Yıl 2013, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 162 - 178 2014-11-06

Psychosocial Problems in Infertility Treatment
İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar

Nurcan Kırca [1] , Türkan Pasinlioğlu [2]

552 817

Infertility is a complex situation crisis which is often psychologically-threatening and emotionally stressful for both partners as well as economically expensive and causes physical pain due to the operations performed for diagnosis and treatment purposes. Infertility has physical, psychological, social, emotional and financial impacts. Infertile couples are under a great social pressure, and need to conceal the problem as it is exceptionally private for them. Infertile individuals are destitute of support when they do not share their pregnancy problems with their families and relatives. Couples define their infertility experience as the most stressful experience of their lives.
İnfertilite, eşlerin her ikisi için genellikle psikolojik olarak tehdit edici, duygusal olarak stresli, ekonomik olarak pahalı ve genellikle tanı-tedavi amacıyla yapılan işlemler nedeniyle fiziksel olarak acı veren karmaşık, durumsal bir krizdir. İnfertilitenin fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal ve maddi etkileri vardır. İnfertil çiftler toplumsal olarak büyük bir baskı altındadırlar ve problemin çok özel olması nedeniyle sorunu gizleme ihtiyacı duymaktadırlar. Gebelik konusundaki sorunları ailesi ve yakınlarıyla paylaşmamak infertil kişileri desteksiz bırakmaktadır. Çiftler infertilite deneyimlerini, yaşamlarının en stresli deneyimi olarak tanımlamaktadırlar.
 • Akyüz A. İnfertilite tedavisi ve sonucun alınması sürecinde iletişim güçlükleri. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, İnfertilite Hemşireliği Kursu, Türk Jinekoloji Obstetri Derneği, 20-23 Nisan 2005 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı, sayfa: 20.
 • Koçak TF. Yardımcı üreme tekniklerine başvuran çiftlerin danışmanlık gereksinimlerinin belirlenmesi ve hemşirenin danışmanlık hizmetinin etkinliğinin incelenmesi (Doktora tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1998.
 • Cousineau TM, Domar A. Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2007; 21:293-308.
 • Araoye MO. Epidemiology of infertility: social problems of the infertile couples. West Afr J Med 2003; 22:190-196.
 • Akyüz A. IVF tedavisinin negatif sonucuna adaptasyonda hemşirelik (Doktora tezi). Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 2001.
 • Diriol CC, Giami A. The impact of infertility and treatment on sexual life and marital reationships: review of the literature. Gynecol Obstet Fertil 2004; 32:6246
 • Şirin A. Tüp Bebek Uygulaması ve Bu Uygulamalardan Yararlanan Çiftlere Yaklaşım. Baskı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Yayınları, İzmir, 2001.
 • Özçelik B, Karamustafalıoğu O, Özçelik A. İnfertilitenin psikolojik ve psikiyatrik yönü. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:140-148.
 • Gordon DJ, Speroff L. Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı.( Çeviri Ed. Işık ZA, Vicdan K.), İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 2003.
 • İlhan HA. Overyan rezervi değerlendirmede bazal over hacmi ve antral folikül sayısının önemi (Uzmanlık tezi). İstanbul, Marmara Üniversitesi, 2003.
 • Beji N. İnfertilite Sorunu, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2001.
 • Koyun A, Taşkın L, Terzioğlu F. Yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı ve ruhsal işlevler: hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3:67-99.
 • Denson V. Diagnosis and management of infertility. J Nurse Pract 2006; 1:380-386. Stewart DE, Robinson GE. Infertility by choice or by nature. J Psychiatry 1999; 54:886-889.
 • Lebovic DI, Gordon JD, Taylor RN. Reproductive Endocrinology and Infertility: Handbook for Clinicians. Arlington, Scrob Hill Press, 2005.
 • Akyüz A. İnfertil çift için tedavi seçenekleri. 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 21-23 Nisan 2003 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa: Özkan M, Baysal B. Emotional distress of infertilite women in Turkey. Clin Exp Obstet Gynecol 2006; 33:44-46.
 • Collins A, Freeman EW, Boxer AS, Tureck R. Perception of infertility and treatment stres in females as compared with males entering in vitro fertilization treatment. Fertil Steril 1992; 57:350-356.
 • Bell K. An overview of assisted reproduction in Australia and directions for social research. Australian Journal of Emerging Technologies and Society 2006; 4:15-27.
 • Ricci SC. Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. London, Lippincott Williams&Wilkins, 2007.
 • Boivin J. A review of psychosocial interventions in infertility. Soc Sci Med 2003; 57:2325-2341.
 • Kaya T. İnfertil çiftlerle iletişim ve danışmanlıkta hemşirelik. 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, İnfertilite Hemşireliği Kursu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 20-23 Nisan 2005 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa: Golombok S. Psychologial functioning in infertility patients. Hum Reprod 1992; 7:208-212.
 • Volgsten H, Svanberg AS, Ekselius L, Lundkvist Ö, Poromaa S. Risk factors for psychiatric disorders in infertile women and men undergoing in vitro fertilization treatment. Fertil Steril 2010; 93:1088-1096.
 • Olshansky E. A theoretical explanation for previously infertile mothers’ vulnerability to depression. J Nurs Scholarsh 1992; 35:263-268.
 • Kızılkaya Beji N, Yavan T, Dikencik K, Akın N, Dinç A. ve ark. İnfertilite SorunuYardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı, ( Ed: N. Kızılkaya Beji), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yayını, 200 Lenzi A, Lombardo F, Salacone P, Gandini L, Jannini EA. Stres, sexual dysfunctions and male infertility. J Endocrinol Invest 2003; 26:72-76.
 • Newton CR, Sherrard W, Glavac I. The Fertility problem inventory: measuring perceived infertility-related stress. Fertil Steril 1998; 69:1026-1033.
 • Keye RW. Psychosexual responses to infertility. Clin Obstet Gynecol 1984; 27:7607
 • Oğuz DH. İnfertilite tedavisi gören kadınlarda infertiletinin ruh sağlığına, evlilik ilişkileri ve cinsel yaşama etkileri (Uzmanlık tezi), İstanbul, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. Basım.Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık, 2007.
 • Atasu T, Şahmay S. Jinekoloji Kadın Hastalıkları, 2. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2001.
