Ethics”, Journal of Business Ethics, 18, 35-50. Ergin, A. E.(2010). “The Rise in thesales of counterfeitbrands: Thecase of Turkishconsumers”, African Journal of Business Management, 4 /10, 2181-2186. Erkuş, A. (2017). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, Şubat, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Fan, W. S., Lan, C. H., Huang, Y. K.,Chang, R. S. (2013). “A study on purchasing behavior of teenagers in Taiwan: example of counterfeit goods”. Journal of Applied Social Psychology, 43/6, 1289-1300. Gliner, J. A., Morgan, G. A., Leech, N.L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri, (Çev. Ed: Selahattin Turan), Aralık, Ankara. Kavak, B., Gürel, E., Eryiğit, C., Özkan Tektaş, Ö. (2009). “Examing the Effects of Moral Development Level, Self-concept, and Self-monitoring on Consumers’ Ethical Attitudes”, Journal of Business Ethics, 88, 115-135. Kwong, K. K.,Yau, O. H., Lee, J. S., Sin, L. Y., Alan, C. B. (2003). “The effects of attitudinal and demographic factors on intention to buy pirated CDs: The case of Chinese consumers”, Journal of Business Ethics, 47/3, 223-235. Lu, Z. C.,Lu, C. J. (2010). “Moral Philosophy, Materialism, and Consumer Ethics: An Exploratory Study in Indenesia, Journal of Business Ethics, 94, 193-210. Muncy, J. A.,Vitell, S. J. (1992). “Consumer ethics: An investigation of the ethical beliefs of the final consumer”, Journal of Business Research, 24/4, 297-311. Nakip, M., Yaraş, E. (2016). SPSS Uygulamalı Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Eylül, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Neuman, W. L. (2006). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, (Çev., Sedef Özge), Ankara. Nia, A., LynneZaichkowsky, J. (2000). “Do counterfeits devalue the ownership of luxury brands?”, Journal of Product & Brand Management, 9/7, 485-497. Norum, P. S.,Cuno, A. (2011). “Analysis of the demand for counterfeit goods”. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 15/1, 27-40. OECD (2016) Trade in Counterfeit and Pirated Goods Mapping the Economic Impact (08.05.2017) http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-9789264252653-en.htm. Oyman, M. (2004). “Tüketici etiği: Ülkelerarası karşılaştırmalara ve demografik faktörlere dayalı bir araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/2, 77-90. Özgener, Ş. (2004). İş Ahlakının Temelleri Yönetsel Bir Yaklaşım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Penz, E., Stöttinger, B. (2005). “Forget the “Real” Thing-Takethe Copy! An Explanatory Model for The Volitional Purchase of Counterfeit Products”, Advances in Consumer Research, 32, 568-575. Polonsky, M. J.,Brito, P. Q., Pinto, J.,Higgs-Kleyn, N. (2001). “Consumer Ethics in the European Union: A Comparison of Northernand SouthernViews”, Journal of Business Ethics, 31, 117-130. Polonsky, M. J.,Brito, P. Q., Pinto, J.,Higgs-Kleyn, N. (2001). “Consumer ethics in the European Union: A comparison of northern and southern views”. Journal of Business Ethics, 31/2, 117-130. Rawwas, M. Y. (2001). “Culture, personality and morality: A typology of international consumers’ ethical beliefs”, International Marketing Review, 18/2, 188-211. Rawwas, M. Y. A., Swaidan, Z., Oyman, M. (2005). “Consumer Ethics: A Cross-Cultural Study of The Ethical Beliefs of Turkish and American Consumers”, Journal of Business Ethics, 57: 183-195. Rutter, J.,Bryce, J. (2008). “The Consumption of Counterfeit Goods: Here Be Pirates” Sociology, 42/6, 1146-1164. Seyrek, İ. H., Sürme, M. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Taklit Ürün Satın Alma Niyetlerine Etki Eden Faktörler”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14/3, 111-123. Swami, V., Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A. (2009). “Faking it: Personality and individual difference predictors of willingness to buy counterfeit goods”, Journal of Socio-Economics, 38/5, 820-825. Şahin, A., Atılgan, K. Ö. (2010). “Tüketicileri Lüks Markalı Ürünlerin Taklitlerini Satın Almaya Yönlendiren Faktörlerin İncelenmesi”, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 60-73. Tan, B. (2002). “Understandingconsumerethicaldecisionmakingwithrespecttopurchase of pirated software”. Journal of Consumer Marketing, 19/2, 96-111. Tom, G., Garibaldi, B., Zeng, Y., Pilcher, J. (1998). “Consumer demand for counterfeit goods”, Psychology & Marketing, 15/5, 405-421. Varinli, İ. (2000). “Tüketici Etiği ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14/1, 297-309. Vitell, S. J., Muncy, J. (1992). “Consumer ethics: An empirical investigation of factors influencing ethical judgments of the final consumer”, Journal of Business Ethics, 11/8: 585-597. Vitell, S. J.,Muncy, J. (2005). “The Muncy-Vitell Consumer Ethics Scale: A Modification and Application”, Journal of Business Ethics, 62, 267-275. Wee, C. H., Ta, S. J., Cheok, K. H. (1995). “Non-price determinants of intention to purchase counterfeit goods: An exploratory study”, International Marketing Review, 12/6, 19-46.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hatice Hicret ÖZKOÇ
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Şeyma Gün Eroğlu (Sorumlu Yazar)

Yazar: Ebru KAZANCI
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed424473, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {319 - 332}, doi = {10.30794/pausbed.424473}, title = {Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gün Eroğlu, Şeyma and ÖZKOÇ, Hatice Hicret and KAZANCI, Ebru} }
APA ÖZKOÇ, H , Gün Eroğlu, Ş , KAZANCI, E . (2018). Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 319-332. DOI: 10.30794/pausbed.424473
MLA ÖZKOÇ, H , Gün Eroğlu, Ş , KAZANCI, E . "Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 319-332 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/38315/424473>
Chicago ÖZKOÇ, H , Gün Eroğlu, Ş , KAZANCI, E . "Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 319-332
RIS TY - JOUR T1 - Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma AU - Hatice Hicret ÖZKOÇ , Şeyma Gün Eroğlu , Ebru KAZANCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424473 DO - 10.30794/pausbed.424473 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 332 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424473 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424473 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma %A Hatice Hicret ÖZKOÇ , Şeyma Gün Eroğlu , Ebru KAZANCI %T Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424473 %U 10.30794/pausbed.424473
ISNAD ÖZKOÇ, Hatice Hicret , Gün Eroğlu, Şeyma , KAZANCI, Ebru . "Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (Temmuz 2018): 319-332. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424473