Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 1 - 12 2018-12-31

A research on the relationship between general cynicism and organizational cynicism
Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Emine ÖNDEŞ [1] , Ayşe İRMİŞ [2]

36 73

The aim of this study is to determine the general levels of cynicism and organizational cynicism of individuals and the extent to which individuals who are inclined to general cynicism reflect this to their organization. Likert Scale was used and The surveys were applied to textile companies located in Denizli. In order to establish the sample of the study, 210 questionnaires were distributed but the sample was prepared with 156 questionnaires. The general cynicism scale, which was developed by Wrightsman in 1992 and composed of ten questions adapted by Erdost and others, was used to measure general cynicism tendency and in order to measure the tendency of organizational cynicism, the organizational cynicism scale, which was developed by Brandes in 1997 and which was adapted by Kalağan (2009) in three dimensions of cognitive, affective and behavioral dimensions, was used. The obtained data were interpreted by applying necessary statistical analysis. As a result of research findings, a low but significant relationship was found between general cynicism and organizational cynicism. When the relationship between the general cynicism and the dimensions of organizational cynicism is examined, the effect of general cynicism is mostly seen on the cognitive dimension of organizational cynicism. The effect of general cynicism on the behavioral dimension is moderate and meaningful and the effect on the affective dimension is low and significant.

Araştırmanın amacı bireylerin genel sinizm ve örgütsel sinizm düzeylerini saptamak ve genel sinizm ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Araştırmada 5’li Likert Ölçeği kullanılmış ve anketler Denizli’de yer alan tekstil firmalarında uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturabilmek için 210 adet anket dağıtılmış ancak 156 adet anket üzerinde analiz yapılabilmiştir. Genel sinizm eğilimini ölçmek amacıyla Wrightsman’ın 1992’de geliştirdiği, Erdost ve diğerlerinin uyarladığı on sorudan oluşan genel sinizm ölçeği, örgütsel sinizm eğilimini ölçmek amacıyla ise Brandes’in 1997’de geliştirdiği Kalağan (2009)’ın uyarladığı bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak üç boyuttan oluşan on üç sorunun yer aldığı örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analize tabi tutularak yorumlanmıştır. Araştırma bulguları sonucunda genel sinizm ve örgütsel sinizm arasında düşük ama anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel sinizm ve örgütsel sinizmin boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde ise genel sinizmin etkisi en çok örgütsel sinizmin bilişsel boyutu üzerinde görülmektedir. Genel sinizmin davranışsal boyut üzerindeki etkisinin orta düzeyde ve anlamlı, duyuşsal boyut üzerindeki etkisinin ise düşük seviyede ve anlamlı olduğu görülmektedir.

 • Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Generic, Social, and General Psychology Monographs , 126(3), 269-292.
 • Ajzen, I. (2001). Nature and Operation of Attitudes. Annual Review of Psychology, Vol: 52 , 27-58.
 • Akman, G. (2013), Sağlık Çalışanlarının Örgütsel ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Andersson, L. M., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior, 18(5), 449-469.
 • Arslan, E. T. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 12-27.
 • Bies, R.J., & Tripp, T. M. (1996). Beyond Distrust: “Getting Even and the Need for Revenge. Ed: Karmer, R. M. and Tyler, T. T, Trust in Organisations Frontiers of Theory and Research, Sage, London, pp. 246-260.
 • Brandes, P. M. (1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences. Dissertation of Doctor of Philosophy, The University of Cincinnati, Cincinnati.
 • Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review , 23(2), 341-352.
 • Demir, M., Ayas, S. ve Yıldız B. (2018). Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(32), 231-254.
 • Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye'deki Bir Firmada Test Edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı (s. 514-524)., Sakarya Üniversitesi.
 • Izard, C. E. (1977). Human Emotions. New York: Plenum Press.
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems. Dissertation of Doctor of Philosophy, The Florida State University, Florida.
 • Kalağan, G. ve Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27 , 83-97.
 • Mantere S., & Martinsuo, M. (2001). Adopting and Questioning Strategy: Exploring The Roles of Cynicism And Dissent, European Group for Organisation Studies Colloquium (EGOS), July 5-7, Lyon, France. 1-5.
 • Özgener, Ş., Öğüt, A. ve Kaplan, M. (2008). İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni bir Paradigma: Örgütsel Sinizm, 53-72. (M. Özdevecioğlu, H. Kaplan, Dü, & M. Görmen, Derleyici) İlke Yayınevi, Ankara.
 • Tokgöz N. ve Yılmaz, H. (2008). Örgütsel Sinisizm: Eskişehir Ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283-305.
 • Weber, A. (1998 ). Felsefe Tarihi. 5. Baskı, Çev: H. V. Eralp, Sosyal Yayınlar, İstanbul.
 • Weiner, B. (1985). An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. Psychological Review, 92(4) , 548-573.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Author: Emine ÖNDEŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ayşe İRMİŞ

Bibtex @research article { pjess411017, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÖNDEŞ, Emine and İRMİŞ, Ayşe} }
APA ÖNDEŞ, E , İRMİŞ, A . (2018). Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 5 (2), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/41976/411017
MLA ÖNDEŞ, E , İRMİŞ, A . "Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/pjess/issue/41976/411017>
Chicago ÖNDEŞ, E , İRMİŞ, A . "Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma AU - Emine ÖNDEŞ , Ayşe İRMİŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %A Emine ÖNDEŞ , Ayşe İRMİŞ %T Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD ÖNDEŞ, Emine , İRMİŞ, Ayşe . "Genel Sinizm ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 / 2 (December 2019): 1-12.