 • Lowdermilk DL, Perry SE, Bobak IM. Maternity and Women’s Health Care, 6.Ed. St Louis, Mosby, 1997.
 • Makar RS, Toth TL. The evaluation of infertility. Am J Clin Pathol 2002;117:95
 • Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul, Bedray Basın Yayıncılık, 2008.
 • Günalp S, Tuncer S. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tanı ve Tedavi. Ankara, Pelikan Yayınları, 2004.
 • Robinson GE, Stewart DE. Infertility and new reproductive technologies, Review of Psychiatry 2001; 14:1994-1997.
 • Olds SB, London ML, Ladewig PA, Davidson MR. Maternal-Newborn Nursing And Women's Health Care. 7th Ed. New Jersey, Prentice Hall, 2003.
 • London M, Ladewig PA, Ball JW, Bindler RC. Maternal & Child Nursing Care, 2nd Ed. New Jersey, Prentice Hall, 2006.
 • Wong DL, Perry SE, Hockenberry M, Lowdermilk DL, Wilson D. Maternal Child Nursing Care. 3rd edition. St Louis, Elsevier, 2005.
 • Akyüz A. İnfertil çiftin araştırılması. 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 21-23 Nisan 2003 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı: 32.
 • Yaralı H, Esinler İ. İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi (Çeviri Ed. M.S.Beksaç). Ankara, Medikal Network, 2006.
 • Orshan SA. Maternity, Newborn and Women’s Health Nursing. Philadelphia, Lippincott Williams&Wilkins, 2008.
 • Perk H, Soyupek S, Oskay T. Erkek infertilitisine neden olan fiziksel ajanlar, ilaçlar ve toksinler. Androloji Bülteni 2005; 23:305-310.
 • Kervancıoğlu S, Sarıca A Mete, Özkur A, Bayram M. Varikoselin testis hacmi üzerine etkisi, Gaziantep Tıp Dergisi 2008; 14:11-14.
 • Reşorlu B, Yaman Ö, Özayar A, Özden E, Yeşil M. Bilateral intratestiküler varikosel. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 59:77-79.
 • McKinney ES, James SR, Murray SS, Ashwill JW. Maternal-Child Nursing. Philadelphia, Elsevier, 2005.
 • Faramarzi M, Alipor A, Esmaelzadeh S, Kheirkhah F, Poladi K, Pash H. Treatment of depression and anxiety in infertile women: cognitive behavioral therapy versus fluoxetine. J Affect Disord 2008; 108:159-164.
 • Akizuki Y, Kai I. Infertile Japanese women's perception of positive and negative social interactions within their social networks. Hum Reprod 2008; 23: 2737-2744.
 • Freidman T. Infertility and assisted reproduction. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1989; 3:751-767.
 • Yıldırım M. Klinik İnfertilite, 2. Baskı. Ankara, Eryılmaz Ofset, 2000.
 • T.C.S.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. Ankara, T.C.S.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2000.
 • Koçak S. İstenen Bebek Gelmiyorsa IVF Şanslarla Dolu Bir Yol. İstanbul, Organon, 200 Özcan J. IVF planlanan zayıf yanıtlı hastalarda uygulanan mikrodoz protokolü ile mikrodoz stop protokolünün karşılaştırılması (Uzmanlık tezi). İstanbul, Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005. Rainsbury P, Viniker D. Üreme Tıbbına Pratik Yaklaşımlar (Çeviri Ed.Işık A,Vicdan K, Alaybeyoğlu L). Ankara, Atlas Kitapçılık, 1998.
 • Johansson M, Adolfsson A, Berg M, Francis J, Hogström L, Janson PO et al. Gender perspective on quality of life, comparisons between groups 4-5.5 years after unsuccessful or successful IVF treatment. Acta Obstet Gynecol 2010; 89:683-691.
 • Günalp S, Tuncer S. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tanı ve Tedavi. Ankara Pelikan Yayınları, 2004.
 • Klemetti R, Raitanen J, Sıhvo S, Saarni S, Koponen P. Infertility, mental disorders and well-being –a nationwide survey. Acta Obstet Gynecol 2010; 89:677-682.
 • Duvan C, Şatıroğlu H, Berker B, Çetinkaya E, Kahraman K. Yardımla üreme tekniklerinde implantasyon ve gebelik oranlarını etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Jinekol Obst 2003; 13:466-475.
 • Boivin J. A review of psychosocial interventions in infertility. Soc Sci Med 2003; 57:2325-2341.
 • Akdeniz F, Gönül AS. Kadınlarda üreme olayları ile depresyon ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2004; 2:70-74.
 • Yanıkkerem E, Kavlak O, Sevil Ü. İnfertil çiftlerin yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11:112-121.
 • Jedrzejczak P, Luczak-Wawrzyniak J, Szyfter J, Przewoźna J, Taszarek-Hauke G et al. Feelings and emotions in women treated for infertility. Przegl Lek 2004; 61:133413
 • Güz H, Özkan A, Sarısoy G, Yanık F, Yanık A. Psychiatric symptoms in Turkish infertile women. J Psychosom Obstet Gynaecol 2003; 24:267-271.
 • Jirka J, Schuatt S, Foxal JM. Lonelines and social support in infertile couples. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1996; 25:55-59.
 • Beutel M, Kupfer J, Kircmeyer P. Treatment related stres and depression in couples undergoing assisted reproductive treatment by IVF on ICSI. Andrologia 1999; 31:27
 • Monga M, Alexandrescu B, Katz SE, Stein M, Ganiats T. Impact of infertility on quality of life, marital adjusment and sexual function. Urology 2004; 63:126-130.
 • Fassino S, Piero A, Boggio S, Piccioni V. Anxety, depression and anger supression in infertilite couples, a controlled study. Hum Reprod 2002;17: 2986-2994.
 • Lee TY, Sun GH. Psychosocial response of Chinese infertile husbands and wives. Arch Androl 2000; 54:143-148.
 • Lee TY, Sun GH, Chao SC. The effect of an infertility diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction between husbands and wives in Taiwan. Hum Reprod 2001; 16:1762-1767.
 • Kargın M, Ünal S. İnfertil bireylerde umutsuzluğun belirlenmesi. Yeni Symposium 2011; 49:54-60.
 • Devran A, Doğan M, Mollamahmutoğlu L. IVF tedavisi alan kadınların yaşadığı psikososyal sorunlar. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009; 3:11-15. Hynes G.J, Callan V.J. et al. The Psychologicial well-being of infertility women after a failed IVF attempt: the effects of coping. Br J Med Psychol. 1992; 65:269-278. Nurcan Kırca, Akdeniz Üniv. Antalya Sağlık Yüksekokulu., Antalya; Türkan Pasinlioğlu, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi , Erzurum. Yazışma Adresi/Correspondence:Nurcan Kırca, Akdeniz Üniv. Antalya Sağlık Yüksekokulu., Antalya, Turkey. E-mail: nurcankirca@akdeniz.edu.tr Yazarlar bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. The authors reported no conflict of interest related to this article. Çevrimiçi adresi / Available online at: www.cappsy.org/archives/vol5/no2/ Çevrimiçi yayım / Published online 02 Şubat/February 02, 2013; doi:10.5455/cap.20130511
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Nurcan Kırca

