Yıl 2018, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 19 - 41 2018-07-13

Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği

Adile Aktar [1] , Osman AKIN [2]

147 173

Günümüzde rekabet üstünlüğü elde edebilmek amacıyla işletmeler üretim maliyetlerini düşürme eğilimi göstermektedirler. Geleneksel maliyet yönetim tekniği bu kapsamda yetersiz kalmakta, bu açık çağdaş maliyet yönetim teknikleri aracılığıyla kapatılmaktadır. İşletmeler çağdaş maliyet yönetim tekniklerine yönelerek bu teknikleri üretim süreçlerinde uygulamaktadırlar. Çağdaş maliyet yönetim teknikleri arasında yer alması gerektiği düşünülen altı sigma yöntemi işletmelerde süreçleri iyileştirerek, hataların minimizasyonunu sağlamayı amaçlayan ve böylelikle maliyetleri düşürmeye yarayan istatistiksel bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Altı sigma yönteminin benimsenmesi işletmelere maliyet azaltımının yanında rekabet üstünlüğü de kazandırmaktadır. Bu çalışmada altı sigma yönteminin kapsamından bahsedilerek Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin altı sigma yöntemini maliyet yönetim aracı olarak kullanılabilirliğini tespit etmek amacıyla 130 işletmeye anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda araştırmaya katılan işletmelerin maliyet azaltım bileşeni olarak büyük oranda toplam kalite yöntemini kullandıkları tespit edilmiştir. İşletmeler toplam kalite yöntemini uygulamak için bir yol haritasına ve danışmanlık ve eğitim almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Altı sigma yöntemi uygulamalarında başarısı kanıtlanmış bir yol haritası sunması ve eğitimi ön planda tutması ile toplam kalite yönteminin bahsi geçen eksikliklerini gidermektedir. Bu nedenle araştırmaya katılan işletmelerin altı sigma yöntemini uygulama yolunda potansiyel adaylar olarak nitelendirilebilecekleri söylenebilir.
Çağdaş Maliyet Yönetim Teknikleri, Altı Sigma Yöntemi, Maliyet Azaltımı
  • Akbulak, S. ve Akbulak, Y. (2005). Türkiye’de Reel ve Mali Sektör (Genel Durum, Sorunlar ve Öneriler), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul. Akın, O. (2010). Altı Sigma Sistemi ile Bütünleşik Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Mermer Sektöründe Uygu-lanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta. Altı Sigma Forum Dergisi, http: //www.spac.com.tr/altisigma.html, (25.06.2017). Arçelik A.Ş. Altı Sigma Yöntemi, http://anahtar.sanayi. gov.tr/tr/news/arcelik-te-alti-sigma-metodolojisi/635, (21.05.2017). Argüden, Y. (2002). “Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi”, İş, Güç, Bakış, İş Yaşamı Dergisi, 6, 23-48. Aslan, D. ve Demir, S. (2005). “Laboratuvar Tıbbında Altı- Sigma Kalite Yönetimi”, Türk Biyokimya Dergisi, 30/4, 272-278. Bandyopadhyay, J.K. ve Coppens, K. (2005). “Six Sigma Approach to Healthcare Quality and Productivity Mana-gement”, International Journal Of Quality& Productivity Management, 5/1, 1-12. Banuelas, R., Antony, J. ve Brace, M. (2005). “An Application of Six Sigma to Reduce Waste”, Quality and Reliabi-lity Engineering International, 21/6, 553-570. Blakeslee, J. (1999). “Implementing the Six Sigma Solution”, Quality Progress, 32/7, 77-85. Burton, T.T., ve Sams, J.L. (2006). Six Sigma for Small and Mid-sized Organizations, J. Ross Publishing, Florida. Bircan, H. ve Köse, S. (2012).“Altı Sigma ve Firmaların Altı Sigmaya Bakış Açısı: Sivas- Kayseri İli Örneği”, Ekono-mik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8/2, 107-129. Chakrabarty A., Chuan T.K. (2007). “The Current State of Six Sigma Application in Services”,Managing Service Quality,17/2, 194-208.
  • Çağıl, G., Boran, S. ve Sucu, Ş. (2016). “Altı Sigma Yöntemi İle Tedarikçi Kalitesi İyileştirme: Bir Uygulama”, Balı-kesir University The Journal of Social Sciences Institute, 19/35, 215-233. Çalışkan, G. (2006). “Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5/17, 60-75. Çelikoğlu, Y. ve Bayhan, G.M. (2009). “Altı Sigma Üzerine Bir Literatür Araştırması”, Endüstri Mühendisliği Dergi-si, 20/4, 7-34. Dalğar, H., Taş, S., Cevher, E., ve Akın, O. (2010). “Maliyet Yönetim Aracı Olarak Altı Sigma: Kuramsal Bir Yakla-şım”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/1, 235-255. Durmuşoğlu, B.A. ve Keskin, G. (2015). “Altı Sigma Yöntemi İle İmalat Sektöründe Ergonomik Risk İndirgeme Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3/3, 293-300. Elmacı, O., Uslu, M., ve Tutkavul, K. (2013). “Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Sağlanmasında Altı Sigma Yöntemi-nin Kullanılması ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de Bir Uygulama Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EYİ 2013 Özel Sayısı, 465-494. Erdiller, A., ve Orbak, A.Y. (2005). “Otomotiv Yan Sanayinde Altı Sigma Araçlarının Kullanımı ve Uygulama Örne-ği”, V.Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul, 5-27 Kasım 2005. Evren, E. (2006). Altı Sigma Metodolojisi ve Bir İşletmeden Örnek Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilim-leri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Gardner, B. (2001). “What Do Customers Value?”, Quality Progress, 34/11, 41- 48. Gergin, Z., Acar, E. N., ve Terzi, D. (2011). “Bir Çelik Boru Üretim İşletmesinde Çekme Tipi Borulardaki Fire Ora-nının Azaltılması Amaçlı Altı Sigma Proje Analizi”, XI.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 23-34 Haziran 2011. Gijo, E.V., Rao, T. S., 2005, “Six Sigma Implementation-Hurdles and more Hurdles”, Total Quality Management, 16, 721-725. Gül, H. (2000). “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi, 2/3, 1- 14. Harry, M., ve Schroeder, R. (2000). Six Sigma -Breakthrough Management Strategy Revolutionizing The World's Top Corporations. Doubleday, New York. Kalaycı, Ş., (2008), Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınları, Ankara. Khoury, S., Jenab, K, Staub, S. ve Mode, M. (2013). “Logistics Managers’ Views of Six Sigma Integration Within Logistics Operation”, International Journal of Applied Decision Sciences, 6/1, 35-49. Koning, H., ve Ronald, J.M ve Bisgaard, S. (2008). ‘‘Lean Six Sigma İn Financial Services’’, Int. J. Six Sigma and Competitive Advantage, 4/1, 1-17.
