About

Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık Aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Derginin amacı iktisat, işletme, maliye, kamu yöntemi, uluslararası ilişkiler gibi iktisadi ve idari bilim dallarında  teorik ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek özgün ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları, literatür taramalarını, kitap incelemelerini, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır. 

1. Gönderilen makale daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

2. Makaleler, Türkçe veya İngilizce olabilir. Her makalede, ana başlığın hemen altında, biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere 200 kelimeyi aşmayan amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini içeren iki özet/abstract yer almalıdır. Özetlerin altına, beş kelimeyi aşmayan anahtar sözcükler/keywords ve en az iki JEL Sınıflandırması yazılmalıdır. Kısaca makaleler, Ana Başlık, Özet, Anahtar Sözcükler, JEL Sınıflandırması, Abstract, Keywords, JEL Classification, Makale Metni, Kaynakça ve (varsa) ekler sırası ile kaleme alınmış olmalıdırlar.

3. Makale ekler ve kaynakça dahil 25 sayfayı geçmemeli, A4 ebadındaki word dosyasına 1 aralıklı paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşul bırakılmalı, sayfanın her bir tarafı ( sağ-sol ve üst-alt) için kenar boşlukları 3 cm. olacak şekilde düzenlenmelidir. Makale Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

4. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde yer almalı, kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılmalıdır. Rakamlarda ondalık kesirler nokta ile ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası sayfanın sağında yer almalıdır.

5. Makalenin ana başlığı büyük harflerle, koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Makalenin alt başlıkları, ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır.

6. Makalede verilecek dipnotları, yazının sonuna kaynakçadan önce eklenmelidir.

7. Makale, Dergimiz’in http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pefa adresinden Dergipark’a üye olunarak, isimsiz bir kopya olarak yüklenmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda diğer yazarların da sisteme üye olması gerekmektedir. Makale Editör tarafından kör hakemlik sistemine göre iki hakeme gönderilecektir.

8. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Kaynaklara göndermeler, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve birebir alıntılarda sayfa numaraları. Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. iki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadını yazılmalıdır. Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalıdır. Aynı kaynağa yapılan daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Yazarın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a,b,c, vb.) gibi semboller yazılarak kaynaklar birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Kaynakçaya ilişkin bazı örnekler şu şekildedir:

Dergiler

Kahraman, C., Beşkese, A. & Ruan, D. (2008). Measuring flexibility of computer integrated manufacturing systems using fuzzy cash flow analysis. Information Sciences, 168, 77-94,2004.

Erol, İ. & Özmen A. (2008). Çevresel düzeyde sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi: perakende sektöründe bir uygulama.  İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 23(266), 70-94.

Anderson, E.W., Fornell, C., & Lehmann, D.R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53–66.

Dekker, R.,  Bloemhof J. & Mallidis I. (2012). Operations research for green logistics – an overview of aspects, issues,contributions and challenges. European Journal of Operational Research, 219, 671-679.

Selçuk B. (2010). Küresel krizin Türk finans sektörü üzerindeki etkileri. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 21-27.

Kotler P. & Zaltman G. (1971). Social marketing: an approach to planned social change. Journal of Marketing. 35(3), 3-12.

Kitaplar

Aladağ, Ç. H. (2010). Tamsayılı programlamaya giriş. Bursa: Ekin Yayınevi.

Hugos M. H. (2011). Essentials of supply chain management (3rd Edition). New Jersey: John Wiley&Sons.

Gujarati, D. (2006). Temel ekonometri. (Çev. Ü. Şenesen & G. G. Şenesen). İstanbul: Literatür Yayınları.

 

Derlemeler

Karluk S. R. (2010). İç ve dış devlet borçları. (Ed.) M. Toprak & N. Oktay, Türkiye Ekonomisi (ss. 108-133).  Eskişehir: AÖF Yayınları.

Çondur F. & Demir S. (2009). Finansal krizler ve kırılganlık. (Ed.) A. Özdemir & M. Eser, Küreselleşme, (ss. 223-252). Bursa: Ezgi Kitabevi.

İnternet Kaynakları

Babacan M. (2015), Lojistik sektörünün ülkemizdeki gelişimi ve rekabet vizyonu, http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2003_1_2.pdf (Erişim tarihi, 10 Ocak 2016).

Diğer Kaynaklar

TGDF (2011), Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği Raporu, Türkiye Gıda İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu,  Ankara.

DPT (2000). İklim değişikliği özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, Ankara.

 

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Dekanlığı adına; Prof.Dr. Etem KARAKAYABu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]   Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.