Yazar: Türkan Pasinlioğlu

Bibtex @ { pgy133343, journal = {Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {Lut TAMAM}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {162 - 178}, doi = {10.5455/cap.20130511}, title = {İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar}, key = {cite}, author = {Pasinlioğlu, Türkan and Kırca, Nurcan} }
APA Kırca, N , Pasinlioğlu, T . (2014). İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 5 (2), 162-178. DOI: 10.5455/cap.20130511
MLA Kırca, N , Pasinlioğlu, T . "İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar". Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 5 (2014): 162-178 <http://dergipark.gov.tr/pgy/issue/11150/133343>
Chicago Kırca, N , Pasinlioğlu, T . "İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar". Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 5 (2014): 162-178
RIS TY - JOUR T1 - İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar AU - Nurcan Kırca , Türkan Pasinlioğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.5455/cap.20130511 DO - 10.5455/cap.20130511 T2 - Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 178 VL - 5 IS - 2 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.5455/cap.20130511 UR - http://dx.doi.org/10.5455/cap.20130511 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar %A Nurcan Kırca , Türkan Pasinlioğlu %T İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar %D 2014 %J Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry %P 1309-0658-1309-0674 %V 5 %N 2 %R doi: 10.5455/cap.20130511 %U 10.5455/cap.20130511
ISNAD Kırca, Nurcan , Pasinlioğlu, Türkan . "İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar". Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 5 / 2 (Kasım 2014): 162-178. http://dx.doi.org/10.5455/cap.20130511