  • Kumar, M. ve Antony, J. (2006). “Winning Customer Loyalty in an Automotive Company Through Six Sigma a Case Study”, Quality and Reliability Engineering International, 23/7, 849-866. Kundi, O. (2005). “A Study of Six Sigma Implementation and Critical Success Factors”, Pakistan’s 9th International Convention on Quality Improvement, Karachi Pakistan, 14-15 November 2005. Kuyucak, F. ve Şengür, Y. (2009). “Değer Zinciri Analizi: Havayolu İşletmeleri İçin Genel Bir Çerçeve”, Karama-noğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11/6, 132-147. Met, Ö. (2007). “Altı Sigma Sistemi”, Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, Gazi Kitabevi, Ankara. Öncül, K., Erdoğan, M.Ç. ve Güneş, M. (2014). “Hazır Giyim Üretiminde Altı Sigma Yöntemini Kullanarak Üretim Hatalarının Azaltılması: Bir Örnek Çalışma”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 24/2, 224-227. Öztürk, İ. (2017). “Altı Sigma, Yalın Üretim ve Yalın Altı Sigma Metodolojisinin Tarımsal İşletmelerde Verimlilik ve Kalite Üzerine Etkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 20/3, 201-208. Özveri, O. ve Dinçel, D. (2012). “Altı Sigma Proje Seçim Yöntemleri ve Bir Hastanede Uygulanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27/2, 55-78. Pande, S. P.- Neuman, P. R. - Cavanagh, R. R. (2004). Six Sigma Yolu: GE, Motorola ve Zirvedeki Diğer Firmaların Performanslarını Yükseltme Yöntemleri. Dharma Yayınları, İstanbul. Satı, Z., ve Gülay, K. (2012). “Altı Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması”, Business and Economics Research Journal, 3/4, 143-163. Selimoğlu, E. ve Yılmaz, B. H. (2009). “Hizmet İçi Eğitimin Kurum ve Çalışanlar Üzerine Etkileri”, Sosyoloji ve Poli-tika Dergisi, 5/1, 1-12. Shina, G. (2002). Six Sigma for Electronics Design and Manufacturing, Mc Graw-Hill Companies, New York. Soykan, E. (2002). Bir Kalite Sistemi Olarak Altı Sigma Yöntemi ve Honeywell Uygulama Örneği, Marmara Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Taghizadegan, S. (2006). Essentials of Lean Six Sigma, Elsevier, USA. Tezsürücü, D. (2006). Altı Sigma Metodolojisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi,Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa. Turan, H. A., Şenkayas, H. ve Başaloğlu, C. (2008). “Altı Sigma’nın Kobi’lerde Farkındalılığı, Ayırt Edici Faktörler Ve Uygulama Karakteristikleri: Aydın İlinde Ampirik Bir Değerlendirme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5/2, 57-77. Uluskan, M. (2017). “Türkiye’nin Altı Sigma Uygulama Haritası”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32/3, 131-143. Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. Yıldırım, H. ve Demir, M. (2007). “Tekstil Sektöründe Altı Sigma (Six Sigma) Yaklaşımı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 7/27, 115 – 127. Wiklund, H. ve Wiklund, P. (2002). “Widening The Six Sigma Concept: An Approach to Improve Organizational Learning”, Total Qualtiy Management, 13/2, 233-239. Zeren, D. (2009). Kobilerin Üstün Yönleri, Büyük İşletmelerin Bu Üstünlükleri İçermesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adile Aktar (Sorumlu Yazar)

Yazar: Osman AKIN
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed424876, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {19 - 41}, doi = {10.30794/pausbed.424876}, title = {Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği}, key = {cite}, author = {AKIN, Osman and Aktar, Adile} }
APA Aktar, A , AKIN, O . (2018). Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 19-41. DOI: 10.30794/pausbed.424876
MLA Aktar, A , AKIN, O . "Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 19-41 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/38315/424876>
Chicago Aktar, A , AKIN, O . "Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 19-41
RIS TY - JOUR T1 - Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği AU - Adile Aktar , Osman AKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424876 DO - 10.30794/pausbed.424876 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 41 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424876 UR - http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424876 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği %A Adile Aktar , Osman AKIN %T Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424876 %U 10.30794/pausbed.424876
ISNAD Aktar, Adile , AKIN, Osman . "Altı Sigma Yaklaşımının Maliyet Yönetim Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Manisa Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (Temmuz 2018): 19-41. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.424876