Yıl 2018, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 87 - 103 2018-07-13

Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış

Çağlar Naci Hıdıroğlu [1]

96 397

Bilişsel kuramın eğitimde etkili olmasıyla insan davranışları kadar onların altında yatan zihinsel süreçlere de yönelen araştırmacılar, zihnin işlevlerini ve bilişin görevlerini açıklamaya çalışmaktadırlar. İnsanların zihinsel aktiviteleri incelendiğinde, bilişsel eylemlerin yanında o bilişsel eylemleri yönlendiren/yöneten farklı eylemlerin olduğu ve bu farklı eylemlerin beynin farklı yerleri tarafından aktive edildiği görülmektedir. İlk başlarda sezgisel olarak fark edilen bu zihinsel eylemler daha sonra beyinle ilgili çalışmalarla daha net ortaya koyulmaktadır. Üstbiliş olarak tanımlanan bu zihinsel eylemler, günümüzde önemli bir araştırma konusudur. Üstbilişin karmaşıklığı, farklı kuramsal yapı/zihinsel süreçlerle ele alınışı üzerinde çalışılmasını güçleştirmektedir. Üstbiliş yapılandırmacı öğrenmede kavramsal öğrenme için de büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, üstbiliş kavramına ilişkin farklı görüşleri bir araya getirerek eleştirel bir bakış sağlamak, öğrenme ve problem çözmede sergilenen eylemlerle üstbilişi örneklendirerek bu alanda çalışanlara üstbilişi açıklamaktır. Bu sayede araştırmacılara üstbiliş ile ilgili kapsamlı bilgi verilerek onların bu alanda daha kapsamlı ve etkili çalışmalarla katkıda bulunmaları planlanmaktadır.
Üstbiliş, Öğrenme süreci, Problem çözme
  • Anderson, J.R. (1983). Rules of the mind. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Artzt, A. F. ve Armour Thomas, E. (1992). Development of a cognitive-metacognitive framework for protocol analysis of mathematical problem solving in small groups. Cognition and Instruction, 9(2), 137–175. Baird, J. R. (2001). Metacognition, purposeful inquiry and conceptual change. The student laboratory and the science curriculum. London: Routledge. Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık. Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W., Stanat, P., Tillmann, K. ve WeiB, M. (2001). PISA 2000, Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske + Budrich. Berry, J. ve Houston K. (1995). Mathematical modelling. Bristol: J. W. Arrowsmith Ltd. Blakey, E. ve Spence, S. (1990). Developing metacognition. ERIC Clearinghouse on Information Resources Syracuse. Block, N., Flanagan, O. ve Güzeldere, G. (Eds) (1997). The nature of consciousness. Philosophical debates Cambridge MA:The MIT pres. Blum, W. ve Niss, M. (1989). Mathematical problem solving, modelling, applications, and links to other subjects-state, trends and issues in mathematics instruction. M. Niss, W. Blum ve I. Huntley (Eds), Modelling applications and applied problem solving, (ss.1-19) içinde. England: Halsted Pres. Brown, A. (1978). Knowing when, where and how to remember: A problem of metacognition. R. Glaser (Ed.), Advances in Instructional Psychology, vol. 1. Hillsdale: Lawrance Erlbaum. Brown, A.L. (1980). Metacognitive development and reading. R. J. Spiro, B. C. Bruce, ve W.F. Brewer (Eds), Theoretical issues in reading comprehension: Perspectives from cognitive psycholgy, linguistics, artifical intelligence and education (ss. 453-481) içinde. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum, Associates. Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation and other more mysterious mechanisms. In F. E. Weinert ve R. H. Kluwe (Eds), Metacognition, motivation and understanding (ss. 65–116) içinde. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Carter, C. S., Braver, T. S., Barch, D. M., Botvinick, M. M., Noll, D. ve Cohen, J. D. (1998). Anterior cingulate cortex, error detection, and the on-line monitoring of performance. Science, 280, 747-749. Costa, L.A ve Kallick B.(2000). Getting into the habit of reflection. Educational Leadership, 57(7), 60–62. Desoete, A., Roeyers, H. ve Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disability, 34(5), 435–449. Desoete, A., Roeyers, H. ve Huylebroeck, A. (2006). Metacognitive skills in Belgian third grade children (age 8 to 9) with and without mathematical learning disabilities. Metacognition Learning, 1, 119-135. Diamond, A. (1985). Development of the ability to use recall to guide action, as indicated by infants’ performance on AB. Child Development, 56(4), 868–883. Diamond, A. (2002). Normal development of prefrontal cortex from birth to young adulthood: Cognitive functions, anatomy, and biochemistry. D. T. Stuss ve R. T. Knight (Eds), Principles of frontal lobe function (ss. 466–503) içinde. New York, NY: Oxford University Press. Doğru, M. (2004) Fen Bilgisi öğretmen adaylarında çevre sorunlarının çözümünde problem çözme yönteminin uygulanması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ellefson, B., Foster, G., Manson, A. ve Werner, J. (2002). Metacognition prepared for edmonton regional consortium. 