Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 145 - 152 2018-07-13

Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat

Hacer Gülşen [1]

124 1000

Tartışmalar bizi yeni ufuklara götürür. Farklı fikirlerin çarpışmasından, yeni ve güzel eserler doğar. Ancak tartışma zeminini ve üslûbunu iyi ayarlayabilirsek, gerçekten ayrılmadan güzel sonuçlara da ulaşabiliriz. Batıda olduğu gibi bizim edebiyatımızda da edebî konularla ilgili çeşitli tartışmalar meydana gelmiştir. Bunlar içinde hayaliyûn - hakikıyûn tartışması olarak bilinen, romantizm ve realizm tartışmaları, hemen hemen batıdaki tartışmalarla eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bu tartışma, edebiyatımızda batılı akımların nasıl değerlendirildiğini göstermesi açısından önemli olduğu gibi hakikat arayışlarını ortaya koyması açısından da önemlidir. Tanzimat dönemi sanatkârlarının büyük bir bölümü, romantik akımın terbiyesinden geçerler. Bununla birlikte bu dönemin sanatkârları, realist akımı da bilmektedirler. Tanzimat’ın ikinci neslinde ve özellikle Ara Nesilde ağırlıklı olarak realist, hatta natüralist eğilimler görülür. Ara Neslin sanatkârlarından Beşir Fuat,1885 yılında yayımladığı Victor Hugo adlı tenkidi monografisiyle tartışmayı başlatır. Bu uzun soluklu tartışmanın, bir süre sonra Hugo – Zola tartışması haline dönüştüğü görülür. Böylece Victor Hugo kitabı etrafında, Türk edebiyatı tarihine hayaliyûn - hakikıyûn tartışması olarak geçen ve Beşir Fuat’ın ölümünden sonra da devam eden bir tartışma başlamış olur.
Türk Edebiyatı, Romantizm, Realizm, Beşir Fuat, Tartışma
  • Ahmet Mithat, ( 1886). “Fen ve Şiir- Şiir-i Fennî”, Tercüman-ı Hakikat, nr.2463-2464, 1-2 Eylül. Ahmet Mithat, (1887). “Hüseyin Rahmi Beyefendiye”, Tercüman-ı Hakikat, nr. 2858, 17 Kanûn-ı evvel. Ahmet Mithat, (1996). Beşir Fuat, Haz.: N. Ahmet Özalp, Oğlak Yayıncılık, İstanbul. Âli, (1886). “Dezgir Kim Oluyor?”, Saadet, nr. 501, 31 Ağustos. Arslan, N.G., (1998). Hikâye, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Beşir Fuat, (1887). “Ağla Hey Gözlerim Ağla!”, Saadet, nr. 606, 5 Kanun-ı sâni. Beşir Fuat, (1886). “Aynen Varaka”, Saadet, nr. 503, 2 Eylül. Beşir Fuat, (1886-1887). “Gözyaşlarına Takrîz”, İstanbul s.14- 17 Beşir Fuat, (1886). “Yetmiş Bin Beyitli Bir Hicviye”, Saadet, nr.493-494, 22-23 Ağustos. Beşir Fuat, (1887). “Yine Şiir ve Hakikat Meselesi”, Tercüman-ı Hakikat, nr.2592, 1 Şubat. Beşir Fuat, (1887). Saadet, nr. 606, 5 Kanûn-ı sâni. Beşir Fuat, (1887). Tercüman-ı Hakikat, nr.2590, 29 Kanûn-ı sâni. Birinci, N., (1987). “Kariîme”, Nabizade Nâzım, Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Beşir Fuat, (1887). “Aynen Varaka”, Tercüman-ı Hakikat, nr. 2595, 4 Şubat. Cenap Şahabettin, (1919). “Tahkikât-ı Edebiye Sütunları”, Servet-i Fünûn, 14 Ağustos. Ercilasun, B., (2004). Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkit, Ankara. Hüseyin Cahit, (1899). “Hayât-ı Matbuât 26”, Sabah, nr.3589, 13 Kasım. Hüseyin Rahmi, (1886). İstigrâk-i Seherî, Tercüman-ı Hakikat, nr. 2515- 2517, 22-25 Teşrin-i evvel. İnci, H., (1999). Şiir ve Hakikat - Yazılar ve Tartışmalar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. İnci, H., (2008). “Tanzimat İle Servet-i Fünun Arasında: Beşir Fuat”, Bizim Eleştirmenlerimiz, Mehmet Rifat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , İstanbul İnci, H., (2011). “Namık Kemal Karşısında Beşir Fuat”, Namık Kemal, Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara Kaplan, M., Enginün, İ,. Emil, B, Kerman, Z., (1982). Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Mehmet Celâl, (1895). “Roman Mütâlaası”, Maârif, Y. 4, C.7, nr.159, 28 Teşrin-i sâni. Menemenlizâde Mehmet Tahir, (1886). Gayret, nr.3-6; 17, 24, 31 Kânun-ı sâni. Menemenlizâde Mehmet Tahir, (1886). “Beşir Fuat Bey’in Yetmiş Bin Beyitli Bir Hicviye Ünvanlı Makalelerine Mukabele ve Sükût”, Âsâr, nr.14, 2 Eylül. Menemenlizâde Mehmet Tahir, (1886). “Fünûn ve Edebiyat: Mebahis-i Edebiyat”, Mizan, nr. 4, 11 Teşrin-i sâni. Muallim Naci, “Nezdîk-i Men Sulh Bihter Zî- Ceng”, Saadet, nr.517, 22 Eylül 1886. Muallim Naci, (1887). “Beşir Fuat Beyefendiye”, Saadet, nr.634, 6 Şubat. Mustafa Reşit, (1887). “Mukaddime”, Gözyaşları, İstanbul, s.31-35. M.C., (1886). Gayret, nr.26, 9 Temmuz. Namık Kemal, (1887). Mecmua-i Ebuzziya, C.5, nr.52. Okay, O. (2008). Beşir Fuat – İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti, Dergâh Yayınları, İstanbul. Okay, O. , (2010). “Pozitivizm ve Materyalizm”, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul. Ravi, (1890). Tercüman-ı Hakikat, nr.3543, 28 Mart. Ravi ve Ahmet Mithat, (1890). Tercüman-ı Hakikat, nr. 3554, 10 Nisan. Recaizade M. Ekrem, (1886/1887). “Gözyaşlarına Takrîz”, İstanbul. Salahi, (1887). Saadet, nr. 618,18 Kanûn-ı sâni. Tetik, A., (1999). A.Hikmet Müftüoğlu’nun Hayatı, Eserleri ve Fikirleri Üzerine Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) , Marmara Üniversitesi, İstanbul. Uşakizade H. Z, (1887). “Üstad-ı Ekrem Saadetlu Ahmet Mithat Efendi Hazretlerine”, Hizmet, nr. 110, 10 Kanun- ı evvel. Zülfikâr, (1887). “Aynen Varaka”, nr. 631, 2 Şubat.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Hacer Gülşen (Primary Author)

Bibtex @research article { pausbed425438, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {145 - 152}, doi = {10.30794/pausbed.425438}, title = {Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat}, key = {cite}, author = {Gülşen, Hacer} }
APA Gülşen, H . (2018). Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 145-152. DOI: 10.30794/pausbed.425438
MLA Gülşen, H . "Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 145-152 <http://dergipark.gov.tr/pausbed/issue/38315/425438>
Chicago Gülşen, H . "Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 145-152
RIS TY - JOUR T1 - Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat AU - Hacer Gülşen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.425438 DO - 10.30794/pausbed.425438 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 152 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.425438 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.425438 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat %A Hacer Gülşen %T Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.425438 %U 10.30794/pausbed.425438
ISNAD Gülşen, Hacer . "Romantizm- Realizm (Hayaliyûn- Hakikıyûn) Tartışmaları ve Beşir Fuat". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (July 2018): 145-152. https://doi.org/10.30794/pausbed.425438