09.08.2015 tarihinde www.arpdc.ab.ca/pdf/ELA-Metacognition.PDF adresinden alınmıştır. Estes, W. K. (1972). An associative basis for coding and organization in memory. A. W. Melton ve E. Martin (Eds.), Coding processes ın human memory (ss. 161–190) içinde. Washington, DC: Winston. Fernandez, M. L., Hadaway, N. ve Wilson, J.W. (1994). Problem solving: Managing it all. The Mathematics Teacher, 87(3), 195-199. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. American Psychologist, 34(10) 906-911. Gage, N. L. ve Berliner, D. C. (1988). Educational psychology (4th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin. Galbraith, P. ve Stillman, G. (2006). A Framework for identifying student blockages during transitions in the modelling process. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38(2), 143-162. Galbraith, P., Stillman, G., Brown, J. ve Edwards I. (2007). Facilitating middle secondary modelling competencies. C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, S. Khan (Ed.), Mathematical modelling: ICTMA 12: Education, engineering an economics (ss.130-140) içinde, Chichester, UK: Horwood Publishing. Gama, C. (2000). The role of metacognition in problem solving: Promoting reflection in interactive learning systems. Sussex, England: University of Sussex. Gama, C. A. (2004). Integrating metacognition instruction in interactive learning environments. Doctoral dissertation, University of Sussex. Garner, R. (1990). When children and adults do not use learning strategies: Toward a theory of settings. Review of Educational Research, 60(4), 517-529. Garner, R. ve Alexander, P. A. (1989). Metacognition: Answered and unanswered questions. Educational Psychologist, 24(2), 143–158. Garofalo, J. ve Lester, F. K. (1985). Metacognition, cognitive monitoring, and mathematical performance. Journal for Research in Mathematics Education, 16, 163-176. Garrett, A. J., Mazzocco, M. M. ve Baker, L. (2006). Development of the metacognitive skills of prediction and evaluation in children with or without math disability. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 77-88. Geiger, V. ve Galbraith, P. (1998). Developing a diagnostic framework for evaluating student approaches to applied mathematics. International Journal of Mathematics, Education, Science, and Technology, 29, 533-559. Goos, M. (2002). Understanding metacognitive failure. 02.12.2016 tarihinde https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:10303/JMB.Meta.failure.pdf adresinden alınmıştır. Gümüş, N. (1997). Öğrenmeyi öğretmenin öğrenci erişisi, kalıcılığı ve akademik benliğine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Hartman, H. J. (1998). Metacognition in teaching and learning: An introduction. Instructional Science, 26, 1-3. Hıdıroğlu, Ç. N. (2015). Teknoloji destekli ortamda matematiksel modelleme problemlerinin çözüm süreçlerinin analizi: Bilişsel ve üstbilişsel yapılar üzerine bir açıklama. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Hıdıroğlu, Ç. N. ve Bukova Güzel, E. (2015). Teknoloji destekli ortamda matematiksel modellemede ortaya çıkan üst bilişsel yapılar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 179-208. Hıdıroğlu, Ç. N. ve Bukova Güzel, E. (2016). Transitions between cognitive and metacognitive activities in mathematical modelling process within a technology enhanced environment. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 313-350. Hıdıroğlu, Ç. N. ve Özkan Hıdıroğlu, Y. (2016). Modelleme yaklaşımlarına bütüncül bir bakış ve yeni bir öğrenme modeli önerisi: HTTM modeli ve kuramsal temeli. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Eds), Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı, (s. 1099-1132) içinde. Ankara: Pegem Akademi. Jacobs, J.E. ve Paris, S.G. (1987). Children's metacognition about reading: Issues in definition, measurement, and instruction. Educational Psychologist, 22(3-4), 255-278. Jager, B., Jansen, M. ve Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, 16, 179-196. Kapa, E. A. (2001). Metacognitive support during the process of problem solving in a computerized environment. Educational Studies in Mathematics, 47, 317–336. Kim, Y. R., Park, M. S., Moore, T. J. ve Varma, S. (2013). Multiple levels of metacognition and their elicitation through complex problem-solving tasks. Journal of Mathematical Behavior, 32(3), 377-396. Kluwe, R. H. (1987). Executive decisions and regulation of problem solving behavior. F. E. Weinert ve R. H. Kluwe (Eds), Metacognition, motivation, and understanding (ss. 31-64) içinde. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Kornblum, S. ve Lee, J.W. (1995). Stimulus-response compatibility with relevant and irrelevant stimulus dimensions that do or do not overlap with the response. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 29, 855-875. Kornblum, S., Hasbroucq, T. ve Osman, A. (1990). Dimensional overlap: Cognitive basis for stimulus-response compatibility-A model and taxonomy. Psychological Review, 97, 253- 270. Kuiper, R. (2002). Enhancing metacognition through the reflective use of self-regulated learning strategies. Journal of Continuing Education In Nursing, 33(2), 78-87. Lesh, R. ve Doerr, H. M. (Eds.) (2003). Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning and teaching. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum. Lesh, R. ve Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. F. Lester (Ed.), The handbook of research on mathematics teaching and learning (2nd ed.) (ss. 763-804) içinde. Reston, VA/Charlotte, NC: National Council of Teachers of Mathematics. Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A. ve Post, T. (2000). Principles for Developing Thought-Revealing Activities for Students and Teachers. A. Kelly ve R. Lesh (Eds), Handbook of research design in mathematics and science education (ss.591-645). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum and Associates, Inc. Lester, F. K. ve Garofalo, J. (1987). The influence of affects, beliefs, and metacognition on problem solving behaviour: Some tentative speculations. Paper presented for the annual meeting of the American educational research association, Washington, D.C. Lester, F. K., Garofalo, J. ve Kroll, D.L. (1989). The role of metacognition in mathematical problem solving : a study of two grade seven classes. A project of the mathematics education development center (Final report), Indiana, Bloomington. Lester, F.K. (1994) Musing about mathematical problem solving research: 1970-1994. Journal for Research in Mathematics Education, 25(6), 660-675. Lester, F.K., Garofalo, J. ve Kroll, D.L. (1989) The role of metacognition in mathematical problem solving: A study of two grade seven classes. 27.10.2015 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED314255.pdf adresinden alınmıştır. Livingstone, J.A. (1997). Metacognition: An Overview, 17.04.2016 tarihinde http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/CEP564/Metacog.htm adresinden alınmıştır. Lucangeli, D. ve Cornoldi, C. (1997). Mathematics and metacognition: What is the nature of the relationship? Mathematical Cognition, 3, 121-139. Maaß, K. (2006) What are modelling competencies?. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 38(2), 113-142. Magiera, M. T. ve Zawojewski, J. (2011). Characterizations of social-based and self-based contexts associated with students’ awareness, evaluation, and regulation of their thinking during small-group mathematical modeling. Journal for Research in Mathematics Education, 42(5), 486-520. McKeown, R.G. ve Gentilucci, J.L. (2007). Think-aloud strategy: Metacognitive development and monitoring comprehension in the middle school second-language classroom. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(2), 136-147. Meyer, D.E. ve Kieras, D.E. (1997). A computational theory of executive cognitive processes and multiple task performance: Part I. Basic mechanisms. Psychological Review, 63, 81-97. Norman, D. A. ve Shallice, T. (1986). Attention to action: Willed and automatic control of behavior. R. J. Davidson, G. E. Schwartz, ve D. Shapiro (Eds), Consciousness and Self-regulation (ss. 1-18) içinde. New York: Plenum Press. O`Neill, H.F. ve Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory: Potential for alternative assessment. The Journal of Educational Research, 89(4), 234-245. O’Neil, H.F. ve Brown, R.S. (1997). Differential effects of question formats in Math assessment on metacognition and affect. CSE Technical Report 449. Graduate School of Education & Information Studies, University of California, Los Angeles. Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32. Panaoura, A. (2007). The ımpact of recent metacognitive experiences on preservice teachers’ self-representation ın mathematics and ıts teaching. Department of Pre-primary Education, Frederick Institute of Technology, Cyprus. Panaoura, A., Philippou, G. ve Christou, C. (2003). Young pupils’ metacognitive ability in mathematics. CERME 3: Third Conference of the European Society for Research in Mathematics Education 28 February - 3 March 2003 in Bellaria, Italy. 02. 12. 2012 tarihinde http://www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG3/TG3_Panaoura_cerme3.pdf adresinden alınmıştır. Paris, S.G., Cross, D.R. ve Lipson, M.Y. (1984). Informed strategies for learning: A program to improve children's reading awareness and comprehension. Remedial and Special Education,76, 1239-1252. Petrides, M., Alivisatos, B., Evans, A. ve Meyer, E. (1993). Dissociation of human mid-dorsolateral from posterior dorsolateral frontal cortex in memory processing. Proceedings of the National Academy of Science of the USA, 90, 873–877. Pierce, W. (2003). Metacognition: Study strategies, monitoring, and motivation. 20.12.2015 tarihinde http://academic.pgcc.edu/~wpeirce/MCCCTR/metacognition.htm adresinden alınmıştır. Pintrich, P. R., Wolters, C. A., ve Baxter, G. P. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw ve J. C. Impara (Eds), Issues in the measurement of metacognition (ss. 43-97) içinde. Lincoln, NE: The University of Nebraska-Lincoln. Pressley, M. ve McCormick, C. (1995). Cognition, teaching, and assessment. New York: HarperCollins. Pugalee, D.K. (2001). Writing, mathematics, and metacognition: looking for connections through students’ work in mathematical problem solving. School Science and Mathematics, 101, 236- 245. Rabbitt, P. (1997). Methodology of frontal and executive function. London: Taylor and Frances. Raihan, M.A. (2011). ‘Think-aloud’ techniques used in metacognition to enhance self-regulated learning. Journal of Educational Research, 25(2), 125-160. Rips, L.J. (1995). Deduction and cognition, E.E. Smith ve D.N. Osherson (Eds), Thinking: An İnvitation to cognitive science (ss. 297-343) içinde. Cambridge, MA: MIT Press. Rogers, R.D. ve Monsell, S. (1995). The costs of a predictable switch between simple cognitive tasks. Journal Exp. Psychol. Gen., 124, 207–231. Rubenstein, J. S.,Meyer, D. E. ve Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. Journal of experimental psychology: Human perception and performance, 27, 763-797. Schoenfeld, A. H. (1983). Beyond the purely cognitive: Belief Systems, social cognition, and metacognition as driving forces in ıntellectual performance, Cognitive Science, 7, 329-363. Schoenfeld, A. H. (1985). Students’ beliefs about mathematics and their effects on mathematical performance: a questionnaire analysis. Paper presented at the annual meeting of the american educational research association, Chicago, Illinois. Schoenfeld, A. H. (1987). What's all the fuss about metacognition?. A. H. Schoenfeld (Ed.), Cognitive science and mathematics education (ss. 189-215) içinde. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Schoenfeld, A. H. (1989). Explorations of students’ mathematical beliefs and behaviour. Journal for Research in Mathematics Education 20(4), 338-355. Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense-making in mathematics. D. A. Grouws (Ed.), Handbook for research on mathematics teaching and learning (ss. 334-370) içinde. New York: MacMillan Schraw, G. ve Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460–475. Schraw, G. ve Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychological Review, 7, 351-371. Schraw, G., Crippen K. J. ve Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36, 111–139. Schunk, D. H. (2008). Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: Research recommendations. Educational Psychology Review, 20, 463–467. Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim (12. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Simon, J. R. (1990). The effects of an irrelevant directional cue on human information processing. R. W. Proctor ve T. G. Reeve (Eds), Stimulus-response compatibility: An integratedperspec five: Vol. 65. Advances in psychology (ss. 31-86) içinde. Amsterdam: North-Holland. Sjuts, J. (2003). Metakognition per didaktisch-sozialem Vertrag. Journal für Mathematikdidaktik, 24(1), 18-40. Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive psychology: Mind and brain. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall. Sternberg, S. (1966). High-speed scanning in human memory. Science, 153, 652-654. Sternberg, S. (1967). Retrieval of contextual information from memory. Psychonomic Science, 8, 55-56. Sylvester, C.Y., Wager, T.D., Lacey, S.C., Hernandez, L., Nichols, T.E., Smith, E.E., Jonides, J., (2003). Switching attention and resolving interference: fMRI measures of executive functions. Neuropsychologia, 41, 357-370. Şen Zeytun, A. (2013). An investigation of prospective teachers’ mathematical modeling processes and their views about factors affecting these processes. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. Tarricone, P. (2011). The Taxonomy of metacognition. Psychology Press. Tinzmann, M.B., Jones, B.F., Fennimore, T.F., Bakker, J., Fine, C. ve Pierce J. (1990). What is the collaborative classroom?. 21.05.2016 tarihinde http://methodenpool.uni-koeln.de/koopunterricht/The%20Collaborative%20Classroom.htm adresinden alınmıştır. Turner, R. (2007). Modelling and applications in PISA. W. Blum, P. Galbraith, H.-W. Henn ve M. Niss (Eds), Modelling and Applications in Mathematics Education (ss. 433-440) içinde. New York: Springer. Türk Dil Kurumu [TDK] (2013). Güncel Türkçe sözlük. 13.01.2013 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts adresinden alınmıştır. Vaidya, S. R. (1999). Metacognitive learning strategies for students with learning disabilities. Education, 120, 186–190. Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B. H.A.M. ve Afflerbach, P. (2005). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning, 1, 3-14. Wager, T.D., Phan, K.L., Liberzon, I. ve Taylor, S.F. (2003). Valence, gender, and lateralization of functional brain anatomy in emotion: a meta-analysis of findings from neuroimaging. NeuroImage, 19(3), 513–531. Weinstein, C.E. ve Mayer, R.E. (1983). The teaching of learning strategies. Wittrock, M.C. (Ed.), Handbook of research on teaching (ss. 315-327) içinde. New York: MacMillan... Wilson, J. (2001). Assessing metacognition. Doctoral thesis, The University of Melbourne. Wilson, J. ve Clarke, D. 2004. Towards the Modeling of Mathematical Metacognition. Mathematics Education Research Journal, 16(2), 25-48. Woolfolk, A.E. (1993). Educational psychology (5. baskı). Boston, MA: Allyn and Bacon. Yimer, A. ve Ellerton N. F. (2006). Cognitive and metacognitive aspects of mathematical problem solving: An emerging model. Mathematics Education Research Group of Australasia, Conference Proceedings, 575-582. Yimer, A. (2004). Metacognitive and cognitive functioning of college students during mathematical problem solving. Doctoral thesis, Illinois State University. Yimer, A. ve Ellerton, N. F. (2006). Cognitive and metacognitive aspects of mathematical problem solving: An emerging model. Conference Proceedings from MERGA 29 (ss. 575-582) içinde. Wahroonga, New South Wales, Australia: Mathematics Education Research Group of Australasia. Zawojewski, J. S., Lesh, R. ve English, L. (2003). A models and modeling perspective on the role of small group learning activities. R. Lesh ve H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspective on mathematics problem solving, learning, and teaching (ss. 337–358) içinde. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çağlar Naci Hıdıroğlu (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed424862, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {87 - 103}, doi = {10.30794/pausbed.424862}, title = {Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Hıdıroğlu, Çağlar Naci} }
APA Hıdıroğlu, Ç . (2018). Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 87-103. DOI: 10.30794/pausbed.424862
MLA Hıdıroğlu, Ç . "Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 87-103 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/38315/424862>
Chicago Hıdıroğlu, Ç . "Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 87-103
RIS TY - JOUR T1 - Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış AU - Çağlar Naci Hıdıroğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424862 DO - 10.30794/pausbed.424862 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 103 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424862 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424862 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış %A Çağlar Naci Hıdıroğlu %T Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424862 %U 10.30794/pausbed.424862
ISNAD Hıdıroğlu, Çağlar Naci . "Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (Temmuz 2018): 87-103. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424862